Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri
Madde 32- Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi ile devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler gözetilir:
Bir ders yılı, birbirini tamamlayan iki kanaat döneminden oluşur.
Başarının ölçülmesinde değerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, açıklamalar ile konular esas alınır.
Ölçme ve değerlendirmede okul ve ülke çapında birlik ve beraberlik sağlar.
Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.
Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, labarotuvar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.
Değerlendirmede 5’lik not sistemi kullanılır.
Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.
Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır.
Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu-uzun cevaplı veya çok-sorulu kısa cevaplı yazılı yoklamalar, test uygulamaları, sözlü yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri araçlar ile yöntemlere başvurulur.
Bir dersin kanaat dönemi notu ile yıl sonu notu hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.
Notlar öğretmenin not defterine rakamla, diğer evraka rakam ve yazı ile yazılır.
Not Verme
Madde 33- ilköğretim kurumlarında her sınıf için gösterilen derslerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir;
DERECE RAKAM İLE PUANLAMA
Pekiyi 5 85-100
İyi 4 70-84
Orta 3 55-69
Geçer 2 45-54
Başarısız 1 0-44

İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Madde 34- Sınıf v branş öğretmenleri yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, öğretim yılı başında ders programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konuları göz önünde bulundururlar.
Sınav Sayısı
Madde 35- 6, 7 ve 8’inci sınıflarda bir yarıyılda yapılacak yazılı sınav sayısı, ikiden az olmamak üzere, ders yılı başında zümre öğretmenleri tarafından tespit edilir.
Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 36- 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda yazılı sınav yapılmaması esastır. 4 ve 5’inci sınıflarda ise aynı sınıfları okutan öğretmenlerin birlikte kararlaştıracakları derslerden bir yarıyılda en çok iki yazılı sınav yapılır. 6, 7 ve 8’inci sınıflarda, yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısı ikiyi geçemez.
İmkanlar ölçüsünde, aynı anda uygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir.
Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Ancak, soruların yazdırılması bu sürenin dışında tutulabilir. Uygulamalı sınavların süresi zümre öğretmenlerince belirlenir.
Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki İş Eğitimi ve seçmeli derslerin sınavları, her kanaat döneminde üçten az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre, hem yazılı, hem sözlü hem uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekil, sayı ve süresi öğretim yılı başında zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.
İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8’inci sınıflarında okutulan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim, Ev Ekonomisi, Tarım ve Ticaret) dersi notları, kanaat notu olarak her öğretmen tarafından ayrı ayrı verilir. Bu dersin kanaat notu, her öğretmen tarafından ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Sözlü Sınavlar
Madde 37- Bir kanaat döneminde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav notu verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Öğrencilere ders içindeki etkinliklerine göre sınav notu verilir. Yabancı dil dersinde kanaat notu, en az iki sözlü ve iki yazılı sınav notu ile tespit edilir.
Sınava Katılmayanlar
Madde 38- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev yada projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özürünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Bu öğrenciler, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretmenin vereceği süre içinde teslim eder.
Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler
Madde 39- Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrenciler, sağlık kurulundan, sağlık kurulu olmayan yerlerde hükümet tabibinden rapor almak zorundadırlar.
Raporda, sağlık durumlarını veya beden bozukluklarının geçici bir süre yada sürekli olarak Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrenciler, rapor süresince Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.
Sesleri ve kulak duyarlılığının müzik dersine uygun olmadığı; okul doktoru, okul doktoru olmayan yerlerde okul yönetiminin göstereceği bir doktor ile müzik öğretmeni tarafından tespit edilen öğrencilerin sınavları, teorik bilgilerden yapılır ve kanaat dönemi notları buna göre verilir.
Beden Eğitimi, İş Eğitimi ve Müzik dersleri ile ilgili başvuru öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise o öğretim yılı için geçerli sayılır.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 40- Öğretmenler, yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sözlü sınav sonucu o ders saati içinde, yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları ise yazılı sınavın yapıldığı, ödevin, uygulamanın veya projenin teslim edildiği tarihten başlayarak en çok on beş gün içinde öğrenciye duyurulur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıf Geçme
Öğretmen Not Defteri
Madde 41- Her sınıf ve branş öğretmeni bir not defteri tutar. Bu defter, öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanır, sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra imza karşılığında öğretmene verilir.
Notlar, mürekkepli kalemle, silinti ve kazıntı olmamasına dikkat edilerek yazılır.
Her öğretmen, not defterini okul yönetimine vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya teftiş yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.
Not defterleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenler ise not defterlerini tutanak karşılığında okul yönetimine teslim ederler. Bu defterler, iki öğretim yılı saklanır.
Kanaat Dönemi Notu
Madde 42- Kanaat dönemi notunun tespitinde, öğrencilerin o dönem içinde ulaşmaları amaçlanan, genel başarı seviyesi dikkate alınır. Bir dersin kanaat dönemi notu, o kanaat dönemine ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla ödev veya projelere verilen notlara göre öğretmen tarafından takdir edilir. Ancak, takdir edilen not yazılı, sözlü, uygulamalı sınav notları ile ödev veya projelere verilen notların aritmetik ortalamasından aşağı olamayacağı gibi (1) not fazlasından çok da olamaz.
Davranışların Değerlendirilmesi
Madde 43- Öğrenci davranışları, sınıf öğretmeni veya şube rehber öğretmeni tarafından “Pekiyi”, “İyi”, “Orta” üzerinden değerlendirilir ve karnelerinde gösterilir. Bunlar sınıf geçmede dikkate alınmaz.
Davranışlar;
Çevreyi temiz tutma ve doğayı koruma alışkanlığı,
Beslenme alışkanlığı,
Arkadaşlarıyla geçimi ve yardımseverliği,
Büyüklerine karşı saygısı, küçüklerine karşı sevgisi,
Okul, toplum ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı,
Bağımsız olarak iş yapabilmesi,
Planlı ve düzenli çalışması,
Eşya, araç ve gereçleri dikkatli kullanması ve koruması,
Başkalarıyla birlikte çalışabilmesi,
Grup içinde çalışma ve sorumluluk alma istek ve alışkanlığı,
Aldığı görevi yerine getirme başarısı,
Serbest zamanları değerlendirme alışkanlığı.
Notların Okul Yönetimine Verilmesi
Madde 44- Birinci ve ikinci kanaat dönemine ait not çizelgeleri, dönem sona ermeden üç gün önce okul yönetimine verilir.
Ödüllendirme
Madde 45- 4-8’inci sınıflarda Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2’den aşağı not almamak şartı ile dönem ortalaması 3.50-4.00 olanlar “Teşekkür”, 4.01 ve yukarı olanlar ise “Takdirname” ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına da işlenir.
Öğrenci Karnesi
Madde 46- Öğrencilerin durumlarını velilere duyurmak için yarıyıl ve öğretim yılı sonunda olmak üzere iki kez karne verilir. Bu karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranış gelişimi değerlendirme sonuçları ve okula devam durumu gösterilir.
Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne, birinci yarıyıl sonunda velilere gönderilerek imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.
Bir Dersin Yıl Sonu Notu
Madde 47- Bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci kanaat dönemi notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Herhangi bir nedenle bir dersten yalnız bir kanaat dönemi notu alan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.
6, 7 ve 8’inci sınıflarda, iki kanaat döneminde de notu olmayan öğrencilerin yıl sonu notu, yetiştirme kursu sonunda aldığı nottur.
Beden Eğitimi, İş Eğitimi ve Müzik derslerinin birinci kanaat dönemi notu aldıktan sonra özrünü belgelendiren öğrencilerin ikinci kanaat dönemi notu dikkate alınmaz. Birinci kanaat döneminde özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci kanaat döneminde Beden Eğitimi, Müzik ve İş Eğitimi derslerine giren öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci kanaat dönemi notu ile tespit edilir.
Okul dışından bitirme sınavlarına girenlerin aldıkları not, yıl sonu notudur.
Öğrenci başarısı
Madde 48- İlköğretim kurumlarında öğrenciyi kendi yaş grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlköğretim, öğrencinin herhangi bir dersten başarısızlığa bakılarak eleneceği bir dönem değil, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici çalışmaların ortak katkısıyla ilgi, istidat ve yeteneği ölçüsünde yetiştirileceği bir dönemdir.
İlköğretim kurumlarında; Öğrencilerin yıllık başarısı her dersten ayrı ayrı değil, tüm deslerde ve ders dışı eğitim çalışmalarındaki durumu sınıf veya branş öğretmenleri tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev ve projeler ile Türk dilini doğru, düzgün kullanma becerisi dikkate alınarak sürekli ve bir bütün olarak tespit edilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.
Sınıf seviyesine göre çok açık yetersizlikleri görülen öğrenciler, öğretim yılı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul yönetimi ve velilerin birlikte alacakları özel önlemlerle yetiştirilirler. Gerektiğinde bu konuda ilköğretim müfettişlerinin görüşlerinden de yararlanılır.
Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta büyük güçlüklerle karşılaşacaklarına kanaat getirilen ve bulundukları sınıfta bir yıl daha devam etmeleri yararlı görülen öğrencilerin sınıf tekrar etmelerine;İlkokulda okul müdürü, sınıf öğretmeni ve öğrenci velisi
Ortaokulda okul yönetimince velinin de görüşü alınarak okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında şubede dersi olan öğretmenler tarafından karar verilir. Alınan karar tutanakla tespit edilir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanaklardan bir örneği dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır.Hastalık ve doğal afetler nedeniyle öğrenim süresinin en az üçte ikisi kadar okula devam edemeyen veya bütün kanuni kovuşturmalara rağmen düzenli olarak devamı sağlanamayan ve bu nedenle sınıfının gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşamayan öğrenciler ile 6, 7 ve 8’inci sınıflarda önemli bir özüre dayalı olmaksızın devamsızlık süresi 20 günü aşanlara sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere, 3’üncü ve 5’inci sınıflar hariç sınıf tekrarı yaptırılmaz.
İlköğretim kurumlarında bütünlemeye kalma yoktur.
Ders Yılı Sonunda Başarı
Madde 49- İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki kanaat dönemi notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2’den aşağı olamaz. Başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu 48’inci madde esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına “Şube Öğretmenler Kararıyla Geçti”, “Sınıf Tekrarı” yazılır. Bu durum sınıf karnesinde de belirtilir.
Sınıf Yükseltme
Madde 50- İlköğretim kurumlarının ilk beş sınıfına devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf öğretmeninin önerisi ile öğretim yılının ilk iki ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarı sağlayanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.
Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ile bir üst sınıfın öğretmeninden kurulacak üç kişilik komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenir.
Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, öğrencinin dosyasında saklanır. Başarı gösterenlerin durumu okul kayıtlarına da işlenir.
Bu sınavlara değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla girilebilir. Ancak, sınıf yükseltme bir kez yapılır.
Sınıf yükseltme işlemi yapılan öğrencilerin nakil belgesine de yazılır.
Yetiştirme Kursları
Madde 51- İlköğretim kurumlarının 6, 7, 8’inci sınıflarında ders yılı içinde öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler için, öğretim yılının ikinci kanaat döneminde dersler aksatılmadan yetiştirme kursları açılır. Bir dersin kurs süresi, o dersin bir kanaat dönemindeki ders saati toplamının ½’sinden az olamaz. Bu kurslarda görev alacak öğretmenler, ildeki öğretmenler arasından valilikçe görevlendirilir. İlde yeterli sayıda branş öğretmeninin bulunmaması durumunda gerekli önlem Bakanlıkça alınır.
İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında birinci kanaat döneminde Türkçe ve matematik derslerinden açık yetersizliği görülen öğrenciler için okul müdürünün başkanlığında ilk beş sınıfta aynı sınıfın 6, 7 ve 8’inci sınıflarda ise Türkçe ve matematik öğretmenlerinin katılacakları toplantıda alınacak kararlar doğrultusunda okulda, haftada iki saatten az olmamak kaydıyla yetiştirme kursları açılır.