2009/2010 EĞİTİM ÖĞRETİM …………….. LİSESİ RESİM DERSİ ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi :
Toplantı Yeri :
Toplantı Saati :
Toplantıya Katılanlar:
Kurulumuz yukarıda belirtilen tarih ve saatte okul müdürü ……………başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini belirlemiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama
2. Bir önceki yılın değerlendirilmesi.
3. Bir önceki yıla ait zümre tutanaklarının gözden geçirilmesi.
4. 1739 Sayılı tebliğler dergisinden Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin okunup incelenmesi.
5. Resim Dersi Öğretim programının incelenmesi.
6. Resim dersinin amaçları ve ilkelerinin okunup incelenmesi.
7. 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık plana aktarılması ve incelenmesi.
8. Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler
9. Yıllık ve günlük planların hazırlanışı.
10. Ders araç-gereçlerinin tespiti.
11. Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
12. Ödev konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar.
13. Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi.
14. Başarısız ve isteksiz öğrenciler için alınacak tedbirler.
15. Dilek ve temenniler, kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) Açılış ve yoklama yapıldı.

2) Zümre başkanı bir önceki yıla ait değerlendirmeyi yaparak; kendisini evrenin merkezi olarak gören çocuk bütün olayları bu evreni ile yaşayarak duyar, biçimlendirerek dile getirir. Amaçlara ulaşırken sergileyeceği davranışlar önemlidir. Bunun temeli de eğitimdir. Bir önceki eğitim öğretim yılında müfredat programı ve zümre esasları doğrultusunda çalışıldığını tüm konuların işlenerek bitirildiğini, öğrencilerin zevk ve istekle çalışmalarının sağlandığını ve başarınında bütün bölge okullarında %100 olduğunu dile getirdi.
3) Bir önceki yıl yapılan zümre tutanakları okundu. Değerlendirildi.

4) Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri. Bizler bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda;
a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini, milletini, vatanını seven daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler yetiştirmek.
c)İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi ve becerileri vererek birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlama ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan milli bütünlük içinde iktisat ve sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak temel ilkemiz olacaktır.

5) Resim Dersi programını incelenerek, 2009 – 2010 Öğretim yılı yıllık planları hazırlanırken Resim dersi öğretim programında yer alan konuları seçerken, öğrenci seviyelerinin, çevre imkânlarının göz önünde bulundurularak uygulanması gerektiğini dile getirdi. Örnek olarak kil çalışmalarının atölyesi olmayan okullarda fazlaca yapılamayacağını bunun yerine öğrencilerin kendi imkânları ile sağlayabileceği araçlardan yararlanabileceğini söylendi.

6) Resim Dersinin amaçları okundu ……………….. söz alarak; Amacımız duyan düşünen, doğayı, ülkesini ve insanları seven, kendisini yalnız bugün için değil yarın içinde hazırlayan çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek için çağımızda sanat eğitimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır dedi. Bu doğrultuda genel amaçlarımız;
* Güzel sanatlarda yöntem ve teknik ilke ve akımlarla ilgili kavramları doğru kullanabilme.
* Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri değişik konularda uygulayabilme.
* İki veya üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapabilme.
* Görsel sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar ortaya koyabilme.
*Sanat eğitimi ile ilgili görsel duyarlılığı geliştirebilme.
* Gözlem yolu ile nesnelerin temel özelliklerini kavrayabilme.
*Sanat eserlerinde estetik yönlerin farkında oluş.
*Güzel sanatların hayattaki önemini ve gerekliliğini kavrayabilme.
* Sanata ve sanat olaylarına değer veriş.
* Sanat eserlerini koruyabilme.
*Kültür değerlerimizin önemini kavrayabilme.
*Kültür birikimimizi yarınlara aktarma bilincini kavrayabilme.
*Özgüveni gelişmiş, uygar, barışcı, bir kişiliğe sahip gibi genel amaçlarımız ve her sınıf düzeyinde özel amaçlarımız bizlerin çalışmaların doğrultusu olacaktır

7) ………….….. söz alarak; Atatürkçülük, Atatürk ilke ve inkılapları konularının resim derslerinde işlenirken, 2504 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük ile ilgili konular ile ders konuları arasında uygulanabilir bağlantı sağlanacaktır dedi ve bu konular tarafından okundu. Ayrıca bu konular üzerinde önemle durularak, konularla ilgili resimler yaptırılıp Atatürk ilke ve İnkılâpları öğrencilerimize kavratılacaktır dedi.


8) ………………….. söz alarak; ders işlenişinde yani konu işlenirken aşağıdaki sıralamaya göre:

* Konu
* Çalışma alanı
* Amaç ve davranışlar
* Araç gereçler
* Ders öncesi hazırlıklar
* Öğrenciyi hazırlama
* Öğrenciyi güdüleme
*Çalışmanın yapılması
*Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.
Yöntem ve teknikte ise;
*Soru – cevap
*Gösterip yaptırma
*Anlatım
*Drama
Resim tekniklerinde ise;
* Karakalem
*Pastel boya
*Suluboya
*Guaj boya
*Özgün baskı teknikleri
*Kolaj
*Lavi tekniği
*Rekreasyon
*Röprodüksiyon inceleme gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.

9) ……………… söz alarak; 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılı yıllık planları hazırlanırken Resim dersi öğretim programları incelenerek, hazırlanması gerektiği, ancak bunu yaparken öğrenci seviyelerinin, çevre imkanlarının göz önünde bulundurulmasını ,örnek olarak kil çalışmalarının atölyesi olmayan okullarda fazlaca yapılamayacağını bunun yıllık planlar hazırlanırken dikkate alınmasını önerdi. Bu öneri oy birliği ile kabul edilerek 2009 – 2010 öğretim yılı resim dersi yıllık planları ortak olarak yapılmasına karar verildi.

10) 2009 – 2010 öğretim yılında resim dersinde aşağıdaki malzemelerin kullanılmasına karar verildi.
* Resim dosyası
*B ve 2B resim kalemi
*Sulu boyalar
*Guaj boyalar
*Çini mürekkebi
*Pastel boyalar
*Numaralı suluboya fırçaları
*Bol miktarda 35x50 resim kağıdı
*Palet, su kabı, sünger, resim altlığı, temizleme bezi.

11) ………………. söz alarak; Resimlerin değerlendirilmesi yapılırken sert, baskıcı bir tutumdan kaçınılıp sevecen yaklaşım esirgenmeyecek, resimlerin gerçeğe uygunluğu aranılmayacak, sergilenmeye önem verilecek dedi. Değerlendirme yapılırken:
a) Yapılan çalışmanın özgünlüğü
b) Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetisi
c) Anlatım gücü
d) Zamanı, araç-gereci kullanma yetisi.
e) Çizgi yeterliliği ( Kompozisyonun unsurları )
f) Çalışmalara karşı ilgisi, isteği çalışmalara kendini verebilmesi
g) Düzenli çalışma yetisi gibi kriterlere bakılacak her dönem için en az (3) üç uygulama notu verilecektir dedi.

12) ………………… söz alarak; Ödev konuları 2300 Sayılı tebliğler dergisinde yer alan ödev yönetmeliği esaslarına uygun olarak, özellikle bölge imkanları, yeterli kaynak, araç-gereç imkanları araştırılarak öğrencinin seviyesine ve araştırmaya yönelik konuların ödev olarak verilmesini dile getirdi. Ödev gözlem formları hazırlayarak, ödevlerin hazırlanması aşamasında sık sık öğrenciye rehberlik yapılarak ödevin amacına ulaşması sağlanmalıdır dedi.
Zümremiz2009 – 2010 öğretim yılında aşağıdaki ödev konularını tespit etmiştir.
a) Önemli gün ve haftalar içeren kompozisyonlar
b) Yöresel özellik taşıyan kompozisyonl
c) Serbest kompozisyonlar
d) Karışık teknikte kompozisyonlar
e) Araştırmaya yönelik ödevler.
f) Gözleme dayalı çalışmalar
.
13 ) Atatürk ilke ve inkılâpları, Milli mücadele, Atatürk’ün kişisel özellikleri konusunda Tarih öğretmeni ile Işığın ve rengin oluşumu konusunda Fen Bilimleri öğretmenleri ile Bayramlar ve çeşitli kutlama programlarında Beden Eğitimi ve Edebiyat öğretmenleri ileBilim ve sanat üniteleri çalışmalarında fizik, kimya, tarih, biyoloji, coğrafya, müzik öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır ve bunlar yıllık planlarda gösterilecektir.

14 ) Resim yaparken zorlanan yada isteksiz öğrencilere diğer öğrencilerden farklı olarak hiçbir teknik zorlamaya gitmeden, teknik ve estetik kaygı taşımayan, onların ilgi alanlarını tespit ederek o alanda yönlendirilmesine sevdiği şeyleri malzeme olarak kullanıp bulundukları noktadan daha yukarılara ve topluma yararlı bir birey haline getirmeye çalışılmasına karar verildi.

15 ) ………………… bu öğretim yılında atölye şartlarının iyileştirilmesini temenni ettiğini belirtti.
Başka söz alan olmadığı için Zümre başkanı …………….. 2009 – 2010 öğretim yılının tüm öğretmen ve milli eğitim camiasına hayırlı olması dileği ile toplantıyı sona erdi.

RESİM ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ