1. Bilgi nedir? Tanımlayınız. (5 puan)
2. Ultrasonik seslere ilişkin bilimsel buluşun ultrason aletinde kullanılması hangi bilgi türleri arasında ilişkiyi gösterir? Siz de bu türden bir örnek yazınız. (10 p)
3. Çağdaş Fransız filozofu J. Derrida “Günümüzde, toplumun çok acil sorunlarına cevap aramakta, hiçbir zaman olmadığı kadar felsefeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum…. Hiçbir zaman, günümüzdeki kadar felsefi hafızaya ihtiyacımız olmamıştır.” der. Felsefeye günümüzde neden daha fazla ihtiyaç duyulduğu üzerine felsefi bir yazı yazınız. (20 puan)
4. “Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı bir evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.” (Poincare) sözünü açıklayınız. (20 puan)

5. Felsefe insana doğru ve disiplinli düşünme alışkanlığı kazandırır. Oysa sanat söz konusu yaratıcı faaliyetinde, doğrudan doğruya duygulara, sanatçının hayalgücüne, imgelemine dayanır. Bu hem sanatçı hem de sanat esrini inceleyen kişi için geçerlidir. Sanatın temelinde güzel olanı yakalama ve ifade etme, güzellik yaratma vardır. Nihayet sanat insandaki güzellik ve beğeni duygusunu geliştirir. Oysa felsefe daha çok insanın eleştirel tavrını, düşünme yöntemlerini geliştirir. Çünkü insan aklına hitap eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozoftan çok sanatçının cevaplayacağı sorulardan biridir? (10 P)
A. Tüm toplumlar için ideal bir sanat anlayışı olabilir mi?
B. Sanatın özü ve değeri nedir?
C. Bu heykel en uygun hangi materyalle yapılır?
D. Sanatın doğruluğu kanıtlanabilir mi?
E. Sanat insan aklınca kavranabilir mi?
6. Aşağıda belirtilen özelliklerin hangi bilgi türüne ait olduğunu yazınız.(10 p)
I. Doğanın işe yarar hale dönüştürülmesinin bilgisidir. ………………………………………………………………………………………….
II. Aklın belli bir alanda, belli bir yöntemle elde ettiği bilgilerdir. ………………………………………………………………………
III. Evreni parçalara bölmeden bir bütün halinde kavrayan tümel bilgilerdir. ………………………………………………….
IV. Belli bir yönteme dayanmayan, tecrübelerle kazanılmış bilgilerdir. ……………………………………………………………….
V. Kişinin duyuş ve düşünüş biçimine göre değişen öznel bilgilerdir. ………………………......................................... ....
7. Gök cisimlerinin uzaydaki hareketlerini ancak gözlemleyebiliriz. Ama bir cismin suyun üstünde nasıl durduğunu anlamak için, her istediğimizde farklı cisimlerle ve farklı yoğunluktaki su ortamında deney yapabiliriz.
Bu durum gözlemle deney arasındaki hangi farkın bulunduğunu gösterir? (10 P)
A) Gözlemle elde edilen sonuçlar, deneye oranla daha çok zaman alır.
B) Gözlemle kesin sonuçlara ulaşmak, deneyle ulaşmaktan daha zordur.
C) Gözlemle yapılan incelemelerde öznellik, deneylerde olduğu gibi dışlanamaz.
D) Gözlemde olayların akışına müdahale edilmezken, deneyde müdahale edilir.
E) Herkes gözlem yapabilir ama herkes deney yapamaz.

8. Sofistler evrensel doğruların olabileceği görüşünü kabul etmezler. Çünkü, onlara göre, tüm bilgilerimiz duyu verilerinden edinilir. Duyumlara dayalı bilgilerin doğruluk değeri bireyden bireye değişir. Bu yüzden herkes için geçerli bir bilgi olanaklı değildir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, sofistlerin bilgi anlayışına denk düşler? (5 P)
A. Kendini bilmek en büyük erdemdir.
B. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
C. Bir musibet bin nasihatten iyidir.
D. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
E. Akıl en büyük hazinedir.
9. Bilginin bireysel ve toplumsal yaşamda hayatı kolaylaştırıcı bir amacının olduğunu savunan biri, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? (5 P)
A) Bilginin değerinin B) Bilginin evrenselliğinin C) Bilginin kaynağının
D) Bilginin sınırlarının E) Bilginin işlevinin

10. Bilimdeki gelişmeleri bir gökdelenin inşasına benzetebiliriz. Filozoflar ise özgür ruhlu insanlar olarak gökdelenler de başkalarına bağımlı olarak değil de kendilerine ait bağımsız küçük evlerde otururlar.
Bu parçada felsefenin hangi özelliği anlatılmıştır? (5 P)
A. Nesnel olma B. Evrensel olma C. Öznel olma
D. Eleştirel olma E . Mantık ilkelerine uygun olma
Başarılar Dilerim