2O08/2009 ÖĞRETİM YILI ARİF NİHAT ASYA İ.Ö. OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAVI SORULARI

ADI VE SOYADI:
SINIF VE NO :8/
SORULAR
1.Bazı ayet ve hadislerin yorumlanmasında İslam bilginleri arasında farklılık olmuştur.Bu duruma aşağıdakilerden hangisi yol açmış olamaz?
a)İnsanın yapısı b)Kültür farklılığı
c)Kur’an’ın son kitap olması d)Çağın şartları

2.“Aynı filmi seyreden,aynı kitabı okuyan
insanlar film ve kitap konusunda farklı yorum yapabilirler.Bu durum din konusunda da geçerlidir.Aynı ayet ve hadisi her insan farklı yorumlayabilir.İnsanların anlayış düzeyi ve bilgi birikiminin farklı olması bu durumun en önemli nedenidir.”
Yukarıda verilenlere göre dindeki anlayış farklarının ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eğitim,kültür ve karakter farkı
b)insanların farklı coğrafi bölgelerde yetişmesi
c)Ekonomik farklılık
d)Farklı siyasi düşünceler

3.İslamiyet, yayıldığı coğrafi bölgelerde dinin ilkelerine aykırı olmayan örf ve adetleri kabul edip,dine aykırı olanları ise reddeder.Bu durum dinin yayıldığı o bölgelerde bazı farklı uygulamalara yol açar.Bu farklılık sosyal yaşamın her alanında görülebilir.”
Yukarıdaki bilgilerde dindeki anlayış ve uygulama farklılıklarına yol açan etkenlerden hangisi üzerinde durulmuştur?
a)Kültür b)Siyaset c)Ekonomi d)İnsanın Yapısı

4.Doğruluk,içimizdeki niyetlerimizle davranışlarımızın birbirine uygun olması, yapılan işte ve söylenen sözde herhangi bir aldatma ve yalanın bulunmamasıdır.”
Buna göre,fertleri doğru olma bilincine sahip bir toplumda aşağıdakilerden hangisi en fazla gelişir?
a)Bilim,sanat ve edebiyat b)Güven ve huzur
c)Ekonomik hayat d)Sağlıklı yaşam

5.’’Ve durisinin’’Ayeti Hangi surede geçmektedir?
a) Duha suresi b)Tin suresi c-Alak suresi d-Tekasür suresi

6. İnsanları doğruya ve iyiye yöneltmek için ALLAH’ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahi kurallar bütünüdür.
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir ?
a-Akaid b-Ahlak c-İman d-Din

7. Aşağıya kutsal metinlerden bazı kesitler alınmıştır. Altı çizili bölüm hangi temizlik çeşidinden söz etmektedir?
“Giysilerini temiz tut.Kötü şeylerden kaçın.” “Allah temizdir,temizliği sever.””O adam ki elleri temizdir ve yüreği paktır,gönlünü yalana vermemiştir. Ne var ki ağızdan çıkan,yürekten kaynaklanır.İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler,cinayet,hırsızlık,yalancı şahitlik ve iftira yürekten kaynaklanır.İnsanı kirleten bunlardır.”
a)Genel temizlikten b)Çevre temizliğinden
c)Beden temizliğinden d)İç (Kalp) temizlikten

8. Aşağıdaki paragrafta dinlerin ortak özelliklerinden hangisine değinilmektedir?
"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle."(İsra, 23) Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak ,yaşlılara saygı göstereceksin.”(Tevrat) Hz. Muhammed’e günahların büyük olanları sorulduğunda o, Allah’a ortak koşmak,ana-babaya saygısızlık etmek,adam öldürmek, yalancı şahitlik yapmak” diye cevap verdi.
a)Temizlik b)Büyüklere saygı
c) Küçüklere sevgi d)Çevreyi korumak9. Aşağıda dinlerin hangi iki ortak özelliğinden söz etmektedir?
“Kim birini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasına sebep olursa,bütün insanları yaşatmış gibi olur.”(Maide:32) “Öldürmeyeceksin.”(Tevrat) “Adam öldürme!” (İncil)“Birbirinizin malını haksızca yemeyin..”
a)Öldürmemek-Çalmamak
b)Başkalarına zarar vermemek-Yalancı şahitlik yapmamak
c)Çevreyi korumak-Hayvanlara iyi davranmak
d)Büyüklere saygı-Küçüklere sevgi göstermek

10.Aşağıdakilerden hangisi inanan insana yakışan davranışlarla ilgili olan ayetlerden biri değildir?
a)“Her canlı ölümü tadacaktır.”(Al-i İmran, 185)
b)“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” (Hud Suresi, 112)
c)’’Ey İnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.” (Bakara/153)
d) “İnsan ancak çalıştığına erişir.” (Necm Suresi, 39)

11. Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi yorumlardan değildir?
a)Hanbelilik b)Caferilik c)İsmaililik d)Şafiilik

12. Laiklik din işleri ile devlet işlerini birbirinden ayrı tutulması prensibidir.Din yasama, yargı,yürütme,denetleme gibi devlet işlerine karışmaz.Devlet de inanç, ibadet, dini tören gibi din işlerine karışmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi laiklik anlayışı ile bağdaşmaz?
a)Herkes aynı dine inanmak zorundadır
b)Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır
c)Devlet din işlerine,din de devlet işlerine karışmaz
d)Herkesin din ve vicdan hürriyeti vardır

13. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden biri değildir?
a)Fıkıh b)Kulüp c)Tasavvuf d)İnanç

14.Sahip olunan imkanlar,iyilik ve güzellikler karşısında gurura kapılmamaya ne denir?
a)Doğruluk b)Güvenilirlik c)Tevazu d)Adalet

15.’’Reenkarnasyon’’ inancı hangi dinlerde vardır?
a)Hinduizm,Budizm b)Yahudilik,İslam c)Hristiyanlık,Yahudilik d)Putperestlik,Caynizm

16.Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in kutsal metinlerine verilen isimdir?
a)Vedalar b)Brahma c)Tipitaka d)Vişnu

17.Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temelini oluşturan On Emir’in içinde yoktur?
a)Öldürmeyeceksin b)Hırsızlık etmeyeceksin
c)Çalmayacaksın d)Faiz almayacaksın

18.Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık mezheplerinden biri değildir?
a)Teslis b)Katoliklik c)Protestanlık d)Ortodoksluk

19.Kur’an hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?
a)Recep b)Ramazan c)Şaban d)Ağustos

20.’’Kur’an’ı işittikleri zaman’’ifadesi hangi dua’da geçmektedir?
a)Amenerrasulü b)Rabbic’alni c)Kunut d)Nazar

NOT:Her soru 5 puan değerindedir. Başarılar dilerim.


İlhan KAYA
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ