776) Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, Kaya’nın sorduğu soruya hemoglobin diye cevap veriyor. Buna göre Kaya’nın sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Kana kırmızı rengini veren yapıya ne ad verilir?
B) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?
C) Alyuvarların yapısında bulunan demirli proteine ne ad verilir?
D) Oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?
777)


Yukarıda oynar eklemin yapısı görülmektedir. Eklemlerin arasını dolduran ve onları aşınmadan koruyan yapı hangi numara ile gösterilmiştir?


A) I B) II C) III D) IV

778) I. Kavak Kemiği
II. Dirsek Kemiği
III. Kürek Kemiği

Yukarıda verilen kemiklerden hangisi ya da hangileri uzun kemiktir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

779) Aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi dolaşım sisteminde yer almaz?

A) Kan B) Kan damarları C) Akciğerler D) Kalp

780)
I. Kemik iliğinde üretilir.
II. Yapısında hemoglobin maddesi vardır.
III.Vücut savunmasında görevlidir.
IV. Kanın pıhtılaşmasını sağlar
V. Oksijen taşır.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi alyuvarların özelliğidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

781)
I. Diyafram kasılır.
II. Diyafram gevşer.
III. Göğüs kafesi genişler
IV. Göğüs kafesi daralır.
Yukarıdaki olaylardan hangisi soluk alma olayında gerçekleşir.

A)I-III B)II-III C)II-IV D)I-IV

? Vücudun en büyük atardamarıdır.
¦Vücut hücrelerinden aldığı kanı kalbin sağ kulakçığına getirir.
^Atardamarlar ile toplardamarlar arasında bulunan ince damarlardır.

782)Yukarıdaki tabloda ? ¦ ^sembollerini temsil eden kan damarları aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

? ¦ ^
—— —— ——
A) Aort Toplar damar Kılcal damar
B) Aort Atardamar Kılcal damar
C) Akciğer Atar damarı Aort Kılcal damar
D) Toplar damar Aort Kılcal damar

783) 6A Sınıf öğrencilerinden;
Tuğçe, Ozan ve Emre’ye kan verebiliyor.
Ozan, Tuğçe ve Emre’den kan alabiliyor.
Yukarıdaki bilgilere göre Tuğçe, Ozan ve Emre’nin kan grupları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Tuğçe Ozan Emre
—— —— ——
A) A AB O
B) O AB B
C) B A AB
D) AB O B

784) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kan hücresi görevi ile birlikte doğru verilmiştir?

A)kan pulcukları-vücudun savunması B)akyuvarlar-oksijen taşınması
C)alyuvarlar-kanın pıhtılaşması D)akyuvarlar-vücudun savunması

785) İskeleti hareket ettiren kaslar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Çizgili kaslardır.
II. İsteğimizle çalışırlar.
III. Çabuk yorulurlar.

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I-II ve III

786) Aşağıdaki kapta bulunan moleküllerin yapısında kaç farklı çeşit atom bulunmaktadır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 12
787) Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişim değildir?

A) Camın kırılması B) Kibritin yanması
C) Patateslerin dilimlenmesi D) Buzun erimesi


788)Kemik dokunun birçok görevinin vardır. Bunlardan biri de kan hücrelerini üretmektir.
Kan hücrelerini üretmede görevli kemik kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Periost(kemik zarı) B)Kırmızı kemik iliği
C)Kıkırdak D)Sarı kemik iliği


789)

Şekildeki elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi gösterilmemiştir?

A)ampul B)direnç C)reosta D)anahtar


790)

Kemik Kemikler arası eklem çeşidi Kemik çeşidi
Kol ve bacak kemikleri I Uzun kemik
Parmak kemikleri Oynar II
Kafatası Oynamaz III

Yukarıda verilen tabloda I,II ve III numaralı yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?

I II III
A) oynamaz kısa kemik yassı kemik
B) oynar yassı kemik kısa kemik
C) oynamaz kısa kemik uzun kemik
D) oynar kısa kemik yassı kemik

791) İnsanın soluk alması sırasında havanın izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A)bronşcuk – alveol – soluk borusu – bronş
B)soluk borusu – alveol – bronş – bronşcuk
C)alveol – bronşcuk – bronş – soluk borusu
D)soluk borusu – bronş – bronşcuk – alveol
792) Elektrik kabloları, prizleri ve anahtarlarının yalıtımlı kısımlarında porselen ve plastik gibi maddelerin kullanılmasının nedeni hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Dirençlerinin çok büyük olması. B) Dirençlerinin çok küçük olması
C)İyi iletken olmaları. D) Elektrikli aletlerin dayanıklılığını arttırmak

793) Aşağıdaki organlarda hangi tip kaslar bulunur?

Çizgili kas Düz Kas Kalp Kası
A) Damarlar Kalp Mide
B) Kol Mide Kalp
C) Dil Kalp Akciğerler
D) Damarlar Kol Kalp

794) Hangi seçenekte verilenlerden biri element, diğeri bileşiktir?

A)Su, tuz B)Şeker, su C)Altın, su D)Bakır, gümüş

795)İletken kablolarda bakır ve alüminyum metallerinin kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ucuz oldukları için daha uygun olmalarıyla
B)Görünüşlerinin daha güzel olmasıyla
C)Daha kolay işlenebilir olmalarıyla
D)En iyi iletken metaller olmasıyla

796)Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişime örnektir?

A)Kağıdın kesilmesi B)Camın kırılması
C)Yemeğin pişmesi D)Patateslerin doğranması

797)Aşağıdakilerden hangileri elektriği iletir?

1.Saf su
2.Tuzlu su
3.Sirke
4.Şekerli su

A)2 ve 3 B)1 ve 3 C)1 ve 4 D)3 ve 4

798) Bileşik ve elementler saf maddeler iken karışımlar saf madde değillerdir.
Bileşik ve elementler neden saf maddelerdir?

A)Aynı cins atomlardan meydana geldikleri için
B)Bir tek cins tanecikli yapıları oldukları için
C)Bir araya geldiklerinde karışımları oluşturdukları için
D)Farklı cins atomlardan meydana geldikleri için


799)


Yukarda yapı modeli görülen su için
I- İki farklı cins atom ıçerir
II- Bileşik molekülüdür
III- Atomık yapılıdır
Hangileri doğrudur?

A)1 B)1-3 C) 1-2 D)3


800)Isıtılan bir madde hâl değiştirdiğinde maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


A) Taneciklerin hacmi artar. B) Taneciklerin hareketi azalır.
C) Tanecikler arası mesafe artar D) Taneciklerin kütlesi azalır.CEVAP ANAHTARI ( 776/800)
776 B 786 B 796 C
777 D 787 B 797 A
778 B 788 B 798 D
779 C 789 C 799 C
780 B 790 D 800 C
781 A 791 D
782 A 792 A
783 B 793 B
784 D 794 C
785 D 795 A