276)-Ali; - Önündeki kitapta yazan yazıları rahatlıkla okuyabiliyor.
-Arka sırada oturduğunda tahtada yazanları görmekte zorlanıyor.
-Doktora gittiğinde göz kusurunun olduğunu öğreniyor ve doktor ona kalın kenarlı bir mercek veriyor. Bu bilgilere göre Ali'nin göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir.

a) Miyop B) Hipermetrop C) Astigmat D) Şaşılı


277) Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

A)Sıkıştırılan yay
B)Dağa tırmanan kişi
C)Yatay yolda elinde çantayla yürüyen kişi
D)Belli yükseklikten serbest bırakılan taş

278) Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için en çok ve öncelikle kullandığı
madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)karbonhidrat
B)vitamin
C)protein
D)yağ

279) Bir öğrenci canlılar alemindeki enerjinin kaynağını ve enerji zincirini
araştırmak üzere bir dizi deney gerçekleştiriyor. Bu deneyleri gerçekleştirebilmesi
için aşağıdaki sıralamalardan hangisini takip etmelidir?

enerjinin ilk kaynağı enerjinin tutulduğu olay enerjinin açığa çıktığı olay

A)yeşil bitki fotosentez solunum
B)glikoz solunum fotosentez
C)fotosentez mitokondri fermantasyon
D)güneş fotosentez solunum

280) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim kuvvet
doğrultusunda yer değiştiriyorsa bu kuvvet iş yapmış olur.

B) Bir kuvvetin yaptığı iş hesaplanırken kuvvetin büyüklüğü
ile kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirme miktarı hesaplanır.

C) Bir kuvvetin iş yapabilmesi için, cismin hareketini
engelleyen sürtünme kuvvetini yenmesi gerekir.

D) Yukarı doğru çekilen bir cismin üzerinde
yer çekimine karşı bir iş yapılmış olur.

281)


Uygulanan
Kuvvet(N) 0 10 40 60
Yayın uzama
Miktarı(cm) 0 2 8 12

282) Tabloda bir yaya uygulanan kuvvete göre yayın uzama miktarı verilmiştir. Buna göre yaya 30 Newton’uk kuvvet uygulandığında uzama miktarı kaç cm .olur?

A) 6 B)5 C)4 D)3

283)
I. Markette alış veriş yapıp düz yolda filesini taşıyan adam .
II.Kondisyon bisikletinde pedal çeviren kadın.
III.Elindeki çanta ile merdivenleri çıkan çocuk
IV. Halat çekme yarışında kazanan grup

Yukarıdakilerin hangilerinde bilimsel anlamda iş yapılmıştır?

A) I ve II B)II ve III C) III ve IV D) I ,III ,IV


Hareketli Hız(m/s) Kütle(kg)
X 30 2
Y 25 3
Z 20 4

284) X,Y,Z hareketlilerinin kinetik enerjileri arasındaki ilişki nasıldır?

A)EZ>EY>EX B)EY>EX>EZ
C)EX>EY>EZ D)EX>EY=EZ

285)- Hareketli iki cismin kütleleri ve kinetik enerjileri birbirine eşit ise cisimlerde, aşağıdaki büyüklüklerden hangisi kesinlikle birbirine eşittir?

A)Potansiyel enerji B) Yoğunluk
C) hacim D) Hız

286) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A)Miyop göz kusuru olan hastalar yakını net göremez
B)Renk körlüğü olan hastanın tedavisi vardır
C)Astigmat göz kusuru değildir
D)Katarakt göz kusuru ameliyat ile düzeltilebilir


287)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)İşitme sinirleri yarım daire kanalında bulunur
B)Vücudumuzun en küçük kemikleri çekiç, örs, üzengi kemikleridir
C)Östaki borusu iç kulakta yer alır
D)Oval pencere iç kulakta yer alır

288)
I. Tat alma sinirleri beyindeki tat alma merkezini uyarır
II. Almaçlar aldıkları uyarıları tat alma sinirlerine iletir.
III: Tükrükte çözünen maddeler tat tomurcuklarındaki almaçlarını uyarır.
Yukarıdaki tat alma olayının doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir.

A) I, II, III B) III, I, II C) III ,II ,I D) II, III, I

289)Görme olayı gözün hangi kısmında gerçekleşir?

A)Göz merceği B)Sert tabaka
C)Sarı benek D)Göz bebeği

290)Bir cismin kinetik enerjisini hesaplayabilmek için hangi değişkenleri bilmemiz gerekir?

A) Ağırlık-yükseklik
B) Kütle-sürat
C) Kuvvet-yol
D) Kuvvet-yükseklik

291)Aşağıdaki aletlerden hangisi farklı bir kaldıraç çeşididir?

A) Olta B) El arabası C) Kapı D) Ceviz kıracağı

292) Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilen ile ilgili hangisi doğrudur?

I. Potansiyel enerjisi azdır.
II. Kinetik enerjisi azdır.

A) I doğru, II yanlış B) I yanlış, II Doğru
C) İkisi de doğru D)İkisi de yanlış

293) Aşağıdakilerden hangisi maddenin esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır?

A) Dinamometre B)Termometre
C) Su cenderesi D)Emme-basma tulumba

294) Aşağıda verilen durumlardan hangisindeki öğrenci fen anlamında iş yaptığı söylenebilir?

A) Otobüs bekleyen öğrenci
B) Kitap okuyan öğrenci
C) Elindeki çantasıyla okul merdivenlerini çıkan öğrenci
D) Yatakta uyuyan öğrenci

295) Bir apartmanın çatısından serbest düşmeye bırakılan bir cisim için aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

I. Potansiyel enerjisi azalır
II.Kinetik enerjisi artar.
III.Enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.

A)I ve II B)I ve III
C)II ve III D)I,II ve III

296)

V


-X +X
K L Zemin
K noktasından V hızıyla (+)x yönünde geçen bir cisim L noktasında duruyor.
Buna göre;

I. Zemin sürtünmelidir
II. Cisme etkiyen net kuvvet – x yönündedir
III.Cisme etkiyen net kuvvet +x yönündedir
Yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B)Yalnız II
C)I ve II D)I ve III

297) Bir basit makine için;
I. Kuvvet kazancı sağlar.
II. İşten kazanç sağlar.
III. İş yapmada kolaylık sağlar.
Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız-l B) Yalnız II C) II - III D) l - II – III


298)Aşağıdakilerin hangisinde iş yapılmamıştır.

A)Yerdeki taşı kaldıran çocuk
B)Bisiklet süren çocuk
C)Yukarı doğru atılan top
D)Sırtında çanta taşıyan çocuk

Kuvvet(f) 10 20 30
Uz. Miktarı(cm) 2 4 6

299)


Yukarıdaki tabloda bir yayın ucuna asılan kuvvet ve buna bağlı uzama miktarları verilmiştir. Buna göre bu yayın ucuna 60N’lik bir kuvvet uygulandığında yay kaç cm uzar.

A) 10 B) 12 C) 18 D)20
300)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)bir yaya uygulanan kuvvet ile yayın uzama miktarı orantılıdır.
B)bir yaya esnekliğini kaybedecek kadar büyük kuvvet uygulanmamalıdır.
C)yaylar kuvvet ölçmede kullunılır.
D)yayların uzaması yapıldıkları maddenin cinsine değil kalınlığına bağlıdır.
CEVAP ANAHTARI ( 276/300 )
276 A 286 D 296 D
277 C 287 B 297 B
278 A 288 C 298 D
279 D 289 C 299 B
280 B 290 B 300 D
281 C 291 A
282 A 292 A
283 C 293 A
284 B 294 C
285 D 295 D