601- V(m/s)

5

t(s)
2 4 6 8

Grafiğe göre hareketlinin 2-5 ile 6-5 arasında aldığı yol kaç metredir?

A) 40m B)20m C)10m D)5m602- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?
a) yumurtanın haşlanması
b) mumun yanması
c) buzun erimesi
d) patates kızartması


603- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) katılar maddenin en düzenli halidir
b) tanecikler arası boşluk en az gazlardır.
c) sıvılar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.
d) gazlar sıvılardan daha akışkandır.


604- Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en azdır?
A) Süt B) Oksijen
C) Yağ D) Bardak


605- Maddenin yapıtaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddeler gözle göremeyeceğimiz kadar küçük parçacıklara bölünebilir.
B) Maddenin yapı taşı olan atomlar kare şeklindedir
C) Atomlardan daha küçük parçacıklar vardır
D) Maddenin yapı taşı olan atomlarla ilgili görüşler zaman içerisinde değişime uğramıştır.


606- Hangisi atomla ilgili arştırma yapan bilim adamlarından değildir?
A) John Dalton B)Madam Curie
C) Neils Bohr D)George Ohm607- Bir kaplumbağa 500 cm lik yolu 100 s de alıyor. Bu kaplumbağanın sürati kaç m/s dir?
A) 5 B) 0,5 C) 0,05 D) 0,005

608- Ayda 50N gelen bir cismin dünyadaki kütlesi kaç kg’dır?(g=10)
a) 26 b) 30 c) 40 d) 50


609- Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş bir kuvvettir?
a) bir bisikletlinin bisiklet kullanmaya başlanması
b) bir arabanın yavaşlaması
c) bir motorun sabit hızla düz bir yolda ilerlemesi
d) bir kayakçının yokuştan aşağı hızlanması610- 1- katılar sıkıştırılabilir
2- sıvılar bulundukları kabın şeklini alır
3- gazlar titreşim ve öteleme hareketi yapar ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 3 b)1 ve 2 c) yalnız 3 d) 2 ve 3


611-
1.Katılar sıkıştırılamaz, ancak sıvı ve gazlar sıkıştırılabilir. 2. Atom mikroskopta görülebilir. 3. Atom daha da küçük parçacıklardan oluşur.

4.Atom kavramı ile ilgili her şey bilinmektedir. 5.Atom kavramını ilk kez Democritus (Demokritos) ortaya atmıştır. 6. Katı maddelerin tanecikleri arasında da boşluklar vardır.


7.Hücre atomdan daha büyüktür.

8. Tüm maddeler atomlardan oluşur. 9. Marie Curie atomla ilgili önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biridir.
Yukarıdaki tabloda atomla ilgili 9 adet kutuda bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangi kutudaki bilgiler yanlıştır?
A) 1-2-4 B) 7-8-9 C) 3-5-6 D) 1-5-6


612-
I. Saftır.
II. Homojendir.
III. Aynı cins atom içerir.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri element ve bileşikler için ortak özelliklerden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I – II D) II – III


613- İletken bir telin direnci ile ilgili olarak

I. Telin cinsine bağlı değildir.
II. Telin boyu arttıkça direnci azalır.
III. Telin kalınlığı arttıkça direnci artar.
Yargılarından hangileri doğru değildir?

A) Yanlız I B) II ve III C) I ve III D) I,II, ve III614- I. Su buharı
II. Demir
III. İyot
Yukarıdaki maddelerden hangileri birden fazla cins atom içerir?

A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız III D) I,II ve III

615- Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hali olan x, y ve z halleri için şu bilgiler veriliyor.
x  Taneciklerinin hareket enerjisi en azdır.
y  Belirli bir şekli yoktur ve sıkıştırılamaz.
z  Daima bulunduğu kabın tamamını doldurur.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur ?

x y z
A- sıvı katı gaz
B- gaz sıvı katı
C- katı sıvı gaz
D- sıvı gaz katı


616- Ütünün fişini aşağıda verilen maddelerden hangisiyle kaplarsak elektrik çarpması riskinden korunmuş olamayız ?

A- Plastik
B- Kauçuk
C- Porselen
D- Çinko
617-
Sürat-zaman grafiğinin altında kalan alan, hareketlinin aldığı yolu verir. Buna göre verilen grafikten yararlanarak hareketlinin 9 saniyede alacağı yolu bulunuz.
a. 20m b. 30 m c. 45 m d. 60

618- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir?
I. İletkenin cinsi
II. İletkenin boyu
III. İletkenin kalınlığı

A. Hepsi B. I - III C. II - III D. Yalnız II619- Hangi seçenekte verilenlerden biri katı , diğeri sıvı yalıtkan maddelere örnek verilebilir ?

A. Gümüş - şekerli su B. Bakır - alkollü su
C. Plastik - saf su D. Cam - tuzlu su620- I-İÇ ORGANLARIMIZI KORUMAK II-VÜCUDUN DİK DURMASINI SAĞLAMAK
III-KAN HÜCRESİ ÜRETMEK IV-KANIN PIHTILAŞMASINI SAĞLAMAK
YUKARIDA VERİLEN ÖZELLİKLERDEN HANGİLERİ İSKELET SİSTEMİNE AİTTİR?

A) I-II B) III-IV C) II-IV D)I-II-III


621- AŞAĞIDA VERİLEN EKLEM ÇEŞİTLERİ VE ÖRNEKLERİNDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
A) OYNAR EKLEM-EL VE AYAK BİLEKLERİ B) YARI OYNAR EKLEM-KAFATASI KEMİKLERİ
C) OYNAMAZ EKLEM-KUYRUK SOKUMU D) YARI OYNAR EKLEM-OMURLAR ARASI622- Aşağıdaki maddelerden hangisi elektrik akımını iletmez?

A) Bakır tel B) Çeşme suyu C) Gümüş tel D) Cam levha
623- Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir olaydır?
A) Mumun erimesi B) Demirin paslanması
C) Odunun yanması D) Elmanın çürümesi


624- Katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akışkan olmaları B) Bulundukları ortama yayılabilmeleri
C) Atom yada moleküllerden oluşmaları D) Sıkıştırılabilmeleri


625- 1.Aşağıdaki bitkilerden hangisi meyvedir?

a)Marul b)Biber c)Lahana d)Ispanak

CEVAP:BCEVAP ANAHTARI ( 601/625)
601 B 611 A 621 B
602 C 612 B 622 D
603 B 613 D 623 A
604 D 614 A 624 C
605 B 615 C 625 B
606 D 616 D
607 D 617 C
608 B 618 A
609 C 619 C
610 D 620 D