Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > Genel Lise, Anadolu Lisesi , Anadolu Öğretmen Lisesi Yazılı ve Sınav Soruları > Kimya Dersi Yazılı ve Sınav Soruları > Kimya Soru Bankası ve Testler

10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler

Kimya Soru Bankası ve Testler
10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler Konusunu Görüntülemektesiniz.->1. I. Fe - Mg alaşımı, II. N2 - CH4 gazları karışımı, III. Propil alkol. Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir? A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-09-2009, 02:56 AM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler

1. I. Fe - Mg alaşımı, II. N2 - CH4 gazları karışımı,
III. Propil alkol.

Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
I. Alaşımlar katı-katı çözeltidir.
II. Kapalı bir kapta bütün gaz karışımları homojen
olduğundan çözeltidir.
III. Propil alkol bir bileşiktir ve saf maddedir.

Cevap (B)


Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda kaynamaktadırlar.
I. İkisinin de buhar basınçları birbirine eşittir.
II. Tuzlu suyun sıcaklığı yükselir.
III. Tuzlu suda özkütle artar.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

I. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir.
II.Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerden çözelti ısıtıldıkça sıcaklığı yükselir.
III.Tuzlu suda buharlaşma olacağından tuz oranı artacağın-dan öz kütle artar.

Cevap (E)

3. 1 litre suda bir miktar tuz çözünmek isteniyor;
I. Karıştırmak.
II. Suyu ısıtmak.
III. Tuzu toz haline getirmek.
işlemlerinden hangileri çözünen tuz miktarını artırır?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

ÇÖZÜM:
I. Karıştırmak çözünme hızını artırır.
II.Isıtmada hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır.
III.Maddeyi toz haline getirmek çözünme hızını artırır.
Cevap (B)

4. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

A)Kolonya B) 18 ayar altın bilezik C) Hava
D) Ayran E) Gazoz

ÇÖZÜM:
Ayran süspansiyon, diğerleri çözeltidir.
Cevap (D)

5. 1 litre suda 0,5 mol NaCl çözünürse suyun kaynama noktası 100°C�den 104°C�ye çıkıyor. 2 litre suda kaç gram Mg(NO3)2 çözünürse kaynama noktası 112 °C olur? (Mg= 24, N= 14, O= 16)

A)74 B) 148 C) 220 D) 296 E) 320

ÇÖZÜM:
NaCl(k)
0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol

1 L suda 1 mol iyon 4°C artar
1 L suda x 12°C artar

x = 3 mol iyon

1 L suda 3 mol iyon
2 L suda 6 mol iyon olmalı

Mg(NO3)2 Mg+2 + 2
1 mol = 148 g 1 mol 2 mol

3 mol iyon

148 gramda 3 mol iyon
x 6 mol iyon
x = = 296 gram

Cevap (D)

6. Çözüneni katı olan doymamış sulu çözeltilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olamaz?

A)Homojen karışımlardır.
B)Kaynama noktaları saf çözücüden yüksektir.
C)Donma noktaları saf çözücüden düşüktür.
D)Öz kütleleri saf çözücüden yüksektir.
E)Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.


ÇÖZÜM:

Çözeltinin özkütlesi çözenin özkütlesi ile çözünenin özkütlesi arasında olmak zorundadır. Çözünenin özkütlesi çözücününkinden düşükse çözeltinin özkütlesi saf çözücüden düşüktür.
Çözünenin özkütlesi, saf çözücüden büyükse o zaman karışımın kütlesi çözücüden büyük olur.
Cevap (D)

7. I. Saf alkol,
II. Alkollü su çözeltisi,
III. Saf su,
Yukarıdaki maddelerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?

A)I > II > III B) I = II = III C) II > I > III
D) II > III > I E) III > II > I


ÇÖZÜM:
Sıvıların kaynama noktaları buhar basınçları ile ters orantılıdır.
Kaynama noktaları arasında; III > II > I
Buhar basınçları arasında; I > II > III
ilişkisi vardır.
Cevap (A)

8. I. 1 mol şeker ile hazırlanmış sulu çözelti,
II. 1 mol NaNO3 ile hazırlanmış sulu çözelti,
III. 1 mol Mg(NO3)2 ile hazırlanmış sulu çözelti
Yukarıdaki çözeltilerin eşit hacimlerinden alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir. (t : Sabit )


Grafiklerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


ÇÖZÜM:
Bir çözeltide çözünen atom, iyon ya da molekül sayısı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir. Buhar basıncı ve donma noktası düşer. Şeker moleküler yapıdadır. İyonlarına ayrışmaz. NaNO3�ün 1 molünden 2 mol iyon oluşur. Mg(NO3)2 ise 1 molünden 3 mol iyon oluşur.
Cevap (E)

9. Grafikte sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir.
Buna göre bu grafik aşağıdakilerden
hangilerine ait olabilir?
I. Saf bir katının erimesine,
II.Saf bir sıvının kaynamasına,
III.Alkollü suyun damıtılmasına.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


ÇÖZÜM:
Saf maddelerin hal değişim noktaları sabittir. Alkollü suyun damıtılmasında da sıcaklık alkolün kaynama noktasında sabit kalır.
Cevap (E)
10. Doymamış tuzlusu çözeltisi ağzı açık bir kapta sürekli kaynatılıyor. Kaynama süresince;
I. Sıcaklığı artar.
II. Buhar basıncı değişmez.
III. Çözeltinin kütlesi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III


ÇÖZÜM:
Çözelti ısıtılınca su buharlaşacağından sıcaklığı artar, kaynama süresince buhar basıncı değişmez. Kütlesi azalır.
Cevap (E)

11. Saf suyun kaynama noktasını yükseltmek için;
I. Isıtıcıyı güçlendirmek.
II. Dış basınç yükseltilmeli.
III. Su içerisinde su da çözünen yabancı madde atılmalı
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) Yalnız III

ÇÖZÜM:
I. Isıtıcı gücünü değiştirmek ısınan maddenin kaynama noktasını değiştirmez. Kaynama süresini değiştirir.
II.Dış basınç artarsa sıvının kaynama noktası yükselir.
III.Suda çözünen yabancı madde arttıkça sıvının kaynama noktası artar.
Cevap (C)

12. Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarından X�in buhar basıncı Y�den büyükse;

I. X�in kaynama noktası, Y�den küçüktür.
II.X�in molekülleri arasındaki çekim gücü, Y�ninkinden büyüktür.
III.Y�nin donma noktası, X�inkinden küçüktür.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

ÇÖZÜM:

I. Kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı oldu-ğundan X�in kaynama noktası Y�den küçüktür.
II.Sıvının molekülleri arasındaki çekim gücü artarsa kaynama noktası artar. II. bilgi yanlış
III.Sıvıların donma noktası için kesin bir şey söylenemez.
Cevap (A)

13. Doygun NaNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su katılırsa;
I. Çözünürlük.
II. Elektrik iletkenliği
III. Çözeltinin buhar basıncı,
niceliklerinden hangileri değişmez?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve IIIÇÖZÜM:
Çözünürlük madde miktarına bağlı olmadığından çözünürlük değişmez.
Cevap (A)

14. Katısıyla dengede bulunan KNO3 çözeltisi aynı ortamda biraz ısıtılıyor.
I. Kütlece % derişim.
II.Elektrik akımı iletkenliği
III.Katı KNO3 kütlesi,
niceliklerinden hangileri artar?
(Çözünme olayı endotermiktir.)

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


ÇÖZÜM:
I. KNO3�ın çözünürlüğü endotermik olduğun- dan daha çok KNO3 çözünür, derişim artar.
II.Sıcaklık artarsa iletkenliği artar.
III.Yeniden KNO3(k) çözüneceğinden katı KNO3�ın kütlesi azalır.

Cevap (E)

15. Doymamış tuz çözeltisine aynı sıcaklıkta sürekli tuz ekleniyor.
Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?

A)Yalnız I B) II ve III C) I ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
I. Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir.
II.Çözelti kütlesi doygunluğa ulaşıncaya kadar artar.
III.Çözelti doygunluğa erişinceye kadar kaynama noktası artar. Sonra sabite yaklaşır.
Cevap (B)

16. Suda çözünen N2 gazının derişimi hangi durumda en yüksektir?

A)Yüksek basınç, düşük sıcaklık
B)Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
C)Düşük basınç, düşük sıcaklık
D)Düşük basınç, yüksek sıcaklık
E)Normal basınç, yüksek sıcaklık


ÇÖZÜM:
Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır.
Cevap (A)


17. Aynı ortamda bulunan tuzlu su, şekerli su ve arı su için;
I. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır.
II.Kaynama süresince sıcaklıkları eşit olur.
III.Kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
(ÖSS-90)
ÇÖZÜM:
Yalnızca kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
Cevap (B)
admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 05-04-2010, 04:38 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
Moderator
Standart

faydalı kimya soruları
ozanca66 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
çözümlü, kimya, sinif, testler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
9.Sınıf Kimya Mol Nedir? 9.Sınıf Kimya Mol Hakkında Bilgiler Ve Çözümlü Örnek Sorular eymen33 Kimya Ders Notları 0 08-25-2013 02:42 PM
2012–2013 eğitim-öğretim yılı 9.sınıf kimya dersi laboratuvar çalışmaları (9.sınıf kimya deneyleri) admin Kimya Ders Notları 0 10-21-2012 11:20 PM
KPSS 2009 [Konu Özetleri,Testler,Denemeler,Yaprak Testler] admin Kpss Deneme Sınavları - Kpss Ders Notları - Kpss Soru Bankaları ve Testleri 2 11-23-2010 12:07 AM
1.Sınıf Çalışma Soruları testler Denemeler Yaprak Testler Tüm Dersler admin 1. Sınıf Sınav Soruları, Soru Bankaları ve Testleri 0 05-04-2010 11:36 PM
lise 1 kartezyen çarpım bağıntı cevaplı testler (zambak soru bankası ve diğer testler) matem40 İsa Hoca İlköğretim ve Lise Matematik Soruları, Yaprak Testleri ve Soru Bankaları Paylaşımları 0 12-10-2009 12:20 AM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:50 AM.


Eğitim ve Ögretim