1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Click here to enlarge
2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.Click here to enlarge
3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.Click here to enlarge
B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
A) zevkler
B) beslenmeClick here to enlarge
C) hobiler
D) yetenekler
5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
A) Türkülerimiz
B) . Yollarımız Click here to enlarge
C) Halk oyunlarımız
D) Bayrağımız
6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
A) kongrelerin yapılması
B) TBMM açılmasıClick here to enlarge
C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
D) padişahın yurdu terk etmesi
7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
A) gelenek
B) görenek
C) kanıt
D) kültürClick here to enlarge
8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
A) kardeş
B) dayı
C) hala
D) enişteClick here to enlarge
9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı tarih yöntemi
B) Sözlü tarih yöntemiClick here to enlarge
C) Araşrırma yöntemi
D) Olayları yaşama
10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
A) Annemizden
B) Babamızdan
C) KitaplarımızdanClick here to enlarge
D) Dedemizden
11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
A) bilimsel buluşlar
B) resimler
C) kitaplar
D) söylentilerClick here to enlarge
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
A) ileri görüşlülüğü
B) açıksözlülüğü
C) barışçı
D) savaşmayı severClick here to enlarge
13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) Egemenlik padişaha aittirClick here to enlarge
D) Akılcılık
14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) Millet egemenliğini esas alma
D) Yabancı devletin himayesine girmeClick here to enlarge
15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve IIIClick here to enlarge
16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
A) Evlenmemiş çocuklar
B) KomşularClick here to enlarge
C) Babaanne
D) Amca
17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
A) Türkü
B) Oyun
C) RomanClick here to enlarge
D) Düğün
18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
A) Cirit Click here to enlarge
B) . Futbol
C) Voleybol
D) tenis
19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
A) geleneklerimizClick here to enlarge
B) göreneklerimiz
C) kanıtlarımız
D) kültürümüz
20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) dil
B) kıyafetler
C) savaşClick here to enlarge
D) gelenekler
21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?
A) Anne
B) Baba
C) Dayı
D) ÇocukClick here to enlarge
22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?
A) Gelenek
B) Kanıt
C) Değer
D) KültürClick here to enlarge
23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
A) kültür
B) gelenekler
C) dilClick here to enlarge
D) kalp
24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) tarih
B) kanıtClick here to enlarge
C) tanık
D) kitap
25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) millet egemenliğini esas alma
D) yabancı bir devletin himayesi altına girmeClick here to enlarge
26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
A) Amasya
B) Erzurum
C) Ankara
D) AntalyaClick here to enlarge
27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?
A) Dil
B) TeknolojiClick here to enlarge
C) Sanat
D) Mimari
28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
A) İzmir'in işgaliyle
B) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıylaClick here to enlarge
C) İstanbul'un işgaliyle
D) Sivas Kongresiyle
29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?
A) evrenselliğini
B) anlaşılır olduğunuClick here to enlarge
C) alçak gönüllü olduğunu
D) cömert olduğunu
30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?
A) Amasya
B) Sivas
C) ErzincanClick here to enlarge
D) Erzurum
31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
A) Doğum tarihini
B) Babasının adını
C) Maddi durumunuClick here to enlarge
D) Nerede doğduğunu
32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) egemenlik padişaha aittirClick here to enlarge
D) akılcılık
33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?
A) Samsun
B) Sivas
C) Erzurum
D) AntalyaClick here to enlarge
34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?
A) Dil Birliği
B) Tarih Birliği
C) Yurt Birliği
D) Askerlik yapmaClick here to enlarge
35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?
A) kurtuluş savaşı
B) 1.dünya savaşıClick here to enlarge
C) 2.dünya savaşı
D) inönü savaşı
36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1-2-3-4
B) 2-1-3-4Click here to enlarge
C) 4-2-1-3
D) 3-2-1-4
37. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
A) Kendi yaşıtlarımız
B) Öğretmenimiz
C) Yaşlı akrabalarımızClick here to enlarge
D) Komşumuz
38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?
A) Değer
B) Kültür
C) Dil
D) GelenekClick here to enlarge
39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?
A) 4
B) 3Click here to enlarge
C) 2
D) 1
40. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
A) Kına gecesi
B) Asker uğurlama
C) Sünnet düğünü
D) Konser izlemeClick here to enlarge
41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
B) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
C) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açarClick here to enlarge
D) Kültürler zaman içinde değişime uğrar
42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
A) annemiz
B) ablamız
C) dedemizClick here to enlarge
D) biz
43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
A) 3-1-2-4
B) 4-3-2-1
C) 1-3-2-4
D) 4-1-2-3Click here to enlarge
44. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
A) milli hikayeler ve destanlar
B) gelenek ve görenekler
C) geleneksel giysiler
D) noel kutlamalarıClick here to enlarge
45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Halkın kahramanlığı
B) Atatürk'ün liderliği
C) Milli birlik ve beraberlik
D) Komşu ülkelerClick here to enlarge
46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
A) Golf
B) Cirit
C) Bilardo
D) TenisClick here to enlarge
47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
A) Gelenek
B) Görenek
C) Folklor
D) TeknolojiClick here to enlarge
48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) mühendis
B) doktorClick here to enlarge
C) öğretmen
D) esnaf
49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
A) yardımlaşma
B) dayanışma
C) görevden kaçma Click here to enlarge
D) cesaret
50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
A) Destanlar
B) Bilimsel gelişmelerClick here to enlarge
C) Ninniler
D) Bilmeceler
51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
A) Zafer anıtları
B) Kabirler ve şehitlikler
C) Gazilere ait madalyalar
D) CaddelerClick here to enlarge
52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
A) Milli mücadeleClick here to enlarge
B) Savaşlar
C) Kahramanlıklar
D) Demokrasi
53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
A) Yardımseverlik ve cömertlik
B) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
C) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.Click here to enlarge
D) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
A) anne
B) baba
C) kardeş
D) arkadaşClick here to enlarge
55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
A) Basketbol
B) Tenis
C) Voleybol
D) GüreşClick here to enlarge
56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
A) dil
B) savaşClick here to enlarge
C) giysiler
D) gelenekler
57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
A) İç anadolu
B) Karadeniz
C) EgeClick here to enlarge
D) Doğu anadolu
58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
A) akraba
B) evlat
C) aile Click here to enlarge
D) topluluk
59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
A) değer
B) kültür Click here to enlarge
C) dil
D) ahlak
60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
A) barış
B) boks
C) savaşClick here to enlarge
D) kavga


ALINTI