2010-2011 tarih 1. dönem 1. yazılı soruları-2

1. Osmanlı devleti kurulduğu sırada hangi devletler vardı?
Türkiye Selçukluları, ilhanlılar ̗̗memluklar ̗ Bizans ̗altınorda Sırp ve Bulgar krallıkları
2. Osmanlılar oğuzların hangi boyundandır?
Bozokların kayı boyundandır.
3. Osmanlı devleti nerede ̗ne zaman ̗kim tarafından kuruldu?
1299 yılında söğütte Osman Bey tarafından kuruldu.
4. Osmanlı devletinin kısa sürede ilerlemesinin nedenleri nelerdir?
Diğer beyliklerle değil de Bizans ile savaşması ayrıca Hıristiyanlara karşı uyguladığı hoşgörü politikası
5. Orhan Bey zamanında yapılan fetihler hangileridir?
Bursa, İznik, İzmit, çimpe kalesi, Ankara, Balıkesir
6. Orhan beyin devlet teşkilatı alanında yaptıkları nelerdir?
İlk düzenli orduyu kurdu, divan teşkilatı ve vezirlik kurumu oluşturuldu, ilk medrese açıldı
7. İ. Murat �in yaptığı savaşlar nelerdir?
sazlıdere, sırpsındığı, çirmen ve i.Kosova savaşlarıdır.
8. İ. Murat �in devlet teşkilatında yaptığı yenilikler nelerdir?
Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine hükümdar oğullarının ortak malıdır anlayışı geldi, yeniçeri ocağı kuruldu, tımar sistemi uygulanmaya başlandı.
9. Yıldırım Beyazıt�ın yaptığı savaşlar nelerdir?
Niğbolu ve Ankara savaşları.
10. Ankara savaşının sonuçları nelerdir?
Timur�a yenilen yıldırım oğulları arasında taht kavgaları başladı, Anadolu beylikleri tekrar eski topraklarına kavuştu, Osmanlı devleti yıkılma tehlikesi geçirdi.
11. İİ. Murat zamanında yapılan savaşlar nelerdir?
Varna ve İİ. Kosova savaşları yapıldı.
12. Şeyh Bedrettin kimdir?
Çelebi Mehmet döneminde isyan eden din adamı
13. Divan� ü hümayun ne demektir?
Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere denir. Şimdiki bakanlar kurulu
14. Divan�ü hümayun üyeleri kimlerdir?
Padişah(fatih zamanına kadar),veziriazam, vezirler, defterdar, nişancılar, kazaskerler, kaptan-ı derya
15. Tımar sistemi ne demektir?
Osmanlı ekonomisinin temeli bu sisteme dayanıyordu. Miri topraklar halka verilir, buranın gelirleri karşılığında o bölgenin askeri sorumlusu hem maaşını alıyor hem de asker besliyordu.
16. Osmanlı devletinde esnaflık teşkilatına ne ad verilirdi?
Selçuklulardaki ahilik teşkilatı Osmanlıya lonca olarak geçti
17. Lala ne demektir?
Padişahın oğullarını (şehzadeleri) eğiten kişiye lala denirdi.
18. İstanbul un fethinin sebepleri nelerdir?
Bizans�ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, Bizans in haçlı seferlerine zemin hazırlaması, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi, bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi, Hz. Muhammed�in İstanbul�un fethiyle ilgili hadisinin olması
19. İstanbul�un fethinin Türk tarihi açısından önemi nelerdir?
Osmanlı devletinin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı, ticaret yolları Osmanlı kontrolüne geçti, İstanbul Osmanlı devletinin başkenti yapıldı, Osmanlı devleti yükselme dönemine girdi, Osmanlı padişahları Ortodoks halkın koruyucusu durumuna girdi
20. İstanbul�un fethinin dünya tarihi açısından önemi nelerdir?
Avrupa�daki derebeylikler yıkılış sürecine girdi. Rönesans hareketleri başladı, coğrafi keşifler başladı, orta çağ sona erdi yeniçağ başladı.
21. İİ. Beyazıt dönemi neden durgun geçmiştir?
Kardeşi cem yüzünden fetihlere gidememiştir.
22. Otlukbeli savaşı kimler arasında olmuştur?
Osmanlı ile İrandaki akkoyunlular devleti arasında olmuştur. Sonucunda doğu Anadolu Osmanlı hâkimiyetine geçti.
23. Karadeniz hangi padişah döneminde Türk gölü haline geçti?
Fatih sultan Mehmet
TEKFUR: Bizans valisine verilen isim
FÜTUVVET: gençlerden oluşan askeri birlik
VOYVODA: eflak ve boğdan beylerine verilen isim
İSKÂN: Osmanlı yerleşim politikası
YÖRÜK: hayvancılıkla uğraşan göçebe Türkler
FETRET DEVRİ: yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgası
HANEDAN: padişahın sülalesi
SALTANAT: babadan oğla geçen yönetim biçimi
ÖRF: adet TAHRİR: sayım işleri
ÇIKMA: yeniçerilerin eğitimlerini tamamlayıp eğitim hizmetine atanması
HİRFET: el sanatlarına verilen isim
LONCA: esnaf teşkilatı
GEDİK: dükkân açma yetkisi
MİRİ ARAZİ: devlet arazisi