soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  1. I. Fe - Mg alaşımı, II. N2 - CH4 gazları karışımı,
  III. Propil alkol.

  Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  ÇÖZÜM:
  I. Alaşımlar katı-katı çözeltidir.
  II. Kapalı bir kapta bütün gaz karışımları homojen
  olduğundan çözeltidir.
  III. Propil alkol bir bileşiktir ve saf maddedir.

  Cevap (B)

  Click here to enlarge

  Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda kaynamaktadırlar.
  I. İkisinin de buhar basınçları birbirine eşittir.
  II. Tuzlu suyun sıcaklığı yükselir.
  III. Tuzlu suda özkütle artar.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  ÇÖZÜM:

  I. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir.
  II.Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerden çözelti ısıtıldıkça sıcaklığı yükselir.
  III.Tuzlu suda buharlaşma olacağından tuz oranı artacağın-dan öz kütle artar.

  Cevap (E)

  3. 1 litre suda bir miktar tuz çözünmek isteniyor;
  I. Karıştırmak.
  II. Suyu ısıtmak.
  III. Tuzu toz haline getirmek.
  işlemlerinden hangileri çözünen tuz miktarını artırır?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III

  ÇÖZÜM:
  I. Karıştırmak çözünme hızını artırır.
  II.Isıtmada hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır.
  III.Maddeyi toz haline getirmek çözünme hızını artırır.
  Cevap (B)

  4. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

  A)Kolonya B) 18 ayar altın bilezik C) Hava
  D) Ayran E) Gazoz

  ÇÖZÜM:
  Ayran süspansiyon, diğerleri çözeltidir.
  Cevap (D)

  5. 1 litre suda 0,5 mol NaCl çözünürse suyun kaynama noktası 100°C�den 104°C�ye çıkıyor. 2 litre suda kaç gram Mg(NO3)2 çözünürse kaynama noktası 112 °C olur? (Mg= 24, N= 14, O= 16)

  A)74 B) 148 C) 220 D) 296 E) 320

  ÇÖZÜM:
  NaCl(k) Click here to enlargeClick here to enlarge
  0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol

  1 L suda 1 mol iyon 4°C artar
  1 L suda x 12°C artar
  x = 3 mol iyon

  1 L suda 3 mol iyon
  2 L suda 6 mol iyon olmalı

  Mg(NO3)2 Click here to enlarge Mg+2 + 2 Click here to enlarge
  1 mol = 148 g 1 mol 2 mol

  3 mol iyon

  148 gramda 3 mol iyon
  x 6 mol iyon
  x = Click here to enlarge = 296 gram

  Cevap (D)

  6. Çözüneni katı olan doymamış sulu çözeltilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olamaz?

  A)Homojen karışımlardır.
  B)Kaynama noktaları saf çözücüden yüksektir.
  C)Donma noktaları saf çözücüden düşüktür.
  D)Öz kütleleri saf çözücüden yüksektir.
  E)Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.


  ÇÖZÜM:

  Çözeltinin özkütlesi çözenin özkütlesi ile çözünenin özkütlesi arasında olmak zorundadır. Çözünenin özkütlesi çözücününkinden düşükse çözeltinin özkütlesi saf çözücüden düşüktür.
  Çözünenin özkütlesi, saf çözücüden büyükse o zaman karışımın kütlesi çözücüden büyük olur.
  Cevap (D)

  7. I. Saf alkol,
  II. Alkollü su çözeltisi,
  III. Saf su,
  Yukarıdaki maddelerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A)I > II > III B) I = II = III C) II > I > III
  D) II > III > I E) III > II > I


  ÇÖZÜM:
  Sıvıların kaynama noktaları buhar basınçları ile ters orantılıdır.
  Kaynama noktaları arasında; III > II > I
  Buhar basınçları arasında; I > II > III
  ilişkisi vardır.
  Cevap (A)

  8. I. 1 mol şeker ile hazırlanmış sulu çözelti,
  II. 1 mol NaNO3 ile hazırlanmış sulu çözelti,
  III. 1 mol Mg(NO3)2 ile hazırlanmış sulu çözelti
  Yukarıdaki çözeltilerin eşit hacimlerinden alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir. (t : Sabit )

  Click here to enlarge

  Grafiklerinden hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Bir çözeltide çözünen atom, iyon ya da molekül sayısı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir. Buhar basıncı ve donma noktası düşer. Şeker moleküler yapıdadır. İyonlarına ayrışmaz. NaNO3�ün 1 molünden 2 mol iyon oluşur. Mg(NO3)2 ise 1 molünden 3 mol iyon oluşur.
  Cevap (E)
  Click here to enlarge
  9. Grafikte sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir.
  Buna göre bu grafik aşağıdakilerden
  hangilerine ait olabilir?
  I. Saf bir katının erimesine,
  II.Saf bir sıvının kaynamasına,
  III.Alkollü suyun damıtılmasına.

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Saf maddelerin hal değişim noktaları sabittir. Alkollü suyun damıtılmasında da sıcaklık alkolün kaynama noktasında sabit kalır.
  Cevap (E)
  10. Doymamış tuzlusu çözeltisi ağzı açık bir kapta sürekli kaynatılıyor. Kaynama süresince;
  I. Sıcaklığı artar.
  II. Buhar basıncı değişmez.
  III. Çözeltinin kütlesi azalır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Çözelti ısıtılınca su buharlaşacağından sıcaklığı artar, kaynama süresince buhar basıncı değişmez. Kütlesi azalır.
  Cevap (E)

  11. Saf suyun kaynama noktasını yükseltmek için;
  I. Isıtıcıyı güçlendirmek.
  II. Dış basınç yükseltilmeli.
  III. Su içerisinde su da çözünen yabancı madde atılmalı
  işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) Yalnız III

  ÇÖZÜM:
  I. Isıtıcı gücünü değiştirmek ısınan maddenin kaynama noktasını değiştirmez. Kaynama süresini değiştirir.
  II.Dış basınç artarsa sıvının kaynama noktası yükselir.
  III.Suda çözünen yabancı madde arttıkça sıvının kaynama noktası artar.
  Cevap (C)

  12. Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarından X�in buhar basıncı Y�den büyükse;

  I. X�in kaynama noktası, Y�den küçüktür.
  II.X�in molekülleri arasındaki çekim gücü, Y�ninkinden büyüktür.
  III.Y�nin donma noktası, X�inkinden küçüktür.
  yargılarından hangileri kesin doğrudur?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  ÇÖZÜM:

  I. Kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı oldu-ğundan X�in kaynama noktası Y�den küçüktür.
  II.Sıvının molekülleri arasındaki çekim gücü artarsa kaynama noktası artar. II. bilgi yanlış
  III.Sıvıların donma noktası için kesin bir şey söylenemez.
  Cevap (A)

  13. Doygun NaNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su katılırsa;
  I. Çözünürlük.
  II. Elektrik iletkenliği
  III. Çözeltinin buhar basıncı,
  niceliklerinden hangileri değişmez?

  A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Çözünürlük madde miktarına bağlı olmadığından çözünürlük değişmez.
  Cevap (A)
  Click here to enlarge
  14. Katısıyla dengede bulunan KNO3 çözeltisi aynı ortamda biraz ısıtılıyor.
  I. Kütlece % derişim.
  II.Elektrik akımı iletkenliği
  III.Katı KNO3 kütlesi,
  niceliklerinden hangileri artar?
  (Çözünme olayı endotermiktir.)

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  I. KNO3�ın çözünürlüğü endotermik olduğun- dan daha çok KNO3 çözünür, derişim artar.
  II.Sıcaklık artarsa iletkenliği artar.
  III.Yeniden KNO3(k) çözüneceğinden katı KNO3�ın kütlesi azalır.

  Cevap (E)

  15. Doymamış tuz çözeltisine aynı sıcaklıkta sürekli tuz ekleniyor.


  Click here to enlarge

  Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?

  A)Yalnız I B) II ve III C) I ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  ÇÖZÜM:
  I. Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir.
  II.Çözelti kütlesi doygunluğa ulaşıncaya kadar artar.
  III.Çözelti doygunluğa erişinceye kadar kaynama noktası artar. Sonra sabite yaklaşır.
  Cevap (B)

  16. Suda çözünen N2 gazının derişimi hangi durumda en yüksektir?

  A)Yüksek basınç, düşük sıcaklık
  B)Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
  C)Düşük basınç, düşük sıcaklık
  D)Düşük basınç, yüksek sıcaklık
  E)Normal basınç, yüksek sıcaklık


  ÇÖZÜM:
  Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır.
  Cevap (A)


  17. Aynı ortamda bulunan tuzlu su, şekerli su ve arı su için;
  I. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır.
  II.Kaynama süresince sıcaklıkları eşit olur.
  III.Kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  (ÖSS-90)
  ÇÖZÜM:
  Yalnızca kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
  Cevap (B)


  Bir önceki «Kimya testi» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  ozanca66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Moderator

  faydalı kimya soruları


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0