ADI VE SOYADI: Sınıfı:
NU:
1- Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? 5puan
Servet-i Fünun döneminde kafiye göz için değil kulak içindir ilkesi benimsenir.. ( )
Servet-i Fünun döneminde şiir nazım şekli bakımından zenginlik kazanır. ( )
Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. ( )
Servet-i Fünun hikâyesinde fiilimsilerle birleşik cümleler kurulmuş, bağlı ve sıralı cümlecikler sık sık kullanılmıştır. ( )
Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )
SİS
Ey zulümler meydanı… evet ey parlak sahne
Ey facialarla donanan parıltılı ve gösterişli sahne! (Tevfik Fikret)
2-Bu beyitte anlatılanları şiirin genelini düşünerek açıklayınız? 10puan3-Durum hikâyesi hakkında bilgi veriniz? 10puan
Sen ki nasipsiz çölümde 4-Yandaki şiirde, imgeleri ve söz sanatlarını bulunuz? 5 puan
Küçük bir merhamet ve şefkat ışığısın:
Dinle, ruhumdan yankılanan bu tınlayış,
Hasta bir telde hasta bir nağme. (Tahsin Nahid)

5-Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yenilikleri maddeler halinde yazınız? 10puan
6-Ahmet Haşim’in şiirlerinin konusu hakkında bilgi veriniz? 5 puan


7-Ahmet Mithat Efendi Servet-i Fünuncuları niçin eleştirmiştir? Açıklayınız. 10puan8- Servet-i Fünun dergisinin dağılmasına neden olan iç sebepleri yazınız? 10puan

9- Genç Kalemler Dergisi Fecr-i Ati edebiyatını niçin eleştirmiştir? Açıklayınız. 5 puan
10- Servet-i Fünun sanatçılarının psikolojik durumları hakkında bilgi veriniz? Nedenlerini açıklayarak. 5puan11-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. 5 puan
Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır.
Şahabettin Süleyman Fecr-i Ati edebiyatına ilk önce ………………………..adını düşünmüştür.
Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmıda ………………….kalmıştır.
Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
…………………………………Turancılık ile ilgili yazılarını Çağlayanlar adlı kitapta toplamıştır.
12-Durum hikâyesi hakkında bilgi veriniz? 10puan13- Osmanlı devletinin son dönemlerinde ortaya çıkan “Osmanlıcılık akımı” hakkında bilgi veriniz? 10puan