Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > Genel Lise, Anadolu Lisesi , Anadolu Öğretmen Lisesi Yazılı ve Sınav Soruları > Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları > 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları Konularda Herhangi Bir Değişme Olduğunda Direkt Olarak Yöneticilerimiz Tarafından Yeni Sorular Eklenmektedir. Tüm Üyelerimiz Bu Sorulardan İstedikleri Şekilde Yararlanabilirler. Dersteki Konulara Çalıştıktan Sonra Bu Soruları Çözmeniz Ezberlediğiniz Tarih Ve Olayları, Konuları, Kavramları Yazılı Esnasında Unutmamanızı Sağlayacaktır. Bu Sebeple, Yazılı Sorularını Olabildiğince Sitemizden İndirip Çözmenizi Tavsiye Ediyoruz.

12.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları
12.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları Konusunu Görüntülemektesiniz.->1. Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06-25-2010, 11:47 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart 12.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

1. Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında çıkarılan ……………………………..dir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)2. “İlk Türk romanını yazdı. Sefiller, Robinson çevirileriyle Batılı romanı tanıttı. Türk dili üzerine araştırmaları, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır.” Sözü edilen Tanzimat sanatçısı kimdir? (5)3. Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme
önem verilmiştir ………………
b) Şiirde gerçek değil, gerçeğin bizde bıraktığı etki anlatılmalıdır:………………………

c) Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiş, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtmekten
kaçınmamışlardır:………………………..
d) sağduyunun denetiminde kişinin soyluluğu, yüceliği ortaya konmak istenmiş; eğitici, öğretici amaç
güdülmüştür:………………………..
e) Sanatçı, anketler ve benzeri belgelerden yararlanarak gerçeğe varmak ister:…………………………..


4. “Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki yeri gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir bir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir.” Sözü edilen eseri yazınız?(5)5. “…………… makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan ………………………………………….., eski ile yeni arasında bocalar ve ………………………..adlı antolojisinde Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini toplar.”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)
6. “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5)7. İbrahim Şinasi, Batı edebiyatı yolunda ilk örnekleri veren, Batılı türleri tanıtan, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Yazarın ilk örneğini verdiği türlerden veya Türk edebiyatında yaptığı yeniliklerden üçünü yazınız.(6)8. “Gazeteci, şair ve yazardır. Divan Edebiyatı geleneğinden kurtulamamıştır. Uyak tartışmasında, ‘göze göre uyak’ anlayışını savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle adlı şiir kitapları vardır.” Sözü edilen Tanzimat II. Dönem sanatçısı kimdir?(5)


9. Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10)

10. “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe tipine örmektir.” Sözü edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.(6)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2)"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "
Bir zerreciğim ki , arş' a gebeyim, Şeyh Galib
Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

1. Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
a. Temalarını bulunuz,
b. Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.


2. “Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir? (Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) Ölçü ve uyağa öem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine

3. ……………………………’nin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

4. ………………………….. dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.


5. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi'nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir. ( )
B) Cihannüma yazarı Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( )
C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikâyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir. ( )
D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( )
E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel'in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( )


6. “Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.
7. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( )
B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler. ( )
C) Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. ( )
D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( )
E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy¬leyişle oluşturmuşlardır. ( )8. “ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.
9. “Edip Cansever, ………………………..………….; Orhan Veli, …………………………………………… edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.


10. “Sanki ben upuzun bir hikâye
En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZEYTİN

Sina ile tuz dağında zeytin
hakkında konuşuyorduk: bir tek
olsun zeytin yetiştirseydik bunca
söz yerine! Suyun hakkı için
ve kara gözlerinin hatırına, dilde
çoğalan zeytin, tuza değil ekmeğe
değil söze kardeş duruyordu, ruzgar
bu akşam tuzdan bir bir sofra kuruyordu,
söz ile zeytin arasında: yoklukta
buluşmanın gerekliği gibi duyuyordu
kardeşlik! Hiç kıtsalınız yoksa
kardeşlerinize bakın kardeşlerim!...
haydar ERGÜLEN

S1. Bu şiirde ahengi sağlayan öğeler nelerdir, şiirde gösteriniz


S2. Bu şiir hangi dönem şiir geleneğine ait olabilir?

S3. İmge ve anlam bakımında bu şiir kendinden önceki hangi akımla ilişkilendirilebilir? Neden, açıklayınız.


S4. Haydar Ergülen fikir ve edebi yönü hakkında şiirden de yararlanarak beş özellik yazınız


S5. Halk şiirinin genel özelliklerini maddeler halinde yazınız. (BEŞ ÖZELLİK)


S6. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgilerle doldurunuz.
• XX.yy. halk şiirinde Aşık Veysel, Aşık Çobanoğlu, Mahzuni gibi şiirlerini…………….eşiliğinde besteli olarak söyleyen şairlerin yanında geleneğe bağlı kalmayan bazi şiirleri başkaları tarafından bestelen………………………………… gibi şairler de yetişmiştir.
• 1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından …………………… ve …………………. Şiiri geleneğine dönüş yapılmıştır.
• İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde biçimden daha çok ………………………… önem verilmiştir.
S7. Aşağıdaki bilgilerin karşısına bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
• Cumhuriyet dönemi şiirdinde geleneksel konuların yanı sıra güncel konulara da yer verilmiştir( )
• Cumhuriyet dönemi şairleri şiirlerinde yapısal yenilikler yaparak geleneksel biçim ve türlerden uzaklaşmışlardır.( )
• XIX. Yy. halk şiirinde olduğu gibi XX. Yy. şiirinde de divan şiiri etkisi görülür. ( )
• Milli edebiyat geleneğini sürdüren şairler hitabet uslubunu kullanmışlardır. ( )
• Aşık Veysel, M. Çobanoğlu ve Aşık Ömer XX. Yy. şairidir. ( )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 08-28-2013, 02:16 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart

eylül ayı öncesi ortalama yükseltme sınavlarına çalışmanın tek yolu bu sanırım
admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
9.Sınıf Geometri Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 9.Sınıf Geometri Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 20 08-28-2013 05:25 PM
10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 2 08-28-2013 02:59 PM
12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 12.Sınıf Tarih ve İnkilap Tarihi Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 2 08-28-2013 02:35 PM
9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 4 08-28-2013 02:27 PM
11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 1 08-28-2013 02:10 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:52 AM.


Eğitim ve Ögretim