1) Bir duyguya, bir düşünceye veya inanışa aşırı derecede
bağlanarak başka duygu, düşünce ve anlayışa kapalı olma, karşı çıkma durumudur.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
a) Hurafe b) Sihir c) Taassup d) Tevekkül

2)“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret malı olması hariç, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda alıp vererek yemeyin…”
Bu ayet ile aşağıdakilerin hangisi yasaklanmıştır?
a) Sigara kullanma b) Kumar oynama
c) Yalan Söyleme d) İçki içme

3) Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan oyunlara kumar denir.
Kumar oynamayı,
I. Zamanın kötü kullanılmasına neden olması.
II. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik etmesi.
III. Oynayanları ve aileleri zor durumda bırakması.
Durumlarından hangilerinin zararlı hale getirdiği söylenebilir?
a)I ve II b)I ve III c)II ve III d)I, II ve III

4) İslam dini aklı, canı, malı ve dini korumayı esas almış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de yasaklamıştır. Buna göre,
I-Alkollü içki içmek
II-Kumar oynamak
III-Uyuşturucu kullanmak
Davranışlarından hangilerinin bu değerlere zarar verdiği söylenebilir?
a)I ve II b)I ve III c)I, II ve III d) II ve III

5) Allah’ın affetmediği suçlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) İçki içmek-Kumar oynamak
b) Namaz kılmamak-Oruç tutmamak
c) Şirk(ortak) koşmak-Kul hakkı yemek
d) Yalan-Hile

6) Üzerimizde kul hakkı varsa bundan kurtulmak için yapmamız gereken ilk davranış nedir?
A) Allah’a dua ederek
B) Hakkını yediğimiz kimsenin hakkını verip, helallik alarak
C) İbadet ederek
D) Namaz kılarak

7)Aşağıdakilerden hangisi sigara kullanmaya başlama nedenlerinden birisi değildir?
a) Çevrenin etkisi b) Merak etmek
c) İyi ve doğru arkadaş d) Dertleri unutma isteği

8) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girer?
A)Sadaka vermek
B)Namaz kılmak
C)Kumar oynamak
D)Parası olduğu halde hacca gitmemek

9)Aşağıdakilerden hangisi, kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulma yollarından değildir?
A) Kötü alışkanlığı olan kişilerden uzak durmak
B) Kitap okuma, spor gibi üretken uğraşlar ve hobiler edinmek
C) Kötülüklere karşı duyarsız kalmamak
D) Kötü davranış ve alışkanlıkları olanlara imrenmek


10) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kötülükler çeşitli gruplar halinde bulunur.
b) İçkili biri, diğer kötülüklere de sebep olur
c) İçki sağlığa zarar verir
d) İçki aile içinde kavgalara neden olur.

11) Dinimizde kumar oynamak ve hırsızlık kesin olarak yasaklanmıştır. Bu gibi yollardan elde edilen kazanç haram kabul edilmiştir. Buna göre dinimiz aşağıdaki-lerden hangisini tavsiye etmektedir?
a) Başkalarının sırtından geçinmeyi
b) Kendi el emeği ile, göz nuru, alın teri ile kazanmayı
c) Dilenmeyi
d) Çok para kazanmayı

12) - Erdoğan: Alkol sadece vücuda zararlıdır.
Nadi: Kumar kazancımıza haram karıştırmaktır.
Semral: Uyuşturucu maddeler bağımlılık yapar.
Hüseyin: Zararlı madde bağımlısı insanlar yaptıklarından sorumlu olmaz
Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?
A) Nadi ve Erdoğan
B) Hüseyin ve Semral
C) Nadi ve Semral
D) Hüseyin ve Erdoğan

13) -Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Dinin ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur.
b) Din, ahlâkî davranışları yerine getirmede insanı yönlendirir
c) İnsanların en üstünü ahlakı en iyi olandır
d) Allah insanları imtihan etmek için yaratmıştır

14) -Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Her sarhoşluk veren şey haramdır
b) Alkollü içkileri az miktarda içmek günah değildir
c) Sarhoşluk verici maddeler zamanla alışkanlık yapar
d) Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır

15)- Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taslar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”(Maide suresi, 91-92)
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Her türlü fal çeşidi yasaklanmıştır.
B)Şeytan içki içmemizi, kumar oynamamızı istediği gibi namaz kılmamızı da ister.
C)Kurtuluşa ermenin yolu şeytan işi pisliklerden uzak durmaktır.
D)Şeytan içki ve kumar yoluyla insanların arasını bozmak ister

16) - Tarık: Ailelerine çok bağlıdırlar
Ayşe: Sinirlilik, uyku bozukluğu olur.
Büşra: Başkalarıyla iletişimleri iyidir
Zararlı maddeler kullanan kişilerle ilgili olarak Tarık,Ayşe ve Büşra’nın konuşmalarından hangisinin söyle-dikleri doğrudur?
A) Tarık B) Ayşe C) Tarık ve Büşra D) Büşra

17) Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Türkiye’nin halen yılda 2,7 milyar dolar ekonomik kaybı olmaktadır. Yaklaşık 100 bin kişi sigara nedeniyle erken ölmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi hızla düşerken ne yazık ki ülkemizde son 20 yılda % 80 artmıştır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a)Büyük ekonomik kayba neden olmaktadır.
b)Ülkemizde sigara tüketimi hızla artmaktadır.
c)Birçok insanın erken ölümüne neden olmaktadır.
d)Diğer ülkelerin de sigara tüketiminde artış görülmektedir.18) “Ey inananlar, size fasık (bozguncu) bir adam bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz”
Kur’an’ın en çok hangi yönüne örnek gösterilebilir?
A)Kur’an, doğru bilgiye önem verir
B)Kur’an, aklımızı kullanmamızı ister
C)Kur’an, ibadet kurallarını açıklar
D)Kur’an, rabbimizi bize tanıtır
19) Aşağıdakilerden hangisi akılla ilgili doğru bir yargıdır?
A) Dini yükümlülük için akla ihtiyaç yoktur.
B) Akıl her zaman dinle çelişir.
C) Akıl dini sorumluluğun ön şartıdır.
D) Akıl ve dinin birbirine ihtiyacı yoktur

20) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili değildir?
A) İnsanları uyarır.
B) Alışverişe çıkar.
C) Kur’an-ı Kerim’i açıklar
D) Allah’tan aldığı emirleri insanlara iletir.

21) Aşağıdakilerden hangisi taassupla ilgili yanlış bilgidir?
a) Taassup bağnazlıktır b) Taassup özgürlüktür
c) Taassup önyargıdır d) Taassup bilgisizce taklittir

22) “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim(en mükemmel şekilde tamamladım). Size nimetimi tamam-ladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim”
“…O(Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O(Allah), hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
Yukarıdaki ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Allah, Hz. Muhammed(sav)’den önce de peygamberler göndermiştir.
b) Allah katında en mükemmel din, İslam dinidir.
c) Hz. Muhammed(sav), herkese karşı sabırlı ve merhametliydi.
d) Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar değiştirilemeyecektir.

23) “Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor…”
Verilen ayet meali peygamberlerin hangi özelliğine örnek gösterilebilir?
A) Dini emirleri uygulamalarına
B) Kişisel tercihlerine
C) Kutsal kitabı açıklamalarına
D) Peygamberlik yönüne
24) -Ayşe, 17 yaşında bir lise öğrencisidir.
- Babası Abdullah Bey, geçirdiği iş kazası sonrası bir bacağını kaybettiği için malulen emekli olmuştur.
- Annesi Halime Hanım da iki yıldır şeker hastasıdır ve tedavi görmektedir.
- 7 yaşındaki kardeşi Mehmet, ise daha bu yıl okula başlamıştır.
Yukarıda verilen bilgilerin ışığında hangisine dinimizde sorumluluk yüklenmemiştir?
A) Ayşe’ye B) Abdullah Beye
C) Halime Hanıma D) Mehmet’e

25) Bir adam Hz. Muhammed(sav)'in yanında oturuyordu. Bir ara adamın oğlu geldi. Adam çocuğu dizlerine otur-tarak öpüp, sevmeye başladı. Biraz sonra da kızı geldi. Adam ise onunla hiç ilgilenmedi. Allah'ın Elçisi'nin yüzü değişmişti, sert bir tonla sordu:- Niçin ikisini bir tutmadın?
Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ana fikir nedir?
A) Peygamberimiz çocuklar arasında ayırım yapmaya karşı çıkar
B) Çocukların herkesin yanında sevilmesinden hoşlanmazdı
C) Babanın, önce kızı ile sonra oğlu ile ilgilenmesi gerekirdi
D) Babanın, önce oğlu ile sonra kızı ile ilgilenmesi gerekirdi
26-. “De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim; ancak bana, İlah'ınızın, sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor; artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”
(Kehf suresi, 110)
Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed (sas.)’in hangi yönüne dikkat çekilmektedir?
A-Duygusal yönüne B-Vicdani yönüne
C-Peygamberlik yönüne D- İnsani yönüne

27-- I. “O (şeytan), sizi yalnız kötülük işlemeye, iğrenç ve çirkin işler yapmaya; bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye kışkırtır. (Bakara suresi, 169)
II. “Erdemliler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ı anıp, hemen gerçeği görürler.” (A’raf suresi, 201)
Yukarıdaki ayetlerde şeytanın hangi kötülüğüne değinilmemiştir?
A-İnsanı kötülük yapmaya teşvik etmesine
B-Allah hakkında bilmediğimiz şeyler söylemeye teşvik etmesine
C-İnsana vesvese (yersiz şüphe, kuruntu) vermesine
D-Kötülükleri insana güzel göstermesine

28-“Âhireti inkâr edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman: “Ya Rabbî!” der, “Ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım.” Hayır, hayır! Bu onun söylediği mânasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, artık, diriltilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır.”
(Mü’minun suresi, 99-100) ayetinde toplumda yaygın olan hangi batıl inancın asılsızlığı ortaya konmaktadır?
A-Falcılık B-Ruh çağırma C-Sihir D-Satanizm

29-) “Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!” ( Gâşiye suresi, 18-20) Ayetinde verilmek istenen mesaja en yakın ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’an duyu organlarımızı gereği gibi kullanmamızı öğütler.
B-Bakarak her şeyi anlayabiliriz.
C-Görmek ve bakmak farklı eylemlerdir.
D-Kur’an, insanı etrafındaki varlıklara bakarak onların varlık amaçları, nasıl yaratıldıkları, ne tür özelliklere sahip oldukları vb. konularda düşünmeye ve bu sayede kendisini ve evrendeki her şeyi yaratanın Allah olduğuna inanmaya çağırır.

30-) “Onlar, Allah'a ve âhirete inanırlar, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.”(Âl-i İmrân suresi, 114)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette istenilen davranış ve tutuma bir örnek olamaz?
A-Arkadaşlarımı gücendirmemek için bazen gıybet(dedikodu) yapmalarına katlanırım.
B-Kamu mallarına zarar veren birisini gördüğümde, yaptığının kul hakkı yemek olduğunu uygun bir dille anlatırım.
C-Çevre temizliği konusunda bireysel önlemler alırım.
D-Kötü bir alışkanlığı olan arkadaşımı, bu alışkanlıktan vazgeçirmeye çalışırım

31-) “Allah’ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O’nun her şeye gücü yeter.”(Rum suresi,50) ayetinde vurgulanmak istenen nedir?
A-Cennetin varlığı B-Cehennemin varlığı
C-Ahiretin varlığı D-Öldükten sonra dirilmenin olacağı

32-) Bir insana yapılan her türlü maddi ve manevi haksızlığa kul hakkı denir. Allah her suçu affedebilir fakat kul hakkına karışmaz. Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin, hakkını aldığı kimselerle helalleşmesi gerekir. Kul hakkını bireysel ve toplumsal içerikli kul hakkı olarak ikiye ayırabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireysel içerikli bir kul hakkı değildir?
A-Sevmediğimiz bir insanı arkasından çekiştirmek
B-Bir milleti ya da inanç grubunu aşağılamak
C-Bir insanın kusurlarını eğlence konusu yapmak
D-İzinsiz bir arkadaşımızın eşyasını almak

33- Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?
A) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır
B) Hac ibadeti burada yapılır.
C) Arabistan’da Mekke’de bulunur.
D) Namaz kılarken insanlar ona yönelir.