726) Fiziksel değişmede bir bileşiğin hangi özelliği değişmez?

A)Yoğunluk B)Sertlik C)Şekil D)Molekül yapısı

727) KClO3  KCl + O2 tepkimesi KClO3 ün katsayısı 3 olarak alınıp eşitlendiğinde oksijenin (O2) katsayısı kaç olur?

A) B)3 C) D)9

728) I-Isı ve elektriği iletirler.
II-Bileşiklerinde daima elektron vererek pozitif yük kazanırlar.
III-Birbirleriyle bileşik yaparlar.
IV-İşlenerek tel ve levha haline getirilebilirler.
V-Periyotlar tablosunda sağ tarafta yer alırlar.
VI-Civa hariç hepsi katı halde bulunurlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri metallere aittir?

A)I,II,III,V B)I,II, IV,VI C)I,II,III,V,VI D)I,II,V,VI

729) Aşağıda verilen periyodik çizelge ile ilgili bilgilerden hangisi
yanlıştır?

A)Elementler periyotlarda atom numarasına göre dizilmiştir.
B)En kararlı elementler soygazlardır.
C)Gruplarda katman (yörünge)sayısı yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır.
D)Benzer özellik taşıyan elementler aynı grupta yer alır.

730)Magnezyum ( Mg) elementinin atom numarası 12 dir.Klor (Cl) elementinin
Atom numarası ise 17 dir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Magnezyum metal, klor ise ametaldir.
B)Magnezyum IIA, Klor ise VII A grubunda yer alır.
C)Magnezyum ile klor bileşik oluştururken aralarında iyonik bir bağ meydana gelir.
D)Bileşiklerinin formülü MgCl ‘ dir.


731) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır.

Bileşik Kimyasal Bağ Türü
-------------------- --------------------------
A) NO İyonik
B) HCl Kovalent
C) KF İyonik
D) SO Kovalent

r r
732) Renk körü bir anne (X X ) ile sağlıklı bir babanın (XY) çocuklarının renk körü olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 0 B) % 25 C) %50 D) %75


733) Mendel’in çalışmalarını bezelyeler üzerinde yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Yetiştirilmesi kolay ve ucuz
B)Değişik fenotiplere sahip olması
C)Kısa sürede *** verdiği için
D)Yabancı tozlaşma yapabildiği için


734) Genlerle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genler kromozonlar üzerinde bulunur
B) Yapılışı nükleotitler oluşturur
C) Her bir gen sadece bir karakterden sorumludur
D) Yapısı çevresel etkilerle değişemez


735) İki bezelye çaprazlandığında 500 uzun,500 kısa gövdeli bezelye elde edildiğine göre çaprazlanan bezelyelerin gen durumları hangisidir? (U = uzun, u = kısa)

A) Uu x Uu B)UU x uu C) Uu x uu D) uu x uu


736) Bir anne babanın bütün kan gruplarını taşıyan çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir.Bu anne babanın kan grupları yönünden genotipi hangisidir? ( A ve B kan grupları eş baskın 0 kan grubu çekiniktir.)

A) AA x BO B) AO x BO C)AB x OO D)AB x AO


737) Oksijenli solunum esnasında değişen madde miktarlarını grafikle gösteren bir öğrenci, aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşamaz?738) Çekinik bir gen aşağıdaki durumların hangilerinde etkisini canlının dış görünüşünde gösterebilir?

I ) Baskın genle beraber bulunduğunda
II ) Çekinik eşiyle beraber bulunduğunda
III ) Tek başına bulunduğunda

A) I B) I ve II C) I ve III D) II, III

739) Yeryüzünde 2 milyon civarında canlı türü bulunmaktadır. Canlı türlerinin kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır.
Türler arası çeşitliliğin temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Hücredeki DNA sayısının farklı olması
B) Taşınan hücre sayısının farklı olması
C) Yaşanan ortamın farklı olması
D) DNA daki nükleotit dizilişinin farklı olması

740) Bezelyelerde sarı tohum rengi dominanttır. Melez sarı bezelye ile yeşil bezelye çaprazlandığın da, hangi oranda yeşil bezelye elde edilebilir?

A)1/4 B)1/2 C)3/4 D)3/8

741) I. Bir toplumda kadınların renk körü olma olasılığı erkeklere göre daha fazladır.
II. Renk körü babalar, renk körlüğü genini bütün kız çocuklarına aktarırlar.
III.Bir erkeğin renk körü olması için ilgili geni annesinden almalıdır.

Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü) ile ilgili olarak yıkardaki açıklamalardan
hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I B ) I ve II C ) II ve III D ) I ve III

742) ‘‘Üç nesil boyunca erkeklerinin kulakları kesilen çoban köpeklerinin dördüncü kuşakta kulakları normal doğmaktadır.’’Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

A)Yararlı mutasyonlar kalıcı değildir.
B)Kulağın kesilmesi üreme hücrelerini yeteri derece etkileyememiştir.
C)Çevrenin yaptığı etki nesillere aktarılmaz.
D)Üreme mevsiminde yapılmayan çevresel faktörler nesilleri etkilemez.

743) 2n kromozomlu bir hücre, iki defa mitoz bir defa da mayoz bölünme geçiriyor ve sonuçta 16 hücre oluşuyor. Bu bölünmeler sırasında kromozom sayısındaki değişme aşağıda verilenlerden hangisindeki gibi olur?

I.Bölünme II.Bölünme III.Bölünme
A. 2n 2n n
B. n n 2n
C. 2n n n
D. n 2n n

744) Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- Ses her yönde dalgalar hâlinde yayılır.
II- Yeşil alanlar sesin bir kısmını soğurur.
III- Ses her ortamda yayılır.

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

745) Aşağıdaki üreme biçimlerinden hangidi ile oluşan yavrular kalıtsal bakımdan birbirinden farklıdır?

A)bir yumrudan oluşmuş patatesler
B)bir daldan yetişen yeni bitkiler
C)çileğin sürünücü gövdesinden oluşan yeni bitkiler
D)tohumdan elde edilen genç bitkiler

746) Bir ailenin üç kızından biri renk körü, iki erkek çocuğundan da biri renk körüdür. Buna göre anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?

Anne Baba
A) XRXr XrY
B) Xr Xr XRY
C) XR Xr XRY
D) XRXR XrY
747) “Ovada yetişen bir bitki beyaz çiçek açarken dağda yetiştiğinde kırmızı çiçek açmaktadır.”
Yukarıda verilen olay ile aşağıdaki olaylardan hangisi benzerlik gösterir?

A) Kutuplarda yaşayan tilkilerin küçük, ekvatorda yaşayanların büyük kulaklı olması
B) Yapışık parmaklı bir babanın erkek çocuklarının da yapışık parmaklı doğması
C) Himalaya tavşanının buz torbası bağlanan kısmındaki tüylerin siyah çıkması
D) Kaktüsün yapraklarının diken şeklini alması

748) İlk üç çocuğu kız doğan bir çiftin 4. çocuğunun erkek doğması ihtimali nedir?

A) % 25 B) % 50 C) % 75 D) % 100

749) Kullanılan vücut bölümlerinin geliştiğini ve kullanılmayanların yok olduğunu , çevre koşullarıyla değişen bu özelliklerin gelecek nesillere de aktarıldığını öne süren bilim insanı kimdir?

A) Mendel B) Lamarck C) Darvin D) Einstein

750) İğ iplikleri olusur
Kardes kromotidler olusur
Cekirdek zari eriyerek kaybolur
Yukarida bir hucrede mitoz bolunme sirasinda gerceklesen bazi olaylar verilmistir. Bu olaylar hangi evreye aittir?

A)interfaz B)metafaz C)profaz D)anafaz

CEVAP ANAHTARI ( 726/750)
726 D 736 B 746 A
727 C 737 B 747 C
728 B 738 D 748 B
729 C 739 D 749 B
730 D 740 B 750 C
731 A 741 C
732 C 742 C
733 D 743 A
734 D 744 B
735 C 745 D