Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Test Soruları

II. Meşrutiyet Dönemi'nde yenilik hareketlerine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti'nin iç sorunlar yaşadığı
B) Ordunun yenilik hareketlerini koruduğu
C) Hareket Ordusunun Mustafa Kemal tarafından kurulduğu
D) Mustafa Kemal'in yenilik taraftarı olduğu

Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz
ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir
Atatürk'ün bu anlatımına göre, aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

A) Akıl ve bilimi rehber edinmeye
B) Disiplinli olunmaya
C) Vatan için fedakarlık yapmaya
D) Barışseverliğe

25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal'in öngördüğü noktadan, Arıbumu bölgesinden saldırdı.
Bu bilgiler Mustafa Kemal'in hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Kararlılık C) Milliyetçilik
B) İleri görüşlülük D) Vatanseverlik

İtalya 1911 yılında sömürgeler elde etmek istediği için Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Trablusgarp'a saldırmıştı. Osmanlı Devleti'nin burayı savunacak ordu gücü olmadığı için Mustafa Kemal gibi bazı subayları bölgeye göndermiştir. Mustafa Kemal buradaki halkı birleştirerek başarılı bir mücadele vermiştir.
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İtalya'nın barış yanlısı olduğuna
B) Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe geçit vermediğine
C) Osmanlı Devleti'nin zor durumda kaldığına
D) Mustafa Kemal'in teşkilatçı bir özelliğe sahip olduğuna

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.
Bu durum Mustafa Kemal’in;
I-Sezgilerinin güçlü olduğu
II-İleri görüşlü olduğu
III-Adaletli olduğu
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?
A- I B- I ve II C- II D- II ve III
Atatürk Çanakkale Savaşları'nda on bir tü¬men bir süvari tugayı gibi büyük bir kuvvet kumanda ederken ilk başarılardan sonra Arıbumu ve Anafartalar kumandanlığını da istemiştir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini göste¬rir?

A) Atatürk'ün kendine güvenini ve lider ki¬şiliğini
B) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşını kazandığını
C) Çanakkale Savaşları'nın I. Dünya Savaşını sonlandırdığını
D) Çanakkale Savaşı'nda Almanya ile mü¬cadele edildiğini
İtalya, sömürge elde etmek için 1911 yılında Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp'a ordu veya donanma gönderebile¬cek durumda değildi. Buna rağmen Mustafa Kemal bir grup subay arkadaşı ile birlikte tüc¬car kılığında gizlice Trablusgarp'a gitmiş ve yerli halkı İtalya'ya karşı teşkilatlandırmıştır.
Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki kişi¬lik özelliklerinden hangisini göstermekte¬dir?

A) İleri görüşlülüğünü B) Vatanseverliğini
C) Barışçılığını D) Mantıklılığını

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasın¬da gösterdiği kahramanlık, azim ve yüksek kumanda yeteneği, kendisine memleket içinde ve dışında büyük ün sağladı. Artık O, Anafartalar kahramanı olarak anılıyordu.
Buna göre Mustafa Kemal'in ün kazanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Çanakkale Savaşları'nın uzun sürmesiyle
B) Göstermiş olduğu askeri başarılarla
C) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklemesiyle
D) Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle

Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Yedinci Ordu Komutanlığı'na atanmıştı. An¬cak buradaki Alman generali ile anlaşama¬mıştı. Çünkü bu general ordudaki komutanlara ayrıcalık yapıyordu.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Alman generalin dürüst biri olduğuna
B) Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine
C) Yeni bir dünya savaşının çıktığına
D) Mustafa Kemal'in haksızlıklara karşı mü¬cadele ettiğine

Şam - İlk görev yeri
? - Gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı.
Manastır - Askeri lisede okudu
Sofya - Askeri ateşe olarak görev yaptı.
Verilen eşleştirme boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Suriye B) Selanik
C) Trablusgarp D) İstanbul

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup ar¬kadaşıyla birlikte Tobruk ve Deme bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. Bu başarı üzerine 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.
Bu gelişmeler Mustafa Kemal'in aşağı¬daki alanlardan hangisinde başarı ka¬zandığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Askerî B) Siyasi
C) Sosyal D) Dini

Mustafa Kemal Şam'da bulunan beşinci or¬duda görev yaptığı sıralarda Suriye'yi geze¬rek buradaki yönetim bozukluğunu ve yol¬suzlukları yakından takip etmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal için,
I. Ülke sorunlarıyla ilgilendiği,
II. Yeni bir rüştiyeye başladığı,
III.Vatanın kurtarılması için araştırmalar yap¬tığı
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III


Çanakkale'de deniz savaşlarında başarılı ola¬mayan İtilaf Devletleri, amaçlarına ulaşmak için karadan taarruz etmeye karar vermişlerdi. Osmanlı komutanlarının çoğu düşmanın Saroz Körfezi'nden çıkarma yapacağını düşünü-yordu. Mustafa Kemal ise, düşmanın Conk Bayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin edi¬yordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Nitekim düşman güçleri M. Kemal'e öğrenim hayatı boyunca oku¬duğu eserler ger-çekçi, akılcı ve bilimsel bir dü¬şünce yapısı kazandırmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırlamamıştır?

A) Atatürkçü düşünce sistemine
B) Atatürk'ün büyük bir önder olmasına
C) Atatürk'ün ileri görüşlü bir lider olmasına
D) Atatürk'te aile bağlarının güçlenmesine

İtalya’nın Trablusgarp’a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in örgütlediği yerli halk Derne ve Tobruk’ta İtalyanların başarılı olmalarını engellemiştir
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal’in vatansever bir asker olduğu
B) Mustafa Kemal’in özverili bir kişi olduğu
C) Mustafa Kemal’in İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdiği
D) Mustafa Kemal’in Trablusgarp’ta öğrenim gördüğü

.Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir.Churchill’in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış,işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?

a)Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm dünyaya göstermiştir.
b)Emperyalist güçlere karşı savaşmıştır.
c)İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ne karşı baskısı sona ermiştir
d)İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır.

Mustafa Kemal 5 temmuz 1917 de merkezi Suriye’de bulunan VII. Ordu Komutanlığına atandı.. Ancak Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Alman generali Falkenhayn Filistine yığınak yapmış olan İngilizlere taarruz edilmesini istiyordu.
Türk birlikleri asker ve cephane bakımından yetersizdi. Taarruzun başarılı olamayacağını düşünen Mustafa Kemal Alman general ile ile anlaşamadı ve görevinden istifa ederek
6 Ekim 1917'de İstanbul’a geldi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün görevinden istifa etmesi onun hangi kişilik özelliğini daha çok yansıtmaktadır?
a-İleri Görüşlülüğü
b-İdealistliği
c-Vatanseverliliği
d-Kararlılığı

Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet’in ilanının ardından”(Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31
Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İlk askeri görevini Hareket Ordusunda üstlendiği
B) Meşrutiyet yanlısı bir tutum sergilediği
C) Görev aldığı tüm cephelerde başarılı olduğu
D) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmalarda bulunduğu

Mustafa Kemal 1907 yılında askeri görevle geldiği Selanik’te, gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihat ve Terakki
Cemiyeti’ne katılmıştır. Ancak ordunun siyasetten ayrılması konusunda ittihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri ile görüş ayrılığına düşmesi sonrasında bu cemiyetten ayrılmıştır.
Mustafa Kemal’in ordunun siyaset dışında tutulmasını istemesi aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğunu gösterir?
A) Orduda disiplinin bozulmasından
B) Avrupa devletleri ile iyi ilişkiler kurulmasından
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı ele geçirmesinden
D) Meşrutiyetin ilan edilmesinden

26 Ağustos 191 8’de Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak atanan Mustafa Kemal, Suriye Cephesi komutanı Alman
generalin savunma muharebeleri yapılması emri karşısında, Suriye’deki kuvvetlerimizi yıpratmadan Anadolu’yu savunmak amacıyla planlı bir biçimde çekilme önerisinde bulunmuştur.
Mustafa Kemal’in bu önerisini aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir?
A) Türk birliklerinin silah, malzeme ve asker bakımından yetersiz olmasına
B) Savunma yerine taarruz savaşı yapılması isteğine
C) Suriye’nin Anadolu’ya uzak olmasına
D) Suriye’de Türk nüfusun çoğunlukta olmasına


Bu şemaya verilebilecek başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1. Dünya Savaşı’nda Cepheler
B) Geldikleri Gibi Giderler
C) Mustafa Kemal’in Askeri Başarılar Kazandığı Cepheler
D) Egemenlik Milletindir

EKREM: Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı Gelibolu Yarımadası’nda, 1912 yılındaki Balkan
Savaşları sırasında da görev almıştı. Bu durum Çanakkale Savaşlarındaki başarısını olumlu yönde etkilemiştir.
Ekrem verdiği bu bilgiyle, Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulanmıştır?
A) Bölgeyi iyi tanımasının
B) Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını üstlenmesinin
C) İyi bir askeri eğitim almasının
D) Sofya’da askeri ateşe olarak görev yapmasının

Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir. Churchill’in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış, işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?
A) Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm dünyaya göstermiştir.
B) Emperyalist güçlere karşı savaşmıştır.
C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlıya baskısı sona ermiştir
D) İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır.

Size ben taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen süre içinde terimizi başka komutanlar ve askerler alabilir
Mustafa Kemal Paşanın Çanakkale Savaşları sırasında verdiği bu emirle uygulanan askerî taktik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerlere intihar saldırısı yaptırarak düşman saflarını dağıtmak
B) Düşmanları yanıltarak pusuya düşmelerini sağlamak
C) Öndeki birliklerle düşmanı oyalayarak diğer birliklere zaman kazandırmak
D) Düşmana gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in tanınmasında ve liderliğinin ön plana çıkma¬sında daha etkili olmuştur?
A) Çanakkale Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) 31 Mart Olayı
D) Kafkas Cephesi
1905 yılında Şam'daki 5. Ordu'ya atandı.
1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na gö¬nüllü olarak katıldı.
1919 yılında Yıldırım Orduları Grup Ko¬mutanı olarak Samsun'a ayak bastı.
1919 yılında Milli Mücadele'yi başlattı
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili yu¬karıdaki tabloda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
1234
italya'nın, Trablusgarp'a saldırması üzerine Mus¬tafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp'ta yerli halkı da teşkilatlandırarak italyanlara karşı sa¬vunma savaşı verdiler.
Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta yerli halkı İtalyanlara karşı direnişe geçirmesi onun hangi kişilik özelliği ile daha cok ilgilidir?
A) ileri görüşlülüğü
B) Liderliği
C) İdealistliği
D) Kararlılığı
Mustafa Kemal, İstanbul'dan Trablusgarp'a gi¬derken gazeteci kılığına girerek "Şerif" takma adını kullanmıştır.
Mustafa Kemal'in bu şekilde davranması onun hangi özelliğini ortaya çıkarmaktadır?
A) Açık sözlülüğünü
B) Vatanseverliğini
C) Liderliğini
D) Barışseverliğini
Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal’in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A)Trablusgarp Savaşı C)Çanakkale Savaşı
B)31 Mart Olayı D)Balkan Savaşları

Mustafa Kemal, İtalya'nın 1911 yılında Trablus-garp'a saldırması üzerine, bir grup genç Os¬manlı subayı ile birlikte gizlice Trablusgarp'a gitti. Burada yerli halkı teşkilatlandırarak, İtal¬yanlara karşı başarılı bir mücadele verdi.
Mustafa Kemal'in, Trablusgarp'taki bu faali¬yetleri aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?
A) Avrupa devletleri ile iş birliği yapılmasına
B) Osmanlı toprak bütünlüğünün korunma¬sına
C) Milliyetçilik isyanlarının bastırılmasına
D) Ordudaki siyasal çekişmelerin sona erdiril¬mesine

II. Meşrutiyet Dönemi'nde yenilik hareketlerine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı Harpket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden han¬gisi söylenemez?
A) Osmanlı Devleti'nin iç sorunlar yaşadığı
B) Ordunun yenilik hareketlerini koruduğu
C) Hareket Ordusunun Mustafa Kemal tara¬fından kurulduğu
D) Mustafa Kemal'in yenilik taraftarı olduğu
Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı sı¬rasında Osmanlı ordularına Alman subayların komuta etmesini eleştirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumuyla aşa¬ğıdakilerden hangisine doğrudan karşı çık¬tığı söylenebilir?
A) Bağımsız devlet anlayışına aykırı uygula¬malara
B) Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın ya¬nında girilmesine
C) Osmanlı ordularının birçok cephede sa¬vaşmasına
D) Osmanlı ordusunu modernleştirme çalış¬malarına


Mustafa Kemal, II. Meşrutiyet Döneminde bir yandan Selanik'te askeri görevini sürdürmek¬te bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiye-ti'nde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından ta¬kip etmekteydi. Fakat bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılarak kendini tama¬men askerlik görevine verdi.
Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiye¬ti'nden ayrılması aşağıdaki görüşlerinden hangisinin bir gereğidir?
A) Egemenliğin millete ait olması
B) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması
C) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması
D) Ordunun siyasetten ayrılması


E) Sofya Ateşemiliterliğı
F) Arıafartalar Komutanlığı
G) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
H) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
Mustafa Kemal yukarıdaki askeri görevlerin¬den hangisini diğerlerinden daha önce yerine getirmiştir?
A) I B) II C) III D) IV
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Ke¬mal tarafından kurulmuştur?
A) Vatan ve Hürriyet
B) Sulh ve Selamet-i Osmanlı
C) ittihat ve Terakki
Genç Osmanlılar

Askeri eğitimini başarıyla tamamlayan Mustafa Kemal 1907 yılından 1911'e kadar Selanik'te Üçüncü Ordu'da görev yapmıştır.
Buna göre, Mustafa Kemal'in doğduğu ve ço¬cukluğunu yaşadığı Selanik'te görev yapma¬sının O'na aşağıdaki duygulardan hangisini kazandırdığı söylenemez?
A) Gurur duymak
B) Başarısına sevinmek
C) Başkalarının başarısına engel olmak
Görevinde daha azimli çalışma
Mustafa Kemal Paşa, kurmay yüzbaşı olarak or¬duda görev aldığı 1905 yılından itibaren pek çok cephede savaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Pa-şa'nın savaştığı cephelerden birisi değildir?
A) Trablusgarp Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Suriye-Filistin Cephesi
Mustafa Kemal Osmanlı Ordusu'nda göreve nerede, hangi rütbeyle başladı?
A) Çanakkale - Yarbay
B) Trablusgarp - Binbaşı
C) Suriye - Yıldırım Orduları Komutanı
D) Şam - Kurmay Yüzbaşı
I. Çanakkale Savaşı
II. Trablusgarp Savaşı
III. 9. Ordu Müfettişliği
IV. Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
Yukarıda, Mustafa Kemal in askerlik hayatıyla ilgili verilen bilgilerin kronolojik olarak sırala¬nışı, hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, III, II ve IV C) III, IV, II ve I
B) II, I, IV ve III D) IV, III, I ve II
Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı sırasında Se-lih Bozok a yazdığı mektupla: "Vatanın muhafaza¬sı, milletin saadeti için her şeyden evvel ordumu¬zun, eski Türk ordusu olduğunu dünyaya bir daha ispat lüzumuna çoktan kani idim. Bu gece Deme kuvvetlerindeki kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük ku¬mandanların samimi bakışlannda vatan için ölme özlemini okuyordum,"
Mustafa Kemalin bu sözleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bütün enerjisini ve birikimini vatanın kurtuluşu için kullandığı
B) Türk askerinin ülkenin bağımsızlığı yolunda canı¬nı feda edebileceği
C) Uluslararası ilişkilerde barış yanlısı politikalarla topraklarımızın kurtarabileceği
D) Ulusal mücadele hareketinin başarılı olmasında Türk askerindeki vatan sevgisinin etkili olduğu
1911 yılında italyanların Trabiusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup ar¬kadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 191 Vde İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. Bu başarı üzerine 6 Mart 1912'de Deme Komutanlığına getirildi.
Bu gelişmeler Mustafa Kemal'in aşağı¬daki alanlardan hangisinde başarı ka¬zandığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Askerî C) Sosyal
B) Siyasi D) Dini
Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta, Balkanlarda, Çanakkale'de, Kafkaslarda, Filistin'de ve Anado¬lu'da yaptığı görevlerle, askerliğin değişik uygu¬lamaları içinde yükseldi ve ün kazandı.
Bu başarıların Mustafa Kemal'e aşağıda¬ki başarılardan hangisinde yardımcı ol¬duğu söylenemez?
A) Kanal Cephesi
B) Büyük Taarruz
C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D) Sakarya Savaşı
II. Meşrutiyet Dönemi'nde yenilik hareketlerine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden han¬gisi söylenemez?
A) Osmanlı Devleti'nin iç sorunlar yaşadığı
B) Ordunun yenilik hareketlerini koruduğu
C) Hareket Ordusunun Mustafa Kemal tara¬fından kurulduğu
Mustafa Kemal'in yenilik taraftarı olduğu

Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti büyük bir kuvvet gönderemedi. Ancak, gizli olarak, Trablus-garp'a gelen ve aralarında Mustafa Kemal'in ve En¬ver Paşa'nın bulunduğu Osmanlı gönüllüleri ile yerli halk, Derne ve Tobruk'ta İtalyanları yenilgiye uğrattı. İtalyada bunun üzerine 12 adayı işgal etti. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söy¬lenebilir?
A) Trablusgarp'ın toprak bütünlüğü korunmuştur.
B) İtalyanlar Trablusgarp'dan çekilmiştir.
C) Trablusgarp halkı İtalyanları desteklemiştir.
D) Trablusgarp'da sivil ve askerler birlikte müca¬dele etmişlerdir


D
i Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı Hürriyet ve Terakki'dir.
2 Mustafa Kemai i. Dünya Savaşında Suriye ve Irak'ta mücadele etmiştir,
3 Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştır.
:■ Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşeiik yap¬mıştır.
Yukarıdaki doğru-yaniış tablosu doğru olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Verilen yargılardan hepsi doğrudur.
B) 1 nolu bilgi doğru değildir.
C) Verilen yargılardan üçü doğrudur.
D) Tablodaki doğru sayısı daha fazladır.

Mustafa Kemal Paşa 14 Ekim 1918'de Baş¬komutanlığa gönderdiği bir raporla ordula¬rın savaş gücünü kaybettiklerini, hemen ba¬rış yapılmazsa tüm yurdun kaybedilmesi olasılığını bildirdi; fakat bu öneriler kabul edilmedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, yakın arkadaşlarına, "Bu iş artık mil¬lete kaldı." dedi.
Metindeki altı çizili sözle Mustafa Kemal Paşa, aşağıdakiierden hangisini kastetmiş¬tir?
A) Her şeyin padişah ve hükümetinin dene¬timi altında olduğunu
B) Milletin bağımsızlığını, yine milletin kendi azim ve kararlılığının kurtaracağını
C} İtilaf Devletleri'nin şartlarını hükümetin hemen kabul etmesi gerektiğini
D) Savaş gücü kırılan düşman ordularına saldırılması gerektiğini


Bombasırtı Vak'ası'nı anlatma¬dan geçemeyeceğim. Siperler arasında mesafe sekiz metre; yani ölüm muhakkak... Birinci ^siperdekiierin hiçbiri kurtulamı¬yor, ikinci siperdekiler onların: yerine geçiyor. Öleni görüyor,ı en ufak bir korku ve endişe gös¬termiyor, sarsılmak yok. Emin olmalısınız ki Çanakkale Savaş-ları'nı kazandıran....
Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal'in bu konuşması aşağıdaki-lerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) askerlerdeki bu yüksek ruhtur
B) Türk askerinin korkusuzluğudur
C) Mehmetçiğin bitmeyen azmidir


Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen, -Mustafa Kemal'in inisiyatifini kullanarak-zamanında muharebeye sokulmasaydı Ge¬libolu Yarımadası düşebilir, düşman donan¬ması boğazı geçebilir ve savaş, kara hare¬katının başladığı 25 Nisan 1915 tarihinde bitebilirdi. Bu kararla Mustafa Kemal sade¬ce savaşın seyri üzerinde değil, ülkenin, hatta dünyanın kaderi üzerinde de etkili ol¬muştur.
Çanakkale Savaşı'ndaki Mustafa Kemal İçin, aşağıdaki özelliklerden hangisi söyle¬nemez?
A) Kendi doğrularını uygulayan
B) Başarılı bir komutan
C) Durumdan vazife çıkarabilen
D) Geleceğe yön veren

Mustafa Kemal,
/ İstanbul'da meydana gelen 31 Mart olayına karşı ordunun kurulmasında aktif rot oynadı.
/ italya'nın, Trablusgarp'a saldırması üzerine gönüllü olarak savaşmıştır.
/ İtilaf Devletlerine karşı Çanakkale'de savaşmıştır,
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıda kilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Mustafa Kemal askeri alanda birçok faaliyet göstermiştir.
B) 31 Mart olayı rejim karşıtları tarafından çıkarılmıştır.
C) İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçememiştir.
D) Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta İtalyanları geri püskürtmüştür.