soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Lise İngilizce Dersi 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  …………………………………………….. LİSESİ
  İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
  TOPLANTI NO: 1
  YER: Öğretmenler Odası
  TARİH:
  SAAT:
  GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış.
  2. Yoklama
  3. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun incelenmesi.
  4. Atatürk İlke ve İnkılaplarına yıllık planlarda ve derslerde yer verilmesi .
  5. 2923 nolu “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’ nun incelenmesi.
  19/10/1983 gün 18196 sayılı Resmi Gazete)(5.madde)
  6. Bir önceki Eğitim Öğretim Yılının değerlendirmesi.
  7. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.
  8. Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin incelenmesi.
  9. İngilizce dersinin Öğretim Programının incelenmesi.
  10. Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi.
  11. Ölçme ve değerlendirme.
  12. Derslerde kullanılacak ders kitabı,araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.
  13. Öğrencilere verilecek yıllık ödevler.
  14. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.
  15. Dilek ve temenniler.
  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Zümre öğretmenler toplantısı Okul Müdürü ………………. başkanlığında açılmıştır. Gündem maddelerinin okunması ile görüşmelere geçildi.

  2. Yapılan yoklamada İngilizce Öğretmeni ………………… ile İngilizce Öğretmenleri ………………...…………….. ve Okul Müdürü ……………………..’nun toplantıda hazır bulundukları görülmüştür.


  3. Milli Eğitim Temel Kanunu’ nun ilgili maddeleri: A- Atatürk İnkılaplarına ve Anayasa başlangıcında ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültür değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakları ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

  B- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan , yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,C- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

  4. İngilizce derslerinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına 30 Haziran 1986 tarih ve 2212 sayılı tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verileceği ifade edildi. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Yıllık ve günlük planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmesi kararlaştırıldı. (10 madde: Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılapları ile Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.)
  5. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YABANCI DİL EĞİTİMİ VE
  ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim, ortaöğretim, uzaktan öğretim ile yaygın eğitim okul veya kurumlarında yapılan yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, resmî ve özel ilköğretim, ortaöğretim, uzaktan öğretim ile yaygın eğitim okul veya kurumlarında yapılan yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amaç, program, yöntem ve uygulamalarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  b) Hazırlık sınıfı: Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından önce, esas sınıf niteliğinde olmayan ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi verilen sınıfı,
  c) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
  ç) Okul veya kurum: İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,
  d) Uzaktan Öğretim: Bilişim Teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretimi,
  e) Yabancı dil: Resmî ve özel, ilköğretim, ortaöğretim, uzaktan öğretim ve yaygın eğitim okul veya kurumlarında Türkçe dışında eğitim ve öğretimi yapılan dili,
  f) Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış olanlara verilen eğitimi
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretiminin Amacı ve Programlar
  Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı
  MADDE 5 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin;
  a) Dinleme-anlama,
  b) Okuma-anlama,
  c) Konuşma,
  ç) Yazma
  becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
  Öğretim programları
  MADDE 6 – (1) Yabancı dil öğretim programları ile ilgili olarak;
  a) İlköğretim ve ortaöğretim programlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcı nitelikte olması esastır.
  b) Eğitim araç-gereci, bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.
  c) Zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin öğretim programları, Kurulun onayından sonra yürürlüğe konur.
  ç) Okul ve kurumlarda uygulanan yabancı dil kurslarında, Kurulca yürürlüğe konan ya da zümre öğretmenlerince programlar doğrultusunda hazırlanıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan öğretim programları uygulanır.
  Uygulamalar
  MADDE 7 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitim ve öğretimi uygulamalarında dikkate alınacak esaslar şunlardır:
  a) İlköğretim kurumlarında; 1) 4 üncü sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil derslerine yer verilir. Aynı sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla ya da ikinci yabancı dil dersi olarak seçmeli yabancı dil derslerine de yer verilebilir2) Tüm sınıflarda ders saatleri dışında öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancı dil yetiştirici kurs programları uygulanabilir.
  b) Ortaöğretim kurumlarında;
  1) İlköğretimdeki yabancı dil ders programlarının devamı olarak zorunlu birinci ve Kurulca uygun görülen okullarda zorunlu ikinci yabancı dil derslerine yer verilir. Ayrıca zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla seçmeli yabancı dil derslerine de yer verilebilir.
  2) Okul türü ve sınıflara göre yabancı dil ders saatlerinin sayısına Kurulca karar verilir.
  3) Tüm sınıflarda ders saatleri dışında öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancı dil yetiştirici kurs programları uygulanabilir.
  c) Yaygın eğitim kurumlarında;
  1) Yaşam boyu eğitimi de destekleyecek şekilde değişik ihtiyaç alanlarına ve yaş gruplarına cevap vermek üzere çeşitli kademelerde yabancı dil kursları açılabilir.
  2) 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yabancı dil kursları açılabilir.
  3) Kurslar, birbirini izleyen programlar şeklinde düzenlenebileceği gibi özel amaçlı bağımsız programlar şeklinde de düzenlenebilir. Kademeli olarak da düzenlenecek yabancı dil kurslarında gerektiğinde ve ihtiyaç hâlinde kişilerin seviyeleri tespit edilir. Örgün eğitim yoluyla aldıkları yabancı dil bilgileri, uzaktan ve yaygın yabancı dil öğretimi kurslarının ilgili kademelerindeki programlarla karşılaştırılarak uygunluğu belirlenir. Bu uygunluk doğrultusunda kursiyerler, ilgili kademede eğitime başlatılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Nakiller ve Sorumluluğun Kalkması
  Farklı yabancı dil okutulan okullara nakil
  MADDE 8 – (1) Nakillerde öğrencilerin;
  a) Öğrenim görebilecekleri aynı yabancı dil dersi okutulan okullara nakledilmelerine özen gösterilir.
  b) Nakledilebilecekleri aynı yabancı dil dersinin okutulduğu okul bulunmadığı takdirde öğrencinin yabancı dil dersi, nakledildiği okulun yabancı dil dersi ile değiştirilir. Nakillerde
  dönem ve yarıyıl notları, ilgili mevzuat hükümlerince belirlenir. Ancak iki dönem notunun farklı yabancı dillerden olması hâlinde de yarıyıl notu, iki dönem notunun aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Özel Yönetmeliği bulunan okullarda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
  c) Okul yönetimleri, nakilleri nedeniyle yabancı dil dersi değişen öğrencilerin yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri alır.
  Sorumluluğun kalkması
  MADDE 9 – (1) Yabancı dil dersi değişen öğrencilerin önceki sınıflarda yabancı dil dersinden sorumluluğu varsa, sorumluluk değiştirilen yeni yabancı dil dersinden başarılı olunması hâlinde kalkar.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 10 – (1) 14/9/1985 tarihli ve 18868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
  6. Bir önceki yıla ait zümre öğretmenler tutanağı incelenmiştir.
  7. 2009-2010 Çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit edildi. Okul Müdürü ……………. yıllık ve günlük planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş ve ünitelendirilmiş yıllık plan yapılırken konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılmasını önemle vurgulamıştır. İngilizce öğretmeni ………………. ise 2551 S.T.D. sayfa 439 da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/07/2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” yi ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisinin 603. sayfasında, ilgili yönetmeliğin 12.maddesinin değişikliğinde belirtilen (öğretmen kılavuz kitabı plân yerine kullanılır ) hususunu okumuştur.
  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  Madde 1- Ağustos 2003 tarihli ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Madde 12 - Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışmasorulan, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.
  Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, oklun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.
  Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.
  Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
  Ders plânı;
  a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir. b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır.
  c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlamalıdır.
  d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır.
  e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgelemelidir.
  f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır.
  g) Eğitim-öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır. h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.”
  (Ünitelendirilmiş Yıllık Plânların-Bölümleri
  Program Kitapta Konular aşağıdaki bölümler halinde verilmiştir. ( Sayfa.19-20)
  1. Konular ( Topics)
  2. İşlevler ( Functions)
  3. Dil Alanları ve Dil bilgisi Yapıları ( Language Areas and Structure sets )
  4. Yeni Sözcükler ( Vocabulary Sets )
  5. Dil İşleri çalışma Becerileri ( Language Tasks and Study Skills)
  6. Öğrenci Proje Çalışması
  a)”Atatürkçülük” ile ilgili konuların dağıtılması;
  b)Geçen yıl sonundaki “Ders kesim raporları”nın incelenerek, buna göre konuların plana alınması
  c)Bir önceki yıla ait yıllık ders planlarının “Düşünceler-Açıklamalar” sütununa aktarılan işlenişe ilişkin hususların yeni planda dikkate alınmasına karar verilmiştir.
  8. Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin tamamı okundu. Yönetmeliğin kaldırılan ve değiştirilen maddeleri incelendi.
  9. İngilizce derslerinin öğretim programlarının yayınlandığı tebliğler dergisinin ilgili sayıları okunarak incelendi.
  İngilizce Dersi Öğretim Programı Temel İlkeleri :
  (Program Kitabı. Sayfa .13)
  1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme
  2. Bilinenden bilinmeyene, Yakından Uzağa Doğru Öğretme
  3. Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma
  4. Türkçe’yi Yalnızca Gerekli Durumlarda Kullanma.
  5. Dil’ i Bir Bütün Olarak Öğretme
  6. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama
  7. Öğrencilerin Derse Daha etkin Katılımlarını Sağlama
  8. Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma.
  9. Öğrencileri Güdüleme ve Yüreklendirme
  Yabancı Dil Öğretiminde Genel İlkeler
  (Program kitap Sayfa.15-16)
  1.Öğretimde tüm becerilere eşit önem verilmesi,
  2.Günlük iletişimde kullanılan dilin öğretilmesi ,
  3.Öğrenilen dilin seslerini, anlaşılır biçimde çıkarmalarının öğrencilere öğretilmesi,
  4.Amaç dilde sorun olan sesletim yapılarının üzerinde durulması,
  5.Öğretim materyallerinin öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine göre sunulması,
  6. Dil sözcük ve yapılarının bir bütünlük içinde sunulması,
  7. Öğrencilere öğrendiklerini kullanma olanağının sağlanması,
  8. Başlangıç düzeyinde öğrencilerin katılımını artırmak için cesaretlendirmesi,
  9. Bir seferde bir tek sorunla uğraşılması
  10.Amaç dilin, o dili ana dili olarak konuşan kişilerle anlaşabileceği gibi öğretilmesi
  11.Amaç dilin, dilden ayrılamaz olan kültürel ögelerinin açıklanması,
  12. Amaç dilin yaşadığı kültürü tanıtabilmek üzere öğretilmesi,
  13. Sınıf içi bireysel farklılıkların dikkate alınması,
  14.Öğrencilerin sınıfta daha çok konuşma becerilerini sergilemelerine olanak sağlanması,
  15. Öğretim amaçlarını gerçekleştirici etkinliklere yer verilmesi,
  16. Fırsat eğitimine de yeri geldikçe yer verilmesi,
  17.Öğrencilere sorumluluk verilmesi; öğrencilerin bireysel çalışmalar için yönlendirilmesi. Bu çalışmaların öğrencilerin farklı yönelişlerine cevap verecek nitelikte olmasına dikkat edilmesi.
  18. Dersi plânlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesi,
  19. “ Ne istiyorsan onu test et” anlayışının dil öğretim becerilerinin test edilmesinde uygulanması,
  20. Öğrenme – öğretme sürecinin değerlendirmesinin en az ürün değerlendirmesi kadar önemli olduğunun farkına varılması.
  10. Öğretim Teknikleri . Mayıs 2002’de - 2536 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 02/04/2002 gün ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen(2575 sayılı T.D.de belirtilen)YABANCI DİL DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI olarak açıklanan, Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı ve 9,10,11. Sınıflar) İngilizce Dersi Öğretim Programı)nı ve açıklamalarını içeren okullara gönderilen mavi renkli Program Kitabın (13-31) inci sayfalarında belirtilenler:
  1.Gösteri (Demonstration)
  2.Soru-Cevap ( Question and Answer)
  3.Drama ve Rol Yapma ( Drama and Role play)
  4.Benzetim ( Simulation)
  5.İkili ve Grup Çalışmaları(Pair-work and Group-Work)
  6.Eğitsel Oyunlar ( Communication Games)
  7.Gramer Oyunları ( Grammar Games)

  11. İngilizce dersinde ölçme değerlendirme yaparken uygulanacak esaslar İngilizce Öğretmeni ………………. tarafından okunmuş Okul Müdürü …………………… tarafınca da her dönem bir ortak sınav yapılması gerekliliği esası hatırlatılmış ve aşağıda belirtilen tabloda yapılacak yazılı yoklama tarihleri belirtilmiştir.

  Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları : Program Kitap. Sayfa 31.
  1. İzleme Testleri.(quiz vb.küçük sınav)-Gelişmeyi sürekli izleme.
  2. Başarı Testleri.(Yazılı Sınavlar)Bilgi birikiminin yoklanması) için.
  3. Öğrencinin sınıf içinde yaptığı yazılı ve sözlü proje sunuşları.
  4. Öğrencinin derse, ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına etkin katılımı.
  5.Görsel ve işitsel araçları dikkatle izleme, kullanma ve düzenli defter tutma,
  6.Yabancı Dil’e ilişkin tutum ve davranışlarında gösterdiği gelişme.
  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin (Aralık-2004)- (5. Maddesinin g.l.n,o,p bendleri uyarınca; öğrenci başarısının sürekli değerlendirilmesi, ortak hatalarının tespiti , yazılı sınavlar öncesi sürekli çalışmalarının sağlanması, hatalarının gösterilmesi ve başarı grafiklerinin belirlenmesi amacıyla sık sık ( QUİZ) küçük sınav-izleme Testi yapılır ve sözlü sınav notlarının verilmesinde objektif olması için öğretmenlerden gelen öneriler doğrultusunda, aşağıda belirtilen şekilde – zümre kararı alınarak- işlem yapılabilir.
  ‘Quiz’ler (İzleme Test/sınavları) doğrudan sözlü sınav notu olarak kullanılamazlar. Bir ders saati süre ayrılamaz. .Haber verilmeden, 10-15 dakikalık süre içerisinde, ünite sonlarında konunun anlaşılıp-anlaşılmadığını tespit için yapılır.
  Örnek ; Bir dönemde 12 quiz yapılması ve 3 sözlü sınav notu verilmesi kararlaştırılmış olsun. Buna göre ; 4 quiz ‘ín toplamına, öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve öğretmenin kanaati de eklenerek, (3)’e bölünmesi sonucu ;
  (4 quiz’in aritmetik ortalamasından az olmamak kaydıyla ) , (4) quiz’den,
  (1) SÖZLÜ SINAV puanı ders anında verilip, öğrencilere duyurulur.
  Dönem sonunu bekleyerek, yazılı sınav notlarına bakarak sözlü sınav notları verilmesi yerine, yukarıdaki uygulamanın daha objektif olduğu bir gerçektir.
  SÖZLÜ SINAV PUANLARININ ÖDÜLLENDİRME ARACI OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR.
  Sözlü sınav notunun verilmesinde proje çalışmalarının ve eğitici koldaki başarılı faaliyetlerinin değerlendirilebilecekdir.


  12. Okul Müdürü ……………….. derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti. İngilizce Öğretmeni ………………… İngilizce derslerinde kullanılması zaruri ingilizce sözlüklerin her öğrencide bulunması gerekliliğini hatırlatmıştır.
  13. Öğrencilere verilecek yıllık ödevlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır.
  YILLIK ÖDEVLERİN VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
  * Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ e göre uyulması gereken hususlar: (8.11.1989 tarih 20336 sayılı R.G./ 2300 S.T.D.)
  • Öğrencilere yıllık ödevin konu, kaynaklar ve değerlendirme esasları verilmelidir. (Madde. 11,13)
  • Konular, not baremi (değerlendirme esasları) ve kaynaklar en geç kasım ayının ilk zümre toplantısında tespit edilir ve karara bağlanır. (Madde.12)
  • Yıllık ödev konuları “kitap okuma ve analizi, seçenekli komposizyon konuları,inceleme, mülakat, tanıtma, gözlem yapma, anket uygulama, proje hazırlama v.b. şeklinde verilebilir. (Madde. 21)
  • Kompozisyon türü konularda yıllık ödev anlayışına uygun sınırlama ve not baremi açıklanmalıdır.
  • Sayfa sayısının (İlköğretim sınıflarında 7, Liselerde 15) ten fazla olmaması konusu öğrencilere bildirilir. (Madde.17)
  • Yıllık ödevin 2. dönem sonu, ders kesimine en geç iki ay kala toplanıp, değerlendirileceği öğrencilere duyurulur. (Madde. 14)
  • Her öğrenciye ayrı konularda yıllık ödev verilmesi esastır. Gerektiğinde grup ödevi de verilebilir. (Madde 15)
  • Nakleden öğrencinin yıllık ödev konusunda işlem (Madde.27)
  • Değerlendirilmesi yapılmış yıllık ödevlerin öğrenciler tarafından, denetim için ders yılı sonuna kadar saklanması bildirilir. (Madde.20)
  • Öğrenci yıllık ödevini sınıfta sunabileceğini hissetmeli ve öğrenciye hazırlığını buna göre yapması hatırlatılır. (Madde. 18)
  • Öğrenci öğretmenine güven duymalı, bunun göstergesinin de ödevin hazırlanmasında, planlama aşamasında öğretmenin rehberliği ve öğrenci-öğretmen işbirliği olduğu öğrenciye gösterilmelidir. (Madde. 16)
  • Öğrenciye verdiği ödevin hangi ölçülere göre değerlendirildiği bildirilir.
  Not baremi (Değerlendirme esasları) açıklamalı olarak belirtilir. (Madde. 19)
  Yıllık Ödev Konusu: (2300 S.T.D.-Genelge: b/2.madde)
  Öğrenci her ders yılı kendisinin seçeceği, seveceği ve zevk duyacağı bir alanda yalnız bir ödev yapacaktır.
  ÖDEV YAPMA TEKNİKLERİ: Sınıf seviyesine uygun ve üretime yönlendirici, herhangi bir ders konusunda derinliğine bilgi edinilmesi amaçlı olmayan, araştırma tekniklerini kullanabilmesini sağlayan ve bu suretle hangi konuyu, hangi yöntemlerle nerelerden araştırılabileceği ve nasıl planlama yapılabileceğini gösteren ve verilerini nasıl değerlendirebileceğini öğreten bir çalışmanın ÖDEVİN ESAS AMACI olduğu öğrencilere bildirilmelidir. AMAÇ, öğrencinin düşünebilen, soru sorabilen ve araştırabilen bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.
  Ders dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri, Ödev,Hazırlık Çalışmaları ve Alıştırma Çalışmaları ayrı ayrı tanımlanmıştır. (Genelge: 2300 S.T.D. Md-b/2)

  14. Derslerde yeri ve konusu geldiğinde T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih , Coğrafya, Müzik, Rehberlik ve Psikolojik danışma öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerektiği ve özellikle Yabancı Dil Derslerinde, (Türkçe ) dersi öğretmenlerinin, Yabancı dil öğretmenleriyle (dilbilgisi) konularında işbirliği yapması, (Türkçe) dersinde yabancı dil-gramer konularına paralel konuların yıllık planlara bir hafta önce alınması, böylece dilbilgisi yönünden öğrencilerin desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

  15. Toplantı, başkan, Okul Müdürü …………………..’nun, 2009-2010 öğretim yılının tüm meslektaşlarına ve öğrencilere hayırlı olması dilek ve temennileri ile son bulmuştur.

  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

  İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ


  UYGUNDUR
  ……/ /
  …………………………….


  OKUL MÜDÜR


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Lise İngilizce Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  ozanca66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Moderator

  Sene Başı Zümre İçin Teşekkür Ederim

 3. #3
  hawkeye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  teşekkürler

 4. #4
  digalas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  tesekkurler elinize saglık

 5. #5
  sedatbesni - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Sene Başı Zümre İçin Teşekkür Ederim

 6. #6
  hilmioruc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  çok tşklr ellerinize sağlık..

 7. #7
  oktay baha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Sene başı zümre için teşeekür ederim, elinize sağlık

 8. #8
  mutafik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Teşekkürler...


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0