soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  SORULAR
  1. “Eserde, toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar vardır. Bu yolları, devrin hükümdarına öğütler halinde göstermektedir. Didaktik bir eserdir. Mesnevi şeklinde, 6645 beyit olarak yazılmıştır. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’ a sunulmuştur. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.”
  Yukarıda bahsedilen geçiş dönemi eserinin ve yazarının adını yazınız.
  Eser Adı: …………………………………
  Yazar Adı: ……………………………………………..

  2. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  a. İslamiyet öncesi, Türk toplumunda yapılan av törenlerine ……………. adı verilirdi.
  b. İskender ile Türkler arasındaki savaşları anlatan, Saka Türklerine ait olan destanın adı ……… destanıdır.
  c. Türklerin Kutsal Taşı Çinlilere vermeleri üzerine, Tanrı tarafından cezalandırılmalarını, kuraklığın başlamasıyla da göç etmelerini anlatan …………….. destanı, Uygur Türklerine aittir.
  d. Şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekar, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan, güldürü amaçlı, metinsiz, suflörsüz oynanan geleneksel Türk tiyatrosu oyunun adı ………………… ‘ dur.
  e. Orhon Yazıtları…………… türünün özellikleri görülür.

  3. Aşağıdaki eserlerin edebiyat türlerini karşılarına yazınız.
  Türü
  a. Eşek Arıları(Aristophanes ) …………………..
  b. Siyah İnciler ( Mehmet Rauf ) ……….…………..
  c. Erenlerin Bağından ( Yakup Kadri ) ……..…………….
  d. Kıssadan Hisse (Ahmet Mithat ) ……….…………..
  e. Ayaşlı ve Kiracıları ( Memduh Şevket Esendal ) ……….…………..

  4. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  a. Dize sonlarındaki ses benzerliklerine ……………………… denir.
  b. Halk şiirinde genellikle …………….. uyak kullanılmıştır.
  c. Aruz ölçüsü, ……………… edebiyatının ürünüdür.
  d. Divan şiirinde, düzyazılarda görülen uyaklara ………………… denir.
  e. Halk şiirinde genellikle ……………. ölçüsü kullanılmıştır.

  5. Aşağıda bazı sanatçılar verilmiştir. Bunların hangi nazım biçimlerini ya da türlerini başarıyla kullandıklarını boşluklara yazınız
  a. Süleyman Çelebi ………………………
  b. Nef’i ………………………
  c. Nedim ……………………….
  d. Baki ………………………
  e. Kadı Burhanettin ………………………

  6. Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen ögeleri ilgili kısma yazınız.
  a. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
  Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

  Benzeyen Kendisine Benzetilen
  ……………….. ……………………..
  b. Fırtınalar koparken git de seyret denizi
  Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi
  Benzeyen Kendisine Benzetilen
  ……………….. ……………………..
  7. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız
  a. Su Kasidesi ………………..……..
  b. Hayriyye ……………….……..
  c. Mecalis’ün Nefais ………………..…….
  d. Siham-ı Kaza ………………...……
  e. Cihannüma ………………..……

  8. Aşağıda Tanzimat edebiyatına ilişkin yargılar verilmiştir. Bunlardan doğru olanı ( D ), yanlış olanı ( Y ) ile belirtiniz
  a. İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halkın eğitiminin bir aracı olarak görmüşlerdir.( )
  b. Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaçlanmış, ancak tam başarı sağlanamamıştır. ( )
  c. Tanzimat edebiyatı, Divan edebiyatını her yönüyle dışlamıştır. ( )
  d. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( )
  e. Roman, öykü, makale, tiyatro türleri ilk kez Tanzimat edebiyatında görülür. ( )
  f. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir. ( )
  g. Muallim Naci, Tanzimat döneminde yaşayıp Divan şiirini savunmuş bir sanatçıdır. ( )
  h. Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’ tır. ( )
  ı. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur. ( )
  i. Tanzimat romanında köy gerçeğine eğilen ilk roman Küçük Paşa’ dır. ( )

  9. Edebiyatımıza ait “ilk” leri aşağıdaki boşluklara sanatçılarıyla birlikte yazınız
  Eser Sanatçısı
  a. İlk roman denemesi ………………….. ………….………….
  b. İlk çeviri roman ……………….. ……………………..
  c. İlk köy romanı ……………….. …………………….
  d. İlk edebi roman ………………… ……………………..
  e. İlk psikolojik roman ………………… ……………………..

  10. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  a. Namık Kemal, görüşlerindeki tutarsızlıklar yüzünden ……………. ………. ‘ yı eleştirmiş, bu amaçla …………………………….. adlı bir de kitap yazmıştır.
  b. Tanzimat edebiyatı, ilk özel gazete olan ……………………….’ ın çıkışıyla başlar.
  c. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde …..….. …………. halk şiirini yüceltir.
  d. Tanzimat şairlerinden ……..…. …….. ve …………...….. …………… hece ölçüsüyle de şiir yazmışlardır.
  e. Abdülhak Hamit, tiyatrolarını oynamak için değil, ………………….. için yazmıştır.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (10p ) 1. Fecr-i Ati üyeleri arasında sanat anlayışı bakımından birlik sağlanıp sağlanmayacağını ‘’ Sanat şahsi ve muhteremdir .’’ sözünden hareketle yorumlayınız.
  (10p ) 2 Servet-i Funün romanları ve bu romanlardaki kahramanlar ile Tolstoy , Floubert’in romanlarının ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi nasıl yorumlanır ?
  (10p)3. Aşağıda tanımlanan sanat ve edebiyat akımlarını yazınız.
  a)Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün kurallarını yıkmıştır…………………….
  b)Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş. Roman sokağa tutulan bir aynadır………………………………………….
  c)Akla seslenen şiir biçim ve kafiyeden oluşmalıdır.Türk Edebiyatında Yahya Kemal ve Tevfik Fikret önemli temsilcisidir………………………………
  d)Doğrudan doğruya anlatılması güç olan soyut duygular simgelerle anlatılmıştır. Batı edebiyatında en önemli temsilcisi Baudelaire ve Rimbaud dır……………………………………
  e)20. Asırda ortaya çıkan bu akımın kurucusu MARİNETTİ dir………………………………………
  (10p ) 4. Aşağıdaki eserler kime aittir ?
  Siyah İnciler : Kırık Hayatlar :
  Hayat- Muhayyel : Tarih – i Kadim
  Bir Ölünün Defteri : Gönül Hanım :
  Süleymaniye Kürsüsünde : Kavgalarım :
  Nemide : Suriye mektupları :
  (10p) 5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmı da ………………….kalmıştır.
  Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
  Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır
  Mensur şiirin ilk örneklerini edebiyatımızda ………………………….. vermiştir.
  (10 p ) 6. Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız
  ( )Servet-i Fünun döneminde şiir nazım şekli bakımından zenginlik kazanır.
  ( )Servet-i Fünun hikâyesinde fiilimsilerle birleşik cümleler kurulmuş, bağlı ve sıralı cümlecikler sık sık kullanılmıştır.
  ( )’’Eşini gaip eylemiş bir kuş gibi kar ‘’ mısrasında İstiare söz sanatı vardır.
  ( )Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır.
  ( )Fecr-i Ati döneminde bireyci sanat anlayışı benimsenmiştir ?

  (10 p ) 7. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız .
  Servet-i Fünun döneminde öğretici metinlerde Tanzimat’ın aksine bireysel konuların işlenmesinin sebebi nedir ?  Servet-i Fünun şiirinde Parnasizm etkisiyle ortaya çıkan şiir tekniği nedir ? …………………………………….

  (10 p) 8. -Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yenilikleri maddeler halinde yazınız?


  (10 p) 9. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatına gelinceye kadar romanlarımızın genelinde refah düzeyi yüksek kahramanların ; mekan olarak da İstanbul’un ele alınmasını nasıl yorumlayabilirsiniz?


  (10 p) 10 Aşağıda tanıtılan edip ve muharrirleri söyleyiniz.
  a) Her ülkede az yetişir soydan bir ahlak ve ülkü adamıdır. Bu seçkin tavrı şiirinin her mısrasına yansımıştır. Fakat en fazla Asım bölümündeki dizelerle kendini açığa vurmuştur. Hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Aralık 1921 tarihinde vefat etmiştir………………………………..
  b)Servet-i Fünun edebiyatının en büyük şairidir. İlk şiirlerinde Divan edebiyatının etkisinde kalmış fakat daha sonra Batı Edebiyatının etkisiyle bireysel kapalı şiire yönelmiştir. Servet-i Fünun dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa dahil olmamıştır……………………..
  c)Türk edebiyatının en önemli romancılarındandır. Yazarın romanlarında İzmir ve İstanbul yılları kendini açık bir biçimde gösterir. Romanlarında kullandığı dil Servet-i Fünun şiirinde olduğu gibi ağırdır.
  Romanlarında ruhsal çözümlemeler, resim ve musiki hakimdir………………………
  d)Sanatçının hatiplik yönü kuvvetlidir. Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerini yakından takip etmiş vatan, millet, özgürlük gibi konulara ilgi duymuştur. Şiirlerini gizli figanlar isimli kitapta toplamıştır……………………..

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  S2. XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal, siyasal ve edebî hayatta ortaya çıkan fikir akımlarını, bu akımların ortaya çıkış sebeplerini ve önde gelen temsilcilerini açıklayınız.
  S3. Millî Edebiyat ile Fecr-i Âti Edebiyatı’nın sanat anlayışları ve eserleri arasındaki farklılıkları açıklayınız.
  S4. Mehmet Fuat Köprülü’nün “Başka Milletler Ne Yapıyor?” adlı makalesindeki görüşlerini kısaca açıklayınız.
  S5. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız.
  - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi kitaplarının yazarı:
  - Şiirlerde ses uyumu, müzikalite ve şekil mükemmelliğinin önemini savunan sanat akımı:
  - 1877-1908 yılları arasında II. Abdülhamit’in sıkı yönetim dönemine verilen ad:
  - Aşk-ı Memnû, Maî ve Siyah adlı eserlerin Servet-i Fünûn dönemi yazarı:
  - 1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
  - Dilber adlı esir bir kızın içler acısı macerasını konu alan esaret temalı, Sami Paşazade Sezai romanı:
  - Moupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikaye türü:
  - R. Mahmut Ekrem’in abes-muktebes kafiyesine şiddetle karşı çıkmış eski edebiyat taraftarı şâir:
  - Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları’nın Milli Edebiyat dönemi yazarı:
  - Safahat adlı yedi bölümden oluşan eserin şâiri:
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Lise Türk Edebiyatı 11.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları Ortak Sınavı Tıkla Download» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  Sorumluluk Sınavlarında herkese başarılar dilerim şimdiden

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0