ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


1. Anadolu ve Trakya’da işgallere karşı Türk halkının vatanı kurtarma ve bağımsız yaşama
düşüncesinin sonucu olarak oluşturduğu örgütleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuva-yı İnzibatiye
B) Düzenli ordu
C) Yararlı Dernekler
D) Saltanat ordusu

Çözüm:

Mondros Ateşkes Antalşmasından sonra işgallerin başlamasına karşın Osmanlı Hükümeti ses çıkarmamıştır.
İşgallere karşı Türk milleti yurdun her köşesinde varlığını, mitinglerle, silahlı direniş çeteleri meydana
getirmekle, yararlı dernekler kurmakla kabul ettirmeye çalışıyordu. Bu amaçla oluşturulan örgütleme
Kuvayımilliyedir (Milli Kuvvetler). Doğru seçenek C’dir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye Birliklerinin özelliklerinden değildir?

A) Halkın içinden çıkmış, eli silah tutan herkesin katılabildiği gruplardır.
B) Amaçları vatan topraklarını korumak ve Türk milletini onuruyla yaşatmaktır.
C) Halk tarafından desteklenmiş ve ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
D) Kuvayımilliye birlikleri merkezi otoriteye bağlı düzenli birliklerdir.

Çözüm:

Kuvayımilliye birlikleri D seçeneğinde belirtildiği gibi otoriteye bağlı birlikler değildir. Kuvayımilliye birlikleri
belli bir otoriteden yoksun düzensiz birliklerdir. Yeterli askeri bilgi ve tekniğe sahip değillerdi. Bu özelliği
Kuvayımilliye birliklerinin düşmanı durdurup yurttan atabilmesini imkansız hale getirmiştir. Bu yüzden TBMM
Kuvayımilliye birlikleri yerine düzenli ordu kurmaya karar vermiştir.


3. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye hareketinin başlama nedenlerinden birisidir?

A) Balkanların Osmanlı Devleti’nin elinden çıkması
B) Anadolu’nun işgal edilmesi
C) Trablusgarp’ın İtalyanlarca işgal edilmesi
D) Arapların İngilizlerle işbirliği yapması

Çözüm:

İtilaf Devletleri’nin kendi çıkarları doğrultusunda Mondros Ateşkes Antlaşması’nı yorumlayarak Anadolu’yu
işgale başlamaları, halkın tepkisine yol açmıştır. Bir de bu düşman işgalleri karşısında İstanbul Hükümeti’nin
çaresizlik ve tepkisizliği halkı iyice ateşlemiştir. Madem ki İstanbul Hükümeti görevini yerine getiremiyor o
zaman millet başının çaresine bakmalıdır. Bu düşünceyle Anadolu’nun işgal edilmesine tepki olarak
Kuvayımilliye hareketi doğmuştur. Doğru seçenek “B” dir.

4. Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişi olarak İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya atanmıştır. Ancak bir
süre sonra İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal ‘i geri çağımıştır.

Mustafa Kemal’in İstanbul’a geri çağırılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havza Genelgesi’ni yayınlanması
B) Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti’ni yasa dışı ilan etmesi
C) Erzurum Kongresine katılması
D) Sivas Kongresi’ni yapması

Çözüm:

Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. Pontusçu Rumlara karşı
önlemler aldıktan sonra, işgallere karşı halkı teşkilatlandırmak için Havza’ya gitti. Mustafa Kemal Paşa “Türk
bağımsızlığı yolunda” sesini ilk kez Havza’da duyurdu. Havza’da bir genelge yayınladı. Bu genelgede işgaller
konusunda neden kayıtsız kalındığı konusunda hükümete ülkenin her yanından protesto telgrafları çekilmesi
ve düzenlenecek mitinglerle işgallerin protesto edilmesini istedi. Bu olay üzerine İstanbul Hükümeti Mustafa
Kemal Paşayı İstanbul’a geri çağırdı. Doğru seçenek “A” dır.
5. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerin hangisiyle halk işgallere ve bölünmeye karşı
uyarılmıştır?

A) Mlletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
C) İstanbul Hükümeti; üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir, bu durum milleti yok gibi
göstermektedir.
D) Genelge milli bir sır olarak saklanacaktır.


Çözüm:

Amasya Genelgesi’nin; vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesiye, halk işgaller ve
bölünmeye karşı uyarılmıştır. Bu madde işgallere karşı ilk uyarıdır. Mustafa Kemal Amasya’da yayınladığı bu
genelgeyle ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmiş ve alınması gereken tedbirleri bir bir sıralamıştır.
Doğru seçenek “B” dir.
6. Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenni Devleti’nin kurulmasını önlemek ve Doğu Anadolu’nun
geleceğini görüşmek üzere 23 Temmuz - 15 Ağustos 1919’da Erzurum Kongresi yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kongrenin özellikleri arasında yer almaz?

A) Sadece Doğu Anadolu’nun geleceği hakkında karar almak amacıyla toplanmıştır.
B) Bölgesel bir kongre olmasına karşın alınan kararların ülkenin bütününe yönelik olmasıyla ulusal bir
kongre özelliği taşır.
C) Alınan kararlar Sivas Kongresi’nde aynen kabul edilmiştir.
D) Yurdun her yerinden gelen temsilcilerden oluşmuştur.

Çözüm:

Erzurum Kongresi’nin toplanma sebebi Doğu Anadolu’nun geleceğiyle ilgili kararlar almaktır. Bölgesel
özellikler içerir ancak alınan kararlar yurdun tamamını ilgilendirir niteliktedir.”Ulusal sınırlar içinde vatan bir
bütündür parçalanamaz”, maddesi bu durumu ortaya koymaktadır. Alınan kararların tamamı daha sonra
yapılan Sivas Kongresi’nde aynen kabul edilmiştir.Bölgesel bir kongre olması nedeniyle sadece doğu illerinin
temsilcileri katılmıştır. Yurdun her yerinden delegeler çağırılmamıştır. Doğru seçenek “D” dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin toplanma nedenleri arasında yer almaz?

A) Tüm yurdun geleceği hakkında karar vermek
B) Düzenli ordunun kurulmasını sağlamak
C) İşgallere karşı alınacak önlemleri tüm millete mal etmek
D) Dağınık halde bulunan milli kuruluşları birleştirmek
Çözüm :

Sivas Kongresi’nin toplanma nedenlerinden birisi düzenli ordunun kurulmasını sağlamak değildir. Sivas
Kongresi tüm yurdun geleceği hakkında karar vermek, işgallere karşı alınacak önlemleri tüm millete mal
etmek ve dağınık halde bulunan yararlı dernekleri bir kuruluş altında birleştirerek tek elden yönetilmelerini
sağlamak için toplanmıştır. Kongrenin sonunda yurt genelinde bulunan tüm yararlı dernekler bir çatı altında
birleştirilmiştir.


8. Misak-ı Milli kararlarının, Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesine, tepki olarak İtlaf Deletleri,
İstanbul’u işgal ettiler.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) TBMM’nin açılmasına
B) İstanbul Hükümeti’nin gücünün artmasına
C) Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasına
D) Başkent’in Ankara’ya taşınmasına
Çözüm:

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli kararları; Türklerin hangi şartlarda barış
yapacağı yeni Türk vatanının sınırlarının nasıl çizileceği gibi kararlar içeriyordu. Bu kararların kabulüne tepki
olarak İtilaf Devletleri İstanbul’u resmen işgal ettiler. Daha sonra İtilaf Devletleri meclisi basarak üyelerinin bir
kısmını tutukladılar. Bu durum milli iradeye yönelik bir saldırı niteliğindeydi. Artık milletin haklarını savunacak
bir organ yoktu. 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM açılarak millet iradesinin devamı sağlamış oldu. Doğru
seçenek “A” dır.