Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Doğru Yanlış

1)İtalya’nın 1911 Osmanlı Devleti’ne ait Kuzey Afrika topraklarına saldırmasıyla Trablusgarp Savaşı çıkmıştır.
Doğru
2)Trablusgarp Savaşı sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır.
Yanlış
3)1.Balkan Savaşı sırasında kazanılan toprakların paylaşımı sorun olunca 2.Balkan Savaşı çıkmıştır.
Doğru
4)2.Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş Antlaşması’yla sona erdi.
Doğru
5)Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Uşi Antlaşması’na göre Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi.
Yanlış
6)14 Kasım 1913’te Yunanistan ile yapılan Atina Antlaşması ile Gökçeada ve Bozcaada hariç tüm Ege adaları Yunanistan’a bırakıldı.
Doğru
7)Balkan Savaşları sonunda Ermeni sorunu gündeme geldi.
Yanlış
8)Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’na girmekteki en önemli amacı Karadeniz’e inmektir.
Yanlış
9)İtilaf Bloğu’nu kuran devletler İngiltere , Fransa ve Rusya’dır.
Doğru
10)İttifak Bloğunu oluşturan devletler Almanya İtalya ve ABD’dir.
Yanlış
11) İtalya, savaş sırasında saf değiştirerek İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir.
Doğru
12)Osmanlı Devleti, savaşa İtilaf Devletleri tarafında katılmıştır.
Yanlış
13)Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’na katılmasının temel nedeni sömürgelerini genişletmektir.
Yanlış
14)Devlet adamlarının Alman hayranı oluşu, Osmanlı Devleti’nin savaşa Almanya yanında katılmasında etkili olmuştur.
Doğru
15)Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’na katılmasıyla savaş alanı genişlemiştir.
Doğru
16)Osmanlı Devleti, sınırları dışında Kafkasya ve Çanakkale cephelerinde savaşmıştır.
Yanlış
17)Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephe Kafkasya Cephesi’dir.
Doğru
18)Kafkasya Cephesi’nde zorlu kış şartları altında Mustafa Kemal’in emriyle saldırıya geçen ordu büyük kayıplar vermiştir.
Yanlış
19)Kafkasya Cephesi’nde Rusyalarla işbirliği yaparak Türk halkına saldıran Ermeniler, Tehcir Kanunu’yla Suriye’ye sürülmüştür.
Doğru
20)Brest – litowsk Antlaşması ile Kafkasya Cephesi’ndeki savaşlar sona ermiştir.
Doğru
21)Çanakkale Cephesi’ndeki üstün başarıları sonucu Mustafa Kemal’in askeri yeteneği tüm dünya tarafından anlaşılmıştır.
Doğru
22)Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı’nda Arap halkın desteğini alarak önemli başarılar kazanmıştır.
Yanlış
23)Önemli petrol bölgelerini kontrol etmek isteyen İngilizler, Irak Cephesi’ni açmıştır.
Doğru
24)Osmanlı Devleti, sınırları dışında Romanya, Galiçya ve Makedonya
Cephelerinde savaşmıştır.
Doğru
25)1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’yı paylaşmak için yapılan Londra Antlaşması’yla İtalya İtilaf Devletleri’ne katılmıştır.
Doğru
26)Amerika’nın 1. Dünya Savaşı’na katılması, İtilaf Devletleri’nin zararına olmuştur.
Yanlış
27)Amerika’nın savaşa girerken yayınladığı Wilson İlkeleri’ne göre
Yenilen devletlere adil davranacaktır.
Doğru
28)Wilson İlkeleri’ne göre “Türklerin yaşadığı bölgelerin egemenliği
Türklere bırakılacaktır.” Maddesine uyulmamıştır.
Doğru
29)Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı sonunda Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır.
Yanlış
30)Osmanlı Devleti ile yapılan ateşkes antlaşmasında Wilson İlkelerine uyulmuştur.
Yanlış
31)İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesi’nin 7. Maddesi’yle Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamışlardır.
Doğru
32)İşgallere karşı direnilmesini engellemek amacıyla İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesi’yle Osmanlı ordusunun terhis edilmesini sağlamışlardır.
Doğru
33)Mondros Ateşkesi’nin 24. Maddesi Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaya yöneliktir.
Doğru
34)Mondros Ateşkesi ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
Doğru
35)Urfa, Antep ve Maraş, İngilizler tarafından işgal edilmiş daha sonra Fransa’ya bırakılmıştır.
Doğru
36)İtalyanlar, Erzurum ve Kars çevresini işgal etmiştir.
Yanlış
37)Adana ili ve çevresi Fransa’nın işgali altında kalmıştır.
Doğru
38)Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyeti kuruldu.
Doğru
39)Paris Barış Konferansı’nda İtalya’ya vaat edilen Batı Anadolu toprakları ve İzmir, Yunanistan’a verilmiştir.
Doğru
40)İngiltere, Akdeniz’deki ve sömürge yollarındaki çıkarlarını korumak amacıyla Doğu Anadolu topraklarını Yunanistan ‘a bırakmayı uygun görmüştür.
Yanlış
41)İtilaf Devletleri’nin kendi içindeki ilk anlaşmazlık Paris Barış Konferansı’nda ortaya çıkmıştır.
Doğru
42)İzmir, Yunanlılar tarafından 15 Mayıs 1923’te işgal edildi.
Yanlış
43)İzmir’in işgaline karşı ilk tepki, gazeteci Hasan Tahsin tarafından verilmiştir.
Doğru
44)Yunan işgalinin haksızlığı, Amiral Bristol Raporu’yla uluslararası alanda ilk kez belgelenmiştir.
Doğru
45)İşgaller, ordunun terhis edilmesi ve İstanbul Hükümeti’nin işgallere tepkisiz kalması üzerine Kuvay-ı Milliye örgütleri ortaya çıkmıştır.
Doğru
46)Kuvay-ı Milliye birlikleri tek bir merkezden yönetilmiştir.
Yanlış
47)Mavri Mira Cemiyeti, Türkler tarafından kurulmuş, zararlı bir cemiyettir.
Yanlış
48)Pontus Rum Cemiyeti, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kurmak amacıyla çalışmıştır.
Doğru
49)Taşnak Hınçak Cemiyeti Doğu Anadolu’da Kürt Devletini kurmak amacıyla kurulmuştur.
Yanlış
50)İngiliz manda ve himayesine girerek ülkenin kurtulacağını iddia eden cemiyet Wilson İlkeleri Cemiyeti’dir.
Yanlış
51)Osmanlı Padişahı ve yöneticileri İngiliz Muhipler Cemiyeti kurulmuştur.
Doğru
52)Adana ve çevresindeki işgallere karşı Türkler tarafından Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur.
Doğru
53)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin çalışmaları neticesinde Erzurum kongresi toplandı.
Doğru
54)Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler, ulusal kurtuluş için çalışmışlardır.
Doğru
55)Cemiyetlerin Milli Mücadele’den ayrıldığı tek yön, bölgesel kurtuluşu amaçlamalarıdır.
Doğru
56)İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal’i Samsun’da görevlendirmesinin nedeni Milli Mücadele’yi başlatmasını sağlamaktır.
Yanlış
57)Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmıştır.
Doğru
58)Havza Genelgesi’nde halkın işgallere tepki vermemesi istenmiştir.
Yanlış
59)Amasya Genelgesi’nde Milli Mücadele’nin gerekçesi bildirilmiştir.
Doğru
60)Amasya Genelgesi’nin “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Maddesiyle milli egemenlik ve Milli mücadelenin yöntemi vurgulanmıştır.
Doğru
61)Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti’nin korunacağı ve saltanatın süreceğinin sinyalleri verilmiştir.
Yanlış
62)Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’ni yayınladıktan sonra 8 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etmiştir.
Doğru
63)Erzurum Kongresi, amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel fakat alınan kararlar açısından ulusal bir kongre niteliğindedir.
Doğru
64)Sivas Kongresi’nin amacı, ülke geneline dağılmış olan direniş hareketini bir merkezde toplamaktır.
Doğru
65)Yurdun çeşitli bölgelerine dağılan yararlı cemiyetler Erzurum Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır.
Yanlış
66)Sivas Kongresi’nde cemiyetlerin birleştirilmesiyle Milli Mücadele’de birlik sağlandı.
Doğru
67)Manda ve himaye fikri kesin olarak Erzurum Kongresi’nde reddedildi.
Yanlış
68)Milli Mücadele’nin yayın organı olan İrade-i Milliye Gazetesi, Sivas Kongresi sırasında çıkarılmıştır.
Doğru
69)Sivas Kongresi’nde Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye komutanlığına Ali Fuat (Cebesoy) Paşa atanmıştır.
Doğru
70)İstanbul Hükümeti’yle yapılan Amasya Görüşmeleri’nden sonra Temsil Heyeti Amasya’ya gelmiştir.
Yanlış
71)Milli Mücadele’nin merkezinin Ankara’ya taşınmasında ikliminin elverişli olması etkili olmuştur.
Yanlış
72)Ankara’ya gelen Temsil Heyeti, halkı Milli Mücadele konusunda bilinçlendirmek amacıyla 10 Ocak 1920’den itibaren İrade-i Milliye Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştır.
Yanlış
73)Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasıyla Mustafa Kemal kendisinin meclis başkanı seçilmesini ve Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturulmasını istemiştir.
Doğru
74)Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Tekalif-i Milliye kararlarını kabul etmiştir.
Yanlış
75)Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi ile İtilaf güçleri Ankara’yı işgal etmiştir.
Yanlış
76)Misak-ı Milli kararları ile Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
Doğru
77)Her ilden seçilen milletvekillerinin Ankara’ya gelmesiyle Osmanlı Mebusan Meclisi 23 Nisan 19202de açıldı.
Yanlış
78)TBMM’de alınan kararların hızlı uygulanabilmesi amacıyla güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
Yanlış
79) “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.” Maddesiyle Osmanlı yönetimi yok sayımlı
Doğru
80)Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası 1924 yılında ilan edilen Tekalif-i Milliye Kanunu’dur.
Yanlış
81)TBMM’nin otoritesine karşı gelen Kuvay-ı Milliye şefleri tarafından Kuvay-ı İnzibatiye ve Anzavur ayaklanmaları çıkarılmıştır.
Yanlış
82)Boğazlar çevresinde tampon bölge oluşturmak isteyen İngilizler Bolu, Düzce ve Adapazarı illerinde yaşayan halkı TBMM’ye karşı kışkırtmıştır.
Doğru
83)Ayaklanmalar karşısında TBMM’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarıldı ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
Yanlış
84)Mondros Ateşkes Antlaşması 30 1918’de imzalanmıştır.
Doğru
85)Azınlık cemiyetleri İtilaf Devletleri tarafından kışkırtılmış ve desteklenmişlerdir.
Doğru
86)Milli Cemiyetler çete faaliyetleriyle halkımızı zor duruma düşürmüşlerdir.
Yanlış
87)Azınlık cemiyetleri Osmanlı Devleti’nin parçalanması için faaliyet
göstermişlerdir.
Doğru
88)Paris Barış konferans’ında 1.Dünya Savaşı’nın mağlup devletleriyle yapılacak atlaşmaların şartlarını belirlendi.
Doğru
89)İzmir’e asker çıkaran Yunanlılar bölgede işgallere ve katliamlara
başladılar.
Doğru
90)1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalarla paylaşılmıştır.
Doğru
91)Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na İngiltere’nin yanına katılmıştır.
Yanlış
92)Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde başarılı olarak tarihinin en büyük savunma savaşını kazanmıştır.
Doğru
93)Bulgaristan, 1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştirerek İttifak gurubundan İtilaf gurubuna geçmiştir.
Yanlış
94)Avusturya Macaristan’ın 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle savaş kısa sürede sonuçlanmıştır.
Yanlış
95)Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesi’ni imzalayarak kayıtsız şartsız İtilaf Devletleri’ne teslim olmuş ve fiilen sona ermiştir.
Doğru
96)1. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı, Almanya ve Avusturya – Macaristan imparatorlukları ile Rus Çarlığı parçalandı.
Doğru
97)Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarıyla tarihindeki en büyük yenilgilerinden birini alarak Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk ve Ege adalarını kaybetti.
Doğru
98)1. balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti’nden ayrıldı.
Doğru

99)Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı ile Kuzey Afrika’daki son toprağını da İtalyanlara bırakarak bu kıtadan tamamen çekildi.
Doğru
100)Rodos ve On İki Ada Balkan savaşlarının sonunda Osmanlı Devleti’ne geri verilmek şartıyla geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.
Doğru