Asit ve Baz Nedir?

ASİTÇözeltiye Hidrojen iyonu bırakan bileşiklere Asit adı verilir. Bütün hidrojen Asitler(H+) içerir. Genelde;1- Ekşi bir tada sahiptirler.

2- İndikatörlerin rengini değiştirirler. (Asitler litmus kağıdını kırmızıya

çevirirler).


3- Bazlarla reaksiyona girdiklerinde Tuz ve Su oluştururlar. Bundan başka çok

çeşitlilik gösteren başka özellikleri de bulunur. Bu spesifik özellikler, anyon

muhtevası ve ayrılmamış molekülerden dolayı olur. Çeşitli Asitlerin molekülleri,

çözeltiye farklı miktarda serbest Hidrojen bırakma eğilimindedirler.


Hidroklorik Asit (güçlü asit)

HCI H + CI –

Asetik asit (zayıf asit)

C2 H4 O2 (CH3COOH)

Asetik asit; (sirke) zayıf iyonize olur ve serbest Oksijenden az miktarda

çözeltiye bırakır. Güçlü asit ve bazlar iyonlarına ayrılır ve ayrılmış halde

bulunur. Bu asit olarak tek yönlü ok ile ifade edilir. Zayıf asit ve bazlar

sürekli olarak iyonizasyon prosesi altındadırlar. Serbest iyonlar sürekli olarak

tekrar kombine olurlar. Bu durum çift yönlü ok ile belirtilir.

Asidik olan bir su asit nötralizerleri ile arıtılır. Su asidik ise geçtiği

yerlerde zamanla mavi-yeşil lekeler ortaya çıkar. pH testleri ile Suyun asidik

olup olmadığı anlaşılabilir.

Asit nötralizer olarak kalsit kullanıldığı zaman suya karışan çözünmüş kireç

taşları su sertliğinin artmasına neden olur.

Soda veya sodyumhidroksit ile de pHyükseltilebilir.BAZLAR

Bazlar, hidroksit iyonu bırakan Maddelerdir. Örnek olarak Sodyum hidroksit (NaOH)

ve amonyum hidroksit (NH4OH) verilebilir.

Sodyum hidroksit,

Na OH Na + + OH –

Amonyum hidroksit,

NH4OH NH4+ + OH –

Genelde;

1- Acı tada sahiptirler.

2- Kaygan hissiyatı verirler.

3- İndikatörlerin rengini değiştirirler. (Litmus kağıdını mavi yaparlar).

Amonyum hidroksit, zayıf bir bazdır ve çökeltiye az miktarda hidroksit iyonu

bırakırlar. Güçlü baz ve zayıf baz durumu da asitlerde olduğu gibidir.

pH suyun asitlik veya bazlık durumunun bir ölçüsüdür ve logaritmik bir ölçüdür.

Saf su H ve OH iyonları açısından dengelidir ve PH değeri 7’dir.

PH7 ise baziktir.

PH H+ iyonlarının Elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri

ile ölçülebilir.Düşük PH’lı Sular çoğunlukla, hız kısıtlayıcı reaksiyon olan

katot reaksiyonunu kolaylaştırıp, korozyonu artırır. Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında direk bilgi vermez. Düşük pH ve aynı zamanda düşük TDS ‘li sular korozif olduğu için borulardaki birtakım zehirli metalleri çözebilir.Yüksek pH ‘a sahip sularda da pH’ı yükselten kimyasalların zararlı olup olmadığı belirlenmelidir.

pH: hidrojen iyon konsantrasyonu veya Sudaki hidrojen potansiyeli.

pH’ın asitlik ve alkalilikle ilişkisi

Asidite, alkalinite ve pH derecesi ayrı ayrı şeylerdir. Mesela hidroklorik

asidin, sülfirik asidin ve hidroklorik asidin 0.1 normal eriyiklerinin (1 litre

suda 1 Litre eşdeğer gram ağırlıkta asit bulunan eriyik normal eriyiktir.)

asiditesi birbirinin aynıdır. Halbuki bu eriyiklerin pH değerleri farklı ve

sırasıyla 1.08, 1.20,2.889’dur. Asitlik bir yetenek faktörü olup bazları

nötürleştirmek kapasitesi olarak belirlenir; aynı şekilde alkalilikte bir

yetenek faktörüdür ve asitleri nötrleştirme kapasitesidir. Halboki pH değeri

aksine bir şiddet, yoğunluk faktörü olup hidrojen iyonlarının konsantrasyonunu gösterir. PH değeri asitlik ve alkalilik aktivitesinin (faaliyet derecesinin) bir ölçüsüdür.

Alkalilik bir sudaki HCO3, CO3 ve OH köklerinin toplamının me/lt veya mg/lt

cinsinden eşdeğeri kalsiyum Karbonat olarak verilmektedir. Asitlik de aynı

şekilde sudaki SO4,CI,NO3 ve diğer asit köklerinin toplam karşı gelen eşdeğer CaCO3 miktarını me/lt veya mg/lt cinsinden göstermektedir.

Yani alkalilik ve asitlik terimleri eriyikte mevcut HCO3 ve SO4 gibi birçok

köklerin ağırlığını göstermekte fakat bunların hiçbiri eriyiğin kimyasal

aktivitesi hakkında fikir vermemektedir. Halbuki pH , eriyiğin kimyasal

aktivitesinin bir ifadesidir; zira eriyik ne kadar aktif ise o kadar çok iyonize

olacak ve içindeki H+ iyonu miktarıda ona göre artacaktır