S-1-Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A-hava B-taş C-ışık D-toprak

S-2-Aşağıdakilerdenhangisinin rengi vardır?
A-demir B-hava C-su D-cam

S-3-Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi, sıkıştırılınca değişir?
A-cıva B-hava C-benzin D-kolonya
S-4-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Maddelerin erime ve donma dereceleri aynıdır.
B-Su 0ºC’de donar.
C-Gazlar soğuyarak yoğunlaşır.
D-Su, sadece kaynama noktası sıcaklığında buharlaşır.
S-5-Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A-silgi B-toprak C-tebeşir D-defter

S-6-Aşağıdakilerden kaç tanesi boşlukta yer kaplar?
I-süt II-kalem III-ses IV-hava V-ışık
A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
S-7-Bir maddenin ağırlığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A-hacmi B-atomları C-molekülleri D-yer çekimi
S-8-İçinde 50 cm³ su bulunan ağzına kadar dolu bir kabın içine taş atılıyor. Kapta 27 cm³ su kaldığına göre taşın hacmi ne kadardır?
A- 15 cm³ B- 20 cm³ C- 23 cm³ D- 25 cm³
S-9-Aşağıdaki maddelerden hangisi yarı saydam bir maddedir?
A-buzlu cam B-su C-hava D-gözlük camı
S-10-Maddenin şekil ve biçim almış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A-atom B-molekül C-cisim D-madde
S-11- Aşağıdakilerden hangisi, yer kabuğunu değiştiren dış etmenlerden biri değildir?
A-volkanlar B-sular C-hava D-sıcaklık
S-12-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Donma – kaynamanın tersidir.
B-Yoğunlaşma – erimenin tersidir.
C-Erime – donmanın tersidir.
D-Buharlaşma – erimenin tersidir.
S-13- Aşağıdakilerden hangisi özel harita değildir?

A-İklim haritası B-Siyasi harita C-Karayolları haritası D- Nüfus haritası
S-14- Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?
A-çizim B-ölçek C-plân D-kroki
S-15-Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir?
A-kâğıt B-su C-hava D-buzlu cam

S-16- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın ikinci katmanıdır?

A-litosfer B-pirosfer C-hidrosfer D-barisfer
S-17- Çevresine göre çukurda kalmış geniş düzlüklere ne denir?

A-Plato B-Ova C-Yayla D-Vadi

S-18- Aşağıdaki ırmaklardan hangisi en uzun ırmağımızdır?

A-Büyük Menderes B-Seyhan Nehri C-Kızılırmak D-Çoruh NehriS-19-Aşağıdakilerden hangisi, maddelerin ölçülebilir özelliklerindendir?
A-hacim B-renk C-düzgünlük-pürüzlülük D-sertlik- yumuşaklık

S-20- Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı olan iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A-Karadeniz iklimi B-Akdeniz iklimi C-Bozkır iklimi D-Karasal iklim
S-21- Bir maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangileri birbirine eşittir?
I-Erime derecesi
II-Kaynama derecesi
III-Donma derecesi
A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III
S-22-Fotosentez(özümleme) bitkinin hangi kısmında olur?
A-Kök B-Gövde C-Yaprak D-Çiçek

S-23-Böcekler nasıl solunum yaparlar?
A-Trake solunumu B-Deri solunumu
C-Akciğer solunumu D-Solungaç solunumu
S-25-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Katı maddelerin kütleleri değişmez, sıvı maddelerin kütleleri değişebilir.
B-Katı maddelerin kütleleri vardır, gaz maddelerin kütleleri yoktur.
C-Sıvı maddelerin hacimleri sıkıştırılırsa değişir, gaz maddelerin hacimleri ise değişmez.
D-Katı maddelerin belli biçimleri vardır, sıvı maddelerin ise belli biçimleri yoktur, içine konuldukları kabın şeklini alırlar.

NOT:Her soru 4 puandır. Başarılar dilerim.