soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 12.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  1. Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında çıkarılan ……………………………..dir.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)  2. “İlk Türk romanını yazdı. Sefiller, Robinson çevirileriyle Batılı romanı tanıttı. Türk dili üzerine araştırmaları, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır.” Sözü edilen Tanzimat sanatçısı kimdir? (5)  3. Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

  a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme
  önem verilmiştir ………………
  b) Şiirde gerçek değil, gerçeğin bizde bıraktığı etki anlatılmalıdır:………………………
  c) Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiş, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtmekten
  kaçınmamışlardır:………………………..
  d) sağduyunun denetiminde kişinin soyluluğu, yüceliği ortaya konmak istenmiş; eğitici, öğretici amaç
  güdülmüştür:………………………..
  e) Sanatçı, anketler ve benzeri belgelerden yararlanarak gerçeğe varmak ister:…………………………..


  4. “Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki yeri gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir bir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir.” Sözü edilen eseri yazınız?(5)  5. “…………… makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan ………………………………………….., eski ile yeni arasında bocalar ve ………………………..adlı antolojisinde Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini toplar.”
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)
  6. “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5)  7. İbrahim Şinasi, Batı edebiyatı yolunda ilk örnekleri veren, Batılı türleri tanıtan, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Yazarın ilk örneğini verdiği türlerden veya Türk edebiyatında yaptığı yeniliklerden üçünü yazınız.(6)  8. “Gazeteci, şair ve yazardır. Divan Edebiyatı geleneğinden kurtulamamıştır. Uyak tartışmasında, ‘göze göre uyak’ anlayışını savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle adlı şiir kitapları vardır.” Sözü edilen Tanzimat II. Dönem sanatçısı kimdir?(5)


  9. Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10)

  10. “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe tipine örmektir.” Sözü edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.(6)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2)"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "
  Bir zerreciğim ki , arş' a gebeyim, Şeyh Galib
  Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
  Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

  1. Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
  a. Temalarını bulunuz,
  b. Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.


  2. “Uyandım baktım ki sabah
  Güneş vurmuş içime
  Kuşlara yapraklara dönmüşüm
  Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir? (Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
  A) Edebi sanatlara yer vermemesine
  B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
  C) Doğa betimlemesine başvurmasına
  D) Ölçü ve uyağa öem vermemesine
  E) Toplumsal sorunlara değinmesine

  3. ……………………………’nin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

  4. ………………………….. dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.

  5. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
  A) Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi'nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir. ( )
  B) Cihannüma yazarı Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( )
  C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikâyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir. ( )
  D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( )
  E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel'in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( )


  6. “Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.
  7. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
  A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( )
  B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler. ( )
  C) Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. ( )
  D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( )
  E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy¬leyişle oluşturmuşlardır. ( )  8. “ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
  II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
  III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
  IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
  V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
  Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.
  9. “Edip Cansever, ………………………..………….; Orhan Veli, …………………………………………… edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.


  10. “Sanki ben upuzun bir hikâye
  En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ZEYTİN

  Sina ile tuz dağında zeytin
  hakkında konuşuyorduk: bir tek
  olsun zeytin yetiştirseydik bunca
  söz yerine! Suyun hakkı için
  ve kara gözlerinin hatırına, dilde
  çoğalan zeytin, tuza değil ekmeğe
  değil söze kardeş duruyordu, ruzgar
  bu akşam tuzdan bir bir sofra kuruyordu,
  söz ile zeytin arasında: yoklukta
  buluşmanın gerekliği gibi duyuyordu
  kardeşlik! Hiç kıtsalınız yoksa
  kardeşlerinize bakın kardeşlerim!...
  haydar ERGÜLEN

  S1. Bu şiirde ahengi sağlayan öğeler nelerdir, şiirde gösteriniz


  S2. Bu şiir hangi dönem şiir geleneğine ait olabilir?

  S3. İmge ve anlam bakımında bu şiir kendinden önceki hangi akımla ilişkilendirilebilir? Neden, açıklayınız.


  S4. Haydar Ergülen fikir ve edebi yönü hakkında şiirden de yararlanarak beş özellik yazınız


  S5. Halk şiirinin genel özelliklerini maddeler halinde yazınız. (BEŞ ÖZELLİK)


  S6. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgilerle doldurunuz.
  • XX.yy. halk şiirinde Aşık Veysel, Aşık Çobanoğlu, Mahzuni gibi şiirlerini…………….eşiliğinde besteli olarak söyleyen şairlerin yanında geleneğe bağlı kalmayan bazi şiirleri başkaları tarafından bestelen………………………………… gibi şairler de yetişmiştir.
  • 1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından …………………… ve …………………. Şiiri geleneğine dönüş yapılmıştır.
  • İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde biçimden daha çok ………………………… önem verilmiştir.
  S7. Aşağıdaki bilgilerin karşısına bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
  • Cumhuriyet dönemi şiirdinde geleneksel konuların yanı sıra güncel konulara da yer verilmiştir( )
  • Cumhuriyet dönemi şairleri şiirlerinde yapısal yenilikler yaparak geleneksel biçim ve türlerden uzaklaşmışlardır.( )
  • XIX. Yy. halk şiirinde olduğu gibi XX. Yy. şiirinde de divan şiiri etkisi görülür. ( )
  • Milli edebiyat geleneğini sürdüren şairler hitabet uslubunu kullanmışlardır. ( )
  • Aşık Veysel, M. Çobanoğlu ve Aşık Ömer XX. Yy. şairidir. ( )


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Lise Türk Edebiyatı 12.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları Ortak Sınavı Tıkla Download» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  eylül ayı öncesi ortalama yükseltme sınavlarına çalışmanın tek yolu bu sanırım

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0