T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
ARSLANKÖY YAHYA AYDIN LİSESİ

2007/2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ( I. ). DÖNEM
BİYOLOJİ DERSİ ve SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Zümre No 3 Dersin Adı 1. BİYOLOJİ
2. SAĞLIK BİLGİSİ
Toplantı Başkanı Halit VURAL Toplantı Yeri Öğretmenler Odası
Toplantı Tarihi 12.09.2007 Toplantı Saati 15.00

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
1 Halit VURAL (Okul Müdür Yardımcısı) 2 Soner YURTDAŞ (Biyoloji Öğretmeni)


2007-2008 Eğitim öğretim yılı I. dönem Biyoloji ve Sağlık Bilisi dersleri zümre öğretmenler kurulu Okul Müdür Yardımcısı Halit VURAL başkanlığında Biyoloji öğretmeni Soner YURTDAŞ’ın katılımıyla toplandı. Aşağıdaki gündem maddeleri belirlendi.

GÜNDEM MADDELERİ :

1-Açılış ve yoklama
2-Mevzuatın okunması
a. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin, 1750 ve 1753 sayılı tebliğler dergisinin okunması
b. 2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürkçülük konularının incelenmesi ve yıllık ve ders planlarına yansıtılması.
c. Biyoloji Dersi ve Sağlık Bilgisi Dersi müfredat programlarının incelenmesi
d. 2551 sayılı tebliğler dergisinden planlara ilişkin açıklamaların incelenmesi ve nitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının hazırlanmasındaki esasların belirlenmesi
e. Görüşülmesine gerek duyulan genelge, yönerge, yönetmelik, tüzük, kanunlar ve anayasa maddeleri.
I. MEB. Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri
II. MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, Değişikleri ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce gönderilen açıklama
III. MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün İletişim araçlarının okullarda kullanımı ile ilgili 19.01.2007 tarih ve 2007/ 08 sayılı genelgesi
IV. MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün öğrencilerimizin zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerden korunması ile ilgili 14.03.2006 tarih ve 2006/22 sayılı genelgesi
V. MEB, Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji Eylem Planı ( 2006–2011+)
VI. MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün Okullarda Şiddetin Önlenmesi ile ilgili 24.03.2006 tarih ve 2006/ 26 sayılı genelgesi
3- Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının gözden geçirilip eksik kalan yönlerin incelenmesi.
4– Ders işleme metotlarının, kullanılacak araç-gereçlerin ve kaynakların belirlenmesi
5– 2007– 2008 eğitim öğretim yılında başarıyı arttırmak için yapılacak çalışmalar
6- Ölçme ve değerlendirme ile ilgili esasların görüşülmesi
a-) Sınav sorularının seviyesi ve tekniği
b-) Sınav şeklinin, sınav süresinin ve sorulacak soru adedinin belirlenmesi
c-) Sınav tarihlerinin belirlenmesi
7- Ödev konularının tespiti.
8- Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği,
9-Okul araç gereçlerinin korunması ve kullanılması sırasında gerekli önlemlerin alınması ve tespiti.
10- Veli toplantıları.
11- İletişim ve insan ilişkileri – diyalog,
12- Derse Katılımın sağlanması.
13- Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Okulumuz Biyoloji ve Sağlık Bilgiis dersleri zümre toplantısı 12.09.2007 tarihin saat 15:00 da öğretmenler odasında yapıldı.Gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçildi.

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Yapılan yoklamada Biyoloji öğretmenini Soner YURTDAŞ ve Okul müdür yardımcısı Halit VURAL’ın hazır olduğu görüldü.

2-MEVZUATIN OKUNMASI

a. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin, 1750 ve 1753 sayılı tebliğler dergisinin okunması
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri okundu.
Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri (Gençlik ve eşitlik, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, Fırsat ve imkân eşitliği Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, karma eğitim, Okul-Aile işbirliği, Her yerde eğitim)
Türk Milli Eğitimin Genel Amacı,”Türk Milletinin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip kavrayan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan temel ilkelere dayanan milli, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getiren nesiller yetiştirmektir.
Beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmektir.”
KARAR: Derslerin işlenişinde ve ödevlerin verilişinde bu amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştırıldı
b. 2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürkçülük konularının incelenmesi ve yıllık ve ders planlarına yansıtılması.
2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürkçülük konularının incelendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ilke ve inkılâplarının yeni nesillere anlatılması her öğretmenin görevidir. Bu kapsamda Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün temel ilkeleri her fırsatta öğrencilere anlatılacaktır. Bu konuyla ilgili zaman zaman öğrencilere sorular yöneltilecek ve öğrencilerin tarihi, sosyolojik, kültürel bilgilerinin genişlemesine katkı yapılacaktır.
—Atatürk’ün Türk halkı için yaptıkları
—Atatürk inkılâpları
—Atatürk ilkeleri
—Atatürk’ün hedefleri gibi konularda öğrencilere bilgi verilecektir.
Atatürk İnkılaplarına ve Anayasa başlangıcında ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli ,Ahlaki,insani ,manevi kültürel değerlerin benimseyen ,koruyan ve geliştiren,ailesini ,vatanını ,milletini seven ,daima yüceltmeye çalışan ;insan hakları ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli ,demokratik,laik,sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
Beden ,zihin ,ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan,yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
İlgi ,istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek,gerekli bilgi,beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak, toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
Güncel haberleri ders içinde milli birlik ve beraberlikle bağlantılı olarak derslerde karşılıklı konuşulacaktır. Atatürk İlke ve İnkılâpları 2104–2090–2488 sayılı Tebliğler Dergilerinden incelenerek aşağıdaki konuların Biyoloji derslerinde işlenilmesine karar verildi.
a) Atatürk’ ün milliyetçilik yapısı.
b) Atatürk’ün gençliğe verdiği önem.
c) Atatürkçülük.
d) Atatürk’ ün bilim ve tekniğe verdiği önem
KARAR: Atatürkçülük konuların Biyoloji dersi yıllık ve ders planlarına yansıtılarak derlerde aşağıdaki konuların işlenmesi karalaştırıldı.
29 Ekim haftasında “Cumhuriyet ve Atatürk”
10Kasım haftasında “Atatürk’ün yaşamında Biyoloji kültürünün değeri”
23 Nisan haftasında “Atatürk’ün egemenlik anlayışı”
19 Mayıs haftasında “Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem”
c. Biyoloji Dersi ve Sağlık Bilgisi Dersi müfredat programlarının incelenmesi
BİYOLOJİ Dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 23.12.1997 tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilen Biyoloji dersi öğretim programından;
9. SINIFLARDA;
BÖLÜMLER ve ÖNERİLEN DERS SAATLERİ
BÖLÜM NO BÖLÜM ADI ÖNERİLEN DERS SAATİ
I 2000’Lİ YILLARIN BİLİMİ BİYOLOJİ
II CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
III CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ - HÜCRE
IV CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ve SINIFLANDIRMA


10. SINIFLARDA;
BÖLÜMLER ve ÖNERİLEN DERS SAATLERİ
BÖLÜM NO BÖLÜM ADI ÖNERİLEN DERS SAATİ
I BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ
II EKOLOJİ “DÜNYA ORTAMI ve CANLILAR”
III CANLILARDA DAVRANIŞ
IV HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
V ÜREME
VI GELİŞME VE BÜYÜME
11. SINIFLARDA;
BÖLÜMLER ve ÖNERİLEN DERS SAATLERİ
BÖLÜM NO BÖLÜM ADI ÖNERİLEN DERS SAATİ
I Dokular
II Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
III Destek ve Hareket Sistemleri
IV Sindirim Sistemleri
V Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
VI Solunum Sistemleri
VII Boşaltım Sistemleri
12. SINIFLARDA;
BÖLÜMLER ve ÖNERİLEN DERS SAATLERİ
BÖLÜM NO BÖLÜM ADI ÖNERİLEN DERS SAATİ
I Canlılarda Enerji Dönüşümü
II Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller
III Kalıtım
IV Populasyon Genetiği
V Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

SAĞLIK BİLGİSİ dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.12.1996 tarih ve 261 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
SAĞLIK BİLGİSİ ÜNİTELERİ VE YÜZDE DAĞILIMLARI
ÜNİTE %
DAĞ. DERS
SAATİ ÖZEL
AMAÇ. DAVRANIŞLAR TEMEL KAVRAMLAR
SAĞLIK KAVRAMI 5 4 6 31 9
SAĞLIKLI HAYATIN TEMELİ 10 7 13 100 5
BÜYÜME, GELİŞME VE RUH SAĞLIĞI 15 11 11 62 8
SAĞ.ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 15 10 5 46 5
AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 18 14 13 87 12
BULAŞICI HASTALIKLAR 17 12 17 102 14
KAZALAR VE İLKYARDIM 20 14 33 102 16
TOPLAM 100 72 98 530 69

d. 2551 sayılı tebliğler dergisinden planlara ilişkin açıklamaların incelenmesi ve nitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının hazırlanmasındaki esasların belirlenmesi
Yıllık ve günlük planların yapılmasıyla ilgili 2551 sayılı Tebliğler dergisi incelendi. Günlük planların yıllık planlar doğrultusunda ayrıntılı olarak yapılması gerektiği ifade edildi.Günlük plan hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.
a-) Öğretimde ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.
b-) Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler
c-) Zamanın verimli kullanılmasını sağlar.
d-) Yapılan çalışmaları belgelendirir.
e-) Derslerde sürekliliği sağlar.
Eğitim ve öğretimde planlamanın amaçları okundu.Plan yapmanın ilkeleri üzerinde duruldu.Çalışma takvimine göre hazırlanacak olan yıllık planlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
a-)Yıllık plan yapılırken öğretmen okulda o yıl uygulanacak haftalık ders programının kesin biçim almasını bekler.
b-)Her ay hangi sınıfta kaç ders okutacağını hesaplar.
c-)Okutacağı derslere ait ünitelerin kaç konuya ayrılmasının mümkün olacağını ve konunun işlenmesi için kaç saat derse ihtiyaç olduğunu tespit eder.
d-)Öğretim yılındaki ay,hafta ,gün ve saatlerin öğrenciler yönünden verimlilik durumları göz önünde bulundurulur.
e-)Yararlanacak kaynaklar ve araç-gereçler tespit edilir.
f-)Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliğinin neler olacağı tespit edilir.
Günlük planların mutlaka yapılıp derse hazırlıklı gelinmesi ve derslerde öğrencilere de
Görevler verilerek derse hazırlıklı gelmeleri konusunda motive etmek gerektiği belirtildi. İkinci dönemde bahara doğru sıcakların artmasıyla öğrencilerde derse ilgilerinin azalacağı düşünülerek ağırlığın birinci döneme verilmesi gerektiği belirtildi.
Derslerde konuya giriş yapılarak, öğrencilere bir önceki konuyla ilgili sorular sorularak geçmiş derslerin hatırlanması sağlanacaktır. Derslerde soru cevap, anlatım, konuların özelliklerine göre uygulama ve görsel metotların mümkün olduğunca kullanılmasına karar verildi.
e. Görüşülmesine gerek duyulan genelge, yönerge, yönetmelik, tüzük, kanunlar ve anayasa maddeleri.

I. MEB. Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri
M.E.B Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri, ( Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 19.01.2007 tarih ve 26408 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.)
Soner YURTDAŞ Yönetmeliği okuyarak.Bu konuda öğrencilere de bilgi verilmesi kararı alınmıştır.Yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır.;
MADDE6–(1)Yönetici ve öğretmenlerce;
a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak
Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,
b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,
c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,
ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması

konularında veli veya ailelerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 9 – (1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 10 – (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) İftihar listesi, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, yöneticiler tarafından okunur ve fotoğraflarıyla birlikte okulda herkesin görebileceği bir yere takip eden ders yılı boyunca asılır.
MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.
II. MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, Değişikleri ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce gönderilen açıklama
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
Puan Not Derece
85–100 5 Pekiyi
70–84 4 İyi
55–69 3 Orta
45–54 2 Geçer
—————————————————————
25–44 1 geçmez
0–24 0 Etkisiz

Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yılsonu notu ve yılsonu başarı notu da 5’lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5’lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir. ( 01.02.2007- 26421 RG)
III. MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün İletişim araçlarının okullarda kullanımı ile ilgili 19.01.2007 tarih ve 2007/ 08 sayılı genelgesi
Genelde okunarak bilgi sahibi olunmuştur. Bu genelge doğrultusunda oluşturulan disiplin suçu öğrencilere okul müdürü tarafından duyurulmuştur. Fakat bütün öğretmenler tarafından tekrar hatırlatılması gerektiğine karar verilmiştir. Genelgeye göre;
Son yıllarda bilişim alanında en hızlı gelişen teknolojik araçlardan biri de cep telefonlarıdır. Bu iletişim aracının günümüzde amacı dışında kullanılması sonucu sınırlı sayıda da olsa bazı olumsuz olayların yaşanmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır.
Bilişim araçlarının, eğitim-öğretim ortamlarında amacı dışında kullanılması, öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına, motivasyonlarının düşmesine ve sınıftaki eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, cep telefonlarının uzun süreli kullanılmasının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği de yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.
Buna paralel olarak Bakanlığımız, orta öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler için ilgi (a) da kayıtlı Yönetmelikte yeni düzenlemeler yapmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin “Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar” başlıklı 12’nci maddesinde; “Bilişim araçlarını, okul yönetimi veya öğretmenin bilgisi ve izni dışında eğitim-öğretim ortamlarında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek ve bunları arkadaşlarıyla paylaşarak amacı dışında kullanmak” disiplin suçu sayılmıştır. Ayrıca, ilköğretim kurumlarına devam eden öğrenciler için ilgi (b) de kayıtlı Yönetmeliğin “Yaptırım Gerektiren Davranışlar” başlıklı 109’uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılacağı konusunun öğrencilere ve velilerine bildirilmesinde yarar görülmektedir.
Bu nedenlerle cep telefonlarının eğitim-öğretim ortamlarında amacına uygun kullanımıyla ilgili olarak Valiliklerce aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
1. Sağlık birimlerinin de iş birliğiyle cep telefonlarının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği konusunda; öğrenciler ve ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması,
2. Öğrencilere cep telefonlarının yerinde ve zamanında kullanılması yönünde eğitim verilmesi,
3. Ders saatleri içerisinde öğretmen ve öğrenciler tarafından cep telefonlarının kapalı konumda bulundurulması gerekmektedir.

IV. MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün öğrencilerimizin zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerden korunması ile ilgili 14.03.2006 tarih ve 2006/22 sayılı genelgesi
Anayasamızın 58.maddesi, MEB Okul –Aile Birliği Yönetmeliği’nin 6. maddesi, MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 12.maddesi doğrultusunda hazırlanan genelge okunarak zümremiz tarafından şu kararlar alınmıştır.
Öğrencilerin zararlı madde ve şiddet gibi risklerden korunması için;
— Öğrencilere bireysel farklılıkları göz önüne alınarak yaklaşılmalıdır.
— Öğrencilere geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yardımcı olunmalı ve öğrenciler bu konuda olumlu yönde motive edilmelidir.
— Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları teşvik edilmeli, katılan öğrenciler desteklenmelidir. Bu tür katılımlar, öğrencilerin ders dışı zamanlarda olumsuz davranışlarda bulunmalarını engellemekte önemli etkenlerdir.
— Okul- veli işbirliği arttırılarak genelgede belirtildiği gibi “Bizim Okul” kavramı geliştirilmelidir.
V. MEB, Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji Eylem Planı ( 2006–2011+)
MEB tarafından hazırlanan plan okunarak bilgi sahibi olunmuş ve okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin bu doğrultuda hazırladığı plan incelenmiştir. Buna göre yapılan çalışmalar;
--Okulumuzda “Şiddeti Önleme Eylem Planı’na” göre sorumlu birimler; Okul Yönetimi, Şiddeti Önleme Komisyonu,Reh.Ve Psi.Dan Servisi,Sınıf Rehber Öğretmenleri,Kulüp Danışman Öğretmenleri,Öğrenci Kulüpleri,Okul –Aile Birliği’dir.
---Okulun giriş kapısında sürekli görevli bulundurulmaktadır.
— Okulun çeşitli yerlerine kameralar takılarak güvenliği arttırıcı önlemler alınmıştır.
— Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin görevlerinde titizlik göstermeleri üzerinde durulmuş ve önemi belirtilmiştir.
—Öğrencilerin aile yapılarının incelenmesine önem verilerek, sorunu olanlara yardım edilmesi üzerinde durulmuştur.
— Öğrencilerin devamsızlık durumları anında ailelerine bildirilmektedir.
— Aileleri bu konu ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılması kararı alınmıştır.
VI. MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MD.’nün Okullarda Şiddetin Önlenmesi ile ilgili 24.03.2006 tarih ve 2006/ 26 sayılı genelgesi
Genelge okunarak bilgi sahibi olunmuş ve öğretmenlerin bu konu ile ilgili görevleri üzerinde durulmuştur.
Buna göre;
1)Okul/kurum eylem planının oluşturulmasında, uygulanmasında ve raporlaştırılmasında etkin rol alarak okul ekibine gerekli desteği sağlayacaktır.
2) Okul/kurum eylem planları çerçevesinde okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi/rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak okul/kurumunda yürütülecek programlarda görev alarak, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirecektir.
3) Okul ve sınıf içinde şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörleriyle ilgili çalışmalarda okul/kurum ekibine yardımcı olacaktır.
4) Sınıfında şiddet, saldırganlık ve zorbalık içeren davranışların öğretmen- öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyarak uygulanmasını sağlayacaktır.
5) Öğrencilerinin birbirlerine isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, birbirlerine kırıcı davrandıklarını ya da sözel-fiziksel olarak incittiklerini vb. sorunları tespit ettiğinde, gerekli eğitsel tedbirleri alarak psikososyal destek hizmeti almalarını sağlayacaktır.
6) Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrenci ve ailesinin en kısa sürede psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini almaları için yönlendirecektir.
7) Ailelerle iş birliğini güçlendirerek çalışmalarda desteğini alacak ve olumlu baş etme becerileri kazanmalarını sağlayacaktır.
8) Öğrencilerin ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan programlar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor, müzik, çeşitli sanatsal etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri ile okul gelişim çalışmalarını bütünleştirerek sınıfında olumlu psikolojik ortam oluşturulmasını sağlayacaktır.

3- BİR ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILINA AİT ZÜMRE KARARLARININ GÖZDEN GEÇİRİLİP EKSİK KALAN YÖNLERİN İNCELENMESİ
Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararları gözden geçirilerek, uyulduğu görülmüştür.
—Okul imkânları genişlediğinden bu yıl bilgisayar ile daha çok çalışma yapılacaktır.
—Derslerde tepegöz kullanımı artırılacaktır. Genel başarı oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Soner YURTDAŞ “Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları yok, bununla ilgili bir çalışma yapmalıyız.” dedi. Ders çalışma yöntemleri öğrencilere öğretilerek problemleri araştırılacak, okul idaresi ve rehber öğretmen ile işbirliği yapılarak çözülmeye çalışılacaktır. Başarılarının arttırılması için kendilerine güven verilmesine gayret gösterilecektir. Biyolojinin önemi, diğer bölümler ile ilgisi bir ünite halinde verilecek.

4– DERS İŞLEME METOTLARININ, KULLANILACAK ARAÇ-GEREÇLERİN VE KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ
Ders işlenişinde;
 Öğrencilere mutlaka adıyla hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine,
• Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına,
• Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği dikkate alınarak genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine,
• Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına,
• Öğretimin somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına,
• Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konunun alanındaki öğretimde tümevarım anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında beyin fırtınası ve problem çözme metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına
• Konuya başlarken öğrencilere ne öğreneceği hakkında genel şema verilip konu bitirilirken de özetleme yapılmasına,
• Yazı tahtasını kullanırken tahtayı nasıl kullanacağının önceden planlanmasına yazılan şeylerin önünün kapatılmamasına, tahtanın tam olarak doldurulmamasına, konunun önemli kısımlarının renkli tebeşirle yazılmasına, çizimlerin araç gereç kullanarak yapılmasına
• Öğrencilerden ‘’ öğrendim’’ ve ‘’merak ediyorum’’ ifadelerine cevap vermelerinin istemesine,
• Amaçla araç arasında denge kurulmasına,
Araç – Gereç ve Kaynakların Belirlenmesinde;
• Okul bilgisayar laboratuarının bir araç olarak etkin kullanılmasına;
• Okul kütüphanesi ve içindeki materyallerin bir araç olarak etkin kullanılmasına;
• FKB laboratuarının bir araç olarak etkin kullanılmasına;
• Çevre ve çevreyi oluşturan birimlerin bir araç olarak etkin kullanılmasına; karar verildi
• Laboratuar kullanımında aşağıdaki konuların uygulanmasına karar verildi
9. SINIF LABORATUAR UYGULAMA KONULARI
1. Mikroskop Kullanımı
2. Besin Maddelerinin (Protein, Yağ, Karbonhidrat) Aranması
3. Difüzyon ve Osmoz Olaylarının İncelenmesi
4. Canlıların Sınıflandırılması
10. SINIF LABORATUAR UYGULAMA KONULARI
  1. Vejatatif Üreme Gözlenmesi
2. Çiçeğin Yapısının İncelenmesi
3. Tohum Yapısının İncelenmesi
4. İnsanda Üreme Sisteminin İncelenmesi
5. Ekolojik Dengenin İncelenmesi
11. SINIF LABORATUAR UYGULAMA KONULARI
1. Dokuların İncelenmesi
2. İnsanda Dolaşım Sisteminin İncelenmesi
3. İnsanda Boşaltım Sisteminin İncelenmesi
4. İnsanda Solunum Sisteminin İncelenmesi
5. İnsanda Sindirim Sisteminin İncelenmesi
6. İnsanda Sinir Sisteminin İncelenmesi
7. İnsanda Destek ve Hareket Sisteminin İncelenmesi

5– 2007– 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARIYI ARTTIRMAK İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
—Teorik derslerde öğrenciler aktif hale getirilecektir.
—Devamsızlık önlenecektir.
—Psikolojik sorunu olan öğrenciler için rehberlik servisinden yardım istenecektir.
—Derse geç kalma, derse geç katılım kurala bağlanacaktır.
—Öğrencilerin ders araç gereçlerinin tam olması sağlanacaktır.
—Derslerde sürekli olarak izleme testi yapılacaktır.
—Dengeli beslenme yöntemleri açıklanacaktır.
—Ders ve sınıf kurallarına uygun olarak disiplin sağlanacaktır.
—Uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir.
—Derse katılım sözlü notu olarak değerlendirilecektir.
Öğrencilerin problemleri okuma, anlama ve yorumlama konusunda sorunlar yaşadığı bunun kitap okuma alışkanlığı kazanmadıkları için yaşandığı belirtildi. Öğrencilerin temel bilgi eksikliğinin başarıyı düşüren önemli faktör olduğu
KARAR:
 Tüm öğretmenler ve çevre ile işbirliği yapılarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak
 Öğrencilerin derse hazırlıklı gelebilmesi için işlenecek konu ve kullanılacak araç-gereçler önceden bildirilecek.
 İlgi çekmek için değişik araç-gereç ve metotlar kullanmaya çalışılacak. Sınıf içinde küçük sınav ve yarışmalar yapılacak.
 Derse katılımı az olan öğrencileri kazanmak ve kendilerine güvenmelerini sağlamak için sınıfta daha çok söz hakkı verilecek.
 Yazılı sonrası sorular çözülüp hatalar gösterilecek gerekirse konu tekrarı yapılacak.
 Başarılı öğrenciler küçük ödüllerle motive edilecek, başarısız öğrencilerle birebir başarısızlık sebepleri görüşülecek.
 Veli ve Rehberlik servisiyle işbirliği yapılarak öğrenci sorunlarına çözümler aranacak, öğrencilere sistemli ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırılacak.
 Sınıf dışı çalışmaları verilecek, verilen çalışmalar olanaklar nispetin de kontrol edilecek
 Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek
 Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak
 Konuların özelliklerine göre tümevarım, tümdengelim anlatım, soru-cevap, problem çözme, gösterip yaptırma, vb. yöntemlerden yararlanılacak.
 Özellikle son sınıf öğrencilerine test tekniğini kazandırmaya yönelik çalışmalar
yapılarak ÖSS’ye hazırlanmaları sağlanacak

6- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
a-) Sınav sorularının seviyesi ve tekniği
Halit VURAL sınıf geçme yönetmeliğini 25971 Sayılı T.D. den okudu.
a) Sınav sorularının her sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanması gerektiğini belirtti. Sınav sorularının kısa cevaplı, öğrencilerin yorumlayabileceği türden soruların sorulması gerektiğini söyledi.
Sorular sorulurken bizlerin özellikle üzerinde durduğumuz konuların püf noktalarını sorulara yansıtmamızı önerdi.
Sınavdaki soruların %30’ her öğrencinin yapabileceği, %40’ı orta seviyede %30’uda belirleyici nitelikte sorular olmalıdır dedi.
b) Sınavlarımız en az on sorulu olsun. Sınav şeklinin kısa cevaplı gerektiğinde bol sorulu olmasını önerdi. Sınav süresince öğrenciler sınıf dışına çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.
c) Yönetmelik gereği aynı derecede olan sınıflar için dönem sonu Biyoloji sınavlarını ortak yaparak soruların sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanması gerektiğini vurguladı.
d) Yönetmelik gereği en az bir sözlü notu verilmesini ve bu sözlü notunun öğrencinin yıl içerisindeki durumu göz önünde bulundurularak objektif bir değerlendirmeyle verilmesi gerektiğini belirtti.
e) Ders öğretmeninin konu tamamlanmadığı veya mecburi tatiller araya girdiği takdirde sınavı erteleyebileceği hatırlatıldı.
Soner YURTDAŞ Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili olarak:
Yazılı soruları hazırlanırken ve değerlendirilirken;
 Soruların değişik yorumlara açık olmayacak biçimde ve öğrencilerin tümü tarafından doğru anlaşılır olmasına
 Kitaplarından alınan soruların çoğu zaman hatırlamayı ölçtüğü oysa öğretmen esas amacının ileriki basamaktaki zihin yeteneklerini geliştirmek olduğundan soruların ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan aynen alınmamasına karar verildi.
 Ezberlenecek cevapları yoklayacak yerine bilgilerin yorumunu ve yeni durumlara uygulanmasını gerektiren sorular tercih edilmesine, genel sorular yerine aynı konuda daha özel ve kısa cevaplandırılabilecek sorular sorulmasına karar verildi.
 Sorulara sınırlı cevap istenmesine, güçlük derecelerinin amaca uygun olmasına ve soruların birbirinden bağımsız cevaplandırılmasına;
Yazılıların en geç bir hafta içinde okunup öğrencilere duyurulmasına öğrencilerin çoğunluğu başarısız ise başarısız öğrenciler için yeni bir sınav yapılmasına ve bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek notun geçerli olmasına, yazılı kağıdı okunurken verilen cevaplardaki yanlışların altlarının renkli kalemle çizilmesine isteyen öğrencinin yazılı kağıdını görmesine imkan tanınmasına,
 Sınavlar neticesinde soru analizi yapılmasına ders öğretmeninin isteği üzerine ve gerekli görülürse hemen toplanacak bir zümre toplantısında bu analizin ele alınıp hemen değerlendirilmesine,
 Sınavların bir ders saati süresinde yapılmasına gelecek dönemlere ışık tutmak ve öğrencilerin istifadesine sunmak üzere alınacak bir deftere yazılı soruları ve cevap anahtarlarının karşılıklı olarak yazılmasına,
 Sözlü notlarıyla ilgili olarak sınıf geçme yönetmeliğine uyulmasına sözlü notu için ayrı bir ders saati ayrılmamasına öğrencinin sınıf içerisindeki davranışına ve derslere katılışına göre not takdir edilmesine takdir edilen notun öğrenciye anında bildirilmesine karar verilmiştir.
 Sınavlardan önce mutlaka cevap anahtarı hazırlanmasına üzerinde detaylı planlama yapılmasına ve puanlama yapılırken kesinlikle buçuklu puan verilmemesine, işlenecek konunun önceden öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konuyla işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına ders işlenirken zümrede alınan kararlara mutlaka uyulmasına karar verildi.

b-) Sınav şeklinin, sınav süresinin ve sorulacak soru adedinin belirlenmesi, sınav sayısı
1. Bütün sınıflarda Biyoloji dersi için 5 klasik 10 boşluk doldurma 10 doğru yanlış 5 terim 10 test olmak üzere 40 sorulu; Sağlık Bilgisi dersi için 3 klasik 7 boşluk doldurma 7 doğru yanlış 2 terim 6 test olmak üzere 25 sorulu sınav hazırlanmasına;
2. Sınavların süresinin bir ders saati olmasına;
3. 9. Sınıf ve 10. Sınıf Biyoloji dersinde 2 yazılı 1 sözlü, 11. sınıf Biyoloji dersinde 3 yazılı 2 sözlü. 9. sınıf Sağlık Bilgisi dersinde 2 yazılı 1 sözlü yapılmasına karar verildi.
c-) Sınav tarihlerinin belirlenmesi
BİYOLOJİ
1. YAZILI 2. YAZILI 3. YAZILI
9. SINIF Aralık 1. hafta Ocak 3. hafta
10. SINIF Aralık 1. hafta Ocak 3. hafta
11. SINIF Kasım 1. hafta Aralık 2. hafta Ocak 3. hafta
SAĞLIK BİLGİSİ
1. YAZILI 2. YAZILI
9. SINIF Aralık 2. hafta Ocak 3. hafta

7- ÖDEV KONULARININ TESPİTİ
—Ödev konuları derse giren ders öğretmeni tarafından yıllık planda belirtilecektir.
—Ödevler verilirken konuların daha iyi öğrenilmesini sağlamak için düşünmeye, araştırmaya yönelik ödevler verilecektir.
—Her ders öğretmeni öğrencilere ek olarak, mutlaka ders sonunda ilgili konuyu pekiştirecek haftalık ödevler verilecektir. Bunlar bir sonraki derste kontrol edilecektir.
—Ödevlerin kullanılabilir olmasına önem verilecektir.
Ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili yönetmelik ve genelgeler ile Sınıf Geçme yönetmeliğinin ödev ile ilgili maddeleri tarafından okundu. Zümre öğretmenleri olarak verilecek ödevin konusunu seçerken, araştırıcı, ezbere dayalı olmayan, bilgileri toplayan konu olmasına dikkat edilecektir. Dönem ödevleri yıllık plana uygun olarak verilecektir. Ödev konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. Ancak aşağıdaki konu başlıklarının yanı sıra meslekleri ile ilgili Biyoloji uygulamalarına yönelik ödevlerin verilmesi de zümrece uygun bulunmuştur.
2300 sayılı tebliğler dergisinden verilecek ödevlerle ilgili kısımları okudu.’Ödev konuları belirlenirken, öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulmalıdır’ dedi. Ödev konularının açık, anlaşılır ve ders planlarına uygun olması gerektiği vurgulandı.
9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI
1. İnorganik Bileşikler
2. Organik Bileşikler
3. Hücre Zarında Madde Geçişi ve Özellikleri
4. Hayvan ve Bitki Hücresinin Şematik Şekilleri Kısımları ve Görevleri
5. Mitoz Bölünme ve Özellikleri
6. Mayoz Bölünme ve Özellikleri
7. Canlıların sınıflandırılması, özellikleri, basamakları
10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI
1. Ekolojinin Canlılar İçin Önemi
2. Biyoloji Biliminin İnsanlığa Kazandırdıkları
3. Canlılarda Görülen Davranış Şekilleri ve Özellikleri
4. Hayatın Başlangıcı İle İlgili Ortaya Atılan Görüşler
5. Canlılarda Üreme Çeşitleri ve Özellikleri
6. İnsan Üreme Sistemi ve Özellikleri
7. Büyüme ve Gelişme Özellikleri

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI
1. Dokular ve Özellikleri
2. Sindirim Sistemi ve Özellikleri
3. Boşaltım Sistemi ve Özellikleri
4. Dolaşım Sistemi ve Özellikleri
5. Destek ve Hareket Sistemi ve Özellikleri
6. Sinir Sistemi ve Özellikleri

9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI
1. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma
2. Zararlı Alışkanlıkların İnsan Sağlığı ve Toplum Sağlığı üzerindeki etkileri
3. Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Olumlu Tutum geliştirme
4. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları
5. İlkyardım Önemi ve İlkeleri
KARAR: Ödevlerin 2300 sayılı tebliğler dergisinde belirlenen ölçütlere dikkat edilerek, müfredata uygun, araştırma ve incelemeye yönelten, düşünme ve yorumlamayı ön plana çıkartan, kişiliklerinin oluşmasına katkıda bulunabilecek ve mümkünse hayatın içinden konular seçilerek verilmesi ve 15 sayfayı aşmaması kararlaştırıldı.
Ödevlerin hazırlanması aşamasında öğrencilere rehberlik edilmesi ve kaynak bulma konusunda yardımcı olunması kararlaştırıldı.
Ödevlerin Kasım ayının ikinci haftası öğrencilere duyurularak Nisan ayının ikinci haftası (11 Nisan 2008) teslim alınmasına karar verildi.
Ödev konuları ve değerlendirme esasları aşağıdaki şekilde belirlendi.
KONU PUAN
1 Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı 10
2 Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç ve gereç toplaması 10
3 Kendisini geliştirmek amacı ile ödevi bizzat yapması ve çabası 10
4 Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması 15
5 Kaynak kişilerle, varsa grupla iletişim kurma yeteneği 15
6 Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi 15
7 Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu 5
8 Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olma 5
9 Ödevin özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik görünümü 5
10 Ödevin zamanında teslim edilmesi 10
TOPLAM 100

8- DİĞER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİYLE İŞBİRLİĞİ
Meslek ve diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak, ihtiyaçları olan Biyoloji bilgileri eksik ise bu konular tekrarlanacaktır.
9. SINIF BİYOLOJİ Canlıların Temel Bileşenleri Kimya
9. SINIF BİYOLOJİ Hücre Zarından Madde Geçişi Fizik
10. SINIF BİYOLOJİ Ekoloji Coğrafya
10. SINIF BİYOLOJİ Hayatın Başlangıcı Tarih
11. SINIF BİYOLOJİ Sistemler Fizik
9- OKUL ARAÇ GEREÇLERİNİN KONULMASI VE KULLANILMASI SIRASINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI VE TESPİTİ
—Kasıtlı olarak tahrip edilen öğretim araçlarının yenilenmesi ilgili öğrenci tarafından yapılacaktır.
—Derste varsa kullanılması gerekli olan Araç-gereçler öğrenciye zimmetleşerek verilecektir.
—öğretmenleri, öğrencileri bu konuda sürekli olarak takip edeceklerdir.
—Çalışma esnasında meydana gelen, makine hasar ve malzeme ziyanı, bölüm içerisinde telafi edilecek, kasti hasar ve ziyan öğrenci sorumluluğunda olacaktır.
—Öğrencilere sorumluluk bilinci verilecektir.

10- VELİ TOPLANTILARI
—Okulun belirlediği zamanlarda öğrenci velilerinin katılımı sağlanacaktır.
—Öğretmenlerin sürekli olarak öğrenci hakkında veli ile iş birliği içinde olması sağlanacaktır.
—Sınıf ve branş öğretmenleri gerek gördüğü zamanlarda bireysel olarak veya sınıf genelinde veli toplantısı düzenleyecektir.

11- İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ – DİYALOG
—Öğrencilere tertipli, düzenli ve planlı çalışma teknikleri hakkında bilgiler verilecektir.
—Öğrenci ders dinlemesinin verimini arttırmak için bilgilendirilecek.
—Öğrenci öğretmen ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler verilecek
—Öğrencinin sınıf ve teneffüs saatlerindeki davranışları hakkında bilgiler verilecek
—Öğrencilerin derse zamanında gelip gitmeleri takip edilecektir

12- DERSE KATILIMIN SAĞLANMASI
—Öğrencinin daha aktif, etkili, düzenli ve motivasyonunu sağlayabilmek için öğrenci meslek derslerinde dinleme pozisyonundan aktif hale getirilecektir.
—Öğrenci ders araç ve gereçlerini düzenli olarak getirmesi takip edilecektir.
—Öğrencilerin derse ilgisini çekebilmek için derse giderken öğretmenlerin, yanında teknolojik gelişmeleri gösterebileceği kaynakların (katalog, dergi… vb) götürülmesi sağlanacaktır.
—Öğrencilere sürekli ismiyle hitap edilerek, derse katılımı sağlanacaktır.

13- DİLEK VE TEMENNİLER
Okul Müdür yardımcısı Halit VURAL “Dilek ve temenniler bölümünde 2007-2008 eğitim ve öğretimin daha başarılı olacağı inancığıyla toplantıyı sona erdirdi”Soner YURTDAŞ Halit VURAL
Biyoloji Öğretmen Okul Md. Yrd.

UYGUNDUR
……/09/2007


Hüseyin ARSLANKÖYLÜ
Okul Müdürü