876) Türk bayrağı çiziminde; ayın iç çemberinin çapının uzunluğu, genişliğinin i kadardır. Buna göre, genişliği 40 cm olan Türk Bayrağı’nda ayın iç çemberinin çapının uzunluğu kaç cm dir?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30877) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) 1 D) 2


878) = olduğuna göre , aşağıdakilerden hangisidir?


A ) B ) C ) D )


879) = 1 eşitliğinde x kaçtır?

A ) 1 B ) 2 C ) 3 D ) 4


880)X=3 ve Y=4 doğruları ve eksenler arasında kalan alan kaç br2 dir?


A) 7 B) 9 C) 11 D) 12


881)Birbirinden farklı 3 Matematik, 2 Fen ve Teknoloji kitabı bir rafa yan yana dizilecektir. Aynı dersin kitapları yan yana gelmek üzere kaç farklı şekilde dizilebilir?


A)5 B)6 C)12 D) 24
882) 22, 25, 26, 27, 28, ,29 veri grubu için sırasıyla mod, medyan ve açıklık değerleri doğru olarak verilmiştir?

A)28, 27, 7 B)28, 29, 6 C)28, 27, 8 D)28, 25, 9


883) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin grafiği başlangıç noktasından geçer?

A)y=-x+2 B)y=-2x-2 C)x-2y=0 D)x+y+3=0884) Aşağıdaki tabloda doların 5 günlük değeri verilmiştir. Tabloya en uygun olan grafik nedir?

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
1.85 1.90 1.80 1.75 1.85
A) Daire grafiği B) Çizgi grafiği
C) Dikey sütun grafiği D) Yatay sütun grafiği


885) Aşağıdaki grafiklerden hangisinde bir yanlışlık vardır?


A) B) C) D)886) işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) 1 D)


887)İki kardeşin yaşları toplamı 32 dir. Birinin yaşının i diğerinin yaşının ine eşit olduğuna
göre, iki kardeş arasında kaç yaş fark vardır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12


888)240 sayfalık kitabın 120 sayfasını okuyan öğrenci, yüzde kaçını okumuştur?

A)100 B)50 C)40 D)30


889)Düzgün bir çokgenin bir köşesindeki bir iç açı, dış açının 5 katı ise çokgen kaç kenarlıdır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 30


890) Ali parasının ‘ü ile defter, kalanın ’i ile kalem, kalanı ile silgi almıştır.
Harcamalar daire grafiğinde gösterilirse kaleme verdiği paraya kaç derecelik açı karşılık gelir?

A) 18 B ) 24 C ) 96 D ) 120


891) Düzgün bir çokgenin bir köşesinden köşegen çizerek toplam 6 üçgen oluşturulduğuna göre bu düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?

A)120 B)135 C)140 D)150


892)Ardışık üç dış açının ölçüleri sırasıyla 20, 30, 40 derece olan bir çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 45 derece ise çokgenin iç açıları ölçüsü toplamı kaçtır?


A) 1260 B)1440 C)1620 D)1800


893) ( tan23. cot23- cosx.cosx):sinx ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)sinx B)cosx C)tanx D)cotx

894) A(-2, 0) , B(3 , 0), C( 0,4) noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulan üçgeninin alanı kaç birim karedir?

A)5 B)10 C)15 D)20895) 5 – 8 – 11 – 14 - … sayı örüntüsünü temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)n + 3 B)5 + 3 ( n – 1) C)5 + 3n D)5+3 (n + 1)

896) Aşağıdaki denklemlerden hangisinde verilen x değeri için sonuç yanlıştır?

A)(x= 3) 2x + 5 =11 B)(x=7) 5x – 6=29
C)x=10 4(x – 3)=28 D) (x=12) 3x + 15=41

897) a=0,155 b=0,123 c=0,134 d=11,133 ifadelerini küçükten büyüğe doğru sıralaması hangisidir?

A)a<b<c<d B)b<c<a<d C)d<c<b<a D)c<a<b<d

898) Ahmet elindeki 200 tane fındığı Ali ve Zeynep’e sırasıyla ve şeklinde paylaştırmıştır. Ali Zeynep ten ne kadar fındık alırsa ellerindeki fındık sayıları eşitlenmiş olur?

A)20 B)30 C)40 D)50

899) Matematik dersinde 5 haftada 10 tebeşir kullanıyoruz.30 tebeşir kullanabilmek için kaç hafta daha matematik dersi yapmalıyız.?

A)10 B)15 C)20 D)25

900)Aynı miktarda su akıtan 3 musluk bir havuzu 15 saate doldurmaktadır. Bu musluklara 2 tane daha aynı miktarda su akıtan musluk eklenirse bu havuz kaç saatte dolar?

A)6 B)9 C)1 D)Hiçbiri


CEVAP ANAHTARI ( 876/900)
876 B 886 D 896 D
877 B 887 A 897 B
878 D 888 B 898 D
879 B 889 C 899 A
880 D 890 C 900 B
881 D 891 B
882 A 892 A
883 C 893 A
884 B 894 B
885 B 895 B