626- x,y,z küreleri elektrikle yüklenmiştir.x küresi y küresini itmekte z küresini ise çekmektedir.y küresinin yükü negatif olduğuna göre,x ve z kürelerinin yükleri için aşağıdalilerden hangisi doğrudur?

A) x pozitif,z negatif
B) x pozitif, z pozitif
C) x negatif, z pozitif
D) x negatif,z negatif

627- Proton sayısı 12 olan mg atomu 2 e- vererek kararlı hale geçiyor.
Buna göre,bu atom için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) +2 yüklü katyon olmuştur.
B) hacmi küçülmüştür.
C) kütlesi azalmıştır.
D) proton ve nötron sayısı değişmemiştir.


628-
I. Anahtar devreye paralel bağlanır
II. Ampermetre devreye seri bağlanır
III. Voltmetre devreye paralel bağlanır

Yukarda verilenlerden hangileri doğrudur?
A- I-II
B- I-III
C- II-III
D- I-II-III


629- Bir iletken telin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A- Telin uzunluğu
B- Telin kesiti
C- Telin sıcaklığı
D- Telin cinsi
630- Isıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılan element hangisidir?

a) Bor b) Berilyum c) Potasyum d) Kalsiyum


631- 12 M g elementinin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?a) 2,10 b) 2,2,8 c) 8,2,2 d) 2,8,2


632- Fatih:2 pili birbirine paralel, 1 ampulü de pillere seri olarak bağladıktan sonra voltmetreyi ampulün yanına seri bağlayarak devreyi tamamladım.
Aydın: 3 pil, 1 ampermetre 1 ampul ve tekrar 1 ampermetre kullanarak hepsini birbirine seri bağladım. Böylece kapalı bir devre oluşturdum.
Gizem: 2 pil, 3 ampul ve 1 ampermetreyi seri, voltmetreyi de paralel bağlayıp devreyi tamamladım.
Fatih, Aydın ve Gizem kurdukları devreleri birbirlerine tanıtıyorlardı. Sizce hangisi ya da hangileri doğru devre kurmuşlardır?

A) Gizem ile Fatih
B) Gizem ile Aydın
C) Fatih ile Aydın
D) Fatih, Aydın ve Gizem


633-
1-Pozitif yüklü iki cisim birbirini iter.
2-Seri bağlı devrelerde akım kollara ayrılır, hangi direnç küçükse ondan daha çok akım geçer.
3-Voltmetre devreye her zaman paralel bağlanır.
4-Bağlantı kabloları devrede elektrik akımının oluşmasını sağlar.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız 2
B) 1 ve 4
C) 1 ve 3
D) 1-2-3

634- Basit makineler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ceviz kıracağı basit makineye örnektir.
B) İnşaatlarda kullanılan makaralar enerji tasarrufu sağlar.
C) Eğik düzlem sayesinde iş yapma kolaylığı sağlanır.
D) Basit makinelerle bir kuvvetin yönünü değiştirebiliriz.


635- Sürtünme kuvvetiyle ilgili hangi ifade doğrudur?
A) Sürtünme kuvveti cismin hareketini kolaylaştıran bir kuvvettir.
B) Toprak yüzeyinde F kuvvetiyle vurulan top, buz zeminde F kuvvetiyle vurulan topa göre daha fazla yol alır
C) Elimiz sabunluyken bir kavanoz kapağını ya da musluğu açmakta zorlanırız çünkü sabun sürtünme kuvvetini arttırmıştır.
D) Karlı yüzeyde arabaların kayarak kaza yapmalarını engellemek için sürtünme kuvvetini arttırmak gerekir.


636- Aşağıda verilen örneklerden hangileri , kinetik enerji ile sürat arasındaki ilişkiyi en iyi açıklar?
I.Süratle suratımıza çarpan futbol topunun, hafifçe çarpan futbol topuna oranla daha çok acıtması

II. Aynı süratle başımıza çarpan büyük taşın ,küçük taşa göre daha çok acıtması

III. Masaya süratle vurulan elimizin aynı şekilde hafifçe dokunduğumuza oranla daha çok acıması
A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III


637-

Yukarıdaki elektrik devresinde pil,ampul,anahtar,ampermetre ve voltmetre hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) 1-Pil , 2-Ampul , 3-Voltmetre , 4- Ampermetre, 5-Anahtar
B) 1-Pil , 2-Voltmetre, 3-Ampul, 4-Ampermetre , 5 –Anahtar
C) 1-Pil, 2-Ampermetre, 3-Voltmetre, 4-Ampul, 5 –Anahtar
D) 1-Pil ,2-Anahtar, 3-Ampul, 4- Ampermetre , 5-Voltmetre

638- Yüklü K iletken küresi ,Yüklü L küresini çekiyor ;yüklü M küresini itiyor.
K küresini (- ) yüklü elektroskopa yaklaştırdığımızda yaprakların daha da açıldığı gözlendiğine göre
K ,L ve M kürelerinin yüklerinin cinsi hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A) - + +
B) - - -
C) - + -
D) + - +
639- Aşağıdaki element – sembol eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Bakır Bor Klor
A. Cu B Cl
B. Be B K
C. Cu Br Cl
D. B Cu K


640-
I. Ar-Cl
II. Ne-F
III. F-Cl
Yukarıda verilen atom çiftlerinden hangileri arasında kimyasal bağ meydana gelmez?
(Ar:18, Cl:17, Ne:10, F:9)

A.Yalnız I B.Yalnız II C.I ve II D.I,II ve III641- Kağan pil, anahtar ve lambadan oluşan basit bir elektrik devresi kurarak devreden geçen akımın şiddetini ölçmek ve ara sıra lambanın parlaklığını azaltıp çoğaltmak istiyor. Kağan devreye pil, anahtar, lambadan başka hangi devre elemanlarını bağlamalıdır.

A) Elektroskop-Voltmetre B) Direnç-Ampermetre
C) Voltmetre-Ampermetre D) Reosta-Ampermetre


642- Yıldırım düşmesi tehlikesinin oluşmaması için hangi aracı kullanmak gerekir?

A) Reosta B) Jenaratör. C) Paratoner D) Voltmetre


643-


I II III

Yukarıdaki şekilde yer alan arabaların ağırlıkları aynı olduğu düşünüldüğünde havanın uyguladığı sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.

A) I>II>III B) II>III>I C) III>II>I D) I=II=III
644-

Yukarıdaki devre ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır.

A) Devredeki ampüller seri bağlanmıştır.
B) Devredeki elektrik akımının yönü +’ dan -’ ye doğrudur.
C) Ampüllerin her ikiside yanar.
D) Elektronların birbirlerine enerji aktarımının yönü +’ dan - ‘ye doğrudur. .
645- Elektrik akımı ile ilgili olarak;

1-Elektrik akımının yönü pilin + kutbundan - kutbuna doğrudur.
2-Elektrik akımı - yüklerin hareketi sonucu oluşur.
3-Akımın devreyi dolaşabilmesi için devrenin kapalı olması gerekir.Yargılarından hangileri doğrudur?

a-1 b-1 ve 2 c- 2 ve 3 d-1,2,3


646- Aşağıdaki elektrik devre elemanlarından hangisinin işlevi yanlış verilmiştir?

A)Ampermetre_- akım ölçer B)Reosta – zaman ölçer
C)Voltmetre- gerilim ölçer D)Piller- akım üreteci


647- Bir ebonit çubuk , yünlü kumaşa sürtülerek yüklenmiştir.Yünlü kumaş ve ebonit çubuğun yükleri hakkında aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Ebonit Çubuk Yünlü Kumaş
a) Pozitif Negatif
b) Negatif Pozitif
c) Pozitif Pozitif
d) Negatif Negatif


648- (-) yüklü cisim,(-) yüklü bir elektroskoba yaklaştırılıyor.Elektroskop yapraklarının durumu için ne söylenebilir?
a) Biraz açılır b) Biraz kapanır
c) Tamamen kapanır d) Önce açılıp sonra kapanır.649- Aşağıdaki hangi elektriklenme türünde cisimler yük alışverişinde bulunmazlar?

a)Dokunma b) Sürtünme c)Etki d) Etki ve dokunma

650- Aşağıdaki elementlerin adlarıyla birlikte sembolleri ve günlük hayatta kullanım alanları verilmiştir. Doğru eşleştirme hangisidir?
Element adı sembolü kullanım alanı
A) Bor B Seramiklerde ve roket yakıtlarında
B) Oksijen O Diş macunlarında ve deodorantlarda
C) Silisyum S Camın yapısında, kumda, kilde
D) Fosfor P Hava taşıtlarını şişirmede

CEVAP ANAHTARI ( 626/650 )
626 C 636 B 646 B
627 C 637 B 647 B
628 C 638 C 648 A
629 C 639 A 649 C
630 A 640 C 650 A
631 D 641 D
632 B 642 C
633 C 643 B
634 B 644 D
635 D 645 D