1- Aşağıdaki şekilde halay çeken 4 arkadaş gösterilmiştir. İlim’le Özkan’ın sıcaklıkları eşittir.

İlim den Serhat’a, Özkan’dan da Levent’e doğru ısı akışı gerçekleştiğine göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?A-İlim’in sıcaklığı, Levent’ten yüksektir.

B-Özkan ile Levent’in vücut sıcaklıkları eşittir.

C-Serhat ile Levent’in vücut sıcaklıkları eşittir.

D-İlim’in vücut sıcaklığı, Serhat’tan yüksektir.2- Eşit boyda ve kalınlıktaki X, Y, Z çubukları aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

Y çubuğundaki termometrenin gösterdiği değer X çubuğundakinden büyük Z çubuğundakinden küçük olduğuna göre X, Y, Z çubuklarının ısı iletimleri arasındaki ilişki nasıldır?A- X = Y = Z B- X > Y > Z C- Y > X > Z D- Z > Y > X3- Bina duvarları arasına köpük konulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Duvarın daha sağlam olması B-Binanın daha gösterişli olması

C-Isı yalıtımının daha iyi olması D-Binanın daha ucuza mal olması4- Aşağıdaki olaylardan hangileri ısının ışıma yoluyla yayılması ile ilgilidir?

I- Yazın koyu renk giyen çocuğun daha fazla terlemesi.

II- Yemek yapan annenin tahta kaşık kullanması.

III- Sobadan ısınan kediler.

IV- Elektrik sobasının iç yüzeyinin parlak olması.

A- I-II B- II-IV C- I-III D- I-III-IV5- Güneş’ in Dünya’ yı ısıtması nasıl bir yayılma çeşitidir?

A-Konveksiyon B-Işıma C-İletim D-Taşıma6- Isının yayılma yolları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-İletim sadece katılarda olur.

B-Işıma, ışık yoluyla yayılmadır.

C-Konveksiyon sıvılarda ve gazlarda olur.

D-İletim, katılarda ayırt edici bir özelliktir.7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A-Oda sıcaklığı 20 kaloriden 30 kaloriye çıktı.

B-Kalorifer peteğinden sıcaklık yayılarak oda ısındı.

C-Isı yalıtımı sayesinde oda sıcaklığı 25 0C’ de sabit kalıyor.

D-Kalorimetre, oda sıcaklığını 30 0C gösteriyor.8- Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-Her ikisi de enerji çeşididir.

B-Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür.

C-Moleküllerin hareket enerjilerinin toplamı ısı, ortalaması sıcaklıktır.

D-Isı birimi kalori, sıcaklık birimi derecedir.9- İnsanda solunum sistemini oluşturan bazı yapılar şunlardır;

I- Soluk borusu II- Burun III- Alveol

IV- Bronş V- Bronşçuk

Havadan alınan oksijenin kana geçinceye kadar izleyeceği yol sıralaması nasıl olmalıdır?

A- I-II-III-IV-V B- II-I-IV-V-III C- III-V-IV-I-II D-V-IV-III-I-II10- I- İskelet II- Eklem III- Kas IV- Sinir

Yukarıdakilerden hangileri insan vücudunun hareketinde etkilidir?

A- I B- I-II C- I-II-III-IV D- I-II-III11- Aşağıdaki kan gruplarının hangisinde kan grubunu belirleyen proteinlerin her ikisi birden bulunur?

A- 0 (sıfır) grubu B- AB grubu C- B grubu D- A grubu
12- Bir odanın ısıtılması için kullanılan kalorifer petekleri, odanın tavanına değil de tabanına yakın yerlere konur.

Bu şekilde bir yapılandırma ısının hangi yolla yayılmasını sağlar?

A-İletim ve ışıma B-İletim C-Işıma D-Konveksiyon13- Aşağıdakilerden hangisi sıvılarda ısı enerjisinin yayılmasını doğru olarak ifade eder?

A-Isı enerjisi moleküllerin titreşimlerinin diğer moleküllere aktarılması ile yayılır.

B-Isı enerjisi sıvı moleküllerinin hareketi ile yayılır.

C-Isı enerjisi ışıma yoluyla yayılır.

D-Isı enerjisi iletim yoluyla yayılır.14- Yazın sıcaktan korunmak için koyu renkli elbiseler yerine açık renkli elbiseler tercih edilir.

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Açık renkli elbiselerin ışığı soğurması

B-Açık renkli elbiselerin ışığı yansıtması

C-Koyu renk elbiselerin ışığı yansıtması

D-Koyu renk elbiselerin ısı kaybını önlemesi15- Aşağıdakilerden hangisi virüslerin sebep olduğu bir hastalık değildir?

A-Kızamık B-AIDS C-Kolera D-Çiçek16- Hücre hangi olay sonucu enerji oluşturur?

A-Hareket B-Dolaşım C-Solunum D-Boşaltım17- I- Akciğer II- Soluk Borusu III- Göğüs Kasları

IV- Yemek Borusu V- Burun

Yukarıdakilerden hangileri solunum sistemi organlarındandır?

A- I-II-III B- II-III-IV C- I-II-V D- II-III-IV-V18- Solunum olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Solunum olayı sonunda karbondioksit, su ve enerji açığa çıkar.

B-Hücre içinde besinlerin oksijenle parçalanması olayıdır

C-Solunumda açığa çıkan karbondioksit hücrede depo edilir, fazlası dışarı atılır.

D-Solunum olayına girenler glikoz ve oksijendir.19- Burun ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Alınan havayı yutağa taşır

B-Kokuyu sinirler ile beyne iletir

C-Tozların solunum yoluna girmesini sağlar

D-Havanın sıcaklığını vücut ısısına ayarlar20- Diyafram kasının görevi nedir?

A-Oksijen alışverişini sağlar

B-Kalbin çalışmasını düzenler

C-Kanın damarlarda dolaşmasını sağlar

D-Kasılıp gevşeyerek akciğere hava girip çıkmasını sağlar21- Akciğerlerde, oksijen ve karbondioksit alışverişi, aşağıda verilen hangi yapı çiftlerinin arasında gerçekleşir?

A-Alveol – Kılcal damar

B-Alveol – Bronş

C-Bronş – Bronşçuk

D-Bronş – Kılcal damar22- I- Mide kası II- Kalp kası III- Beyaz kas

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istem dışı çalışır?

A- II B- I-II C- I-III D- I-II-III23- Bir maddenin atomları ya da moleküllerinin hızı artmış ise bu maddenin hangi özelliği ya da özellikleri artmış olabilir?

I- Sıcaklığı

II- Isısı

III- Atomların ya da moleküllerin ortalama kinetik enerjileri

A- I B- I-III C- I-II D- I-II-III24- I- Koyu renkli elbiseler daha çabuk ısınır

II- Parlak yüzeyler ısıyı yansıtırlar

III- Açık renkli elbiseler daha çabuk ısınırlar

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A- I B- I-II C- II- III D- I-II-III25- Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir?

A-Donma B-Buharlaşma C-Yoğunlaşma D-Erime