Adı : Soyadı: Sınıfı: No :
ŞHT.AST.SALİM UÇAR İLKÖĞRETİM OKULU 2008–2009 YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6-A-B-C SINIFI II. DÖNEM III. SINAV (ORTAK) SORULARI


HER SORU 2,5 PUANDIR. SÜRE 40 DAKİKADIR.
………BAŞARILAR……….

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından birisi değildir?
A)1921Anayasası B)1924 Anayasası
C)1982 Anayasası D)Kanun-u Esasi

2. Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ,özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir?
a) Magna Carta b)Hammurabi Kanunları
c) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

3. Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?
a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek

4. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihi açısından en önemli sonucudur?
A) Bizans’ın yenilgiye uğratılması
B) Bizans İmparatorunun esir edilmesi
C) Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başlamaları
D) Bizans İmparatoru ile antlaşma yapılması

5. Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A)İslamiyetin tüm Müslümanlara eşit davranması C)Türklerin Gök Tanrı inancıyla İslamın benzer taraflarının olması
B)Emevilerin bütün Müslümanlara hoşgörüyle bakması
D)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit davranıp devlette görev vermeleri

6. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaz?
A) Almanya B) Yunanistan
C) İtalya D) İngiltere

7. Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu iklim kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kutup İklimi B- Çöl İklimi
C- Ilıman İklim D- Dağ İklimi

8. Emeviler döneminde İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmasına rağmen,İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğal sınırlara ulaşılması
B)Askeri başarıların azalması
C)Emevilerin Arap olmayan Müslümanları köle gibi görmeleri
D)İç karışıklıkların çıkması

9. İlk Türk-İslâm eserlerinden olan ‘’Divan-ı Lügâti’t Türk’’ kimin eseridir?
A)Harezmi B)Hoca Ahmet Yesevi
C)Kaşgarlı Mahmut D)Yusuf Has Hacip

10. . Karahanlılar’la ilgili Olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik kurmuş İlk Müslüman Türk Devleti’dir.
B)Dünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir,
C)Hindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını sağlayan devlettir,
D)11.Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldıktan sonra,Doğu Karahanlılar,Karahitaylar;Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar Devleti tarafından ortadankaldırılmıştır,

11 Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan bu savaşta Türkler Müslüman Arapların yanında yer almış ve böylece savaşı Müslüman Araplar kazanmıştır. Ayrıca bu savaşla birlikte Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri de hızlanmıştır. Sözü edilen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıffın Savaşı B)Talas Savaşı
C)Tebük Savaşı D)Miryekefelon Savaşı

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerden beri 21 Mart günü kutlanan baharın müjdecisi olan geleneksel Türk bayramıdır?
a.23 nisan bayramı b.Cumhuriyet bayramı
c.Kurban Bayramı d.Nevruz bayramı

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam medeniyetlerinde yer alan sanatlardan biri değildir?
a.Minyatür b.Tezhip c.Hat d.Heykel

14. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devletidir?
A)Köktürk Devleti B)Gazneli Devleti
C)Uygur Devleti D)Abbasi Devleti

15.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,'tüm insanlar,herkes,hiç kimse' gibi ifadelerle başlamaktadır.Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?
a.Yasalarla korunduğunu b.Bütün insanlara hitap ettiğini
c.Ahlaki temele dayandığını d.Doğuştan kazanıldığını

16. . Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda;
-Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.
-Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
-Herkes kanunlar önünde eşittir.
hükümleri yer almaktadır.
Anayasa'nın yukarıdaki üç maddesi,aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
a.Özel yaşamın korunmasıyla b.Demokrasinin de sınırlarının olmasıyla
c.Ulusal egemenlikle
d.İnsan hak ve özgürlüğüyle

17. .Eski Türklerde kadının toplum içinde saygın bir yeri vardı.Kadınlarda erkekler gibi hükümdar,vali,elçi olabiliyorlar,kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar,'Hakan ve hatun emrediyor ki......' diye başlardı.
Bu parçada dile getirilen görüş,aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?
a.Kadınların toplumsal değişimi sağladığına b.Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına
c.Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne d.Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine
18. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir.Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
Aşağıdakilerden hangisi,parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?
a.Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
b.Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
c.Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
d.Yönetimde görev alacaklar,seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir

19. Aşağıda verilen devletlerden hangisi Monarşi ( krallık) ile yönetilmektedir?
a) İngiltere b) Türkiye c) Azerbaycan d) Rusya

20. Egemenliğin bir gruba yada zümreye ait olduğu yönetim biçimi hangisidir?
a) Monarşi b) Teokrasi c) Demokrasi d) Oligarşi

21. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
a) Basın-Yayın b) Milli Egemenlik
c) Hürriyet ve Eşitlik d) Siyasi Partiler

22. Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Tekstil b) Petrol c) İncir d) Demir

23. Çağdaş denizciliğin ilk önemli eserlerinden olan Kitab-ı Bahriye ile günümüze kadar ulaşan bilim insanı kimdir?
a) Kemal Reis b) Temel Reis
c) Piri Reis d) Barbaros Hayrettin Reis

24. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
a)Tarih c)Psikoloji
b)Arkeoloji d)Tıp

25. İlk kadın savaş pilotumuz kimdir?
a)Sabiha Gökçen b)Samiyye Morkaya
c)Satı kadın d)Suat Derviş

26. I-Araştırma konusunu tespit et
II-Rapor yaz
III-Konuyla ilgili kaynakları tara
IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?
a)V-I-II-III-IV B)I-II-III-IV-V
C)I-III-V-II-IV D)I-III-IV-V-II

27. Aynı iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)İncir -Zeytin b)Pamuk- Çay
c)Patates – Mısır d)Zeytin –Üzüm
28.

Yukarıda verilen numaralı yerlerden hangisinde sanayi faaliyetleri yoğunlaşmıştır?
a. l b. ll c. lll d.lV
39 Aşağıdaki kıtalardan hangisi güney yarım kürededir?
a) Antartika b) Asya c) Avrupa d) Kuzey Amerika


29. Aşağıda verilen illerimizin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha az yapılır?
a. Adana b. Ankara c. Konya d. Rize

30. Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a.Askerlik yapmak b.Seçimlerde oy kullanmak
c.Vergi vermek d.Fabrika kurmak

31. . Konya tahıl bakımından zengin bir yer olduğu için Mehmet Bey burada bir bisküvi fabrikası açar. Konya’da ürettiği bisküvileri Almanya’ya satmaktadır. Bu işten çok iyi kazanç sağlamaktadır.Yukarıda Mehmet Beyin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine girer?
a.ithalat b.sermaye c.yatırım d.ihracat

32. Aşağıda verilen ölçekler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa hangisinin daha büyük olduğu söylenebilir?
a-) 1/50000 b-) 1/60000
c-)1/70000 d-)1/80000

33. Dünya üzerinde enlemler arası uzaklık 111 km dir. 36-42 derece Kuzey enlemleri ile 26-45 derece Doğu boylamları arasında yer alan Türkiye’nin en kuzey noktası ile en güney noktası arası uzaklık kaç Km dir?
A)2109km B)666km C)1650km D)333 km

34. Dağları, ovaları, akarsuları,platoları ve gölleri gösteren harita çeşidi hangisidir?
A)Siyasi harita B)Özel harita
C)Fizik harta D)Beşeri harita

35. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır?
A)19 B)36 C)60 D)76

36. Bursa-Kırklareli arası gerçek uzaklık 300 km dir. İki kent arası harita üzerinde 5 cm olarak gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?
A)1 / 3.500.000 B)1 / 350.000
C)1 / 700.000 D)1 / 6.000.000

37. ‘’Hititlerde devlet işleri ‘’PANKUŞ’’ adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanırdı.’’
İslam öncesi Türk devletlerinde buna benzer bir uygulama hangi kurumda yapılmaktadır?
A) Kurgan B)Kurultay C) Divan D) Kut

38. Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde her mevsim yağış vardır. Toprak sürekli ıslak olduğu için evler ahşap direkler üzerine yapılır. Evlerin malzemesi de çevrede bolca bulunan bitki türleridir.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Nemli bölgelerde ev yapımında ahşap kullanın yaygındır.
B) Çevredeki bitki örtüsü evlerin yapı malzemelerini etkiler.
C) Ekvatoral bölgelerde susuzluğa dayanıklı bitkiler yaygındır.
D) İnsanların yerleşme ve yaşam alanları iklim
şartlarına bağlıdır.

40. Başkenti Tuşpa olan ve yaptıkları kaleler ve açtıkları sulama kanalları ile tanınan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hititler b) Urartular
c) İyonlar d) Lidyalılar

ÖZNUR DURDU GÖKÇE SERAY ARSLAN
SOS. BİL. ÖĞR. SOS. BİL. ÖĞR.