1. I. Hücre zarı ile çekirdek
arasındaki kanalcıklar sistemidir.
II. Ribozom taşıyanlarına
granüllü denir.
III. Hücrede, madde
taşınmasında yardımcı olur.
Verilen özellikler aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A)Koful B)Sentrozom
C)Endoplazmik retikulum D)Golgi aygıtı

2.Çekirdeği alınan bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A)Hareket etme B)Boşaltım yapma
C) Çoğalma D) Beslenme

3.Hücrede solunum ile doğrudan sorumlu organel aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mitokondri B)Lizozom
C)Ribozom D)Koful

4. Bir hücre aşağıdaki yapılardan hangisini kaybederse kesinlikle yaşayamaz?
A)Lizozom B)Çekirdek
C)Plastit D)Sentrozom

5. Aşağıda verilen organeller ve görevlerinden yanlış olan eşleme hangisidir
A) Ribozom: Protein sentezi yapar.
B) Golgi aygıtı: Salgı maddelerinin meydana gelmesini ve paketlenmesini sağlar.
C) Mitokondri: Bölünme hariç bütün hücre faaliyetlerini kontrol eder.
D) Çekirdek: kalıtsal faaliyetler.

6. Su kaybetmekte olan bir bitki hücresi, bir hayvan hücresine göre daha az küçülür.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kofulların çok sayıda olması
B) Sitoplazmanın akışkan olması
C) Kofulların büyük olması
D) Bitkide hücre çeperinin bulunması

7. Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A)Hücre zarı B)Kloroplast
C)Sentrozom D)Hücre çeperi

8. I. Renk verici plastitlerin bulunması
II.Selülozdan yapılmış hücre çeperine
sahip olması
III.Sentrozom bulundurması
IV. Yuvarlak yapıda olması
Yukarıda verilenlerden hangileri bitki hücresinin özelliklerindendir?
A)I-II B)I-III C)II-IV D)I-II-IV

9. I. Canlıdır
II. Su kaybını azaltır
III. Esnektir
IV. Selülozdan oluşmuştur.
Yukarıda hücre çeperi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
A)II-IV B)II-III
C)I-II D)I-II-IV

10.Aşağıda verilen hücre yapılarından hangileri gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır?

I.Hücre zarı II.Plastitler III.Sentrozom
IV.Ribozom V.Hücre çeperi

A) I ve IV B)II ve V
C) III ve IV D) I ve III

11.Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz?
A) Kloroplast-sentrozom
B) Lizozom-mitokondri
C) Koful-sentrozom
D) Ribozom-golgi aygıtı

12.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde organelin görevi yanlış olarak belirtilmiştir?
A) Mitokondri-enerji üretimi
B) Ribozom-protein sentezi
C) Endoplazmik retikulum-solunum
D) Lizozom-sindirim

13.Aşağıdaki yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
A) Kloroplast-fotosentez
B) Çekirdek-bölünme
C) Mitokondri-oksijenli solunum
D) Lizozom-protein sentezi

14.
I. Bütün hücrelerde çekirdek bulunur
II. Bütün hücreler bölünebilme yeteneğine sahiptir
III. Bütün hücrelerde hücre zarı bulunur
IV. Tüm hücrelerin büyüklükleri aynıdır

Yukarıda hücre için verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I-II B) I-IV
C)Yalnız III D)II-III

15.


şekildeki bitki hücresinde bulunan;
-I organeli, hücrenin enerji üretimini gerçekleştiriyor.
-II organeli, sindirimde görev alıyor.
-III organeli, fotosentezde görevli

Buna göre I,II ve III organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I II III
A)Mitokondri Koful Kloroplast
B)Sentrozom Ribozom Lizozom
C)Kloroplast Koful Kloroplast
D)Mitokondri Lizozom Kloroplast

16.Bitkisel bir hücre su kaybettiğinde hacim olarak küçüldüğü halde şekli çok fazla değişmemektedir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hücre zarının esnek olması
B) Ribozomların protein sentezlemesi
C) Hücre çeperinin esnek olmayışı
D) Sitoplazmada sentrozom bulunmayışı

17.Bir akyuvar hücresinin bir bakteriyi içine alması mikroskopta şekildeki gibi gözlenmektedir.
Sadece bu gözleme dayanarak hücre zarı ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A)Esnektir B)Canlıdır
C)Seçicidir D)Geçirgendir

18. I. Selülozdan oluşmuştur
II. Hücreye dayanıklılık sağlar
III. Seçici geçirgendir
IV. Tam geçirgendir
Yukarıdaki özelliklerden hangisi hücre çeperine ait olamaz?

A) I B) II C) III D) IV

19.Bir hücrede; madde alışverişi, beslenme, sindirim ve boşaltım olaylarının hepsinde birden görev yapan organel, hangisidir?
A)Koful B)Mitokondri
C)Plastit D)Golgi aygıtı

20. I. Sentrozom II. Hücre çeperi
III. Plastit IV. Golgi

Yukarıdaki organellerin gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde bulunma durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Bitki hücresi Hayvan hücresi
A) I ve II II,III ve IV
B) I ve IV II ve III
C) II,III ve IV I ve IV
D) II ve IV I ve III

21.Aşağıdaki yapılardan hangisi aynı hücre içinde birlikte bulunamaz?
A) Koful-Kloroplast
B) Lizozom-Hücre zarı
C) Sentrozom-Kloroplast
D) Ribozom-Hücre çeperi

22.Bir hücrede kloroplast ve mitokondride üretilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Kloroplast Mitokondri
A) Besin-CO2 Oksijen-Su
B) Oksijen-Su Besin-CO2
C) Besin-Oksijen Su-CO2
D) Su- CO2 Oksijen-Besin
(CO2: Karbondioksit)

23. Bebekler ;
- Sesli oyuncaklara tepki verirler.
- Yaşları ile birlikte boy ve kiloları artar.
- Annelerinin sütü ile beslenirler.
Yukarıda bebeklerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilerde canlıların hangi ortak özelliğinden söz edilmemiştir?
A) Canlılar büyür ve gelişir.
B) Canlılar irkilir
C) Canlılar boşaltım yapar
D) Canlılar beslenir.

24.İçerdiği su miktarını ayarlayarak bitki hücrelerinin gerginliğini sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoplazmik retikulum
B) Golgi ağı
C) Koful
D) Ribozom

25.Kas hücresi ile ağız içi epitel hücresini inceleyen bir araştırmacı, aşağıdakilerden hangisinin kas hücresinde epitel hücresindekine oranla daha fazla sayıda olmasını bekleyebilir?

A)Sentrozom B)Mitokondri
C)Koful D)Golgi ağı
26. Yaşlanan bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Çekirdek zarının kaybolması
B) Fotosentezin sitoplazmada meydana gelmesi
C) Solunumun hızlanması
D) Büyük koful meydana gelmesi

27.Aşağıdakilerden hangisi, canlıların ortak özelliklerinden değildir?
A) Oksijenli solunum yapma
B) Enerji üretme
C) Enerji tüketme
D) Çoğalma

28.Aşağıdakilerden hangisi canlı bir hücrenin bütün hayatsal faaliyetlerini kontrol ve idare eder?
A)Çekirdek B)Sitoplazma
C)Çekirdekçik D)Golgi cisimciği

29. I.Besin üretme
II.Hareket etme
III.Beslenme
IV.Yer değiştirme
Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir?
A) I ve II B) II ve III
C) I,III ve IV D) II,III ve IV

30.Hücre zarı, suda ve yağda çözünemeyen maddeleri hücre içine almaz.
Bu durum hücre zarının hangi özelliği ile açıklanır?
A) Esnek olma
B) Seçici-geçirgen olma
C) Canlı olma
D) Saydam olma

31.Beslenme bütün canlılar için ortak özelliktir.
Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenmeleri için ortak bir amaç değildir?

A) Enerji üretmek
B) Canlılığı sürdürmek
C) Türün sürekliliğini sağlamak
D) Besin üretmek

32.Hücre çeperi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Selüloz yapılıdır
B) Bitki hücresinde bulunur
C) Canlı ve yarı geçirgendir
D) Hücreye desteklik sağlar

33.Aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi yalnız bitki hücresinde bulunur?
A) Sentrozom-koful
B) Sentrozom-hücre duvarı
C) Hücre zarı-çekirdek
D) Kloroplast-hücre duvarı