1. Lale Devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?

a) Patrona Halil İsyanı

b) Kabakçı Mustafa İsyanı

c) Napolyon’un Mısır’ı işgali

d) İç isyanlar2. 17. yüzyılda askeri alanda yenilik yapmak isterken yeniçeriler tarafında öldürülen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

a) IV. Murat b) III. Mehmet c) II. Osman d) I. Mahmut3. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez halkı Müslüman olan bir yeri kaybetmiştir. Bu yer aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mısır b) Kırım c) Belgrad d) Cezayir4. Bugünkü Türk-İran sınırının yaklaşık olarak çizildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kerden Antlaşması

b) Ferhat Paşa Antlaşması

c) İstanbul Antlaşması

d) Kasr-ı Şirin Antlaşması5. Aşağıdakilerden hangisi 17. yy.’da yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamamasının nedenlerinden biri değildir?

a) Kapitülasyonların olumsuz etkileri

b) Avrupa’daki yeniliklerin takip edilememesi

c) Islahatların kişilere bağlı kalması

d) Köklü ve kalıcı tedbirlerin alınamaması6. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan yeniliklerden biridir?

a) İstihkam Okulu’nun açılması

b) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması

c) Deniz Mühendishanesinin açılması

d) Yalova’da kağıt fabrikasının kurulması7. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

a) Matbaanın kurulması

b) İtfaiye teşkilatının kurulması

c) Çini ve kumaş fabrikalarının açılması

d) Kara Mühendishanesinin açılması8. Balkanlardaki Slavları kendi idaresi altında toplamak amacıyla Panislavizm propagandası yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Avusturya b) İngiltere c) Rusya d) Lehistan9. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerin hangisiyle birlikte kabul edilmiştir?

a) Tanzimat Fermanı b) Islahat Fermanı c) I. Meşrutiyet d) II. Meşrutiyet10. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlerden biri değildir?

a) Yunanistan b) Romanya c) Karadağ d) Sırbistan11. Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında yapılmıştır?

a) Rusya b) İtalya c) İngiltere d) Fransa12. Trablusgarp Savaşı’nın sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?

a) İstanbul Antlaşması c) Edirne Antlaşması

b) Uşi Antlaşması d) Belgrad Antlaşması13. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılmamıştır?

a) Romanya b) Yunanistan c) Bulgaristan d) Karadağ14. Aşağıdaki devletlerden hangisi İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

a) İngiltere b) Almanya c) Fransa d) Rusya15. Trablusgarp’ın şimdiki adı nedir?

a) Cezayir b) Tunus c) Filistin d) Libya16. II. Mahmut döneminde kaldırılan yeniçeri ocağının yerine aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

a) Nizam-ı Cedit c) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

b) Sekban-ı Cedit d) İrad-ı Cedit17. Ermeni sorunu ilk kez hangi savaş sırasında ortaya çıkmıştır?

a) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı c) Kırım Savaşı

b) Prut Savaşı d) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı18. Ermenilerin bağımsız bir devlet kurma hayaline kapılmasına ve katliamlarda bulunmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fransa b) Rusya c) İngiltere d) İtalya19. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden biri değildir?

a) Hürriyet b) Eşitlik c) Adalet d) Monarşi20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir?

a) Rusya’nın baskısı

b) Osmanlı Devleti’nin yönetiminde söz sahibi olan İttihat ve Terakki Partisinin Alman hayranı olması

c) Savaşa Almanya yanında girilirse daha önce kaybedilen yerlerin geri alınabileceği düşüncesi

d) İki Alman gemisinin Türk bayrağı çekerek Rus limanlarını bombalaması