soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Lise Görsel Sanatlar (Resim) Dersi 1.Dönem Yıl (Sene) Başı 1.Zümre Toplantısı Tutanağı Arşiv Dosyasını Oku Ara

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator  2011 - 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI, SAİME – SALİH KONCA LİSESİ
  GÖRSEL SANATLAR ( RESİM ) DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI


  Yer : Öğretmenler Odası
  Tarih : 15 / 09 / 2011
  Saat : 10:30
  Toplantı No : 1
  Toplantıya Katılanlar : Ali GÜNGÖR ( Okul Müdürü )
  Canan GÜLAL ( Görsel Sanatlar Öğretmeni )

  Kurulumuz yukarıda belirtilen tarih ve saatte okul müdürü Ali GÜNGÖR başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini belirlemiştir.

  GÜNDEM
  1- Açılış ve Yoklama

  2- Bir önceki yıla ait zümre tutanaklarının gözden geçirilmesi.

  3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin okunup, incelenmesi

  4- Okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36 - 3-b ”) - (Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “ 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 31-32)

  5- Yıllık Planların hazırlanma esaslarının belirlenmesi (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “ MEB Orta
  Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-d ” )

  6- Ders Planlarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “ MEB Orta
  Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-d ” )

  7- Atatürk İlke ve İnkılâpları ve 2488 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili hususların Resim Dersine yansıtılması, ( TD: 18.01.1982 / 2104 ve (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “ MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-c”) – (Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “9, 10, 11 ve12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 41-43 )

  8- 9. ve 10. Sınıflar da ders de kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

  9- Dersin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve tekniklerin tespiti, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete
  “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-ç”)–(Talim ve terbiye kurulunun 31.12. 2009 tarih ve 338
  sayılı kararı ile kabul edilen ,Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “ 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ” Öğretim Programı
  sf 14 – 24 )

  10- Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin incelenmesi.

  11- Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “ MEB Orta
  Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-h- ı” ) - ( Talim ve terbiye kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı
  kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “ 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ” Öğretim Programı
  sf 175 - 228)

  12- Yıllık ödev konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar.

  13 - Diğer branş öğretmenleri ile işbirliği.

  14-Öğrencilerin okul içinde, ilçede, ilde ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sınav ve yarışmalara katılımlarının sağlanması için alınacak tedbirler, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-j”)

  15- Dilek ve temenniler


  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR :  1- Açılış ve yoklama yapıldı.
  2- Bir önceki yıl yapılan zümre tutanakları Görsel Sanatlar Öğretmeni Canan GÜLAL tarafından okundu. Değerlendirildi.  3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin okunup incelenmesi :
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. 3. ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin zümrece bir kez daha okunarak kanunla verilen sorumluluklara yer verilecektir.

  Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları

  1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları :

  Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı ; Türk milletinin bütün fertlerini,
  1. ( Değişik : 16 / 6 / 1983 – 2842 / 1 md.)Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
  2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
  Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

  II - Özel amaçlar:

  Madde 3- Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

  III – Amaç ve görevler:

  Madde 28- Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
  · Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
  · Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgili, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
  Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

  4- Okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi, ( 31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-b” ) - ( Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “ 9, 10, 11 ve12. Sınıflar ” Öğretim Programı sf 31-32 )
  a) Okulun amaçları ;

  Okulun tabi olduğu yönetmelikle Lise Yönetmeliğinin 2. Maddesinde yer alan amaçlar ele alınacaktır.

  Madde2- Liseler eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin ;

  · Türkiye Cumhuriyetinin milli, ahlaki benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini;
  · Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini;
  · Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini;
  · İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar.

  b) Dersin amaçları;

  Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “9, 10, 11 ve12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 31-32’de yer alan Genel ve Özel Amaçlar okunup incelendi.

  Bu program ile öğrencilerin;

  1.Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda; Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen, laik, demokratik bir kişiliğe sahip olmaları,
  2. Atatürk’ün akla, bilime, tekniğe, teknolojiye, sanata ve sanatçıya verdiği önemi kavrayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı olmaları,
  3. Ulusal değerleri anlayarak, tarihî ve kültürel mirasımızı benimseme, koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda kişisel sorumluluk alarak ulusal kültürümüzle gurur duymaları,


  4. Sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sahip bir birey olarak toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini değerlendirmeleri,
  5. Görsel sanatlarla ilgili temel terimleri, teknikleri, yöntemleri kullanma becerileri kazanmaları,
  6. Farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmeleri ve sanatsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanmaları,
  7. Görsel dünyayı doğru algılayarak görsel algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmeleri,
  8. Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendilerini sanat yolu ile ifade etmeleri,
  9. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alarak planlı çalışma ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı edinmeleri,
  10. Sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama yöntemleri ile inceleyerek, eleştirel bakış açısı kazanmaları,
  11. Sanattan tat alan, sanatı çözümleyebilen, kültürü anlayan, sergi, sanat galerisi, tarihî çevre ve müzeleri gezme alışkanlığı edinmiş bir kişiliğe sahip olmaları,
  12. Görsel sanatlarla ilgili meslekleri tanıyarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmaları,
  13. Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, barışçı bir kişiliğe sahip olmaları,
  14. Doğayı seven, çevreye saygılı, estetik duyarlılık kazanmış bir kişiliğe sahip olmaları,
  15. Özgüveni gelişmiş, farklılıkları yakalayabilen, problem çözme becerisi gelişmiş, gözlemin ve araştırmanın önemini kavramış, yaratıcı ve üretken bir kişiliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.  5- Yıllık Planların hazırlanma esaslarının belirlenmesi: ( 31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36 – 3 – d ” ) :
  M.E. B. Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 Tarihli 338 Sayılı kararı doğrultusunda yenilenen Görsel Sanatlar(Resim) Dersi Öğretim programı incelendi. Bu doğrultuda ünitelendirilmiş yıllık planlarda, programda yer alan kazanım, etkinlikler, yöntem- teknikler, Atatürkçülük ve değerlendirme bölümleri yer alınacaktır.
  Kazanım, etkinlikler ve açıklamalar bölümleri aynen korunacaktır.

  · Kazanım ve Etkinliklerin sırası ve süresinin belirlenmesi,
  · Kazanım ve etkinlik örneklerinin incelenmesi, planlara yansıtılmak üzere sıraya konulması,
  · Kazanım ve etkinliklere göre, uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
  · Diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda işbirliği yapılacağının belirlenmesi,
  · Okul ve çevrede bulunan imkânların, araç-gereç ve dokümanların planlanması ve sağlanması,
  · Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın Öğretim esasları Yönergesi ( 2104 S.T.Dergisi ) ile Öğretim Programlarında Yer Alması gereken Atatürkçülük ile İlgili Konular (2488 S.T.Dergisi ) yer alan hususların okunup incelenmesi ve belirli gün ve haftalarda işlenmek üzere plana yansıtılması,
  · Planlar hazırlanırken ”çocuğa, programa, çevreye göre” ilkesine uyulması.
  · Değerlendirmeye ayrılan zamanın değerlendirme bölümünde de gösterilmesi.
  · Yıllık planın uygulamaları ile bu uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, Öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği konular, verimi olumsuz yönde etkileyen hususlar yıllık planın uygun yerlerine not edilmesine karar verildi.


  6- Ders Planlarının hazırlanma esaslarının belirlenmesi, (31.07.2009 tarih / 27305 sayılı Resmi Gazete “ MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-d ” ) :
  Ders planları aşağıdaki esaslara göre hazırlanacaktır;

  · Ders, Sınıf, Süre, Öğrenme Alanı, Alt Öğrenme Alanı, Kazanımlar, Araç ve Gereçler Yöntem ve Teknikler, Kaynaklar, Derse Hazırlık, Etkinlik Süreci, Ölçme Ve Değerlendirme bölümlerine yer verilmesine,
  · Etkinliğe ayrılan sürenin yıllık plan ile uyumlu olmasına,
  · Ön görülen yöntem ve tekniklerin konuya uygun olmasına,
  · Hazırlık çalışmalarının kazanımı kavratmaya yönelik ve içerikte olmasına,
  · Ölçme ve Değerlendirme bölümünün verilecek kazanımı ölçme yeterliliğinde olmasına,
  · Planın uygulanmasına ilişkin görüşlere yer verilmesi, planı uygulamadaki aksaklıkların plana eklenmesine,
  · Planlara alınması gereken Atatürkçülük ile ilgili hususların yansıtılmasına,
  · Ders planlarının öğretmenin öğrenci karşısına çıkmadan yapacağı ön hazırlığın ifadesi olacak nitelikte hazırlanmasına,
  · Öğretmenin bu hazırlığından derslerinde yararlanmasına,
  · Öğretmenin derslerinde yararlanacağı hatta zaman zaman öğrenci karşısında bakacağı bir plan hazırlanmasına,
  · Öğretmenin bu davranışı ile öğrenciye planlı çalışma alışkanlığı kazandırmasına karar verildi.


  7- Atatürk İlke ve İnkılâpları ve 2488 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili hususların Resim Dersine yansıtılması, (TD: 18.01.1982 / 2104 ve (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-c”) – (Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “9, 10, 11 ve12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 41- 43) :

  “ Ortaöğretim Görsel Sanatlar (Resim) Dersi Öğretim Programı’nda 9. ve 10. Sınıflarda “ Atatürkçülük” ve “ Belirli Gün ve Haftalar ” ile ilgili kazanımlar ve etkinlik örnekleri, Talim Terbiye Kurulunun 2488 sayılı Tebliğler Dergisi ’n de yayınlanan, aşağıdaki kararı doğrultusunda hazırlanmıştır.

  “Resim derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10/03/1998 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen “Lise Resim 1,2,3 ile Lise ( Resim Alanı ) Resim 1,2 Dersi Öğretim Programı’nda yer alan Atatürkçülükle ilgili konular, hedef ve davranışlarıyla birlikte aynen uygulanacaktır. “Lise Resim 1,2,3 ile Lise ( Resim Alanı ) Resim 1,2 Dersi Öğretim Programı’nda ileride değişiklik yapıldığı takdirde Atatürkçülük ile ilgili konular aynen korunacaktır. Ayrıca resim derslerinde milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere “Belirli Gün ve Haftalar” dan seçilecek olan günlerde, bu günlerin anlam ve önemine uygun resimler ve afiş çalışmaları yaptırılmalı, resim yarışmaları düzenlenerek sergiler açılmalıdır.”
  (Etkinliklerde kullanabilecek Atatürk’ün güzel sanatlarla ilgili sözleri liste olarak verilmiştir.) bk. EK 2, s. 271)

  SIN IF

  ÖĞRENME
  ALANI

  ALT
  ÖĞRENME
  ALANI

  ATATÜRKÇÜLÜK
  KAZANIMLARI
  ATATÜRKÇÜLÜK
  KAZANIMLARINI İÇEREN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
  9. SINIF

  Görsel Sanat Kültürü

  Sanata Giriş

  9. Atatürk’ün sanat ile ilgili özdeyiş ve düşüncelerini söyler, yazar.
  10. Atatürk'ün sanat eğitimine verdiği önemi açıklar.
  11. Atatürk’ün ülkemizde sanatın gelişmesi için yaptığı çalışmalara örnekler verir.
  12. Atatürk konulu sınıf gazetesi/resim sergisi hazırlar.


  · bk. s.51 Etkinlik örneği
  · bk. s.54 Etkinlik örneği

  Tarihî Çevre ve Müze Bilinci

  Tarihî Çevre ve Müzelerde İnceleme ve Uygulama I

  2. Atatürk’ün müzelerimizin
  oluşturulmasındaki katkılarını açıklar

  · bk. s. 66 “Müzeyi Tanıyalım” etkinliği


  10. SINIF

  Görsel
  Sanatlarda
  Biçimlendirme

  Üç Boyutlu Çalışmalar

  4. Sanat değeri taşıyan Atatürk heykellerini ve anıtlarını tanır.

  · bk. s. 106 “Anıtkabir’de Buluşalım” etkinliği
  · bk. s. 106 “Atatürk Heykelleri” etkinliği


  Tarihî Çevre ve Müze Bilinci

  Tarihî Çevre ve Müzelerde İnceleme ve Uygulama II


  7. Atatürk’ün önderliğinde kurulan sanat kurumlarını tanır.

  · bk. s. 109 “Atatürk ve Sanat” etkinliği


  Görsel Sanat Kültürü

  Çağdaş Türk Resim
  Sanatı

  4. Atatürk resimleri yapan ressamları ve eserlerini tanır.
  5. Atatürk’ün Türk resmine ve sanatçılara verdiği değeri kavrar.


  Bk. s. 102 “Resimlerle Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” etkinliği

  Görsel Sanatlar Öğretmeni Canan GÜLAL tarafından okundu.

  KARAR : Yıllık ve günlük planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmesine ve bu konularla bağlantılı olarak resim derslerinde milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere “Belirli Gün ve Haftalardan seçilecek olan günlerde, bugünlerin anlam ve önemine uygun resimler ve afiş çalışmaları yaptırılması ve resim yarışmaları düzenlenerek sergiler açılmasına karar verildi.

  8- 9. ve 10. Sınıflar da ders de kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi (31.07.2009 tarih/27305 sayılı
  Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-g”) :
  Resim Dersinde aşağıdaki malzemelerin kullanılacağı Görsel Sanatlar öğretmeni Canan GÜLAL tarafından söylendi.:
  · Karakalem (HB, 2B, 4B, 6B)
  · Pastel boya
  · Sulu boya
  · Guaj boya
  · Kolaj
  · Beyaz tutkal,
  · Tıbkı basım resimler,
  · Kil,cam macunu,
  · Bristol kağıt,
  · Renkli fon kartonu
  · Resim kağıdı ( 35*50 )
  · A4 dosya kağıdı,
  · Asetat ve kalemi,
  · Atık malzemeler,  · Yapıştırıcı,
  · Yontma araçları,
  · Röprodüksiyon inceleme .
  · fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı,
  · Küp,tabak, vazo vb. objeler,
  · Vernik
  · Öğrencilerin malzemelerini ve çalışmalarını saklamada kolaylık olduğu için 35x50 ebatlarında resim çantası almaları sağlanacaktır.
  · Ders araç ve gereçleri kullanımında öncelikle öğrenciye maddi olarak zorlama yapmayacak çalışmalara ağırlık vererek uygulama yaptırılacaktır. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilip Okul Aile Birliği ile iş birliğine gidilerek yardımcı olunacaktır.
  · Çalışmaların sergilenmesi için resim panoları devreye sokulacak atölye ve okulun müsait yerlerinde yapılan çalışmalar sergilenecektir.
  · Çalışmalar sözsüz müzik eşliğinde yapılacaktır.
  · Çevrede bulunan tarihi ve sanatsal eserlerin gezilmesi sağlanacaktır.

  KARAR : Belirlenen araç-gereçlerin kullanılmasına karar verildi.


  9-Dersin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve tekniklerin tespiti, ( 31. 07. 2009 tarih / 27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-ç”) – (Talim ve terbiye kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “9, 10, 11 ve 12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 14 – 24 ) :

  Dersin işlenişinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri :

  1. Beyin Fırtınası
  2. Vızıltı Grupları
  3. Altı Şapkalı Düşünme
  4. Şiir Yazma
  5. Eğitsel Oyunlar (Nesi var, kart oyunları)
  6. Hızlı Tur
  7. Mahkeme
  8. Ayrılıp Birleşme Tekniği
  9. Dramatizasyon
  10. Akrostiş Tekniği
  11. Kullanılabilecek Diğer Yöntemler
  · Alan Gezileri
  · Başlık Bulma
  · Bulmaca
  · Görsel İmge Oluşturma
  · Karşılaştırma
  · Kavram Haritası Oluşturma
  · Kendini Değerlendirme
  · Örnek Verme
  · Öykü Yazma
  · Sınıflama
  · Slogan Bulma
  · Sonuç Çıkarma
  · Tavsiyede Bulunma
  · Turnuva

  KARAR : Beyin Fırtınası, Vızıltı Grupları, Altı Şapkalı Düşünme, Şiir Yazma, Eğitsel Oyunlar, Kart Oyunları ( Burada Herkes Öğretmen), Hızlı Tur, Ayrılıp Birleşme, Dramatizasyon, Akrostiş, Bulmaca, Karşılaştırma, , Kavram Haritası Oluşturma, Örnek Verme, Öykü Yazma, Sınıflama, Sonuç Çıkarma, Tavsiyede Bulunma, Turnuva, Araştırma, İnceleme, Soru-Cevap, Sanat Eseri İnceleme, Görüşme, Doğa İnceleme , Sanal Gezisi İnceleme, Tartışma, Gösterip -yaptırma,
  Uygulama, Renkli Resim Teknikleri, Kara kalem, Modelaj ve Baskı Tekniklerinin uygulanması karar verildi.


  10- Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin incelenmesi:
  5 Ekim 2007 tarih ve 26664 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf
  Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yazısı incelendi.

  Yönetmeliğin kaldırılan ve değiştirilen maddeleri incelenerek zamanında öğrencilere hatırlatılması ve rehberlik
  derslerinde de açıklanması gerektiği Okul Müdürü Ali GÜNGÖR tarafından vurgulandı.

  11- Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim
  Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-h-ı”) - (Talim ve terbiye kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile
  kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “9, 10, 11 ve12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 175-228)
  Talim ve terbiye kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı kararı ile kabul edilen , Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi “9, 10,
  11 ve12. Sınıflar” Öğretim Programı sf 175-228 okundu. Aşağıdaki Ölçme - Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin yeri
  geldikçe kullanılmasına karar verildi.
  1. Gözlem
  2. Performans Değerlendirme
  3. Proje
  4. Performans Görevi
  5. Sözlü Sunum
  6. Öz Değerlendirme
  7. Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo)

  9. ve 10. sınıflarda değerlendirme 3 ( üç ) sözlü (uygulamalı ) not üzerinden yapılacak. Değerlendirmeler de not verirken
  beşlik not sistemi uygulanacaktır.
  Buna göre alınan puan 100 puan üzerinden aşağıdaki sisteme göre nota çevrilecektir.

  PUAN NOT DERECE
  100’LÜK SİSTEM
  5’LİK SİSTEM
  YAZI İLE
  85-100
  5
  Pekiyi
  70-84
  4
  İyi
  55-69
  3
  Orta
  45-54
  2
  Geçer
  25-44
  l
  Geçmez
  0-24
  O
  Etkisiz
  KARAR : Yeni Öğretim Programında öngörülen ürün değerlendirme formları, her uygulama çalışmasını ölçecek biçimde düzenlenerek, puan dağılımları önceden belirlenmiştir. Bunun sonucunda “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan “f ” bendinde yer alan açıklamaya göre öğrenciler sözlü notu ile ( 1. Dönem 3 sözlü notu, 2. Dönem 3 sözlü notu ) değerlendirilecektir.

  12- Yıllık ödev konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar : 2300 S.T.D. incelendi.
  2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik :
  · 11. Madde sine göre ödev konuları belirlenecektir.
  ( Madde 11- Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır.)

  · 12. Maddesine göre ödev konuları seçilecek ve verilecektir,
  ( Madde 12- Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adını yazmaları istenir. Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur. Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar. Bu görüşmeler derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.)

  · 13. Maddeye göre değerlendirme ile ilgili duyurular yapılacaktır,
  (Madde 13- Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.)

  · 14. Maddeye göre ödevler toplanacaktır.
  ( Madde 14- Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir. Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceriye dayalı olarak üreteceği bir araç şeklindeki ödevler, ikinci kanaat dönemi içinde olmak kaydıyla, yukarıdaki süreye bağlı kalınmadan alınabilir ve değerlendirilebilir.)

  Ödev konuları; el verdiği ölçüde gözleme, araştırmaya, resim bilgisi ve yeteneklerini aktarabilmeye dayalı olarak seçilmiştir, öğrencilerin ilgi ve meraklarına göre yeni konular da eklenebileceği kararlaştırılmıştır. Buna göre ödev konuları şu şekilde belirlenmiştir:
  9. SINIF
  · Ebru sanatı ile ilgili bilgi vererek, ülkemizdeki bir ebru sanatçısını tanıtınız.
  · Minyatür sanatı hakkında bilgi veriniz.
  · Pastel boya tekniğini tanıtarak 35x50 ebadında yağlı boya resim yapınız.
  · Kolaj tekniği hakkında bilgi vererek 35x50 ebadında kolaj resim yapınız.
  · Karikatür sanatı ile ilgili bilgi vererek, ülkemizdeki bir karikatür sanatçısını tanıtınız.
  · Sanat Akımlarının hepsi hakkında araştırma yapma (Romantizm, Klasizm, Realizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm …)
  · Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Ressamlarından birinin hayatı ve eserlerinin araştırılması, eserlerinin tıpkısının derlenmesi ( Bedri Rahmi Eyüpoğlu, İbrahim Çallı, Abidin Dino…)
  · D gurubu ressamları hakkında araştırma yapma.
  (Turgut ZAİM, Zühtü MÜRİDOĞLU, Sabri BERKEL )
  · Batılılaşma dönemi ve sanatçıları hakkında bilgi veriniz.
  ( Şeker Ahmet PAŞA, Osman HAMDİ, İbrahim ÇALLI, Hikmet ONAT )
  10. SINIF
  · Renk nedir? Renkli resim teknikleri hakkında bilgi veriniz.
  · Bir sanat akımını görsel öğeler kullanarak tanıtınız.
  · İlimizdeki müze hakkında bilgi veriniz.
  · Akrilik veya Yağlıboya tekniğini tanıtarak bir natürmort veya peyzaj çalışması yapınız..
  · Grafik sanatı ile ilgili bilgi vererek, ülkemizdeki bir grafik sanatçısını tanıtınız.
  ( Münif FEHİM , İhap HULUSİ, Kenan TEMİZHAN, Emin BARIN, Namık BAYIK, Mesut MANİOĞLU,Faris ERKMAN, Mengü ERTEL, Erkal YAVİ,Yurdaer ALTINTAŞ )
  · Heykel sanatı ile ilgili bilgi vererek, ülkemizdeki bir heykeltıraşı ve eserini tanıtınız. ( Oskan VERYANT, İhsan ÖZSOY, İsa BEHZAT, Ratıp A.ACUDOĞLU, M.Mahir TOMRUK, Nijad SİREL, Hadi BARA,
  Hüseyin A.ÖZKAN, Hüseyin GEZER, M.Nusret SUMAN, Sabiha BENGÜTAŞ, Kuzgun ACAR, Gürdal DUYAR )
  · Suluboya tekniğini tanıtarak 35x50 ebadında suluboya resim yapınız.
  · Lavi tekniği hakkında bilgi vererek 35x50 ebadında mürekkep ile resim yapınız.

  KARAR : Ödevlerin Kasım ayının son haftasına kadar verilmesi ve Nisan ayının 2. haftası toplanarak değerlendirilmesine karar verildi.

  13-Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği esaslarının belirlenmesi, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-e”) kazanımların verilmesinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılacaktır;
  9. Sınıf
  Öğrenme Alanı: Görsel Sanat Kültürü - Alt Öğrenme Alanı: Sanata Giriş
  “Kazanım nu. :2,3,4” 9. sınıf edebiyat dersinin 1. ünitesi (güzel sanatlar ve edebiyat) ile ilişkilendirilir.
  Öğrenme Alanı 2: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme - Alt Öğrenme Alanı: Desen Çalışmaları I
  “Kazanım nu. :2,3” 9. sınıf matematik dersi cebir öğrenme alanının 4. bölüm: sayılar konu. :1 ile ilişkilendirilir.
  10. Sınıf
  Öğrenme Alanı 2: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme - Alt Öğrenme Alanı: Desen Çalışmaları II
  “Kazanım nu. : 3,4” 10. sınıf matematik dersi cebir alt öğrenme alanı 4. bölüm 1. konu ile ilişkilendirilir.

  KARAR : Diğer branş öğretmenleri ile zaman zaman işbirliği içerisinde olunması kararı alındı.

  14-Öğrencilerin okul içinde, ilçede, ilde ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sınav ve yarışmalara katılımlarının sağlanması için alınacak tedbirler, (31.07.2009 tarih/27305 sayılı Resmi Gazete “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36-3-j”)
  Ders öğretmeni Canan GÜLAL ; İlçe genelinde düzenlenen her türlü sergi ve sanatsal faaliyetin okulda duyurulacağını, Okul içi ve dışında sergi açılmaya çalışılacağını ,yarışma konularının atölye panosunda ve okul panolarında duyurulmasının sağlanacağını ve katılmak isteyen öğrencilerle yakından ilgilenileceğini söyledi.

  KARAR : Resim yarışmalarının resim panosunda ve atölye panosunda duyurulmasına, yetenekli öğrencilerin teşvik edilmesine karar verildi. İlçede, ilde, ulusal ya da uluslar arası düzeyde düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilerin çeşitli ödüllerle ödüllendirilmesine karar verildi.

  15-Dilek ve temenniler :
  Ders öğretmeni Canan GÜLAL “ geçen sene 2010 – 2011 eğitim öğretimde de söylemiş olduğum gibiöğrencilerin yapmış
  oldukları çalışmaları okulumuzda sergileyebilmek için ayaklı pano ve birkaç tane de Resim şövalyesine ve yeni ders
  müfredatının daha verimli işlenebilmesi için internet bağlantılı bir bilgisayara ve projeksiyon makinesine ,dersi müzik
  ile işleyebilmek için bir CD.çalara ve ayrıca kırılan plastik taburelerin yerine yenilerin alınmasına ihtiyaçlarının olduğunu ,
  bunların temini ile dersin dahaverimli işleneceğinisöyledi.
  Okul müdürü Ali GÜNGÖR , bu isteğin Okul Aile birliği ile görüşülerek karar verileceğini söyleyerek , 2011-2012 Eğitim-
  Öğretim yılının hayırlı geçmesi temennisi ile toplantıyı sona erdirdi.  15 / 09 / 2011
  Canan GÜLAL Ali GÜNGÖR
  Görsel Sanatlar Öğretmeni Öğretmeni Okul Müdürü


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «Lise Müzik Dersi 1.Dönem Yıl (Sene) Başı 1.Zümre Toplantısı Tutanağı Arşiv Dosyasını Oku Ara» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  harika bir zümre olmuş hazırlayanlara şükranlarımızı sunarız

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
 3. #3
  zeyrekli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Admin

  2013 dönemi içinde kullanılabilecek değerli bir kaynak.


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0