Adı ve Soyadı:.............. ..................... No :.................... .............. Numarası :......
SOSYAL BILGILER 5.SINIF 2.DÖNeM 1.YAZILI Sınıfı :......

1. Hayatımızı sürdürebilmek için çeşitli içe-cek ve yiyeceklerle besleniriz. Soğuktan, sıcaktan korunmak için giyiniriz. Tehlike-lerden korunmak için evler yaparız.Bunlar zorunlu.............. ....
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
İsteklerimizdir
İhtiyaçlarımızdır.
Yaptıklarımızdır.
Seçtiklerimizdir

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İhtiyaçlarımız karşılanmadığında yaşamımız güçleşir.
B) İsteklerimiz karşılanmasa da yaşamımızı sürdürebiliriz.
C) Giyebileceğimiz bir kabanımız varken ikinci bir kaban istemek, ihtiyaçtır.
D) İstek ve ihtiyaçlarımızda aile bütçemizi göz önünde bulundurmalıyız.

3. l. Acıkınca yemek yedim.
II. Hafta sonu tiyatroya gittim.
III. Arkadaşımla top oynadım.
IV. Yeşil hırkamı giydim,
Hangileri ihtiyaç bildiren cümlelerdendir?
A) I ,IV B) I ,II ,IV
C) I ,II , III D) I ,II ,III, IV

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce gideril-mesi gereken ihtiyaçlarımızdandır?
A) Gezme B) Barınma
C) Okuma - yazma D) Yeme - içme5. Alışveriş listesi hazırlanırken öncelikle
aşağıdakilerden hangisine dikkat edilme-lidir?
İhtiyaçlarımızı önemine göre sıralamalıyız.
B) Listemizin sonuna temel ihtiyaçlarımızı yazmalıyız.
Sosyal ihtiyaçlarımızı öncelikli yazmalıyız.
Aile bütçemizi listeye göre oluştur-malıyız.


6. Liste hazırlamadan alışverişe çıkarsak ne olur?
A) Neler alacağımızı belirlemek işimizi
kolaylaştırır.
Zamanımızı boşa harcamamış oluruz.
Gereksiz alışveriş yapmamış oluruz.
İhtiyacımız olmayan ürünleri de alabiliriz.

7. Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sı-ralanmıştır?
Parfüm, cips, kaset
Dondurma, defter, oyuncak
Ekmek, peynir, ayakkabı
D) Çikolata, top, kitap

8. Tabloda verilen hangi meslekle yaptığı yanlış eşleştirilmiştir?
A) I ile d B) II İle b
C) III ile a D) IV ile a

9. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş
yaparken satıcıdan almamız gereken belgedir?
A) etiket B) satış fişi
C) alış fişi D. Güvence belgesi


10. I. Reçeteye göre ilaç verme
II. Bina planı çizme
III. Kaliteli buğday yetiştirme
Verilenlere uygun mesleklerin sırasıyla
yazıldığı seçenek hangisidir?
I II III

A) Eczacı mühendis çiftçi
B) Eczacı mimar çiftçi
C) Doktor mimar çiftçi
D) Doktor mühendis çiftçi

11 . Aşağıdakiler den hangisi toplumda mes-leklerin oluşmasının nedenlerinden biri
değildir?
Herkesin her işi yapamaması.
İnsanların her konuda yetenekli olması
C) İhtiyaçlarımızın çok çeşitli olması
D) Bazı işlerin ancak iş bölümü ile yapılabilmesi

12. Bilinçli bir tüketici, ürününü alırken hangi-sine dikkat etmez?
Son kullanma tarihine
Kutusunun rengine
C) Kalitesine
D) Üretim tarihine

13.Satın aldığımız bir mal ya da hizme-tin kalitesiz veya bozuk çıkması du-rumunda en önce aşağıdakilerden hangisine başvurmamız gerekir?
A. Polise
B. Tüketici Haklarını Koruma Derneğine
C. Satıcıya
D. Belediyeye

14. Ülkemizde üretilen bir malın stan-dartlara uygun olup olmadığına aşa-ğıdakilerden hangisi karar verir?

A. hükümet B. belediye
C. kaymakam D. Türk Standartları Enstitüsü

15. Ailenin ihtiyacı olan ürün ya da hiz-metleri satın almak için harcadığı para bütçede hangi grupta yer alır?
A. gelirler B. giderler
C. istekler D. İhtiyaçlar16. Bir ham maddeyi işleyerek kullanılacak hâle getirmeye üretim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi-sinde üretim yapılmaz?
A. Mağaza B. Fabrika
C. Tarla D. Atölye
17. İnsanın istekleri ile ihtiyaçları farklı ola-bilir. Çok sevdiğimiz bir kazağı almak isteyebiliriz. Ancak bizim öncelikle ayakkabıya ihtiyacımız vardır. Böyle durumlarda isteğimize göre değil ihti-yacımıza göre alışveriş yaparız.
Bu bilgilerden hangi sonuç çıkarıla-bilir?
A. İhtiyaçlarımızın isteklerimizden da-ha öncelikli olduğu
B. İsteklerimizle ihtiyaçlarımızın aynı olduğu
C. İstediğimiz şeyleri alamayacağımız
D. Ayakkabının kazaktan daha önemli olduğu


18. Hatalı bir malı satıcı değiştirmezse tüketici ne yapmalıdır?
A. Yapacağı bir şey yoktur.
B. Malı bırakıp gitmelidir.
C.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara müracaat etmelidir.
D. Satıcıyla kavga etmelidir.

19. Satın aldığımız malın bazı nedenlerle bozulduğunda hiç bir ücret alınmaksızın onarılacağını belirten belgenin adı nedir?
A. Fiş Belgesi
B. Kalite Belgesi
C. Garanti Belgesi
D. Satış Belgesi


20.Tüketici hakları ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütü hangisidir?

A) TEMA B) TEGEV

C) TUKODER D) AÇEV


HER SORU 5 PUANDIR.BAŞARILAR DİLERİM.[/B]