526-
527- I.Atomlardan oluşur.
II-Aynı oranda sıkışabilir ve genleşebilir.
III-Akma özelliğine sahiptir

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı ve gazların ortak özelliklerindendir?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
528- Toplam atom sayısı Kaç çeşit element Şekilde bir bileşiğe ait molekül yapısı verilmiştir. Moleküldeki toplam atom sayısı ve ait oldukları element çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 3 2
B) 5 4
C) 5 3
D) 4 5
529- Element ve bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır?

A)Element aynı cins atomlardan oluşmuştur
B)Bileşikler farklı cins atomlardan oluşmuştur.
C)Elementler saf maddelerdir.
D)Bileşikler saf madde değildir.


530- Aşağıdakilerden hangisi bileşik maddeler için yanlıştır?

A)Saf maddedir
B)Bileşik kendini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaz.
C)Farklı cins atomlardan oluşmuştur.
D)Bileşik saf olmayan maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.


531- Organik tarım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapay gübre ve ilaç kullanılmaz.
B) Amaç, ürün miktarını arttırmaktır.
C) Temiz ve kaliteli üretimin sürekliliği sağlanır.
D) Toprak, su ve hava kirletilmez.


532- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi elementler için doğru değildir?

A)Saf maddelerdir.
B)Aynı cins atom içerirler.
C)Tek atomdan oluşurlar.
D)Sembolle gösterilirler.


533- 90 km/h sabit süratle hareket eden bir araç 450 km ‘lik yolu ne kadar zamanda alır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

534- Bir araç 300 km. lik yolu 5 saatte aldığına göre aracın sürati hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) 30km/h B) 6 km/h C) 60 km/h D) 60m/s

535- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 100 metrelik yolu 10 saniyede alan kişinin sürati 10 m/s'dir
B) 80 metrelik yolu 8 saniyede alan kişinin sürati ile 400 metrelik yolu 40 saniyede alan kişinin sürati aynıdır
C) Aynı yolu 2 kişiden biri daha az zamanda yürümüştür. buna göre daha az zamanda yürüyen kişinin sürati diğerinden daha azdır
D) Aynı sürede farklı mesafede yol alan 2 arabanın süratleri mutlaka farklıdır

536- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir kişi hem ekvatorda kuzey kutbunda tartıldığında ağırlığı farklı çıkar
B) Güney kutbunda tartılan piyanonun ağırlığı, ayda daha fazla çıkar
C) Türkiye'de kütlesi ölçülen çocuğun, uzaydaki kütlesi de aynı çıkacaktır
D) Kocaeli'nde tartılan çocuğun ağırlığı, uzayda daha düşük çıkacaktır


537- Kilolarından şikayet eden manken zaman tüneline konularak uzayda çekim kuvveti yerin çekim kuvvetinin 8 katı olan yerde ağırlığı 320 kg –f olarak ölçülüyor bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar.

A ) Aracın bozuk olması
B) Sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş yapması
C) kütlesinin artması
D) çekim kuvvetinin fazla olması


538- Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Naftalin
B) Su
C) Güneş ışığı
D) Bakır tel

539- Karabük Demir çelik fabrikasında pota içersinde eritilen saf demir üzerine bir miktar daha saf demir ilave edildiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisi değişir?

a)Kaynama noktası b)Atom cinsi c)Kimyasal özellik d)Kütle

540- Sperm hücresinin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Sperm hücreleri, yumurta hücresinden büyüktür.
B) Sperm hücreleri hareketlidir.
C) Erkek üreme hücresindeki sitoplazma miktarı dişi üreme hücresindekinden azdır.
D) Erkek üreme hücresi kuyrukludur.


541- Olay Değişim türü
I- Mumun erimesi Fiziksel
II- Demirin paslanması Kimyasal
III- Suyun buharlaşması Kimyasal
IV- Camın kırılması Fiziksel
Yukarıda bazı olaylar ve bu olaylar gerçekleşirken meydana gelen değişimlerin türleri verilmiştir.
Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV


542- Zeynep mutfakta salata yapan annesine yardım ediyor ve domatesleri dilimliyor. Bir anda etrafa yanmış yemek kokusu yayılıyor ve annesi ocakta unuttuğu yemeğin yandığını görüyor. Bu arada Zeynep yanlışlıkla bir tabak kırıyor.

Yukarıdaki olaylardan hangisi kimyasal bir değişmedir?

A) Domateslerin dilimlenmesi
B) Yanmış yemek kokusunun ortama yayılması
C) Yemeğin yanması
D) Tabağın kırılması543- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- Katı maddeler sıkıştırılamazlar
II- Elementler birden fazla çeşit atoma sahiptir
III- Hal değişimleri fiziksel değişimdir
IV- Bileşikler saf madde değildirler

A) I ve II B) II ve IV C) I ve III D) II ve IV


544- Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde verilen büyüklük karşısındaki araçla ölçülemez?

A)Ağırlık –Dinamometre
B)Zaman –Saat
C)Yol –metre
D)Kuvvet –Eşit kollu terazi


545- Aşağıda verilen olaylarla karşılarında verilen değişim türü eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?

Olay Değişim
__________ __________
A) Kavunun dilimlenmesi Kimyasal
B) Isınan kablonun uzaması Fiziksel
C) Etin dolapta donması Kimyasal
D) Yemeğin ekşimesi Fiziksel

546- Aşağıdaki ifadelerden hangileri ya da hangisi doğrudur?

I. Canlılar hücrelerden, hücreler de atomlardan oluşur
II. Katı maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk yoktur.
III. Atom kavramını ilk defa Dalton ortaya atmıştır.

a) I, II b) II, III c) Yalnız I d) Yalnız III

547- I. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir
II. Element ve bileşiklerin hepsi atomik yapıdadır
III.Element ve bileşiklerin hepsi moleküler yapıdadır

Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri yanlıştır?

a) Yalnız III b) Yalnız II c) II, III d) I,II,III


548- Aşağıdaki değişimlerin hangisi fiziksel değişimdir?

A) Kibritin yanması
B) Elmanın çürümesi
C) Yumurtanın haşlanması
D) Buzun erimesi


549- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Katı haldeki maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B) Sıvı haldeki maddelerin taneleri hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar
C) Elementi oluşturan atomlar birbirinin aynısıdır
D) Bileşikler farklı elementlerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni maddelerdir.


550- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bileşikler , saf maddelerdir.
B) Bileşikler , farklı tür atomlar içerirler.
C) Bileşikler , kendini oluşturan elementlerle aynı özelliğe sahiptir.
D) Su bir bileşiktir.
CEVAP ANAHTARI ( 526/550)
526 A 536 B 546 C
527 C 537 D 547 C
528 C 538 C 548 D
529 D 539 D 549 A
530 D 540 A 550 C
531 B 541 C
532 C 542 C
533 C 543 C
534 C 544 D
535 C 545 B