1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların özelliklerinden biri değildir?

A) İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’nin kışkırtması sonucunda çıkmışlardır.
B) Anadolu halkının çoğunluğu bu ayaklanmalara katılmıştır.
C) Ülkede geçici olarak huzursuzluğa sebep olmuştur.
D) Kurtuluş Savaşı için önemli bir engel olmuştur.
2. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Mücadele yanlısı olup da, daha sonra TBMM’ye karşı olanların çıkardığı ayaklanmalardan biridir?

A) Yozgat Ayaklanmaları
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) Halifelik Ordusu
D) Afyon Ayaklanması
3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan biri değildir?

A) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Ayaklanması
B) Yozgat Ayaklanması
C) Milli Aşiret Ayaklanması
D) Düzce- Hendek, Adapazarı Ayaklanması4. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle Kuva-yımilliye birliklerinin görevi sona ermiştir?

A) Düzenli ordunun kurulmasıyla
B) TBMM’nin açılmasıyla
C) Sivas Kongresi’nin toplanmasıyla
D) Erzurum Kongresinin toplanmasıyla

5. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla alınan tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ankara Müftüsü’nün Ulusal Mücadeleyi öven fetva yayınlaması
B) İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması
C) Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması
D) Anayasanın kabul edilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

A) İşgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi
B) Milli derneklerin birleştirilmesi
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Yeni bir meclisin kurulması
7. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milliye tamamen ters düşer?

A) Sevr antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması8. TBMM tarafından Milli Mücadele sırasında çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orduya ekonomik gelir sağlamak
B) Askerlik işlemlerini kolaylaştırmak
C) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak
D) Yararlı dernekleri birleştirmek9. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılması için aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmıştır?

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
B) Yeni bir hükümet kuruldu
C) Olağanüstü hal ilan edildi
D) İsyancıların cezalandırılmayacağı bildirildi.10. TBMM’ye karşı çıkan isyanların ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) TBMM’nin devamlılığını engellemek
B) Bağımsız devlet kurmak
C) Anadolu hareketini zayıflatmak
D) Ulusal direnişe son vermek11. Osmanlı Devleti’nin parçalanıp siyasal ve ekonomik açıdan yok olmasına yönelik olan Sevr Antlaşmasının koşulları İtilaf Devletleri tarafından hiçbir zaman uygulanamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın kağıt üzerinde kalmasının nedenleri arasında yer almaz?

A) TBMM Hükümeti’nin antlaşmayı kabul etmemesi
B) Osmanlı Devleti’nin antlaşmanın koşullarına tepki göstererek Rusya ile İttifak kurması
C) Anadolu’da Milli mücadelenin başarılı olması
D) İtilaf Devletleri’nin yeni bir savaşı göze alamaması


12. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi ve askeri zafer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Londra Antlaşması


13. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti’nin TBMM’nin çalışmalarını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden birisi değildir?

A) TBMM’ye karşı çıkan isyanları desteklemesi
B) Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesi
C) Halife ordusunun Anadolu’ya gönderilmesi
D) Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması
14. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerine uymayarak birliklerini terhis etmeyen komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet İnönü
B) Ali Fuat Cebesoy
C) Kazım Karabekir
D) Rauf Orbay
15. Kurtuluş Savaşı’nda silahlı mücadelenin sona erdiği ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Trakya Cephesi
16. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi diğerlerinden daha sonra başlamıştır?

A) Anzavur Ayaklanması
B) Bolu – Düzce Ayaklanması
C) Afyon – Konya Ayaklanması
D) Kuvayımilliye Ayaklanmaları
17. Kurtuluş Savaşımızın sonuçları düşünüldüğünde, padişah ve taraftarlarının aşağıdakilerden hangisini dikkate almadığı söylenebilir?

A) Saltanatın gücünü
B) İtilaf Devletleri’nin gücünü
C) Türk milletinin gücünü
D) Sevr Antlaşmasını


18. İstanbul Hükümeti, zamanın şeyhülislamından alınan fetva ile Milli Mücadele hareketi’ni halifeye karşı bir
ayaklanma olarak ilan etmekteydi.

TBMM buna karşılık aşağıdaki önlemlerden hangisine başvurmuştur?

A) İstanbul Hükümeti ile bağlantılar kesilmiştir
B) Şeyhülislamın fetvalarını çürütücü karşı fetvalar yayınlatılmıştır
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
D) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur


19. TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında aşağıdaki kuvvetlerin hangisinden faydalanılmamıştır?

A) Çerkez Ethem’in
B) Demirci Mehmet Efe’nin
C) Yörük Ali’nin
D) Kazım Karabekir Paşa’nın
20. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti tarafından desteklenen isyanlardan biri değildir?

A) Doğu Karadeniz Rumları’nın çıkardığı ayaklanmalar
B) Konya Ayaklanması
C) Milli Aşiret Ayaklanması
D) Bolu-Düzce Ayaklanması21. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların sonuçlarından biri değildir?

A) Düşmanın ilerleyişini hızlandırmıştır.
B) Genel asayiş bozulmuştur.
C) Boşyere kardeş kanı dökülmüştür.
D) Mili mücadele hareketi sona ermiştir.


22. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi düzenli ordunun kurulmasından sonra çıkmıştır?

A) Anzavur Ayaklanması
B) Yozgat Ayaklanması
C) Çerkez Ethem Ayaklanması
D) Konya Ayaklanması23. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A) TBMM’nin açılışı
B) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
C) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D) Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması


24. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından yürütülmüştür?

A) Milli Aşiret Ayaklanması
B) Kuva-yı İnzibatiye Ayaklanması
C) Afyon Ayaklanması
D) Konya Ayaklanması


25. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Anadolu’da çıkan isyanlara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?

A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması
C) Egemenlik hakkının padişaha ait olduğunun açıklanması
D) İstanbul Hükümetiyle bütün ilişkilerin kesilmesi


Click here to enlarge

1.B 6.C 11.B 16.D 21.D
2.B 7.A 12.A 17.C 22.C
3.A 8.C 13.B 18.B 23.A
4.A 9.A 14.C 19.D 24.B
5.D 10.B 15.A 20.A 25.C