1. .Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizi doldurması sonucunda oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde delta ovası bulunmaz?
A) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi √
2. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?
A) Ceyhan-Marmara Denizi
B) Yeşilırmak - Karadeniz √
C) Kızılırmak - Akdeniz
D) Sakarya -Akdeniz
3. Bir şeyi icat eden kişiye .............denir.
A) Kaşif
B) Araştırmacı
C) Mucit √
D) Bilim
4. Gerçek ölçülerin küçültülerek çizilmesine ne denir?
A) Kuşbakışı
B) Çizim
C) Plan √
D) Kroki
5. Geniş düzlüklerle kaplıdır -Alçak tepelikler vardır -Sanayisi gelişmiştir 1.Yukarıda özellikleri verilen bölge hangisidir?
A) Marmara bölgesi √
B) Akdeniz
C) İç Anadolu
D) Karadeniz
6. Aşağıdaki bölgelermizde büyük baş hayvancılığa en uygun bölgemiz hangisidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Maramara bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi √
D) Akdenz bölgesi
7. ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması,aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) ikllimin çeşitlemesinde
B) ormanların dağılışında
C) yer altı kaynaklarının zenginleşmesinde √
D) turizm etkinliklerinde
8. Ahmet'e öğretmeni "nerede yaşıyorsun" diye soru yöneltti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in cevapları arasında yer almaz?
A) 6,5 milyar insanla birlikte dünyada yaşıyorum.
B) Güzel ülkem Türkiye'de yaşıyorum.
C) Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyorum.
D) Güney Yarım Küre'de yaşıyorum. √
9. Ülkemizin ithalat, ihracat faaliyetlerinde önemli yer alan iki limanımız aşağıdakilerden hangileridir?
A) Trabzon-İzmir
B) Mersin-İstanbul
C) İstanbul-İzmir √
D) İzmir-Samsun
10. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
A) Kar √
B) Deprem
C) Çığ
D) Sel
11. Ülkemizde dağlar geniş yer kaplamaktadır. Biri kuzeyden biri güneyden başlayan iki büyük dağ sırası ülkemizin en batısından başlayıp doğusuna doğru yükselerek devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin bir sonucu değildir?
A) Karayolu ulaşımında güçlüklerin olması.
B) İç bölgelerde karasal iklimin görülmesi √
C) Turizm faalyetlerinin Marmara ,Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olması
D) Kıyı bölgelerinde yağışların daha fazla olması
12. Telefonu kim icat etmiştir?
A) Edison
B) Pastör
C) Volta
D) Graham Bell √
13. Bir yerin iklimine etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yeryüzü şekilleri
B) Kutuplara yakınlık
C) Ekonomik gelir √
D) Denize yakınlık
14. 2.Çarşamba ovası Yeşil Irmak ‘ın getirdiği verimli toprakların birikmesi ile oluşmuştur.Aşağıdaki ova tiplerinden hangisi bu oluşumun sonucudur?
A) plato
B) yükselti ovası
C) delta ovası √
D) Kıyı ovası
15. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her mevsim bol yağış alır. √
B) Doğal bitki örtüsü makidir.
C) Don olaylarına nadiren rastlanır.
D) Ege ve Akdeniz kıyılarında görülür.
16. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden biri değildir?
A) Erozyon √
B) Vadi
C) Sıradağ
D) Delta
17. Denizin karaya doğru sokulmuş olan bölümünün büyük olanına körfez, küçük olanına koy denir. Bir bölgede deniz ne kadar girintili çıkıntılıysa koy ve körfez o kadar çoktur. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde koy ve körfez daha çoktur?
A) Kara Deniz
B) . Marmara
C) . Akdeniz
D) Ege √
18. Teknoloji olmasaydı insan hayatı nasıl olurdu?
A) Daha kolay olurdu
B) Hiçbir şey değişmezdi
C) Daha zor olurdu
D) Daha az çalışılırdı √
19. Aşağıdaki iklimlerin hangisi pamuk yetiştirmeye elverişlidir?
A) Akdeniz iklimi √
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Hiçbiri
20. Yurdumuzun buğday deposu olarak bilinen bölgemiz hangisidir.?
A) İç Anadolu bölgesi √
B) Karadeniz bölgesi
C) Akdeniz bölgesi
D) Marmara bölgesi
21. Aşağıdakilerden hangisi en küçük yerleşim birimidir?
A) mahalle
B) mezra √
C) semt
D) ilçe
22. Çevresine göre alçakta kalan ve üzerinde tarım yapılan geniş düzlükler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepe
B) Plato
C) Ova √
D) Vadi
23. Türk Medeni Kanunu'nun kabuluyle aile hayatı yeniden düzenlendi.Resmi nikah usulu getirilmesi,evlenme,boşanma ve miras konularında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hangi ilkeyle doğrudan ilişkilidir?
A) devletçilik
B) milliyetçilik
C) cı-umhuriyetçilik
D) halkçılık √
24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun Marmara ve Ege Bölgesinde toplanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Yeryüzü şekillerinin elverişliliği
B) Verimli tarım alanlarının bulunması
C) Deprem kuşağından uzak olması √
D) Gelişen ekonomisi
25. Yazlar sıcak ve kurak Kışlar ılık ve yağışlı Verilen özellikler hangi iklime aittir?
A) Karadeniz iklimi
B) Akdeniz iklimi √
C) Muson iklimi
D) Karasal ikliim
26. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceleme alanına girmez?
A) Eski uygarlıkların yaşam tarzları √
B) Yeryüzü şekillerinin ulaşıma etkisi
C) İklim ve tarım arasındaki ilişki
D) İnsan ve doğa arasındaki etkileşim
27. Dağların denize paralel uzanması,kıyıdan iç kesimlere ulaşımı zorlaştırır. Bu özellik aşağıdaki bölgelerimizden hangisiyle ilgilidir?
A) Ege Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi √
D) İç Anadolu Bölgesi
28. “Arazinin Eğimli, olduğu ve Fazla yağmur alan bölgelerde toprak kayması fazla olur.” Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde toprak kayması fazla olur?
A) Marmara Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi √
C) Akdeniz Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi
29. Soğuk bölgelerde insanlar kalın elbiseler giyerler. Bu bilgiye dayanarak nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz?
A) İklim,günlük hayatımızı etkiler √
B) Soğuk bölgelerde tekstil sanayisi gelişmiştir
C) Soğuk bölgelerde yaşayanların ekonomik durumu iyidir
D) Bu bölgelerde yaşayan insanlar kalın elbiselerden hoşlanırlar
30. Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?
A) Ceyhan-Marmara Denizi
B) Yeşilırmek-Karadeniz √
C) Kızılırmak-Akdeniz
D) Sakarya -Akdeniz
31. Hangisi tarihi yapıya sahip turistik alalnlarımızdan değildir?
A) truva
B) efes harabeleri
C) pamukkale √
D) rumeli hisarı
32. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro veya sinemaya gittiğimizde üstlendiğimiz bir roldür?
A) sporcu
B) oyuncu
C) seyirci √
D) öğrenci
33. Taşıdığı coğrafi özelliklerle etrafından ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren coğrafi birimdir. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) Ülke
B) Bölge √
C) Şehir
D) Yerleşim yeri
34. Portakal bitkisinin yetişmesi için yazları sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı bir iklim gerekmektedir. Bu duruma göre portakal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetiştirilir?
A) Akdeniz √
B) Karadeniz
C) İç Anadolu
D) Doğu Anadolu
35. Amasya ilimiz hangi bölgemizdedir?
A) Akdeniz bölgesi
B) Karadeniz bölgesi √
C) marmara bölgesi
D) iç anadolu bögesi
36. Yurdumuzun en önemli doğal afetlerinden birisi depremdir. Bunun nedeni aşağıdakilereden hangisidir?
A) Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Göllerin ve akarsuluarın bolluğu
C) Çok büyük bir kısmın deprem kuşağında olması √
D) Madenlerin bolluğu, bunun da çökmelere sebep olması
37. Karadeniz bölgesinde iklim, her mevsimyağışlı ve ılımandır. Aşağıdakilerden hangisi bu iklim şartlarında yetişmez.?
A) çay
B) pamuk √
C) mısır
D) fındık
38. Aşağıdaki akarsulardan hangisi akdenize dökülür?
A) kızılırmak
B) bakırçay
C) manavgat √
D) fırat
39. Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. Yamaç arazileri eğime dik sürülmelidir. Bu önlemler hangi doğal afeti önlemek için alınmalıdır?
A) Deprem
B) Heyelan √
C) Yangın
D) Çığ
40. Balıkçılık denildiğinde ilk akla gelen bölgemiz hangisidir?
A) Akdeniz bölgesi
B) Karadeniz bölgesi √
C) Ege bölgesi
D) Marmara bölgesi

ALINTI