FELSEFE DERSİ
1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI A GRUBU
Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)
1.Felsefi sorunların sonsuz olarak nitelendirilmesinin nedeni onların çözümlenemez olması değil, her dönemin onları kendine özgü bir biçimde ortaya koymasıdır." Paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A) Felsefede çözümlenmemiş sorun yoktur.
B) Felsefe ileriye dönük sorunlarla ilgilenmez.
C) Felsefede sorunlar her dönemde şartlara göre yeniden ele alınır.
D) Felsefede her sorun bir döneme aittir ve o döneme göre ele alınmalıdır.
E) Felsefi sorunlar olgulara dayanmakla birlikte akılla temellendirilir.
2."Doğa bilimleri kavramını belirlemeğe çalışırken bazı özelliklerini belirlemek gerekir. Doğa biliminin başta gelen ve onu mantık, matematik, din gibi diğer düşünme disiplinlerinden ayırt edici özelliği olgusal oluşudur."
Yukarıdaki paragrafa göre bilim hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?

A) Temel sorun doğa bilimlerine ait önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığıdır.
B) Doğa bilimleri ne kadar akla uygun görünürse görünsün, konusuyla ilgili olarak eleştirici tutumu elden bırakmaz.
C) Doğa bilimleri genelleyicidir, tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.
D) Doğa bilimlerine ait önermelerin tümü doğrudan ya da dolaylı olarak, gözlenebilir olguları dile getirir.
E) Doğa bilimleri, ulaştığı sonuçların her türlü çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olmasını ister.

3."Felsefe ile toplumun karşılıklı etkileşiminin dayandığı ilkeyi bulmak için, felsefenin toplumsal işlevlerini, toplumda oynadığı rolü gözden geçirmek, felsefi bilinçle toplumsal gerçekliğin kendine has biçimini belirlemek ve felsefi sorunların evriminin toplumların gelişme aşamasına bağlı olduğunu sergilemek gerekir." Buna göre felsefenin hangi özelliğinden söz edilebilir ?

A) Felsefe her zaman için toplumsal sorunların bir adım önünde yer almıştır.
B) Felsefe yapabilmek için toplumsal bir bilgi birikimi şart değildir.
C) Çoğu felsefi sorun, toplumsal sorunların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkar ve gelişir.
D) Toplumsal sorunların çözümü için felsefe şarttır.
E) Toplumsal sorunlar, felsefi sorunlarla karşılaştırıldığında ilk sırayı alır.

4.K.Jaspers "Felsefi meselelerde herkes, kendini hüküm vermeye muktedir görür. Bilimlerde eğitim, öğretim ve metot, anlamanın şartı olarak kabul edildiği halde, felsefeye gelince, zaten işin içinde bulunulduğu, konuşmaya katılınabileceği iddiası yükselir. İnsan oluşumuz, kendi kaderimiz ve hayat tecrübemiz yeterli şart olarak kabul edilir" der.
Paragrafta sözü edilen problem felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir ?

A) Genel-geçer bilgi olmasıylaB) Sübjektif bir bilgi olmasıyla
C) Birikimsel bir bilgi olmasıylaD) Bütünleştirici bir bilgi olmasıyla
E) Bilimi konu edinmesiyle

5.Aşağıdakilerden hangisi formel bilimler için söylenemez ?

A) Doğa olaylarıyla ilgilenmezler.B) Temel metot olarak tümdengelimi kullanırlar.
C) Olguları konu edinmezlerD) Deney en önemli veri kaynağıdır.
E) Zaman ve mekandan bağımsız konularla ilgilenir.

6.Bilimlerin formel bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri şeklinde sınıflandırılmalarında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur ?

A) Kullandıkları metotlarB) İlgilendikleri konularC) Bilginin elde ediliş şekli
D) Kullandıkları benzer kavramlarE) Araştırmalarının nesneleri

7."Bilimsel kuram (teori), bilimsel yasadan daha geniş, daha büyük ve daha sistemli olan, sistemli olarak düzenlenmiş çeşitli olayları açıklayan varsayımlardır."
Buna göre bilimsel kuramın hangi özelliğinden söz edilebilir ?

A) Bir kuram, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlandığında kuram olmaktan çıkar.
B) Bilimi bilim yapan şey bir kuramın doğruluk derecesidir.
C) Her kuramı bir bilim adamı ortaya koyar.
D) Bilimsel kuramlar olgulara dayanmak zorundadırlar.
E) Kuramlar deneyle ispatlandıktan sonra ortaya atılırlar.

8."Hayatla bilimsel bilginin iç içeliği, bireyin ’kafa yapısının’ oluşumunda da kendini gösterir. Bu bilgi türü, kişiye belli bir düşünme tarzını benimsetir. Onu deney ve gözlemden kaynaklanmayan, olgularla temellendirilmeyen genellemeler yapmaktan alı koyar. Eleştirici, araştırıcı, hoşgörülü, tek cümleyle ’çağının insanı’ yapar."
Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

A) İnsan yaşayışında bilimsel yaklaşımın etkisi vardır.
B) İnsanlar bilimsel yaklaşım sayesinde olaylara önyargılı bakmazlar.
C) Bilimsel bilginin temelinde deney ve gözlem vardır.
D) Bilimsel yaklaşıma sahip kişiler eleştirici ve araştırıcıdırlar.
E) Bilimsel bilgi teoriden öte gitmeyen, pratiği yapılamayan bir bilgi topluluğudur.
Klasik sınav soruları
9.Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
a) Formel (ideal) bilimlerin daha çok tümdengelim, doğa bilimlerinin ise tümevarım yöntemini kullanmalarının nedenini örneklerle açıklayınız.
b) Dini bilgi ile felsefi bilginin farklılıklarını örnekle açıklayınız.

10.Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
a) "Felsefi düşünüşü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden biri de, onu bizi onayladığımız her şey ya da çıkardığımız her sonuç için gerekçeler göstermeye zorlamasıdır." cümlesini kısaca açıklayınız.
b) "Sokrates’e göre felsefe, sorularımıza yanıt vermekle sorumlu değildir. O daha çok yanıtlarımızı sorgulamakla sorumludur." cümlesini kısaca açıklayınız.

11.K.R.Popper’i, bilimi ürün olarak gören diğer düşünürlerden ayırt eden özellikler nelerdir ? Açıklayınız. (15 puan)

12.Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
a) T.Kuhn’a göre "paradigma" nedir ? Bilimin gelişimindeki rolü nedir ? Açıklayınız.
b)Bilimin bir etkinlik olması ne demektir ? Örnekle açıklayınız.

NOT : Kastettiklerinizden değil yazdıklarınızdan puan alırsınız
Başarılar dilerim