soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Lise Din Kültürü Dersi 1.Dönem Yıl (Sene) Başı 1.Zümre Toplantısı Tutanağı Arşiv Dosyasını Oku Ara

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  ÇİĞDEMTEPE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
  2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
  Zümre No
  1
  Dersin Adı
  DİN K. VE A. BİLGİSİ
  Zümre Başkanı
  Hüseyin ÖZTÜRK
  Toplantı Yeri
  OKUL MÜDÜRÜNÜN ODASI
  Toplantı Tarihi
  20.09.2011
  Toplantı Saati
  12:00
  G Ü N D E M M A D D E L E R İ:
  1. Zümre başkanının seçimi.
  2. Milli Eğitimin Genel amaçlarının okunması.
  3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin temel amaçları.
  4. Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının gözden geçirilerek, eksik yönlerin giderilmesi.
  5. Bir önceki eğitim-öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
  a) Başarısız öğrencilerin başarılarını artırıcı önlemlerin alınması.
  b) Öğretimde verimi yükseltecek ne gibi çalışmaların yapılacağının belirlenmesi.
  6. Ders planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması.
  a)Eğitim-Öğretim yılı çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin haftalara göre tespit edilmesi ve Yıllık planların yapılmasında bu çizelgeden yararlanılması
  b) Ders kitabının ve müfredat programının incelenmesi ve müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılması. (Bir önceki eğitim-öğretim yılına ait planların Dersin amaçları değerlendirmesinin yapılarak konuların sürelerine göre eksiklik ve fazlalıklarının giderilmesi).
  7. Ders kitapları ile kullanılacak olan defter ve diğer ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanılmasında beraberliğin sağlanması konusunda alınacak tedbirler.
  8. 2488 sayılı Tebliğler Dergilerinde belirtilen ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI’NIN, Atatürkçülük konularının; ders programlarına ve Yıllık Planlara aktarılması, bunun için izlenmesi gereken yöntemlerin tespit edilmesi.
  9. Ders araçlarının tespiti ve yıllık planlara aktarılması.
  10. Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğrenme ve öğretme ilkesinin esas alınması. Ünite sonu değerlendirmelerinin nasıl olacağının belirlenmesi.
  11.Öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp kararlaştırılması.
  12.Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı hususların ele alınması.
  13.Ödev konularının zümrece tespitinde;
  a) Ödevlerin verilme ve alınma zamanlarının belirlenmesi. b) Ödevlerin değerlendirilme esaslarının belirlenmesi. c) Ödev konuları
  14.Yazılı günlerinin tespiti;
  a) Sınav tarihlerinin, yıllık planlara ve sınıf defterlerine işlenerek öğrencilere en az 1 hafta önceden duyurulması.
  b) Sözlü notlarının her öğrenci için kaç kez verileceğinin belirlenmesi ve (-,+) benzeri işaretlerle değerlendirmelere yer verilmemesi.
  15. Diğer derslerin zümre öğretmenleri ile hangi konularda nasıl işbirliği yapılacağının açıklanması.
  16. Okul ve sınıf araç gereçlerinin korunması ve kullanılması sırasında gerekli önlemlerin tespiti ve zümre kararına bağlanması.
  17.Geç kalan, devamsız olan öğrencilerin takip edilmesi ve okul idaresi ile işbirliği yapılması esaslarının belirlenmesi.
  18.Branşın özelliği nedeni ile ele alınması gereken diğer hususların görüşülmesi.
  19.Dilek ve öneriler.
  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
  MADDE -1 Okul Müdürünün odasında toplantı yapıldı. Tek öğretmen olması sebebiyle Hüseyin ÖZTÜRK zümre başkanı oldu.
  Zümre toplantılarına ilişkin 11.8.1984 tarih ve 88808 sayılı genelge ile 2.11.1982 tarih ve 17856 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve tebliğler dergisinde çıkan Zümre öğretmenleriyle ilgili genelgeler okunup, geçen yılın zümre kararları gözden geçirildi. Başarılı olduğumuz tespit edilmiştir.
  MADDE -2 Türk milli Eğitiminin Amaçları:
  Hüseyin ÖZTÜRK Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarını okudu:
  2.1-Atatürk ilke ve inkılâplarına ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren, vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insani haklarına ve anayasanın başlangıçtaki temel ilkelerine dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek
  2.2-Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygusal açıdan dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere; hür, bilimsel ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek
  2.3-İlgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
  Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletinin çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
  MADDE -3 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminin amaçları ve ilkeleri gözden geçirildi. Yeni müfredat Nisan 2005–2571 S.T.D. Karar Tarihi: 31.03.2005 Karar Sayısı: 16 belirtilmiştir. Bu müfredat öğretmenler tarafından incelenmiş ve yıllık planlar buna göre hazırlanmıştır. Eski müfredat konularının genel amaç ve ilkeler bölümlerinden faydalanılmıştır. Atatürkçülük konularında genel anlamda 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinde geçen Atatürkçülük konuları da esas alınarak hazırlanmıştır ve yararlanılmıştır.
  G E N E L A M A Ç L A R:
  A-Bireysel açıdan;
  1. Temel dinî ve ahlâkî sorularına cevap verebilmelerini,
  2. İnanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmelerini,
  3. Dinî inanç ve ibadetlerini başkalarının istismarına kapılmaksızın gerçekleştirebilmelerini,
  4. Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öğe olduğunu
  kavrayabilmelerini,
  5. Dinî kavramları doğru anlayabilmelerini,
  6. Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt edebilmelerini,
  7. İslâm dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına dayalı olarak tanımaları gerektiğini
  algılamalarını,
  8. Dinin emirleriyle örf ve âdetlere dayalı olan davranışları ayırt edebilmelerini,
  9. İslâm’ın iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanıyabilmelerini,
  10.İslâm dininin akıl ve bilimle çatışmadığını, din ve bilimin birbirinin alternatifi olmadıklarını
  kavrayabilmelerini,
  11.Aklın, dinî sorumluluğun temel şartı olduğunu; dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel
  bilgiyi teşvik ettiğini kavrayabilmelerini,
  12. Kendi dini ile mutlu ve barışık olabilmelerini,
  B-Toplumsal açıdan ;
  1.Toplumla yaşanan dinî ve ahlâkî davranışları tanıyabilmelerini,
  2.Toplumdaki farklı dinî anlayış ve yaşayışların dinin özü ile ilgili olmayıp sosyal
  bir olgu olduğunu tanıyabilmelerini,
  3. Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmelerini,
  4. Toplum içersindeki sağlıksız dinî oluşumları ayırt edebilmelerini,
  5. Fizikî ve toplumsal çevreyi koruma bilincine ulaşabilmelerini,
  C-Ahlâkî açıdan;
  1. Ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan erdemli kişiler olabilmelerini,
  2. Öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmelerini,
  3.İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki olumlu etkisini fark
  edebilmelerini,
  D-Kültürel açıdan;
  1. Dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrayabilmelerini,
  2. Dinin, diğer kültür unsurları üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini,
  3. Doğru dinî bilgiler yardımıyla nesiller arası anlayış farklılıklarına sağlıklı bir
  şekilde yaklaşabilmelerini,
  E-Evrensel açıdan;
  1.Evrensel değerlere kendi dinî bilgi ve bilinçleriyle katılmalarını,
  2.Diğer dinleri temel özellikleriyle tanıyarak, bağlılarına hoşgörüyle
  yaklaşabilmelerini,
  3.Çağdaş, evrensel insanî değerlerin İslâm’ın özü ile örtüştüğünü fark etmelerini
  amaçlamaktadır.
  Din öğretimi Temel ilkelerinde yer alan 9. Maddesi; “Konular işlenirken yeri geldikçe işlenen konular ile öğrencilerin diğer derslerde kazandıkları bilgiler arasında bağlantı kurulacaktır.” İlkesi ışığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Sosyal Bilimler Zümresi ve Fen Bilimleri Zümresi ile ilgili paralel konular olduğu ve derslerimizde işlenmekte olduğu Zümre Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK tarafından belirtilmiştir.
  10.sınıflarda Allah’ın kanıtları ve diğer inanç esasları işlenirken felsefi olarak yararlanılması, ortaya konması.9. Sınıflarda İslam tarihi anlatılırken Tarih dersinden faydalanılması belirtilmiştir.
  2517 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ EKİM 2000’de belirtilen VE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI; DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE belirtilen ilkeler ışığında Kur’an-ı Kerim’in ve Dinimizin Bilimle çatışmadığı bilimi ve ilimöğrenmeyi teşvik ettiği derslerde vurgulanmaktadır.Kur’an-ı Kerim’in bir bilim kitabıolmadığı, bilimin evrensel bir ilke olduğu vurgulanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yazılan Allah’ın evreni ve insanı nasıl yarattığı ile ilgili ayetlerin bilimin ortaya koyduğu sonuçlarla çatışmadığı belirtilmektedir.Bizler de M.K. ATATÜRK’ÜN belirttiği gibi “Bizim Dimimiz en akılcı ve en doğal dindir. Bundan dolayı son din olmuştur. ” , “Bizim Dinimiz ilerlemeye ve fenne aykırı değildir.” sözü ışığı altında İslam dinin akla ve bilimsel faaliyetlere önem verdiğini, “İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız.” “ İlim öğrenmek beşikten mezara kadar farzdır.” diyen Hz. Muhammed’in belirttiği gibi İslam’ın bilimle çatışmadığını, evrensel bir din olduğunu, akla ve doğaya en uygun din olduğunu derslerde belirteceğimiz karara alınmıştır.
  Dinimizi, kulaktan dolma, -batıl-hurafelerden arınmış bir şekilde çağın bilimsel gerçekleri ile derslerimizi anlatacağımız, teknolojik imkânları kullanarak öğrencilerimize daha faydalı olacağımız bir kere daha karara bağlanmıştır.
  Ayrıca bu ayetlerin veriliş amacının Allah’ın eşsiz ve tek yaratıcı bir güç olarak O’nun Rabb oluşuyla her an yaratma eyleminin devam ettiğini, sonsuzluğunu, Allah’ın dışındaki varlıkların ezeli ve ebedi olamayacağını, sonlu varlıklar olduğunu kanıtlamak; Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’in yani bir insanın yazdığı bir kitap olmadığı Tanrı sözü olduğunun bir kanıtı olarak bu bilimsel ipuçları veren ayetlerin yazılı olduğunu, Kur’an-ı Kerim’in Hak bir kitap olduğunu öğretmek ve kanıtlamak amacı olduğu derslerde örnekleri ile belirtilmektedir ve belirtilecektir.
  TD:13/04/1992-2356 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı: 47 Karar Tarihi: 28/02/1992 ‘da ve “2517 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ EKİM 2000” belirtilen ilkelere uyulacağı belirtilmiştir.
  % 99'u Müslüman olan ülkemizde İslam Dinine ait bilgilere daha fazla yer verilmiş olması, hem öğrencilerin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, hem de tarihimizi, edebiyatımızı, mu*****izi ve diğer sanat varlıklarımızı tanıtmak, benimsetmek, sevdirmek ve kısaca onları milli kültürümüzün bir üyesi yapmak açısından büyük önem taşımaktadır.
  1. Devletimizin laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulacak, bu ilke her zaman titizlikle korunacaktır, hiç bir zaman vicdan ve düşünce özgürlüğü zedelenmeyecektir. Kimse dini uygulamalara zorlanmayacaktır.
  2. Azınlık okulları dışındaki okullarımızda öğrenim gören T.C.uyruklu Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilere; Namaz. Oruç Zekat ve Hacca ait uygulamaya yönelik bilgiler öğretilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu öğrenciler aynı konulardan ölçme ve değerlendirme açısından sorumlu tutulmayacaklardır.
  3. Dini bilgiler yanında milli birlik ve beraberliği kazandırıcı, sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, şehit, gazi gibi milli değerler kazandırıcı yüce kavramların öğrencilerin zihinlerinde yer etmesine özen gösterilecektir.
  4. Örf. adet ve geleneklerimizle milli değerlerimiz daima göz önünde tutulacak ve dinin milleti oluşturan önemli unsurlardan biri olduğu benimsetilecektir.
  5. Ders konuları daima Atatürk ilkeleri ile bütünleştirilecektir
  6. Konular işlenirken veri geldikçe işlenen konular ile öğrencilerin diğer derslerde kazandıkları bilgiler arasında bağlantı kurulacaktır.
  7. Yeri geldikçe öğrenmenin, çalışıp ilerlemenin, bilmenin de bir ibadet olduğu öğrencilere açıklanacaktır.
  8.Konular yeri geldikçe ayet ve hadislere dayalı olarak ele alınacaktır.
  9.Müslümanlığın hurafeden uzak, akılcı ve çağdaş bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılacaktır.
  10.Konular sınıf ve yaş düzeyine göre düzenlenmiş, hikâye, fıkra, kıssa, hatıra vb. metinler ve resimler yolu ile beslenecek, hatta konulara günlük hayata ait gözlemlerin yanı sıra bu metinlerden, resimlerden hareket ederek uygun bir yaklaşım sağlanacaktır.
  MADDE –4 Geçen yılki zümre kararları Okul Müdürüyle birlikte gözden geçirildi. Okul Müdürü İmkanlar ölçüsünde öğrencilerin tepegöz,slayt,power point sunusu gibi görsel öğretim tekniklerinden de yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.
  MADDE –5 Zümre Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK başarı yüzdesinin daha üst seviyelere çıkartılması için mümkün olduğunca öğrenci seviyesine uygun sorulara daha çok yer verilmesi gerektiğini vurguladı ve bu yönde karar alındı.
  MADDE -6 Ders planları 31.03.2005 tarih ve 16 no’lu T.T.K kararıyla kabul edilen yeni D.K.ve A.B programına ve aşağıdaki çalışma takvimine göre yapılacaktır.


  GÜNLER/AYLAR

  EYLÜL 2011

  EKİM 2011
  KASIM 2011

  Pazartesi

  5
  12
  19
  26
  3
  10
  17
  24
  31
  7
  14
  21
  28

  Salı
  6
  13
  20
  27
  4
  11
  18
  25
  1
  8
  15
  22
  29

  Çarşamba
  7
  14
  21
  28
  5
  12
  19
  26
  2
  9
  16
  23
  30

  Perşembe
  1
  8
  15
  22
  29
  6
  13
  20
  27
  3
  10
  17
  24
  1

  Cuma
  2
  9
  16
  23
  30
  7
  14
  21
  28
  4
  11
  18
  25
  2

  Cumartesi
  3
  10
  17
  24
  1
  8
  15
  22
  29
  5
  12
  19
  26

  Pazar
  4
  11
  18
  25
  2
  9
  16
  23
  30
  6
  13
  20
  27


  2 Hafta /10 iş günü

  4 Hafta /19,5 iş günü
  5 Hafta / 22 iş günü

  GÜNLER/AYLAR
  ARALIK 2011

  OCAK 2012

  ŞUBAT 2012

  Pazartesi

  5
  12
  19
  26
  2
  9
  16
  23
  30
  6
  13
  20
  27

  Salı
  6
  13
  20
  27
  3
  10
  17
  24
  31
  7
  14
  21
  28

  Çarşamba
  7
  14
  21
  28
  4
  11
  18
  25
  1
  8
  15
  22
  29

  Perşembe
  8
  15
  22
  29
  5
  12
  19
  26
  2
  9
  16
  23
  1

  Cuma
  9
  16
  23
  30
  6
  13
  20
  27
  3
  10
  17
  24
  2

  Cumartesi
  3
  10
  17
  24
  31
  7
  14
  21
  28
  4
  11
  18
  25

  Pazar
  4
  11
  18
  25
  1
  8
  15
  22
  29
  5
  12
  19
  26


  4 Hafta / 20 iş günü

  3 Hafta / 15 iş günü

  4 Hafta / 20 iş günü

  GÜNLER/AYLAR
  MART 2012

  NİSAN 2012

  MAYIS 2012

  Pazartesi

  5
  12
  19
  26
  2
  9
  16
  23
  30
  7
  14
  21
  28

  Salı
  6
  13
  20
  27
  3
  10
  17
  24
  1
  8
  15
  22
  29

  Çarşamba
  7
  14
  21
  28
  4
  11
  18
  25
  2
  9
  16
  23
  30

  Perşembe
  8
  15
  22
  29
  5
  12
  19
  26
  3
  10
  17
  24
  31

  Cuma
  9
  16
  23
  30
  6
  13
  20
  27
  4
  11
  18
  25
  1

  Cumartesi
  3
  10
  17
  24
  31
  7
  14
  21
  28
  5
  12
  19
  26

  Pazar
  4
  11
  18
  25
  1
  8
  15
  22
  29
  6
  13
  20
  27


  4 Hafta / 20 iş günü

  4 Hafta / 19 iş günü
  5 Hafta / 24 iş günü

  GÜNLER/AYLAR
  HAZİRAN 2012

  Pazartesi

  4
  11
  18
  25
  OKULUN AÇIK OLDUĞU İŞ GÜNLERİ

  Salı
  5
  12
  19
  26
  MİLLİ BAYRAMLAR VE ANMA GÜNLERİ

  Çarşamba
  6
  13
  20
  27
  DİNİ BAYRAMLAR

  Perşembe
  7
  14
  21
  28
  YARIYIL TATİLİ

  Cuma
  8
  15
  22
  29
  O K U L U N A Ç I K O L D U Ğ U G Ü N L E R

  Cumartesi
  2
  9
  16
  23
  30

  Pazar
  3
  10
  17
  24
  36 HAFTA
  I.Dönem 86,5 + II. Dönem 88 = 174,5 gün


  1 Hafta / 5 iş günü  1. Yarıyıl Başlangıcı

  ¨19 Eylül 2011 Pazartesi

  ¨Cumhuriyet Bayramı
  ¨28 Ekim öğlen başlar-29 Ekim cumartesi akşamı sona erer.

  ¨Atatürk Haftası
  ¨7.11.2011-11.11.2011

  ¨Emek ve Dayanışma Günü
  ¨1 Mayıs 2012 - Salı

  ¨Kurban Bayramı
  ¨5 Kasım cumartesi-9 Kasım Çarşamba 2011

  ¨Yılbaşı Tatili
  ¨ 1 Ocak Cumartesi

  ¨I. Dönem Sonu
  ¨20 Ocak 2012 Cuma

  ¨Yarıyıl Tatili
  ¨21 Ocak 2012 Cumartesi - 5 Şubat 2012 Pazar

  ¨II. Yarıyıl Başlangıcı
  ¨06.02.2012 Pazartesi

  ¨23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  ¨23.04.2012 Pazartesi

  ¨19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  ¨19.05.2012 Cumartesi – 20.05.2012 Pazar

  ¨Ders Yılının Sona Ermesi
  ¨8 Haziran 2012 Cuma

  MADDE -7 M.E. B tarafından dağıtılan ders kitaplarının okutulmasına karar verildi. Ayrıca tek ortalı büyük boy çizgili defter ile gerektiğinde önemli noktaların yazdırılmasına ve bazı güzel sözlerin öğrencilerin yorum ve yazı yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla ödev verilmesine karar verildi.
  MADDE -8 2488- 2104 sayılı tebliğler dergilerinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konularda derse ve zamanına göre işlenecek ve dersimizin en etkili şekilde kullanılması için Atatürk ile ilgili konular aşağıdaki başlıklarla tespit edilmiştir:
  MADDE -9 M.E. B tarafından dağıtılan ders kitaplarının okutulmasına ve bu kitapta yer alan ünite/konuların yıllık planlara olduğu gibi yansıtılmasına karar verildi.
  MADDE -10
  A. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER:
  Bu dersin işlenmesinde genel amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki ilkelere uyulacaktır:
  1. Lâiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulacaktır. Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğü zedelenmeyecektir.
  2. Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğu fark ettirilecektir.
  3. Öğrencilerin sosyalleşmeleri, iyi vatandaş olarak yetişmeleri için dinî ve ahlâkî bilgi ile onların duygu ve davranışlarından olabildiğince yararlanılacaktır.
  4. Millî birlik ve beraberliği güçlendirici sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk bağlarını pekiştirici; vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi millî değerlerin ve kavramların, öğrenciler tarafından benimsenmesine özen gösterilecektir.
  5. Dinin millî kültürü oluşturan önemli unsurlardan biri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulacaktır.
  6. Yeri geldikçe işlenen konular ile öğrencilerin diğer derslerde kazandıkları bilgiler arasında bağlantı kurulacaktır.
  7. Konular, sınıf seviyelerine göre, öğrencilerin genel kültür ve pedagojik gelişmeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, onların kültür düzeylerini aşmadan sevdirici, ilgi-bilgi dengesi gözetilerek işlenecektir.
  8. İnanç-davranış ilişkisinin önemi üzerinde durulacaktır.10.sınıflarda İman ve İbadet konuları olduğu için okulumuzdaki öğrencilerde tespit ettiğimiz ihtiyaç üzerine çok daha ayrıntılı bir şekilde bu konuların işlenmesi kararına varılmıştır.
  9. İbadet kavramı geniş anlamıyla öğretilecek; çalışmanın, temizliğin ve güzel ahlâkın ibadet olduğu kavratılacaktır.
  10.İbadetlerin, Allah'a karşı sevgi, saygı ve şükran duygularının ifadesi olmasının yanında, kişinin sağlığına, toplum fertlerinin birbirine sevgi ve saygı ile bağlanmalarına, yardımlaşmalarına, dayanışmalarına imkân veren; fert ve toplum ilişkilerinin iyi ve düzenli bir şekilde yürütülmesine yarayan, insanı erdeme ve mutluluğa götüren kazanımları fark ettirilecektir.
  11. Hz. Muhammed(s.a.v.) ile ilgili konular işlenirken, onun ahlâkî kişiliği ile ilgili örnekler verilecektir.
  12. Konuların işlenmesinde öğrencinin bilişsel ve duyuşsal özgeçmişi ile ilişki kurulmaya çalışılacak, örnekler günlük hayattan seçilerek verilecektir.
  13. Konular, ilgili ayet ve hadis mealleriyle desteklenecek, okuma parçaları, hikâye ve resimlerle açık ve anlaşılır hâle getirilecektir.
  14. Tüm eğitim sürecinde, konuların işlenmesinde ve örneklerin belirlenmesinde Kur’an’a ait olan bilgiler ile sonradan üretilenlerin ayırt edilmesine özen gösterilecektir. Bunun için toplumsal ve sosyal olaylar da dikkate alınarak nelerin Kur’an kaynaklı nelerin ise örf, âdet, gelenek, inanış, yaşam biçimi, kültürel etkileşim vb. kaynaklı olduğu açıklanarak vurgulanacaktır.
  15. Öğrencilerin okul dışından getirdiği yanlış ve eksik dinî bilgi ve anlayışlar, bilimsel bir yaklaşımla ele alınacaktır.
  16. İslâm’ın hurafeden uzak, akılcı ve evrensel bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılacaktır. Akla ve bilime dayalı bir din anlayışını yerleştirmek.
  17. İslâm’ın belli kalıplar, kuru bilgi ve yüzeysel davranışlardan ibaret olmadığı, aksine sürekli canlılık ve ilerleme isteyen bir din olduğu gerçeği kavratılacaktır.
  18. Öğrencilere verilecek ödevler, bu ders ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanmış ve Bakanlığımızca da uygun görülen Kur’an-ı Kerim Meali, İlmihâl ve Dinî Terimler Sözlüğü gibi kaynaklardan yararlanılmasına karar verilmiştir.

  B. UYGULAMA İLE İLGİLİ İLKELER:

  1. Dersin işlenmesinde ele alınacak konuların öğretim seviyesi, özel amaçlarda yer alan ilkeler seviyesinde olacaktır.
  2. Öğretmenin rolü, olabildiğince, eğitim ortamını düzenleyen, öğrencileri organize eden bir işlev üstlenerek öğrencilerin kendi öğrenmelerini gerçekleştirmelerine fırsat sağlayan, onların keşfetme, düşünme, araştırma ve karar verme kabiliyetlerini geliştirecek şekilde olacaktır.
  3. Okulun ve çevrenin özellikleri de dikkate alınarak sosyal, güncel olaylara göre kaynak kişiler sınıfa davet edilebileceği gibi yakın çevreye teknik inceleme ve çalışma gezileri yapılabilecektir.
  4. Konuların işlenmesinde geçmişteki ve gelecekteki konularla, olabildiği taktirde, ilişki kurmaya özen gösterilecek, öğretimin bütünleştirilmesine dikkat edilecektir.
  5. Okulun, çevrenin özelliklerini ve çalışma takvimini dikkate alarak yıllık ders plânında ünitelere ayrılacak süre ders öğretmenince belirlenecektir.
  6. Programın uygulanmasında klâsik eğitim araçlarıyla birlikte olanaklar ölçüsünde elektronik iletişim araçlarından da yararlanılacaktır. Derslerdeki konuların çağdaş teknolojik gereçler kullanarak görsel öğretimin eğitimdeki başarıyı artırıp kaliteyi yükselteceği için Sunu, Yardımcı Kaynak Kitaplar, CD ve benzeri araçlardan faydalanarak anlatılması başarıyı artıracağı belirtilmiştir.2559 S.T.D.’de belirtilen ve Talim Terbiye’nin açıkladığı, değiştirdiği “Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte şekilde değiştirilmiştir. “Ders Kitapları Dışındaki Kitaplar ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi, Seçimi ve Kullanımı” ile ilgili madde okunup incelenerek derslerde bu ilkelere uyacağımız belirtilmiştir.
  7. Kutsal günler, geceler ve dinî bayramlarla ilgili konular, yıllık plâna uygun bir şekilde yeri geldiğinde ve gerekli faaliyetlerle ilgi çekici hâle getirilecektir.
  8. Temizlik ve çevre temizliği gibi konular, öğrencilerin grup hâlinde çalışma yapmalarına imkân verecek şekilde de işlenebilir.
  9. İnsanların toplum hâlinde yaşayan bir varlık olduğu bilincini kazandırmak amacıyla sevgi, saygı, hoşgörü duyguları içinde iş birliği yapmalarını sağlayacak yöntemler uygulanarak öğrencilerin, birbirlerinin görüş ve fikirlerine değer vermeleri, yardımlaşmaları, başarılarını takdir etmeleri, sevinç ve üzüntülerini paylaşmaları gerektiği duygusunu kazanmalarına özen gösterilecektir.
  10. Konuları öğrencilere kavratmak için okul içindeki ve dışındaki çevreden faydalanılacak ve konuların yaşamdaki güncel olaylar ile ilgisi kurulacaktır. İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM “Hazırlık ve Alıştırma Çalışmaları Madde 23- Hazırlıkve alıştırma çalışmaları ders programına, ders kitabına veya öğretmenin dersle ilgili olarak vereceği konulara ya da sorulara dayalı olarak yapılır.” İlkesi ışığında verilen hazırlık çalışmaları sayesinde öğrencilerin de verilen ders müfredatı ile ilgili bu yardımcı materyallerden çok yaralandıklarını ifade etmişler ve bizlere, dinimizi bilimsel veriler ışığında dinimizi çağımıza ışık tutacak şekilde anlattığımız için öğrencilerden olumlu tepkiler aldığımız belirtilmiştir.
  11.Öğretmenlerin sınıflarda yararlanmak için hazırladıkları ve kendi derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel çalışmaları sonucu ortaya çıkan materyaller herhangi bir değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda kullanılabileceği kararı alındı.
  12. Ünite ve konuların işlenmesinde verilecek örnekler insan hakları, sevgi, hoşgörü; demokratik ve lâik değerler, çağdaşlaşma, uygarlık gibi kabul edilmiş evrensel değerlere uygun seçilecektir.
  13. Atatürkçülük ile ilgili konular, program bütünlüğü içinde ünitelere yerleştirilmiştir. Ünitelere yerleştirilen bu konuların işlenmesinde 2488 sayılı Tebliğler Dergisi esas alınacaktır.
  14.Hayatta olduğu kadar dini öğrenmede de en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bu anlayış konuların verilme aşamasında önemli bir malzeme olmaktadır.
  15. Konular işlenirken tarihi ve kültürel değerlerimizi eğitim ve öğretim sürecine katmak, bunlardan örnekler vererek ulusal ve evrensel bilincin oluşmasına katkıda bulunmak Örn. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli... vb
  16. Konular işlenirken Atatürk'ün görüş ve düşüncelerine yer verilmekte, Atatürk'ün bakış açısı ile de konular pekiştirilmektedir.
  17. Sınavlarda öğrencilere mümkün olduğu kadar araştırma, eleştirel düşünme ve yorumlama türünden sorular sorulmaya çalışılmaktadır. Bu da önemli ölçüde ezberciliği ortadan kaldırmakta öğrencilerin özgüvenlerini kazanmalarına ortam hazırlamaktadır
  18. Bilimin ve dinin insanlık için kaçınılmaz iki önemli değer olduğunu ve bunların insanların insafına bırakılamayacağı, siyasete ve insanlık dışı eylemlere alet edilemeyeceği; aksine insanları birleştiren, kardeş duygularını pekiştiren hizmet araçları olduğunu benimsemek ve benimsetmek anlayışı içinde olabilmek

  ÜNİTE SONUNDA DEĞERLENDİRMELERİN TEST ŞEKLİNDE UYGULANMASINA VE BU ŞEKİLDE TEST TEKNİK, BECERİ VE UYUMLARININ ARTIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

  MADDE -11 Öğrencilere daha önceden ders araç gereçlerinin ne olduğu duyurularak derse hazırlıklı gelmeleri, verilen ödevlerin zamanında yapılmasının öğretmenler tarafından kontrol edilmesine karar verilmiştir. Bu şekilde başarı düzeyinin artırılması hedeflenmiştir.

  MADDE-12 Okul Müdürü ölçme ve değerlendirmenin yönetmelik maddeleri çerçevesinde ve öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak yapılması gerektiğini söyledi ve bu yönde karar alındı.

  MADDE-13 Ödev konuları Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis ve ilmihal kitaplarını v.b. tanımaları amacıyla Bakanlığımızca tavsiye edilmiş ve özellikle Diyanet yayınlarından ve 2559 S.T.D. ‘de belirtilen hususlar ve değerlendirme formunda belirtilen yardımcı kaynaklardan şekli, zamanı ve sayısı verilebilecektir.

  A-Ödevler 1.dönem Ekim 4. hafta verilip, Nisan 4.haftasında toplanacaktır.
  Zamanında getirilmeyen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  B-DEĞERLENDİRMEDE ESAS ALINACAK HUSUSLAR:

  -Ödevi zamanında yapması, Temizlik ve planlı çalışması ……………………………20 puan
  -Verilen ödevi doğru anlayıp aktarabilmesi ,sonuca ulaşması …………………….20 puan
  -Kaynakları yeterince kullanabilmesi …………………………………………………………. 30 puan
  -Konu anlatımı (Kompozisyonu) …………………………………………………………………..20 puan
  -Yazım kurallarına uygunluk …………………………………….…………………………………..10 puan
  TOPLAM:………………100 PUAN

  C-ÖDEV KONULARI:

  9.SINIFLAR:

  -İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı
  -İlahi dinlerin (YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK ve İslam ) ortak ve farklı yönleri
  -Ahlakın TANIMI, ÖNEMİ ve görevlerimiz
  -İbadetin tanımı ve inanç ile ilişkisi
  -Kur’an’a göre Dünyamız
  -Kur’an’a göre insanın yaratılışı ve insanın özellikleri
  -Kur’an-ı Kerim’deki Evren ile ilgili Ayet Mealleri
  -Kur’an-ı Kerim’deki İnsan ile ilgili Ayet Mealleri
  -İnsanın Evrendeki Konumu
  -Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
  -Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
  -Çok Tanrıcılık (Politeizm)
  -Tanrı Tanımazlık (Ateizm)
  -İbadet-Temizlik İlişkisi
  -HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
  -KUR’AN VE ANA KONULARI
  -LAİKLİK VE DİN
  -TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  -Türk- islam medeniyeti

  10.SINIFLAR:

  -İnanç duygusunun ÖZELLİKLERİ, DOĞASI
  -İbadetin tanımı ve inanç ile ilişkisi
  -İbadetin faydaları
  -İBADET ÇEŞİTLERİ
  -ALLAH İNANCI
  -Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
  -Allah Her Şeyi Yaratandır.
  -Temel İnanç Esasları (İmanın 6 şartı)
  -İSLÂM’DA İBADETLER
  -İSLÂM VE BİLİM
  -MÜsLÜMANLARIN BİLİME OLAN KATKILARI, BATIYA OLAN ETKİLER…
  -Kur’an- Kerim’in Bilimsel Mucizeleri
  -ATATÜRK VE DİN
  -HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
  -KUR’AN VE YORUMU(mEAL-TERCÜME-TEFSİR V.S….)
  -KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
  -hZ.mUHAMMED’İN ÖZELLİKLERİ
  11.SINIFLAR:

  -İslam’a göre Evrenin yaratılışı ve özellikleri
  -Allah’ın Yaratma sıfatı
  -İslam’ın akla ve ilme verdiği önem
  -Müslümanların BİLİME VE uygarlığa olan katkıları
  -İslam Kültürünün Batıya olan Etkisi
  -Atatürk’ün Dinimiz ve hz. muhammed(A.S) ile ilgili Görüşleri
  -Hz.Muhammed’in (s.a.v.) örnek ahlakı
  -Türk-İslam Kültür, Edebiyat ve Sanatı
  -İNSAN VE KADERİ
  -İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI
  -HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
  -İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR –
  -İslâmî Bilgilerin 4 Ana kaynağı
  -İSLÂM VE BARIŞ
  -ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  -İSLÂM VE ESTETİK

  12. SINIFLAR:

  - AHİRET İNANCI İLE İLGİLİ AYET VE HADİS MEALLERİ.
  - İLAHİ DİNLERDE BULUNAN ORTAK İBADETLER.
  - DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİNİN YERİ VE ÖNEMİ.
  - YAŞAYAN İLAHİ DİNLERİN ORTAK VE BENZER ÖZELLİKLERİ.
  - AHİRET İNANCININ DAVRANIŞLARIMIZA VE YAŞANTIMIZA ETKİSİ.
  - MÜ’MİNLERİN BİRBİRLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI VE GÖREVLERİ.
  - KUR’AN’DA KIYAMET ALAMETLERİ VE KIYAMETİN KOPUŞUNU ANLATAN AYETLERİN
  MEALLERİ.
  - ATATÜRK’ÜN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM.
  - İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ÇEŞİTLİ TASAVVUFİ YORUMLARIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ.
  - KUR’AN’DA İNSANIN SOSYAL VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ ANLATAN AYETLERİN
  MEALLERİ.
  Not: Ödev konuları öğrencilere verilirken kendi TERCİHLERİ doğrultusunda değerlendirilecektir.
  MADDE -14
  A-Dersimiz haftada 1 saat olduğundan her dönem için 2 yazılı yapılacaktır. I.yazılılar klasik II. sınavlar ise çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılacaktır. 9.10.11.12.sınıflarda Yazılı tarihleri;
  I.DÖNEM I.YAZILILAR KASIM AYININ 3.HAFTASI(14–18 KASIM) II. YAZILILAR OCAK AYININ 2.HAFTASI (2–6 OCAK) YAPILACAKTIR.
  II. DÖNEM I.YAZILILAR NİSAN AYININ 1.HAFTASI (2-6 NİSAN) II. YAZILILAR MAYIS AYININ 4.HAFTASI (21-25 MAYIS) YAPILACAKTIR.  B- Sözlü notlarının verilmesinde uygulanacak yöntem; Öğrencinin ders araç-gerecini getirmesi, verilen konunun anlatımı, verilen ödevleri zamanında yapılması ve ders içindeki katılımlarıyla hal ve hareketlerinin tamamı değerlendirilerek 1(bir) sözlü notu verilecek ve hemen öğrenciye bildirilmesi kararı alınmıştır. Asla - + gibi işaretlemelere yer verilmemesi kararı alındı.
  MADDE –15
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin kendi ders konuları hakkında fikir alışverişinde bulunmak için diğer zümrelerle işbirliğine gitmesine karar verilmiştir. Konunun özelliğine göre Felsefe, Tarih, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir.
  MADDE –16
  Öğrencilere okul eşyalarının ve malzemelerinin kendi malları olduğu, kullanırken temiz ve dikkatli kullanmaları gerektiği anlatılacaktır. Bu konuda gerekli ortak sorumluluk bilincinin geliştirilmesine karar verilmiştir.
  MADDE –17
  Geç kalan ve geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin önce uyarılmasına ve sonra okul idaresine bildirilmesine karar verilmiştir. Bu öğrencilerin titizlikle takibine karar verilmiştir.
  MADDE –18
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kapsamının çok geniş olması sebebiyle güncel konularla ilişkilendirilerek anlatılmasının daha kalıcı bir öğrenme sağlayacağı kararına varılmıştır. Ayrıca dersin son dakikalarında aktüel dini konular ve metafiziksel varlıklar hakkında Kur’an ayetlerinin ışığı altında doru bilgiler verilmesi karlaştırıldı.
  MADDE –19
  Başkan Hüseyin ÖZTÜRK 2011–2012 öğretim yılının Yurdumuza, Milletimize ve okulumuza hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıyı kapattı.  ZÜMRE BAŞKANI UYGUNDUR
  20.09.2011
  Hüseyin ÖZTÜRK EBÜL HAYIR GÜL
  Okul Müdürü
  Din Kültürü ve A.B.Öğretmeni


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Lise Din Kültürü Dersi Yıl (Sene) Sonu Zümre Toplantısı Tutanağı Güncel Ara İndir» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  zeyrekli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Admin

  Zümre toplantıları içerisinde en zor derslerden bir tanesi ama bu din kültürü zümre toplantısı tutunağı oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor.


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0