S-1-a)Osmanlı tarihinde devlet düzenini değiştirmeğe yönelik ilk ayaklanma hangisidir?
b)II.Abdulhamit’in Meclisi süresiz kapatarak 1.Meşrutiyet dönemini sona erdirmesi üzerine,Meşrutiyet yanlısı aydınların kurdukları gizli cemiyetin adı nedir?
S-2-a)II.Meşrutiyet döneminde ağırlık kazanan düşünce akımı hangisidir?
b)İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyan politikasını değiştirmesi karşısında,Osmanlı devleti dış politikada hangi devletle yakınlaşma içersine girmiştir?
S-3-a)Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşını bitirerek,İtalya ile anlaşmak zorunda kalmasında hangi gelişme etkili olmuştur?
b)Osmanlı Devletinin Afrika kıtasındaki varlığı hangi anlaşma ile sona ermiştir?
S-4-a)Yunanistan,Sırbistan,Karadağ ve Bulgaristan’ı kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlılara karşı kışkırtarak,Balkan savaşlarının başlamasında etkili olan devlet hangisidir?
b) I.Balkan Savaşı sonunda,Balkanların yeni haritası hangi anlaşmayla belirlendi?
S-5-a)Almanya’nın gelişen sanayisi için sömürge arayışına girişmesi,en çok hangi devletin tepkisiyle karşılaşmıştır?
b)I.Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra,İtilaf devletleri arasındaki bağlantının kopmasında hangi gelişmenin büyük etkisi vardır?
S-6- I.Dünya Savaşı sırasında
a)Osmanlı Devleti,İngiltere’nin sömürge bağlantısını kesmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?
b)İngiltere,petrol bölgelerini ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni doğudan da kuşatabilmek için hangi cepheyi açmıştır?
S-7-Mondros Ateşkes Anlaşmasının hangi maddesi;
a)Anadolu-Rumeli bağlantısının kopmasına ve İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olmuştur?(maddeyi açıklayınız)
b)Anlaşma devletlerinin Anadolu’yu işgallerine ortam hazırlamıştır? (maddeyi açıklayınız)
S-8-a)I.Dünya savaşı devam ederken,anlaşma devletlerinin kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar gereğince,Mersin’in doğusundan başlayarak, içerde Sivas’a kadar uzanan, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi içine alan bölgeler hangi devletin payına düşmüştür?
b)Anlaşma devletlerinin I.Dünya savaşı sonrasında bazı ülkelerde kurdukları manda yönetimleri,Wilson Prensiplerinin hangi maddesinin çiğnenmesi anl***** gelmektedir?
S-9-a)İtilaf devletleri arasında ilk anlaşmazlıkların başlaması hangi olayın bir sonucudur?
b)I.Dünya savaşı sırasında Osmanlı ordularıyla savaşmadığı halde,Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra Anadolu’da işgal hareketlerine başlayan devlet hangisidir?
c)Karadeniz bölgesinde bir Rum devleti kurmayı amaçlayan Pontusçulara karşı,bu bölgenin haklarını savunmaya çalışa Milli cemiyet hangisidir?
S-10-a)Atatürk’ün 1932’de Amerikalı general Mac Arthur’la yaptığı görüşmede,1939’da başlayacak olan II.Dünya savaşı ve sonuçlarından bahsetmesi,O’nun kişisel özelliklerinden hangisini göstermektedir?
b)Ege bölgesinde Yunan işgaline karşı başlamış olan dağınık milli direniş hareketlerini desteklemek amacıyla toplanan ve çalışmaları Batı Cephesinin kurulmasıyla sonuçlanan yerel kongreler hangileridir?