Artık yoktur esirlik,
Birlik olunuz birlik,
Birlikten doğar dirlik.
Ey dünya ulusları!
Her insan mutlu olsun,
Yaşamaktan tat alsın,
Her ülke huzur bulsun,
Ey dünya ulusları.
Ali Osman Atak
İlk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.
1. Şiirde şair kime sesleniyor?
A. çocuklarına B. yurttaşlarına
C. dünya uluslarına D. öğrencilerine
2. Şiirde verilmek istenen ana duygu aşağı-dakilerden hangisidir?
A. toplum düzeni B. birlik beraberlik
C. özgürlük D. esirlik
3. Şiire göre artık yok olan nedir?
A. dirlik B. birlik C. huzur D. esirlik
4. "Artık yoktur esirlik" dizesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A. Uzun yıllar tutsaklarla yaşadım.
B. Hiçbir şeye esir olmayalım.
C. Özgürlüğümü hiçbir şeye değişmem.
D. Şiirlerinde esaretten çok bahsetmiş.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A. Babasının geleceğini öğrenince çok sevindi.
B. Melih hızlı koşunca yoruldu.
C. Yolda beni gördü ama konuşmadı.
D. Soğuk su içince hasta oldu.
6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çi¬zili sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?
A. Oyunda, Elif birinci oldu.
B. Yunus iki yanlış yaptı.
C. Çelenin beş doğrusu vardı.
D. Melih sevinçten uçuyordu.
7."Ara" sözcüğü hangi cümlede farklı an¬lamda kullanılmıştır?
A. Okul ile ev arasında gidip geliyor.
B. Ali ile Mehmet küsünce ben arada kaldım.
C. Kedi araba ile duvar arasına sıkışmış.
D. Konya- Ankara arası o kadar uzak değil.
8. "Aydınlarımız kendilerine yöneltilen haksız suçlamayı elbette kabul etmeyecekler." cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı an¬lamda bir sözcük hangi cümlede vardır?
A. Gece kaybettiği kalemi aydınlıkta buldu.
B. Bazı canlıları ancak kızıl ötesi ışıkta görebiliriz.
C. Kültürlü insan bir mum gibi etrafına ışık saçar.
D. Aydınin inciri meşhurdur.
9.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükle¬rin hangisi "-lı" ekiyle anlam değişikliği¬ne uğramaz?
A. Bu civardaki en büyük kasaba burasıdır.
B. Çukurova bu yaz çok sıcaktı.
C. Cebindeki kalem kaybolmuş.
D. Ahmet yeni bir çanta aldı.
10. "O, ö" yuvarlak - geniş ünlüdür. Türkçe söz¬cüklerde ikinci hecede yuvarlak-geniş ünlü bulunmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu ku¬rala uymayan bir sözcük vardır?
A. Annesine kocaman bir öpücük verdi.
B. Ayşe, ablasının fotoğrafını büyültüp evine astı.
C. Doğa ile ilgili güzel çalışmaları var.
D. Kara kalem çizimleri de çok güzeldi.
11. "Burnu büyümek" deyimindeki altı çizili sözcükte gerçekleşen ses olayı, aşağıda¬ki cümlelerin hangisinde vardır?
A. Abur cuburla karnını doyurdu.
B. Kitabımın arasına çınar yaprağı koydum.
C. Limandaki gemiler işçi arıyor.
D. Tavuktaki hastalık etrafa yayılmış.
12. Art arda gelen sözcüklerde birincinin sonun¬daki ünsüzün ikincinin başındaki ünlüye bağlanarak okunmasına ulama denir.
12.Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangi¬sinde ulama gerçekleşmez?
A. Bütün kalemleri kalem açacağı ile açtı.
B. Çantasını sırtına alıp gitti.
C. Ayhan Işık'ın birçok filmini seyrettim.
D. Bu konuda yardım edeceğine ant içti.
13. "Bahçeye marul, soğan, maydanoz ekti." cümlesindeki altı çizili sözcük hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır?
A. Sözcüklere ekler getirerek yeni sözcükler oluştur.
B. Pantolonu kısa gelince annem paçalarına ek yaptı.
C. Bugün gazeteler pazar eki veriyor.
D. Buğday ekimi bitince kasabaya gidece¬ğim.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin tüm ün¬süzleri yumuşaktır?
A. Çantasını benim dolabıma koymuş.
B. Küçük çocuk çantasına defterini koydu.
C. Canan eve geldi.
D. Üşüyünce ocağı yakıp ısındı.
15. "Üzümünü ye, bağını sorma." atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Her şeyi araştırmaya gerek yoktur.
B. Araştırırken bazı konuları görmemek lazım gelir.
C. Araştırmayı belli bir plana göre yapmak lazım.
D. Bazı nimetlerin nasıl elimize geçtiğini araştırmanın gereği yoktur.
16. Türkçede heceler en fazla dört harften olu¬şur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek hece¬den oluşmuş böyle bir sözcük vardır?
A. Ormanlarımızda ayı, tavşan ve kurt vardır.
B. Hayvanların en güçlüsü fildir.
C. Aslan ormanların en vahşi hayvanıdır.
D. Hayvanat bahçesinde birçok hayvan
vardır.
17. "Sen işten korkma( ) iş senden korksun ()" atasözünde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A. ( (.) B. (.) (?)
C ( (,) D. (,) (.)
18. "Ayşe kastamonuya gitmek istedi." cümle¬sindeki yazım hatası aşağıdaki cümlele¬rin hangisinde de yapılmıştır?
A. Pasta yerken dikkatli olmak gerekir.
B. Bu iş yerini mustafanın babası kurdu.
C. Millî Eğitim Bakanlığı eğitmenlik kursu açmış.
D. Gecekondularını yıkıp apartman yaptılar.
19. "Eyvah, yemeği yaktım ( )" cümlesinde ( ) yere hangi noktalama işareti gelmelidir?
A. (.) B. (?) C (!) D. (
20. "Dil" sözcüğü hangi cümlede farklı bir an¬lamda kullanılmıştır?
A. Çocuk korkudan dilini ısırdı.
B. Kitabın dili bu sınıf çocukları için ağır.
C. Metnin dilini bugüne uyarladım.
D. Şair son şiirinde dile hâkimiyetini gösterdi.