ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLÜ TEST


1. Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanlar’daki genel durum
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Balkanlarda huzur ve güven hakimdi.
B) Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
C) Milliyetçilik akımının etkisi ile Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar ayaklanmaya başlamışlardı.
D) Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı.

Çözüm:

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına neden olan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli
kenti olan Selanik’te büyüdü. Bu bölge ekonomik, siyasal ve kültürel bakımdan komşu ülkelerin etkisi altında
olan bir bölgeydi. Bu nedenle Fransız İhtilali’nin etkisiyle o yıllarda yayılan milliyetçik akımı Balkanlar’da
birçok milleti etkilemiş çeşitli ayaklanmalar çıkarmalarına sebep olmuştur. İşte Mustafa Kemal’de böyle bir
ortamda yetişmiştir. Bu dönemde Hristiyan milletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları, büyük
devletlerin yayılma ve nüfuz politikaları en çok bu bölgede hissediliyordu. Bu durum Mustafa Kemal’i ülkenin
geleceği ile ilgili kararlar alırken daha sağduyulu ve gerçekçi hareket etmesine neden olmuştur. Doğru
seçenek “C” dir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullar arasında yer almaz?

A) Şemsi Efendi İlkokulu
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Manastır Askeri İdadisi

Çözüm:

Mustafa Kemal 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendidir.
Önce mahalle mektebinde, sonra Şemsi Efendi İlkokulu’nda okudu. Selanik Mülkiye Rüştiyesine kayıt oldu
fakat devam edemedi.Bunun ardından Selanik Askeri Ortaokuluna kayıt oldu burayı bitirdikten sonra
Manastır Askeri idadisi’ne (Askeri Lise) kayıt oldu. Buradan da İstanbul Harp Okuluna girdi, bu okulu da
üstün başarıyla bitirdikten sonra Harp Akademisi’ne girdi ve buradan Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.
Kısacası Mustafa Kemal askerlik mesleğini sevdiğinden Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nden mezun olmadan
ayrılmış, Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kayıt olmuştur. Doğru seçenek ”B” dir.
3. Mustafa Kemal’in adı geniş kitleler tarafından aşağıdaki savaşlardan hangisi ile duyulmuştur?

A) Trablusgarp Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) Çanakkale Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı


Çözüm:

Mustafa Kemal büyük bir asker ve ender yetişen komutanlardan biriydi. O komutanlık yeteneğini cephelerde
ve savaş alanlarında kazandığı tecrübelerle pekiştirdi. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal’in ilk askeri
başarısını kazandığı savaştır. Bunun yanı sıra Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Kurtuluş Savaşı sırasında
üstlendiği görevler elde ettiği başarılar askerlikteki başarısını gösteren en güzel örneklerdir. Fakat,
Çanakkale Savaşlarının Mustafa Kemal için ayrı bir önemi vardır. Çünkü Dünya Mustafa Kemal’i bu
cephede kazandığı başarılarla tanımıştır. Doğru seçenek “C” dir.4. “Dünyada her şey için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.”

Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Medeniyet ve bilimin farklı kavramlar olduğunu
B) Dünya’da bilimdeki en önemli adımların bizim medeniyetimiz tarafından atıldığını
C) İlerlemek için bilime ihtiyaç olmadığını
D) İnsan aklına, bilime ve teknolojiye değer verilmesi gerektiğini.

Çözüm:

Mustafa Kemal bu sözü ile Dünyada atılacak her adım için, ileri medeniyetler seviyesine ulaşmak için hatta
hayatta kalmak için bilimin ne kadar gerekli olduğunu ve ilerlediğimiz bu yolda başarıya ulaşmak için bilime
teknolojiye ve insan aklına, önem verilmesi gerektiğini anlatmak istemiştir. Doğru seçenek “D” dir.

5. Bütün komutanlar ordularıyla bütünleşirler; Ordu ise milletin içinden çıkar. Bu sayede büyük
komutanlar milletleriyle kaynaşırlar. Tarihte bu konuda gösterebilecek örneklerden bir tanesi de
Mustafa Kemal’dir.

Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi tartışılamaz bir
devlet adamı olmasının nedeni olarak gösterilebilir?

A) Ordusuyla çok iyi kaynaşması ve ordusunun niteliklerini iyi kavraması
B) Orduyu siyasetten ayrı düşünmesi
C) Ordunun iyi yönetilmesi gerektiğini savunması
D) Orduyu milletten ayrı düşünmesi

Çözüm:

Mustafa Kemal’in diğer bir yönü de devlet adamlığıdır. Mustafa Kemal tarihte çok büyük komutanların devlet
kurup aynı zamanda yönettiklerini görmüştür. Onların bu başarısını halkın arasından çıkan orduyla çok iyi
bütünleşip kendinin bir parçası gibi düşünmeleri ve ordularının niteliklerini iyi kavrayıp buna göre hareket
etmelerine bağlamıştır. Kendisi de bu düşündüklerini uygulayarak devlet yönetimi konusunda örnek bir
şahsiyet olmuştur. . Doğru seçenek “A” dir.

6. “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin, hepimiz senin için fedaiyiz” diyen

Mustafa Kemal hangi kişisel özelliğini ortaya koymaktadır?

A) İyi kalpliliğini B) İnsan ve millet sevgisini
C) İleri görüşlülüğünü D) Vatanseverliliğini

Çözüm:

Mustafa Kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlıydı. Bu onun kişisel özelliklerinden birisi olan
vatanseverlik özelliğinden ileri gelmekteydi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran da ondaki bu vatan
sevgisidir. Gerekirse vatanı uğruna canını seve seve vereceğini ve bu konuda ne makam ne de rütbe
peşinde olmadığını her fırsatta göstermiştir . Doğru seçenek “D” dir.
7. Mareşal Fevzi Çakmak bir konuşmasında Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’yu şöyle anlatır: “Eğer
ateşkes antlaşmasını takip eden aylarda bir uçaktan Anadolu’ya bakarsanız yer yer yanan ateşler
görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdı. İşte onu
Mustafa Kemal’in meşalesi gerçekleştirdi.”

Yukarıdaki parçada Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A) Vatanseverliği B) Birleştirici ve bütünleştiriciliği
C) İdealistliği D) İnkılapçılığı

Çözüm:

Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi gerçekleştirebilmek için öncelikle Türk milletinde bir milli benlik yarattı;
daha sonrada milli birlik ve beraberlik ortamını sağlayarak düşmana karşı ayrı ayrı yürütülen teşkilatsız
direnmeleri aynı amaç çatısında birleştirdi. Bu sayede Kurtuluş mücadelesinde büyük bir başarı kazandı .
Doğru seçenek “B” dir.
8. Mustafa Kemal “Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Genç düşünceli demek gerçek düşünceli
demektir. Sorunları olaylara göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lâzımdır.” diyerek aşağıdaki
özelliklerden hangisini ortaya koymuştur?

A) Önderliğini B) Mantıklılığı ve gerçekçiliğini
C) Gurura yer vermemesini D) İleri görüşlülüğünü

Çözüm:

Mustafa Kemalin kişiliğine yön veren en önemli özelliklerinden biriside akıl ve mantık kurallarının dışına
çıkmayıp olayları her yönüyle görmesidir. Ortaya çıkması mümkün olan konu ve olayları önceden tahminde
bulunup, bunlar üzerinde durur en kötü ihtimale kadar her şeyi düşünür, gerekli tedbirleri alır, akıl ve mantık
kurallarının dışına çıkmazdı . Doğru seçenek “B” dir.