YERLİ MALI HAFTASI
Babam zor kazanıyor, alnının teriyle hem, Parayı ben yabana atmam düşmeden dara, Yurdumda yapılmayan oyuncağı istemem. Varsa kitaba, topa, ilaca kalsın para.
Kolay bir şey sanmayın candan Türk'üm demeyi, Var bu işin şerefi, şanı, şevki, emeği, Kendine, milletine hem zevk hem borç bilmeli, Türk malını giymeyi, Türk malını yemeyi. Behçet Kemal Çağlar
İlk beş soruyu şiire göre cevaplayınız.
1. Şairin babası geçimini nasıl sağlıyor?
A. alın teriyle zor kazanarak
B. bir kurumdan yardım alarak
C. ticaret yaparak
D. oyuncak üreterek
2. Şair, parayı hangi şartlarda harcayacağı¬nı söylüyor?
A. Kitap için harcamayacağını söylüyor.
B. Dara düşünce harcayacağını söylüyor.
C. Gördüğü her şeyi almak için harcayaca¬ğını söylüyor.
D. Ülkemizde üretilmeyen oyuncağı almak için harcayacağını söylüyor.
3. Şair, neyin kolay olmadığını vurguluyor?
A. insanlara hizmet etmenin kolay olmadığını
B. parasını sorumsuzca harcamanın kolay olmadığını
C. Türk malını giymenin kolay olmadığını
D. Türk'üm demenin kolay olmadığını
4-Şair, olan parasını ne için harcamak iste¬miyor?
A. ilaç için
B. top için
C. yurtta yapılmayan oyuncak için
D. kitap için
5-"Yurdumda yapılmayan oyuncağı iste¬mem." dizesini söyleyen bir kişi için aşa* ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Millî duygularını öne çıkarmıştır.
B. Tutumludur.
C. Cimridir.
D. İstediği gibi davranmayı seviyor.
6-Varlığın rengini, biçimini, durumunu, sayısı¬nı bildiren sözcükler sıfattır.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde varlığın rengini bildiren bir sözcük kullanılmıştır?
A. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.
B. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
C. Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda.
D. Yeleleri alevden al bir ata binmiş.
7-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde varlığın durumunu belirten bir sözcük kullanılmamıştır?
A. İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C. Keskin sirke küpüne zarar verir.
D. Yumuşak huylu atın çiftesi sert olur.
8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını belirten bir sözcük kullanılmış¬tır?
A. Onları sinemaya ben götürdüm.
B. Yüz ifadesi aldığı haberle değişti.
C. Biri bizi gözetliyor.
D. Beş parmak bir olmaz.
9. "Beyaz kâğıt üzerine siyah kalemle resim yapıyor." cümlesindeki altı çizili sözcükle¬rin anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangi¬sinde vardır.
A. Kilolu ama şişman değildi.
B. Küçük beyinlerin de büyük fikirleri olabilir.
C. Uzun soruları çözmek dikkat ister.
D. Kısa boylu adam çabuk yorulur.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlı¬ğı işaret yoluyla belirten bir sözcük kullanılmıştır?
A. Bu filmi izlemek istemiyorum.
B. Tarladan bu yıl ürün alamadık.
C. Onlar büyük ağacın altında toplanmıştı.
D. Bu elmaları o bahçeden mi getirdin?
11. Sözcüklerin anlamları "-ce, -imsi, -cik, -imtırak" ekleriyle küçültülüp daraltılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu eklerden biri eklendiği sözcüğe küçült¬me anlamı katmamıştır?
A. Sabah azıcık çorba içtim.
B. Ağaçtan kızılcık topladık.
C. Ankara'da küçücük bir evde oturuyor.
D. Kısacık bir elbise giyinmiş.
12. I. yıldan beri
II. biniyorum
III. belediye otobüslerine
IV. dokuz
V. öğrenciler
Yukarıdaki söz guruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi cümlenin dışında kalır? B. I B. III C. IV D. V
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyi" sözcüğü varlığı niteler biçimde kullanıl-mamıştır?
A. Çok düşün, iyi yaz.
B. İyi kalpli insanlar toplumda her zaman sevilir.
C. İlçemizde, iyi üretici yarışması yapıldı.
D. Kasap Kamil iyi adamdır.
14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Burak dışarıdan sesleniyor ( ) ( ) Baba ( ) seni istiyorlar ( ) ( ) Kimmiş ( ) Ne istiyorlar ( )
14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerle¬rine göre genel anlamlıdır?
A. papatya B. çiçek
C. canlı D. bitki
15. Parçada aşağıdaki noktalama işaretlerin¬den hangisi kullanılmamıştır?
A. (,) B. (Click here to enlarge C. (Click here to enlarge D. (?)
16. Parçadaki ( ) yerine sıra ile hangi nokta¬lama işaretleri gelmelidir?
A. (,) (Click here to enlarge (-) (.) (.) (?) (-)
B. (!) (Click here to enlarge (-) (Click here to enlarge (!) (?) (!)
C (Click here to enlarge (-) (,) (!) (-) (?) (?)
D- (Click here to enlarge (-) (,)(!)(...) (?) (Click here to enlarge
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nok¬ta yanlış yerde kullanılmıştır?
A. Mevsimler: ilkbahar, yaz, sonbahar, kış.
B. Ziraatçı sayar: - Yulaf, pancar, tütün...
C. Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerin-denim.
D. - Sen misin, Ali Usta: - Benim!..
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "acı" sözcüğünün zıt anlamlısı varlığı niteler biçimde kullanılmıştır?
A. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C. Baklava, revani, lokma birer tatlıdır.
D. Çocuk tatlı tatlı gülüyordu.
19. "Bugünün yarını vardır,
Para biriktirmek kârdır.
Boş yere harcamam para,
Harcarsam düşerim dara." Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdaki¬lerden hangisidir? A. tutumluluk B. üretim
C. verimlilik D. tüketim
20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi varlığı niteler biçimde kullanılmıştır?
A. Büyüğümüzdür dedik, saygı gösterdik.
B. Bayramda büyüklerin elleri öpülür.
C. Ankara çevresinde büyük çiftlikler vardır.
D. Büyüklük gösterip bizi affetti.