1. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "mut¬
lu kılmak" anlamı vardır?
A) aceleye getirmek
B) puan tutturmak
C) başını dinlemek
D) mesut etmek
2. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "ilgi
göstermemek" anlamı vardır?
A) o taraflı olmamak
B) her telden çalmak
C) minare boyu
D) çene yarıştırmak
3. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "karşı¬
sındakine dokunacak, yersiz söz söyle¬
mek" anlamı vardır?
A) nihayet vermek
B) pot kırmak
C) koltuk kapmak
D) uygun görmek
4. Aşağıdaki deyimlerin hangisi "zamanın
çok çabuk geçmesi" anlamında kullanılır?
A) canıma değsin
B) ağzından yel alsın
C) rüzgâr gibi geçmek
D) dört köşe olmak
5. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "beğe¬
nilmek, işe yaramak" anlamı vardır?
A) makbule geçmek
B) kötüye kullanmak
C) başından büyük işlere kalkışmak
D) duman attırmak

6. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "uygu¬lanması gereken diyete uymamak" anlamı vardır?
A) kapıya dayanmak
B) perhizi bozmak
C) güneş çarpmak
D) göz koymak
7. Hangi cümlede deyim
A) Bir çırpıda gittim.
B) Yarın bıçak altına yatıyorum.
C) Otelde beni güneş çarptı.
D) Halbuki beni ümitlendirmişti.
Hangi cümlede deyim yoktur?
A) Şeftaliyi yukarıya taşıdık.
B) Kapı çalınca kalbim yerinden oynadı.
C) Bahçede biraz çene çaldık.
D) Dut yemiş bülbüle döndü.
9. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "hu¬zursuz, tedirgin etmek" anlamı vardır?
A) izini kaybetmek
B) kocakarı ilâcı
C) rahat bırakmamak
D) iki gözü iki çeşme
10-Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "şa¬şırmak, kendini kaybetmek" anlamı var¬dır?
A) aklı başına gelmek
B) aklı kesmek
C) aklı başka yerde olmak
D) aklı başından gitmek

11. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "birisini zor ve sıkıntılı bir duruma düşürmek" an-Samı vardır?
A) dudak bükmek
B) başını belâya sokmak
C) aklından geçmek
D) dikkate almak

12. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "sıkıntı ve eziyet görmek" anlamı v;
A) hesaptan düşmek
B) diş gıcırdatmak
C) çile çekmek
D) kafasının dikine gitmek

13, Aşağıdaki deyimlerin hangisi "bir kimse¬nin derdini paylaştığı dostu" anlamına ge¬lir?
A) dert ortağı
B) iflâs bayrağını çekmek
C) akan sular durur
D) eli ağır

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "he¬defi bulduramamak" aniamı vardır?
A) istediği gibi at oynatmak
B) bereket fışkırmak
C) ıska geçmek
D) dayak düşkünü

15. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "kendi¬ne zarar verecek bir iş yapmak" anfamı
A) gözleri dolmak
B) ettiğini yanına bırakmamak
C) gülmekten kırılmak
D) kendi kuyusunu kendi kazmak