Aşağıdaki soruların doğru cvplarını işaretleyiniz(4’er puan)
1.Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurudur?
a)Ordu b)Millet c)Cumhuriyet d) Demokrasi


2.“Eğitim ve öğrenim hakkı” hangi haklara girer?
a)Sosyal haklar b)Ekonomik haklar
c)Siyasal haklar d)İnsan hakları


3.Cumhurbaşkanının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Yasaları yayımlatmak
b)Başbakanı atamak
c) Devleti yurt içinde ve dışında temsil etmek
d)Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

4.Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez niteliklerinden değildir?
a) Milli marşı b) Başkenti
c) Dili Türkçe d) Seçim sistemi


5. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin içerisinde yer alan yönetim birimlerinden biri değildir?
a)İhtiyar meclisi b)Belediye Encümeni
c)Danıştay d)İl genel meclisi

6.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?
a)Vergi vermek b)Kanun çıkarmak
c)Askere gitmek d)Seçme ve seçilme hakkı

7.İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
a)Grev b)Sendika c)Lokavt d)Hiçbiri

8.Devletin tüm inançlar eşit uzaklıkta olması, din ayrımcılığı yapmamasına ne denir?
a)Çağdaşlık b)Laiklik
c)Hürriyetçilik d)Milliyetçilik

9.İnsan haklarının korunmasındaki engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a)Bazı kişilik özellikleri
b)Eğitimli olmak
c)Bazı siyasal nedenler
d)Bazı ekonomik nedenler

10.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlardan değildir?
a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü
c)Mahkemeler d)Jandarma

11.Milli Güvenlik Kurulu aşağıdakilerden hangisinin yönetiminde toplanır?
a)Başbakan b)Genel Kurmay Başkanı
c)Cumhurbaşkanı d)Milli Savunma Bakanı

12.Toplumsal kargaşa ve çözülme ortamına ne ad verilir?
a)Terör b)İsyan c)Anarşi d)Tehdit

13.Bir ülkenin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar bütününe ne denir?
a)Milli hedef b)Milli güç c)Askeri hedef d)Ulusal güç

14.Ülkemizdeki dış tehdit unsurlarının ülkemizi bölmek için yaptıkları faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a)Kaçakçılık b)Terör
c)Casusluk d)İnsan hakları eğitimi

15. Terörle mücadelede kişilere düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a) Millî hedefler doğrultusunda bilinçli olmak
b) Eğitim ve öğretimi millî birlik be beraberliği güçlendirici biçimde sürdürmek
c) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak
d) Teröristlere karşı silahlı güç kullanmak

Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri doldurunuz(4’er puan)

16. Bir ulusun hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm iç unsurlara…………………………denir.
17. Belli bir amaca ulaşmak için girişilen şiddet eylemlerine………………..denir.
18. Aşağıda verilen görevleri günümüzde kimlerin yürüttüğünü karşısına yazınız.(8 puan)
Cumhurbaşkanı: ……………………………..
Genelkurmay başkanı:.................................................
Başbakan: ..................................................
Adalet Bakanı: ...........................................


Aşağıdaki soruları cevaplayınız
19. Milli Güvenlik nedir? (4 puan)

20. Terörün yayılma nedenlerinden 5 tanesini yazınız.(10 puan)
21. Türk silahlı Kuvvetlerinin temel görevi nedir? (10 puan)


BAŞARILAR
FİGEN GÖL


2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK İ.Ö.O. 6A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. KANAAT DÖNEMİ
II. YAZILI SINAVI SORULARI1. Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk Dil Kurumu
B)Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü
C)Tarih Geliştirme Vakfı
D)Türk Tarih Kurumu

2. Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek
B) Vatandaşı tehlikelere karşı korumak
C) Özel sektörün gelirini artırmak
D) Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak

3. Nitelikli eleman yetiştirmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumuş insan sayısı artar.
B) Birey-toplum dengesi sağlanır
C) Ülke ekonomisi gelişir
D) Ülke nüfusu artar

4. I-Araştırma konusunu tespit et
II-Rapor yaz
III-Konuyla ilgili kaynakları tara
IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?

a)V-I-II-III-IV B)I-II-III-IV-V
C)I-III-V-II-IV D)I-III-IV-V-II

5. Türkiye aşağıdaki numaraların hangisinde yer alır?
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SAYGILI/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


6. Türkiye’de en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?
A) 23 Eylül B) 21 Haziran
C) 21 Mart D) 21 Temmuz

7. Lidyalıların denizden iç kesimlere kadar gelişmiş yol(Kral Yolu) yapmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ticaret B)Askeri
C)Arabalar için D)Sanat

8. Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma “Kadeş Antlaşması”dır.Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?
A)Hitit-Pers b)Pers-Sümer
C)Hitit-Mısır D)Mısır-Lidya

9. Aşağıdakilerden hangisinde buğdayın yetişmediği alan belirtilmiştir?
A) Marmara B) Akdeniz
C) Doğu Karedeniz D) İç Anadolu

10.Taşkömürü hangi ilimizde çıkarılır?
A) Artvin B) Antalya
C) Kütahya D) Zonguldak

11. Cengiz Han’ın torunlarından Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Altın Orda Devleti bulunduğu bölgede Rusların güneye inmesine uzun süre engel olmuştur.Altın Orda Devleti Timur’un yaptığı seferler sonucunda zayıflamaya başlamış ve bir süre sonra da iç karışıklıklar nedeniyle yıkılmıştır.
Buna göre Altın Orda Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi sahibi olunamaz?
A)Kuruldukları yer
B)Siyasi faaliyetleri
C)Yıkılış nedeni
D)Kültürel özellikleri

12. Hazreti Muhammed, aşağıdaki
yerlerden hangisinde doğmuştur?
A)Cidde B) Mekke
D) Küfe D) Medine

13. Tükler hangi savaşta Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilere karşı savaşmışlardır?
A) Talas savaşı B) Bedir savaşı
C) Hendek savaşı D) Malazgirt savaşı


14. Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri
olan Kutat-gu Bilig,aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?
A)Yusuf Has Hacib B) Edip Ahmet
C) Kaşgarlı Mahmut D)Ahmet Yesevi

15. İpek yolu üzerinde yer alan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Mısır B) Özbekistan C)Türkmenistan D) Çin


16. Orta Asya’dan günümüze Türk toplumlarında Mart ayında kutlanan Nevruz bayramı neyi simgelemektedir? Tarihsel bilginizi kullanarak açıklayınız.
17. Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirildi?
18. Tarihte Türk adıyla kurulmuş ilk devlet hangisidir? Bu devletten günümüze kalan en önemli yazıtın adı nedir?
19. Kut ve Kurultay kavramlarını tanımlayarak; Kurultay’ın işlevini belirtiniz.
Not Baremi: İlk 15 sorunun doğru cevapları 4’er puan, diğer soruların doğru cevapları 10’ar puan’dır.
BAŞARILAR
FİGEN GÖL