1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı sırada İstanbul Hükümeti;

* Dönemin Şeyhülislamından Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yürüttüğü mücadelenin yanlış
olduğunu belirten fetva aldı.
* Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmelerini istedi.
* Milli Kuvetleri yok etmek için Kuva-yı İnzıbatiye adında bir ordu kurdu.

Buna göre İstanbul Hükümeti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Yeni bir devlet kurmak istemiştir.
B) Milli Mücadeleye destek olmak istemiştir.
C) Milli Mücadeleyi başsız bırakarak, başarısızlığa uğratmak istemiştir.
D) Düzenli ordunun kurulmasına yardımcı olmak istemiştir.


Çözüm:

İstanbul Hükümeti önce TBMM’nin açılmasını engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Daha sonra
TBMM’yi ve Milli Mücadeleyi başarısızlığa uğratmak için çeşitli propagandalara girişti. İstanbul Hükümeti
yaptığı ve yaptırdığı propagandalarla halkın inancını saf ve temiz duygularını istismar etmeyi başardı, bunun
sonucunda Anadolu’nun çeşitli yerlerinde TBMM’ye karşı isyanlar çıktı. Bu ayaklanmalar Kurtuluş Savaşı için
önemli bir engel teşkil etti. Yanıt “C” dir.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanların bir kısmı İstanbul Hükümeti bir kısmı da İtilaf
Devletlerince desteklenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmalara karşı TBMM tarafından alınan tedbirlerden biri
değildir?

A) İstanbul Hükümeti ile olan bütün ilişkiler kesilmiştir.
B) İtilaf Devletleri ile barış görüşmelerine başlanmıştır.
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
D) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.


Çözüm:

İstanbul Hükümeti’nin gerek dolaylı gerek de dolaysız yollarla işgalci devletlerle yaptığı iş birliği ile TBMM’yi
zayıflatıp çökertmek istemesine karşın TBMM İstanbul Hükümetiyle olan bütün ilişkilerini kesmiştir. İsyanlara
katılanların cezalandırılması için Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Vatana ihanet edenleri cezalandırma)
çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanması için de İstiklal Mahkemeleri kuruldu. TBMM’nin isyanlara karşı aldığı
tedbirler arasında İtilaf Devletleriyle barış görüşmelerine başlanması yoktur. Yanıt “B” dir.

.
3. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın hükümleri arasında yer almaz?

A) Doğu Anadolu Türklerin kontrolüne verilecektir.
B) Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açılacaktır.
C) Azınlıklara, geniş haklar verilecektir.
D) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktır.

Çözüm:

Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bu antlaşma, Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının
parçalanmasını öngören bir belgedir. Buna göre boğazlar İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek, azınlıklara
geniş haklar tanınacak, kapitülasyonlardan tüm devletler faydalanacaktır. Sevr Antlaşması’nın Doğu Anadolu
ile ilgili hükmünde ise burada iki devlet kurulması öngörülmüştür. A seçeneğinde verildiği gibi Türklerin
kontrolüne verilmeyecektir. Sevr Antlaşması’nın bu hükümlerinin hiçbirisi uygulanamamıştır. Yani doğru
seçenek “A” dır.

4. Sevr Antlaşması’nın hukuk olarak geçersiz sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok ağır şartlar taşıması
B) Halk oylamasına sunulması
C) Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması
D) İtilaf Devletleri’nin aralarında anlaşamaması

Çözüm:

Sevr Antlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Osmanlı Anayasasına (Kanun-i
Esasi)göre padişah barış yaparsa bunu parlamentonun onaylaması gerekirdi. Ama barışı onaylayacak
parlamento ortada yoktu. Mebusan Meclisi dağılmadan önce de Misak-ı Milli’yi kabul etmiş, Türk yurdunun
parçalanmasına razı olmadığını belirtmişti. Kısacası Sevr Antlaşması hukuk olarak ölü doğmuştur. Doğru
seçenek “C” dir.


5. Kuvayımilliye birlikleri, kendi bölgelerinde işgalcilerle mücadele etmişlerdir. Batı Cephesinde
Yunanlıların ilerleyişi yer yer durduruldu. Güney Cephesinde, Fransızlara karşı başarılar kazanıldı.

Bütün bunlara karşın Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli ordu kurulmasına
aşağıdakilerden hangisi gerekçe olarak gösterilemez?

A) Kuvayımilliye birliklerinin disiplinden yoksun olması
B) Belli bir otoriteye bağlı olmaması
C) Düzenli düşman ordusunu yurttan atabilecek güce sahip olmaması
D) Kuvayımilliye birliklerinin milleti temsil etmemesi

Çözüm:

Kuvayımilliye birliklerinin milleti temsil etmediği söylenemez. Çünkü Kuvayımilliye birlikleri halkın içinden
çıkmıştır. Kuvayımilliye birlikleri düşmana karşı yer yer başarılar kazanmasına rağmen belli bir otoriteden ve
disiplinden yoksun olması düzenli düşman ordularına karşı savaşı kazanacak güçte olmaması gibi
nedenlerden dolayı düzenli bir ordu kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. TBMM’nin açılmasından sonra
temelleri atılan yeni Türk Devleti’nin kendi ordusunu teşkilatlandırması gerekiyordu. Bu devlet olmanın gereği
ve yükümlülüğüdür. Bu sebeplerden dolayı Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli ordu kurulmasına gerek
duyulmuştur. Doğru seçenek “D” dir.

6. Sevr Antlaşması Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir
antlaşmadır.
Bu antlaşmaya TBMM’nin tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM bu antlaşmayı uygulamaya koymuştur.
B) TBMM bu antlaşmayı kabul etmeyip imzalayanların vatan haini sayılmalarına karar vermiştir.
C) Savaşı durdurup askerlerini terhis etmiştir
D) Halkın bu antlaşmaya uyması için tedbirler almıştır.

Çözüm:

TBMM Sevr Antlaşması’nı kabul etmemiştir. TBMM bu antlaşmayı imzalayanların ve onaylayanların vatan
haini sayılmalarına karar vermiştir. Sevr Antlaşması imzalandığı halde uygulanamayan antlaşmalardan
birisidir. Milli Mücadelenin kazanılmasıyla Sevr Antlaşması hükmünü kaybetmiştir. Doğru seçenek “B” dir.
7. Doğu Cephesi’nde, Kazım Karabekir komutasında başarılı savaşlar yapılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle mücadele edilmiştir?

A) İngilizlerle
B) Fransızlarla
C) Ermenilerle
D) İtalyanlarla

Çözüm :

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenilerle Mücadele edilmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra
Kafkasya’nın güneyinde bir Ermenistan Devleti kuruldu. İtilaf devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’na bir
madde ekleyerek Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planladı. Bundan cesaret alan Ermenistan Devletine
bağlı askeri birlikler ve çeteler Türkiye’ye karşı saldırıya geçti bunun üzerine TBMM Kazım Karabekir Paşa’yı
Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. Kazım Karabekir Paşa Komutasındaki Türk birlikleri Ermenileri yenerek
Türk topraklarını kurtardı.
8. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferden sonra Ermenilerle 2 Aralık 1920’de
Gümrü Barış Antlaşması imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Barış Antlaşması için söylenemez?

A) TBMM’nin yaptığı ilk antlaşmadır.
B) TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır.
C) Ermeniler bu antlaşmayla Doğu Anadolu’ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçmişlerdir.
D) Bu antlaşmayla Kurtuluş Savaşı sona ermiştir

Çözüm:

Gümrü Antlaşmasıyla Kurtuluş Savaşı sona ermemiştir. Gümrü Antlaşmasıyla Doğu Cephesi’nde savaş sona
ermiştir. Gümrü Antlaşması TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Antlaşma gereğince
Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildi. Kars ve çevresi Türkiye’ye bırakıldı. Ermeniler Doğu Anadolu’daki
toprak taleplerinden resmen vazgeçtiler böylece, Ermeni sorunu çözüme kavuşmuş oldu. Gümrü
Antlaşmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiği söylenemez. Doğru seçenek “D” dir.