501- Aşağıda sürtünmesiz bir ortamda bulunan durgun haldeki araca aynı anda ve eşit sürede şekilde gösterilen kuvvetler uygulanıp bırakılıyor. Aracı hareketi ile ilgili hangisi söylenebilir?
a) Sola doğru hareket eder.
b) Sağa doğru hareket eder.
c) Önce sola, sonra sağa doğru hareket eder.
d) Durumunda değişiklik olmaz.

502- Aşağıda yol-zaman grafiği verilen koşucunun 5 saniyede aldığı yol kaç metredir?


Alınan yol (m)

50

40 a) 20

30 b) 25

20 c) 30

10 d) 50

zaman (s)
2 4 6 8 10


503- - Yazın telefon tellerinin uzaması
- Hava ile şişirilmiş bir balonun sıcakta bekletildiğinde daha çok şişmesi
- Yazın tren raylarının uzaması
Yukarıdaki olayları gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşamaz?

a) Katı maddeler sıcaklık etkisiyle genleşir.
b) Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşir.
c) Sıcaklık artışı balonun daha çok şişmesine neden olmuştur.
d) Tel şeklindeki katı maddeler soğuyunca kısalır

504-

I II III IV
Yukarıda verilen modellerden hangileri bileşiği temsil etmektedir?
A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) II, III ve IV

505- Olay Değişim
I. Kağıdın yanması Fiziksel
II.Mumun erimesi Fiziksel
III.Demirin paslanması Kimyasal
Yukarıda verilen olayların hangisinin yada hangilerinin karşısındaki değişim yanlış verilmiştir?
A) Yalnız I B) I ve III C)II ve III D) I, II ve III

506- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gazlar sıkıştırılabilir.
B) Katı maddelerde boşluk azdır.
C) Sıvılar gazlara göre daha kolay genleşir.
D) Moleküller atomların birleşmesiyle oluşur


507- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir maddenin element olduğunu kanıtlar?
A)Tanecikli yapıda olması
B) Saf olması
C) Tek cins atomdan oluşması
D) Katı olması

508- I. Yüzük IV. Lastik
II. Oksijen V. Para
III. Kolonya VI. Su
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin atomları arasındaki boşluk, diğerlerinden çok daha azdır?

A) III ve IV B) II ve VI C) I ve V D) IV ve VI


509- I. Bir cismin kütlesi o cisimdeki madde miktarıdır
II.Bir cismin kütlesi ile ağırlığı birbirinden farklıdır.

Yukarıdaki verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I doğrudur C) Her ikiside yanlıştır.
B)Yalnız II doğrudur D) Her ikiside doğrudur


510- Katı haldeki maddeleri oluşturan tanecikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aralarında çok az boşluk vardır. B ) Oldukları yerde titreşim hareketi yaparlar.
C) Birbiriyle sürekli temas halinde bulunur. D) Kendi etraflarında döner ve birbirlerinin üzerinden kayarlar


511- I. Sürat birimi cm/sn dir.
II. Sürat, birim zamanda alınan yoldur
III. Ani fren yapan bir bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
IV. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyor ise sürati sabittir

“Sürat” kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B)2 C)3 D)4

512- Ağırlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyanın cisimlere uyguladığı yer çekimidir.
B) Dinamometre ile ölçülebilir.
C) Değişmeyen bir büyüklüktür.
D) Birimi Newton olabilir.


513- Aşağıdakilerden hangisi elementtir?

A) karbondioksit B) su
C) azot D) şekerli su


514- Maddenin sadece görünümü değişiyorsa buna fiziksel değişme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?

A) mumun yanması B) demirin paslanması
C) buzun erimesi D) kağıdın yanması

515- Maddenin fiziksel halleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Katı halde maddenin tanecikleri arasında boşluk yoktur.
B)Sıvı halde madde tanecikleri öteleme hareketi yaparlar.
C)Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar.
D)Sıvıların belirli bir hacmi vardır.516- I. Atom kavramını ilk defa Democritos ortaya atmıştır.
II. Dalton’a göre atomlar içi dolu kürelerdir.
III.Democritos yaptığı deneyler sonucu her maddenin
atomunun farklı olduğu söylenmiştir.

Atom kavramı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III B)Yalnız II C) I ve II D)I,II ve III517- I. İkiye ayrılan yarım elmanın çürümesi
II. Çok şeker yiyen Burak’ın dişlerinin iki tanesinin çürümesi. III. Zeynep’in et pişirirken etleri yakması IV. Ali Can’ın çayına limon sıkması
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal değişmedir ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
518- Bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıya ne denir?
A) Molekül B) Element C)İyon D) Atom

519- Bir maddeyi oluşturan tanecikler ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar vardır.
B) Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, yok denecek kadar azdır.
C) Sıvı molekülleri arasındaki boşluk,katılardan fazladır.
D) Maddenin sıkıştırılabilir olması ile tanecikleri arasındaki boşluk miktarı arasında bir ilişki yoktur.


520- Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) Gaz molekülleri öteleme hareketi yapabilir.
B) Maddenin en düzenli hali katı halidir.
C) Katı molekülleri hareketsizdir.
D) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparak akışkan özellik gösterir
521- Sürati 1 km/h olan kaplumbağaya ,aynı büyüklükte zıt yönde iki kuvvet etki ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Hızlanarak hareketine devam eder.
B-Sabit süratle hareketine devam eder.
C-Yavaşlayarak hareketine devam eder.
D-Önce yavaşlar sonra hızlanır.


522- Bir aracın sürati aşağıda verilen durumların hangisinde en büyük olur ?

A) Çok zamanda az yol aldığı durum
B) Az zamanda az yol aldığı durum
C) Çok zamanda çok yol aldığı durum
D) Az zamanda çok yol aldığı durum


523-

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3
Yukarıdaki şekillerde maddeyi oluşturan tanecikler görülmektedir. Şekillere göre hangi yorum yapılamaz?

A) Şekil 1 bileşiğe aittir.
B) Şekil 2 ve 3 kesinlikle elementtir.
C) Şekil 2 molekül yapılı elementtir.
D) Şekil 1 ‘de tek cins atom vardır.524- Aşağıdakilerden hangisinin ölçüldüğü araç ve birimi doğru değildir?

A) Kütle yaylı kantar ile ölçülür,birimi Newton
B) Ağırlık dinamometre ile ölçülür,birimi Newton
C) Yol metre ile ölçülür,birimi metredir
D) Zaman saat ile ölçülür,birimi saattir.

525- I . Katı tanecikleri tireşim hareketi yapar
II. Sıvı tanecikleri öteleme hareketi yapar
III. Gaz tanecikleri öteleme ve serbest hareket yapar.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I – II C) II - III
B) I –III D) I – II – III
CEVAP ANAHTARI ( 501/525)
501 B 511 C 521 B
502 B 512 C 522 D
503 D 513 C 523 D
504 C 514 C 524 A
505 A 515 A 525 D
506 C 516 C
507 C 517 D
508 D 518 A
509 D 519 D
510 D 520 C