2008-2009 ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 02/09/2008
Toplantı Yeri : İhlas İlköğretim Okulu toplantı salonu
Toplantı Saati :10:00
Toplantı No : 1

GÜNDEM
1.Açılış.
2.2007-2008 öğretim yılı için zümre başkanı seçimi.
3. Zümrenin öğretmenlerinin birbiri ile uyum içinde çalışması ve alınan kararlara birebir uyulması.
4. Seçmeli ders programlarının incelenmesi ve ders seçimi.
5.Ünitelendirilmiş yıllık planlar, günlük planların yapılması, Atatürkçülük ile ilgili konuların kabulüne yönelik 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
6. 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 5.değişikliğinin yapıldığı , 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin incelenmesi.
7. Kutlanacak belirli gün ve haftaların görüşülmesi.
8. Öğrenci kılık ve kıyafetleri.
9.Öğrencilerim ders araçlarının kullanılması ve temini.
10. Sınıf içi ders araç gereçlerinin kullanımı.
11. Öğrencilerin devam-devamsızlığı.
12. Sınıf ve okul temizliği.
13.Metod ve teknikler
14.Ölçme –değerlendirme.
15. Öğrenci ihtiyaç listesinin belirlenmesi.
16. Performans ve Proje Görevleri
17. Kaynak kitapların seçilmesi ve kararlaştırılması.
18. Okul aile işbirliğini geliştirici faaliyetler hakkında görüşülmesi (veli toplantıları)
19. .Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞMELERİ:
1- AÇILIŞ

Zümre toplantısı Müdür Yardımcısı Nevzat YILDIZ başkanlığında toplandı. Nevzat YILDIZ açılış yaparak zümre başkanı seçilmesi gerektiğini söyledi. 3B sınıf öğretmeni mazeretli olduğu için toplantıya katılamamıştır.

2- 2008-2009 İÇİN ZÜMRE BAŞKANI SEÇİMİ

3/E sınıf öğretmeni Numan AKKOYUNLU 3/F öğretmeni Hülya TEPE’yi başkanlığa önerdi. Oy birliği ile Hülya TEPE zümre başkanı seçildi.

3. ZÜMRENİN ÖĞRETMENLERİNİN BİRBİRİ İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞMASI

Numan AKKOYUNLU zümrede alınan kararlara tüm öğretmenler birlik içinde çalışarak uyduğunda hem işimiz kolaylaşır hem de birbirimizin tecrübelerinden faydalanırsak zümrenin faydasına ulaşılmış olur dedi.
Kamuran AYDIN zümrede çalışmaların ortak bir anlayışla ve paylaşarak hazırlanan bilgilerin öğrencilerin farklı görüşlere alışması açısından önemli olduğunu söyledi.
Özlem OKAY her sınıfın farklı seviyelerde olduğunu bunun için bazı sınıflarda farklı çalışmalar yapılabileceğini söyledi.
Numan AKKOYUNLU bu tarz çalışmalarında birlikte yürütülmesi gerektiğini zümrenin birbirine destek olması gerektiğini belirtti.

4-SEÇMELİ DERS PROGRAMLARINI İNCELENMESİ VE DERS SEÇİMİ

Hülya TEPE 2008/2009 öğretim yılında seçmeli ders olarak takviye ve etüd çalışmalarını alalım. Dönüşümlü olarak Türkçe ve matematik dersinin eksik konularını tamamlayalım dedi.
Dilek ASLAN Diğer ders olarak ta bilişim ve teknoloji dersini seçelim dedi.
Kamuran AYDIN Bilişim ve teknoloji dersini seçersek Bilgisayar öğretmenimiz derslere girerse öğrenciler hem daha iyi öğrenir hem de uygulama ile bilgileri pekişir dedi..

5- Ünitelendirilmiş yıllık planlar,günlük planların yapılması, Atatürkçülük ile ilgili konuların kabulüne yönelik 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi

Hülya TEPE yeni müfredat planlarının öğretmen kılavuz kitaplarında bulunduğunu bunun için kılavuz kitabı olmayan derslerin planlarını araştırıp günlük planları düzenleyelim dedi.
Özlem OKAY Yeni planların değiştirilmesinden dolayı 2551 ayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan yeni ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda yeni planların hazırlanması gerekiyor.2588 sayılı T.D değişikliklere dikkat edelim dedi.
Dilek ASLAN Ünitelendirilmiş yıllık planlarda ve günlük planlarda Atatürkçülük konularını 2504 sayılı T.D.ni inceleyip aktaralım.
Numan AKKOYYUNLU Ünite sürelerinin çevre şartlarının da göz önünde bulundurularak birlikte tespit edelim dedi.
Kamuran AYDIN Her üniteyi birlikte ve zamanında bitirmeye çalışalım. Ünitelerin işlenişi süresince de sınıflar arasında bilgi alış verişinde bulunalım.


6- 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan yönetmeliğin değişikliklerinin incelenmesi

Hülya TEPE Okul idaresinin yönetmelik değişiklikleri ile ilgili yapmış olduğu toplantı bizi yeterince aydınlattı.
Kamuran AYDIN Yönetmeliğin değişikliklerinin işlenmiş olduğu hali ile edinsek iyi olur.
Numan AKKOYUNLU İlgili resmi gazete de zaten var çıkartıp okulda çoğaltalım, velileri de bilgilendirelim.

7-KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR.

Hülya TEPE Belirli gün ve haftaları derslerle ilişkilendirilip zümre olarak koordineli bir şekilde birlikte kutlanma etkinlikleri yapalım.

8- ÖĞRENCİ KILIK VE KIYAFETLERİ

Kamuran AYDIN: Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanmasına çalışalım.
Numan AKKOYUNLU Erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerini sağlayalım.
Özlem OKAY: Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesine çalışalım.
Hülya TEPE: Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinde yarar olacağı kanısındayım.

9- ÖĞRENCİLERİN DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİN TEMİN EDİLMESİ VE KULLANILMASI

Dilek ASLAN Bu eğitim öğretim yılında öğrencilerin ders kitaplarının devlet tarafından parasız dağıtımı yapıldığından diğer ders araç ve gereçlerini tamamlamada zorluk çekenlere yardım edilmesine çalışalım dedi.
Kamuran AYDIN: Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarını sağlayalım. Ders araç ve gereçleri eksik olanların ise temin edilmesine gayret gösterelim dedi.
Hülya TEPE : Ders araç ve gereçlerini alamayacak kadar fakir olan öğrencilerin durumlarını idare bildirerek bunların sorunlarının giderilmesine çalışalım dedi.
Numan AKKOYUNLU : Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine gayret gösterelim dedi.

10- SINIF İÇİ DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ

Özlem OKAY Grafiklerin amacına uygun ve doğru biçimde işlenmesi çalışmalarını yapalım. Matematik dersinde öğrencilerin grafik konularını çok sevdiklerini ve grafikleri öğrencilerle birlikte işlemenin bilgilerini daha da pekiştireceğini belirtti.
Hülya TEPE Ünite, resim, yazı köşelerinin amacına uygun işlenmesine çalışalım.
Dilek ASLAN Sınıfın içindeki der araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmesini yapalım dedi.
11- ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAMLARININ SAĞLANMASI

Numan AKKOYUNLU Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesine çalışalım dedi.
Kamuran AYDIN bu öğretim yılında yeni öğrencilerimizle yakından ilgilenilmesini ve bu öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarına yardımcı olunmasına çalışalım dedi.

12- SINIF VE OKUL TEMİZLİĞİ :

Hülya TEPE sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi yapalım ve düzenli takibini yapalım dedi.
Kamuran AYDIN: Temizlik kulübünün görevlerini bütün sınıfa kavratalım, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarını sağlayalım.
Özlem OKAY: Her gün ilk dersin ilk on dakikalık bölümündeki temizlik kontrollerini aksatmamaya çalışalım.

13- DERSLERDE İŞLENECEK METOD VE TEKNİKLER

Dilek ASLAN Türkçe derslerinin işlenişinde her ders de tüm konuların birlikte ele alınması gereği yeni program dahilinde olup mesela bir ders de hem anlatım, hem okuma, hem yazma ve hem de anlama çalışmalarına yer vermemiz gerekmektedir.
Hülya TEPE Türkçe derslerinde ders kitaplarındaki resimlere ağırlık vererek anlama ve yorum yapma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım dedi.
Kamuran AYDIN Türkçe derslerinde anlatım ve anlama çalışmalarını daha geniş olarak ele alalım ve uygulamaya çalışalım dedi.
Numan AKKOYUNLU Türkçe derslerinde düzgün yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olmak üzere hazır matbu güzel yazı defterlerinin zümrece amacına uygun şekilde kullanılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim dedi.
Dilek ASLAN Türkçe derslerinde soru-cevap, anlatım, dinleme, izleme, yazma metotlarına sıklıkla yer vererek kullanalım dedi.
Kamuran AYDIN Türkçe derslerinde güzel konuşma ve güzel yazı yazma çalışmalarına daha çok yer verelim. dedi.(Dikte)
Hülya TEPE Türkçe derslerinde sesli okumanın yanında sessiz okumalara ağırlık vermeye çalışalım.
Özlem OKAY Türkçe dersinin konularıyla ilgili öğrencilerin araştırmaya yöneltilmesini istiyorum, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım dedi.
Numan AKKOYUNLU Matematik derslerinde soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışalım.
Hülya TEPE Matematik derslerinde zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.
Dilek ASLAN Matematik derslerinin işlenişinde sınıf içi ve çevredeki araç ve gereçlerden yararlanarak uygulamalı olarak işlenmesine çalışalım dedi
Özlem OKAY Matematik konularının yeri geldiğinde oyunlaştırılarak işlenmesine çalışalım dedi.
Hülya TEPE Matematik derslerinde öğrencilerin ritmik sayma becerilerinin geliştirilmesine çalışalım.
Kamuran AYDIN Hayat Bilgisi derslerinde anlatım yaptırılmasına, konuların sonundaki konu ve ünite değerlendirme sorularının yapılmasına çalışalım dedi.
Dilek ASLAN Hayat Bilgisi dersinin işlenişinde elimizden geldiğince yakın çevremizde bulunan canlı ve cansız materyallerden yararlanmaya çalışarak konuların daha akılda kalıcı olmasına çalışalım dedi.
Hülya TEPE Görsel sanatlar-Müzik-Beden Eğitimi derslerinde ünite planlarındaki konuların sınıf, okul araç ve gereçlerinin de göz önünde bulundurularak işlenmesine gayret edelim dedi.
Özlem OKAY Görsel sanatlar derslerinde duygu ve düşünceleri ifade edici çalışmalara yer verelim.
Numan AKKOYUNLU Sanat etkinlikleri dersinin ünite konularını diğer derslerle ilişkilendirmesinin yararlı olacağı kanısındayım dedi.
Kamuran AYDIN Belirli gün ve haftalarla ilgili resim çalışmalarını aksatmadan uygulayalım.
Hülya TEPE Hayat Bilgisi dersiyle ilgili konuların gereğinde görsel sanatlar dersinde konuların pekiştirilmesi açısından uygulamanın yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Özlem OKAY Müzik dersinde ünite konularının işlenmesine azami önemi gösterelim dedi.
Dilek ASLAN : Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanmasına çalışalım dedi.
Numan AKKOYUNLU Üniteler sonunda sözlü, soru-cevap, test, anlatımlı değerlendirmeler ile ders kitaplarının ünite sonlarındaki ünite değerlendirmelerinin yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim dedi..
Kamuran AYDIN Veli toplantılarını sık sık yapmaya çalışarak öğrenci velilerinin okula, sınıfa ve öğrencilerine karşı olan ilgi ve alakalarını pekiştirelim. Bu şekilde meydana gelebilecek sorunların çözümünün de daha kolay olacağı kanısındayım.

14- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hülya TEPE yönetmeliğin ilgili maddelerini okuyalım ve uygulayalım. Kasım ve Nisan aylarının son iş günlerinde öğrenci gelişim raporlarının velilere vereceğimizi de unutmayalım dedi.

15. ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ

Öğrenci ihtiyaçları kurul öğretmenleri tarafından belirlendi. Tüm zümre büyük defterde karar kılarken Özlem OKAY ve Numan AKKOYUNLU bizler küçük defterden yanayız dediler. Onların da küçük defter kullanmasına karar verildi.
• 60 yapraklı büyük boy çizgili defter (2 adet)
• 60 yapraklı büyük boy kareli defter (1 adet)
• Orta boy resim defteri
• 12 li renkli kuru boya, sulu boya, pastel boya
• 40 yapraklı küçük boy müzik defteri
• Türkçe sözlük (TDK)
• Atasözleri ve deyimler sözlüğü
• 100 lük poşet dosya
• 30 cm lik cetvel
• Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş
• Makas, yapıştırıcı, bant
• 5 adet farklı renklerde fon kartonları
• 8 adet farklı renklerde elişi kâğıtları
• Türkçe defteri kitabı ve çalışma kitabı kırmızı renkli kapla kaplanıp etiketlenecek
• Matematik defteri kitabı ve çalışma kitabı mavi renkli kapla kaplanıp etiketlenecek
• Hayat Bilgisi defteri kitabı ve çalışma kitabı sarı renkli kapla kaplanıp etiketlenecek


16.PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFORMANS GÖREVİNİN VERİLİŞ TARİHİ: 02 Kasım 2008
PERFORMANS GÖREVİNİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: 16 Kasım 2008

ÖDEV KONUSU ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1. Türkiye ile ilgili bir şiir yazılması
2. Atatürk’e mektup yazarak duygularınızın ifade edilmesi.
3. Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizin gerekçeleriyle yazılması.
4. Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerinin araştırılması. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunması. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazının yazılması.
5. Öğretmenler ile ilgili bir şiir yazılması.
Atatürk ’ün ülkemiz için yaptıklarının araştırılarak yazılması.
6. Kutladığımız bayramların isimlerinin yazılması. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapılması. En çok sevdiğiniz bayram hangi-sidir? Neden? Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazılması.
7. Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlanması.
8. Türkiye ile ilgili bir şiir yazılması.
9. Atatürk’ü tanıtıcı bir yazının yazılması.
10. Yaşadığınız yerle ilgili bir sorunun anlatılarak ve bu sorunları aşmak için çözümler önerilmesi.
11. “Cumhuriyet yönetimi ulusumuza neler kazandırmıştır.” Konulu kompozisyon çalışması yapılması.
12. “Bayram günlerinde neler yaparız?” Gözlemler yapma ve gördüklerini anlatma çalışması.
13. Sağlıkla ilgili söylenmiş atasözlerini araştırılması.
14. “Aşı nasıl elde edilir?” konusunu araştırma ve sonuçları arkadaşları ile paylaşma.
15. “Daha önce kullanmadığınız ve görmediğiniz bir araca sahip olduğunuzda neler hissedersiniz?” konulu yazı çalışması.
16. “Topraktan en iyi verimi almak için ne yapılması gerekir?” araştırma yapılarak, sonuçlarının anlatılması.
17. Okuduğu bir hikaye kitabının arkadaşlarına anlatılması.
18. Başarı ve çalışma temalı bir öykü yazılması.
19. Dilimizde kullanılan deyimler hakkında bilgiler toplayarak, seçtiğiniz on tane deyimin anlamını araştırıp, birer tümce içinde kullanılması.
20. İstiklâl Marşı’nın tamamını yazarak, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı resimleri ile süslenmesi. 10 kıtasının ezberlenmesi.
21. Okuduğunuz bir çocuk dergisi hakkında dergi yönetimine görüşlerinizi anlatan bir yazı yazılması.

HAYAT BİLGİSİ PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFORMANS GÖREVİNİN VERİLİŞ TARİHİ: 23 Kasım 2008
PERFORMANS GÖREVİNİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: 30 Kasım 2008

ÖDEV KONUSU ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1.Okulumuzun tarihinin araştırılması.
2. Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için olması gereken kurallar listesi oluşturulması.
3. Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerin resimlerle ve yazılarla açıklanması.
4. Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlanması.
5. Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturulması.
6. Kendinize günlük çalışma programı hazırlanması.
7. Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırılması.
8. İnsanlık için büyük hizmetlerde bulunmuş bir bilim insanının yaşamını, yaptığı çalışmaların araştırılması.
9. “Su olmasaydı neler olurdu?” başlıklı bir yazı yazılması.
10. Dengeli ve düzenli beslenmenin önemini anlatan bir slogan bulunması.
11. Şimdiye kadar sizi çok etkileyen özel bir günle ilgili olan anılarınızın yazılması.
12. Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturulması.
13. Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapılması.
14. Bir kartonu süsleyerek ders adlarını ve o derste kullanılacakları araç gereçlerin yazılması.
15. Dergi ve gazetelerden vb. farklı duygu durumlarının ifade edildiği duygularımız albümü hazırlanması.
16. Kroki çalışması yapılması (Okul veya kendi evin olabilir.)
17. Okulu tanıtan albüm hazırlanması.
28. Sınıf eşyalarının ağzından şikayetlerini anlatan bir mektup yazılması.
19. Kişisel bakım ve temizlik araçlarını ve kullanımlarını anlatan çalışma (karton üzerine) yapılması.
20. Vitaminlerin hangi besinlerde olduğunun araştırılarak ,resimlerle gösterilmesi . (Karton üzerinde)
21. Trafik levhalarının anlamlarını gösteren bir levha hazırlanması.
22. Meslekleri tanıtan bir pano hazırlanması.
23. İletişim araçlarını tanıtan pano hazırlanması.
24. Belirlenen bir meslek çalışanı ile röportaj yapılması.
25. Dünya bayraklarından oluşan albüm yapılması.
26. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarını anlatan albüm hazırlanması.
27. Maddenin buharlaşmasını gözlemleme, gözlem sonucu hakkında bir rapor yazılması.
28. Mevsimleri anlatan pano hazırlanması (fotoğraf ,resim , yazı şiir )
29. Doğal afetler hakkında bilgi toplanması. Görsellerle bilgilerin desteklenmesi.
30. Mahallenin bakkalı ile ilgili bir görüşme yapılması.( Ürünleri nereden aldığı, nasıl fiyat belirlediği, hangi koşullarda sakladığı… ) Görüşme sonuçlarının sınıfa anlatılması

MATEMATİK PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFORMANS GÖREVİNİN VERİLİŞ TARİHİ: 03 Aralık 2008
PERFORMANS GÖREVİNİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: 14 Aralık 2008

ÖDEV KONUSU ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1. Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırlanması.

2. Toplama ve çıkarma işlemi içeren 10 tane problem kurulup, çözülmesi.
3. Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarının tanıtılması.

4. Dört işlem içeren 5 tane problem kurulup ve çözülmesi.

5. Koni,silindir,üçgen piramit,küp,dikdörtgen prizma kartondan modellerinin yapılması.
6. “Tek ve çift ne demektir?” karton üzerinde gösterme

7. 1000’ den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırma.

8. Yüzlük tabloda 6, 7, 8, 9 ar sayma etkinlikleri yapılması.

9. Romen rakamları tablosu hazırlanması.

10. Geometrik şekiller ve özellikleri tablosu hazırlanması.

11. Örüntü tablosu oluşturulması.

12. Sınıf mevcut grafiğinin hazırlanması.

13. Noktalı kağıt üzerinde simetri oluşturulması.GÖRSEL SANATLAR PERFORMASN GÖREVLERİ
PERFORMANS GÖREVİNİN VERİLİŞ TARİHİ: 03 Aralık 2008
PERFORMANS GÖREVİNİN TESLİM EDİLİŞ TARİHİ: 14 Aralık 2008

ÖDEV KONUSU ÖDEVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1. Doğal afetler konulu resim çalışması yapınız.

2. Kirli ve temiz çevre başlıklı iki ayrı resim çalışması oluşturarak, resmi hangi duygularla oluşturduğunun anlattırılması.

TÜRKÇE PROJE GÖREVLERİ

SIRA N ÖDEV KONUSU GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1 İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği bir hikaye yazılması.
2 Hayvanları tanıtıcı kartların hazırlanması.

3 Arkadaşlarınıza yada sevdiğiniz kişiye bayram kutlama tebliği tasarlanıp yazılması.
4 İçerisinde dayanışma, sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği bir hikaye yazılması.
5 Kukla gösterisi hazırlanması.

6 Sağlık ve Çevre Temasında “Merak ettiklerim” dosyası oluşturulması
7 Öğrencilerin kendilerine soracakları “ Ne yapabiliriz, neler bulabiliriz ?” sorularına cevap olacak yeni düşünceler , tasarımlar , araçlar , ürünler oluşturulması.
8 Üretimden tüketime ürünlerin öyküsünün yazılması (Ürünü kendisi belirleyecek)
9 Eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükleri gösteren bir tablo oluşturulması.
10 “Benim Dergim” adlı içeriğinin ve tasarımının kendinizce yapıldığı sınıf dergisi çıkarılması.
11 Çeşitli kaynaklardan derlenen bilmeceler hazırlanması.


HAYAT BİLGİSİ PROJE GÖREVLERİ
SIRA N ÖDEV KONUSU GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1 Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapılması. Drama yoluyla araştırmanızın arkadaşlarınıza sunulması. Ulaştığınız bilgilerin yazılı olarak sınıf panosunda sergilenmesi.
2 Atatürk devrimlerini anlatan bir panonun hazırlanması.
3 Sınıfı güzelleştirmek için yapılabilecek çalışmaların anlatan bir yazı yazılması.
4 Doğal ve sağlıklı besinlerden oluşan besin albümü hazırlanması.
5 Pusula yapılması.
6 Tohumdaki değişikliklerin gözlemlenerek bir rapor haline
getirilmesi.
7 Türkiye haritasından oluşan bir yapboz hazırlanması.

8 Isının etkisiyle maddelerde ve çevrelerinde meydana gelen değişmeleri anlatan bir yazı yazılması. (şekil,renk,koku,tat)
9 Ayın farklı görünümlerinin gözlemlenerek hangi tarihte hangi görünümde olduğunu gösteren bir tablo oluşturulması.
10 Günümüzde kullandığımız iletişim araçlarından biri hakkında araştırma yapılarak bir rapor hazırlanması.
11 Duvar saati yapılması.
12. Bir aylık hava gözlem grafiği düzenlenmesi.
13. Yurt dışından size misafir olarak gelen birisine çevrenizi tanıtıcı bir yazı hazırlanılarak sunulması.
14. Ailenizin bir aylık gelir ve gider tablosunun hazırlanması.
15. Tüketici dernekleri hakkında araştırma yapılarak yaptıkları çalışmaları anlatan bir yazılması.
16. Bir malın garanti belgesinin doldurularak, kullanım kılavuzunun incelenmesi ve nasıl çalıştığının sınıfa sunulması.
17. Bir tamir servisiyle görüşme yapılarak yaptığı çalışmaların sunulması.
18. Kartondan bir saat resmi oluşturulması.

19. Bir duvar takvimi hazırlanması.


MATEMATİK PROJE GÖREVLERİ

SIRA NO ÖDEV KONUSU GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1 Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırlanması. Sınıfa sunularak ve sınıfta sergilenmesi.
2 20 cm eni 20cm boyu olacak şekilde geometri tahtası oluşturulması.
3 Çizgisiz kağıt büyüklüğünde karton kağıdı 2,3,4,5,6,7,8,9 eş parçaya ayırarak kesir takımı oluşturulması.
4 Alfabemizdeki harflerin ( küçük ve büyük) simetrik olanları simetri doğrularının çizilerek gösterildiği bir tablo oluşturulması.
5 Bir metre yapılması. ( karton, plastik, tahta vb. malzemeleri kullanarak.)
6 Eşit kollu bir el terazi yapılması.

7 Tangram hazırlanması.

8 Paralarımızı tanıtan bir tablo hazırlanması.

9 Bir kumbara yapılması.

10 Mukavvadan örüntü blokları oluşturulması.

GÖRSEL SANATLAR PROJE GÖREVLERİ

ÖDEV KONUSU GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1. Elişi kağıdıyla kolaj ( yırt yapıştır) çalışması yapılması.

2. Oyun hamuruyla prizmalar oluşturulması.BEDEN EĞİTİMİ PROJE GÖREVLERİ

ÖDEV KONUSU GÖREVİ ALAN ÖĞRENCİLER
1. Yeni bir oyun öğrenilerek, bu oyunun arkadaşlarına anlatılması ve oynatılması.

2. Belirlediği bir spor dalının oyun şekli ve kurallarının hazırlanması.
3. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcumuzun yaşamının araştırılması.


17. KAYNAK KİTAPLARIN SEÇİLMESİ VE KARARLAŞTIRILMASI

Hülya TEPE 3. Sınıf kaynak kitaplarına örnek olarak farklı yayınevlerinden kitaplar getirdi. Kaynak olarak seçilen kitabın öğrencilerin verimli olmasına yönelik bilgi akışının kısa ve öz anlatımlı olmasına, yazı puntosuna ve sayfa düzenine, örneklere ve görsellere dikkat etmeliyiz diyerek öneride bulundu.
Kamuran Aydın Seçeceğimiz kitapların sayfalarının koparılır olmasına dikkat edelim öğrencinin ödevlerini toplayıp kontrol açısından faydalı olacağına inanıyorum dedi.
Tüm kaynak kitaplar incelendi ve içlerinden 5 tanesine karar verildi.
1. Gendaş Yayınları 3. Sınıf Tüm Dersler Kitabı
2. Armağan yayınları
3. Analiz yayınları test kitabı
4. Morpa yayınları yaprak test kitapçığı
5. Gendaş yayınları Türkçe kitabı

18-VELİ TOPLANTILARI

Numan AKKOYUNLU Veli toplantılarımızı okulların açıldığı 2. haftadan itibaren yapmaya başlayalım dedi.
Kamuran AYDIN öncelikle öğrencilerin ne durumda olduklarını ölçmemiz gerektiğini buna dayanarak velilere verilen bilgilerin daha sağlıklı olacağını söyledi.
Hülya TEPE Okul idaresi uygun görürse toplantıyı cumartesi günü yaparsak çalışan velilerimizde toplantıya rahatça katılabilir dedi.
Özlem OKAY Yapağımız toplantılarda ilgili değişikleri velilere detaylıca anlatalım ki performans görevleri hakkında öğrencilere gerektiği kadar yardım edilmemesinin öğrencinin başarısını destekleyeceğini belirtti.
Dilek ASLAN o zaman toplantı tarihimiz 20 Eylül 2008 cumartesi olsun dedi.

19-DİLEK VE TEMENNİLER

Nevzat YILDIZ 2008/2009 öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eder herkese kolaylıklar dilerim dedi.
Hülya TEPE zümre toplantıları dışında da fırsat buldukça bir araya gelinmesi, sınıflarda karşılaşılan problemlerin ortak çalışmalarla giderilmesi zümremiz açısından faydalı olacaktır dedi.
Numan AKKOYUNLU Kesinlikle dayanışmanın önemine inanıyorum ve uygulamalıyız dedi.
Zümre öğretmenleri bu kararı hep birlikte onayladılar. Başarılı bir yıl dileğiyle toplantı sona erdirildi.ALINAN KARARLAR

1. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklama ve örneklemelere ile 2588 sayılı Tebliğler Dergisindeki değişikliklere göre yapılacak.
2. Günlük planlar yine 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklama ve örneklemeler doğrultusunda ve 2588 sayılı Tebliğler Dergisindeki değişikliklere göre birlikte yapılmaya çalışılacak.
3. Atatürkçülük konuları 2504 sayılı Tebliğler Dergisindeki gibi işlenecek.
4. Zümre öğretmenleri birlikte uyum içinde hareket edecek.
5. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterilecek.
6. Devamsız öğrenciler için okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacak ve bu tür öğrencilerin okula devamlarına çalışılacak.
7. Fakir olan öğrenciler tespit edilerek okul idaresine bildirilecek ve bunların sorunlarının giderilmesine birlikte çalışılacak.
8. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin tamamlanmasına çalışılacak ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlanacak.
9. Sınıf içi ders araç ve gereçleri aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin birlikte yapmaları, temiz ve düzenli bir şekilde kullanıp işlenmesine çalışılacak.
10. Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri oluşturulacak ve uygulanacak.
11. Sınıfların tertipli, düzenli ve temiz olmasına azami dikkat gösterilecek.
12. Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanılacak.
13. Sınıf kitaplıklarının öğrenci seviyelerine göre düzenlenip geliştirilmesine ve yararlandırılmasına çalışılacak.
14. Dersler soru-cevap, anlatım-yazım-ünitelerin bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapılacak.
15. Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından azami itina gösterilecek.
16. Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlenecek ve sınıflar arası birliktelik sağlanarak kutlanacak.
17. Ünitelere uygun tarihli belirli gün ve haftalar eklenecek ve işlenecek.
18. Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışılacak.
19. Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışılacak.
20. Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışılacak.
21. Sınıf içi grafikler düzenli ve doğru olarak düzenlenecek ve kullanılacak.
22. Ünite, resim ve yazı köşeleri amacına uygun olarak kullanılacak.
23. Türkçe dersinde öğrencilerin güzel ve okunaklı yazım çalışmaları yapabilmelerine yönelik olarak yazım çalışmalarına azami önem verilecek.
24. Matematik derslerinde öğrencilerin matematiği sevmelerine yardımcı olunacak, ders konuları gerektiğinde oyunlaştırılarak verilecek, ritmik saymalara, basit toplama, çıkarma işlemleri ile rakam bilgisi verilecek.
25. Görsel sanatlar dersinde duygu ve düşünceleri geliştirici çalışmaların yanında bu çalışmaların grup çalışması olarak yaptırılmasına çalışılacak.
26. Müzik dersleri amacına uygun olarak zamanında yapılacak, andımız ve İstiklal Marş’ımızın öğretimi yapılacak.
27. Beden eğitimi dersleri zamanında ve öğrencilerin okulu sevmelerine yardımcı olacak şekilde işlenilmesine çalışılacak.
28. Seçmeli ders olarak Bilişim ve Teknoloji Dersi ile Takviye ve Etüd çalışmaları alınacak.
29. Bilişim ve Teknoloji dersi için idareden Bilgisayar öğretmeninin bu derslere girmesi önerilecek
30. Ölçme ve değerlendirme de yönetmelik değişikliklerine dikkat edilerek yapılacak.
31. Yönetmeliğin değişikliklerinin işlenmiş hali edinilecek.
32. Seçilen kaynak kitapların öncelikle öğrencilere önerilecek.
33. Proje ve performans görevleri belirlenen günlerde yapılacak ve tüm sınıflar aynı anda toplanacak.
34. Zümre toplantıları dışında derlerde görüş birliği yapılacak.
35. 20 Eylül 2008 cumartesi günü veli toplantısı yapılacak ve bu toplantılarda velilere yapılan son yönetmelik değişiklikler ile proje ve performans görevleri hakkında bilgi verilecek.

İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU
2008 - 2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLÂN ÜNİTE SÜRELERİ

TÜRKÇE

SAYI ÜNİTENİN ADI ÜNİTENİN SÜRESİ
1 TEMA 1 BİREY ve TOPLUM 08.09.2008-14.10.2008
2 TEMA 2 ATATÜRK 15.10.2008-14.11.2008
3 .TEMA 3 DEĞERLERİMİZ 17.11.2008-23.12.2008
4 TEMA 4 SAĞLIK ve ÇEVRE 24.12.2008-23.01.2009
5 TEMA 5 DÜNYAMIZ ve UZAY 09.02.2009-10.03.2009
6 TEMA 6 ÜRETİM ve TÜKETİM 11.03.2009-09.04.2009
7 TEMA 7 DOĞAL AFETLER 10.04.2009-13.05.2009
8 TEMA 8 EĞİTSEL ve SOSYAL ETKİNLİKLER 14.05.2009-12.06.2009

HAYAT BİLGİSİ

SAYI ÜNİTENİN ADI ÜNİTENİN SÜRESİ
1 TEMA A OKUL HEYACANIM 08.09.2008-28.11.2008
2 TEMA B BENİM EŞSİZ YUVAM 01.12.2008-03.04.2009
3 .TEMA C DÜN, BUGÜN, YARIN 06.04.2009-12.06.2009

MATEMATİK

SAYI ÜNİTENİN ADI ÜNİTENİN SÜRESİ
1 ÜNİTE 1 08.09.2008-03.10.2008
2 ÜNİTE 2 06.10.2008-03.12.2008
3 ÜNİTE 3 04.12.2008-02.03.2009
4 ÜNİTE 4 03.03.3009-30.03.2009
5 ÜNİTE 5 31.03.2009-18.05.2009
6 ÜNİTE 6 21.05.2009-12.06.2009Kamuran AYDIN Tülay ÖZDEMİR Dilek ASLAN Özlem OKAY
3A Sınıf Öğretmeni 3B Sınıf Öğretmeni 3C Sınıf Öğretmeni 3D Sınıf Öğretmeni


Numan AKKOYUNLU Hülya TEPE Nevzat YILDIZ
3E Sınıf Öğretmeni 3F Sınıf Öğretmeni Müdür Yardımcısı
(Zümre Başkanı)…../09/2008
UYGUNDUR

Mığdat TAYFUR
Okul Müdürü