8.SINIF TÜRK İNKILAPLARI (ATATÜRK İNKILAPLARI)

Soru 1. Tarihimizde gerçekleşen:

-31 Mart vakası

-Şeyh Sait isyanı

-Menemen isyanı

Yukarıdaki üç olayın ortak olan özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevcut devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmaları

B) Ülke halkının çoğunluğu tarafından desteklenmeleri

C) Asker kökenli kişiler tarafından başlatılmaları

D) Başarıya ulaşmalarıSoru 2. “Demokrasi; bir milletin iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşamasını sağlayan en gelişmiş rejim olup, çeşitli yöntemleri önerir. Vatandaşlar serbestçe kendi düşüncelerini savunup, yaymak imkanına sahiptirler. Oy verebilecek yaşa gelen herkes seçimlere katılarak memleketin yönetiminde rol oynayabilirler.”

Yukarıdaki tanımdan, aşağıda verilen hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Demokrasi en gelişmiş yönetim biçimidir.

B) Yaş ayrımı yapılmaksızın ülkedeki herkes oy vererek memleketin yönetiminde rol oynayabilir.

C) Ülkenin iyi yönetilmesi için çeşitli öneriler getirilebilir.

D) Demokrasi bir milleti iyi, güzel ve mutluluk içinde yaşatabilir.Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmit İktisat Kongresi’nce benimsenen ilkelerdendir?

A) Güçlü bir özel sermaye kurulmasını sağlamak

B) Endüstrileşmeyi tamamen özel sektör eliyle gerçekleştirmek

C) Tarımda makineleşmeyi sağlamak

D) Özel maden işletmeciliğini teşvik etmekSoru 4. Yurdumuzda, Cumhuriyetin ilanından sonra ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli hakimiyeti gerçekleştirmek

B) Kapitülasyonları kaldırmak

C) Çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmak

D) Saltanata son vermekSoru 5. “Her ulus kendi kaderini kendi tayin edecektir. Ancak bazı uluslar, kendi kendini yönetme yeteneğine sahip olmadıklarından, bu uluslara yardım edilecektir.”

Wilson ilkelerinde belirtilen bu düşüncenin, aşağıdakilerden hangisine ortam sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

A) İnsan haklarına dayalı bir düzene

B) Koruyucu, himayeci (manda) politikasının yerleşmesine

C) Ulusal, bağımsızlık düşüncesini geliştirmeye

D) Cumhuriyet rejiminin oluşmasınaSoru 6. Kalkınmanın baş şartı, bilgi ve kültürün ulusun tümüne yaygınlaştırılmasıdır. Bilgi ve kültürün çabuk yayılması ise kolay okumaya ve anlamaya bağlıdır.

Okuma ve anlama kolaylığını sağlamak amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medreselerin kaldırılması

B) Öğrenimin birleştirilmesi

C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D) Türk Harfleri’nin kabul edilmesiSoru 7. Aşağıda verilen yeniliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaca yöneliktir?

A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması

B) Aşar vergisinin kaldırılması

C) Kabotaj kanununun çıkarılması

D) Örnek çiftlik ve haraların kurulmasıSoru 8. I. 1921 Anayasası’nın ilanı

II. Saltanatın kaldırılması

III. II.TBMM’nin açılması

Yukarıdaki gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal Egemenliğin sağlanması

B) Kurtuluş savaşı, hazırlık döneminin tamamlanması

C) Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi

D) Ulusal bağımsızlığın sağlanmasıSoru 9. Türkiye’de Hicri Takvimin yerine Miladi Takvim, Cuma tatili yerine de Pazar tatilinin kabul edilmesinden esas amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslar arası ilişkilerde bütünlük sağlamak

B) Tamamen batılı gibi olmak

C) Laikliği kabul etmek

D) Avrupa’nın desteğini almakSoru 10. Mustafa Kemal Atatürk’ün amaçlarından biri de tek partili yönetimden çok partili yönetime geçmek idi. Bu amaçla:

I. Cumhuriyet Halk Partisi

II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Kuruldu.

Buna göre, Mustafa Kemal’in çok partili hayata geçme girişimleri aşağıdakilerden hangi amacı gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Meclis’teki siyasi anlaşmazlıklara son vermeye

B) Halkın istek ve görüşlerinin Meclis’e daha çok yansımasını sağlamaya

C) Laik devlet anlayışını Anadolu’da hakim kılmaya

D) Milliyetçi devlet anlayışını gerçekleştirmeyeSoru 11.Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk çiftçi ve köylüsünden ürün üzerinden peşin alınan Aşar(Öşür) Vergisi kaldırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Aşar Vergisi’nin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar arasında gösterilemez?

A) Üretimi arttırmak

B) Köylüyü ekonomik yönden rahatlatmak

C) Yabancı sermayeyi özendirmek

D) Tarımı geliştirmekSoru 12. “Bir ulusu özgür, bağımsız, onurlu, yüce bir sosyal toplum biçiminde yaşatan ya da ulusu tutsaklık ve yoksulluğa bırakan eğitimdir.”

Mustafa Kemal’in aşağıdaki çalışmalarından hangisi bu düşünceler doğrultusunda yapılmamıştır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Medeni Kanunun kabulü

C) Maarif Teşkilatı hakkında kanun

D) Latin Alfabesi’nin kabul edilmesiSoru 13. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı’nın ortak yönlerinden biri değildir?

A) Dini nitelikli olmaları

B) Mevcut rejime yönelik olmaları

C) Türkiye’de rejim değişikliğine neden olmaları

D) Çok partili sisteme geçişi engellemeleriSoru 14. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlamasından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde gerçekleşen olaylar bağımsızlık amacı olduğu kadar yeni bir devleti kurmaya yöneliktir. Cumhuriyet’in ilanından sonraki olaylar yeni kurulan devleti geliştirmeye ve korumaya yönelik olarak değerlendirilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejimini korumaya yönelik olabilir?

A) Düzenli ordunun kurulması

B) Latin Alfabesi’nin kabulü

C) Hukuk birliğinin sağlanması

D) Halifelik kurumuna son verilmesiSoru 15. Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iradesini Meclise tam olarak yansıtmak ve halkın yönetime egemen olmasını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Çok partili hayata geçiş denemeleri başlattı.

B) İsyanları bastırılmasını sağladı.

C) Takrir-i Sükun yasasını çıkarttı.

D) Medeni Kanun ilan edilmiştir.Soru 16. Mustafa Kemal yapacağı inkılap hareketlerinde halkın tepkisini önlemek istemiş, hatta egemenliği millete veren 1921 Anayasası’nda “Şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlamak TBMM’nin görevidir.”denmiştir.

Bu durum inkılapların hangi yönünü ortaya çıkarır niteliktedir?

A) İnkılapçı özelliğini

B) Aşama aşama gerçekleştirildiğini

C) Batılı anlayışta olduğunu

D) Halkçı anlayışa sahip olduğunu

Soru 17. Mustafa Kemal’in “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” derken Türk Eğitim Sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?

A) Dini eğitimi içermesini

B) Türk Milliyetçiliğine dayanmasını

C) Eğitimin özel okullarda gerçekleşmesini

D) Batılı anlamda olmasınıSoru 18. Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’nde bahsettiği “İrade-i Milliye’yi hakim kılmak esastır.”maddesi doğrultusunda aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi yapılmıştır?

A) Halifelik kurumu yapılmıştır.

B) Saltanat kaldırılmıştır.

C) Medreseler kapatılmıştır.

D) Ölçü ve tartıda değişiklik yapılmıştır.Soru 19. Çok partili hayata geçişin ilk haftası dış politikada Türkiye’yi zarara uğratmış, çıkan iç karışıklıklardan yararlanan İngiltere Musul’u tamamen ele geçirmiş ve Türkiye’nin Musul üzerindeki avantajları yok olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

A) Toplumsal olayların siyasal çekişmelerden meydana geldiğinin

B) Türkiye’nin dış politikada etkin olduğunun

C) Tek partili sistemin her zaman iyi sonuçlar verdiğinin

D) Türk toplumunun çok partili hayata hazır olduğununSoru 20. Osmanlı Devleti İngilizlerle imzalanan Balta Limanı antlaşması ile Avrupa’nın açık pazarı haline gelmiştir.

Yeni Türk devleti Osmanlı Devleti’nin uğradığı aynı sonuca uğramamak amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Kapitülasyonları kaldırdı.

B) Ekonomide devletçilik ilkesini uyguladı.

C) Toprak reformunu gerçekleştirdi.

D) Osmanlı borçlarını ödemeyi kabul etmedi.Soru 21. Türk ulusunun tarihi şimdiye değin bilindiği gibi salt Osmanlı Tarihinden ibaret değildir. Çok daha eski bir tarihi vardır. Türk genci atasını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Mustafa Kemal’in yukarıda amacını gerçekleştirmek için yaptığı en önemli çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih derslerini zorunlu kıldı.

B) Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.

C) Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesini açtı.

D) Dil Kurumu’nu kurdu.

Soru 22. TBMM Lozan’a giderken Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bununla TBMM aşağıdakilerden hangisine çok önem verdiğini kanıtlamıştır?

A) Milli savunmaya

B) Demokrasiye

C) Milli Bağımsızlık ve bütünlüğe

D) Halifeliğin korunmasınaSoru 23. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleştirilmesine daha çok destek vermiştir?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Şapka kanunu

C) Saltanatın kaldırılması

D) Takvim değişikliğiSoru 24. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağı gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektedir.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Tarımda traktörün kullanılması

C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi

D) Ankara’nın başkent ilan edilmesiSoru 25. Atatürk’ün devletçilik anlayışı, bireylerin özel girişimlerini esas almak, fakat ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, ekonomik konularda devletin etkinliğini arttırmaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile açıklanamaz?

A) Planlı ekonomiye geçilmesi

B) Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi

C) Kapitülasyonların kaldırılması

D) Bölgeler arası farklılıkların giderilmesiSoru 26. Ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun gelişmelerden biri değildir?

A) Hükümetin Meclis’e karşı sorumlu olması

B) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması

C) Meclis’te biden fazla partinin bulunması

D) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesiSoru 27. Yeni Türk Devlet’inin ekonomik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Sanayileşmiş ülkeler arasına katılma

B) Tarımı modern araçlar ile geliştirme

C) Özel sanayi kuruluşlarını kamulaştırma

D) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirme

Soru 28. Atatürk döneminde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Kültürel zenginliğimizi arttırmak düşüncesi ile

B) Eğitimde ikilikleri önlemek düşüncesi ile

C) Batı toplumlarına örnek olmak düşüncesiyle

D) Milli Egemenlik anlayışının pekiştirilmek istenmesiyleSoru 29. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

A) İzmir İktisat Kongresi

B) Aşar Vergisinin kaldırılması

C) TBMM’nin açılması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıSoru 30. Türk hukuk sistemi aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirilmesi ile tamamen laikleştirildiği söylenebilir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

C) Medeni kanunun kabulü

D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılmasıSoru 31. “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi köylüdür.” Diyen Atatürk devlet adına büyük bir fedakarlıkta bulunarak Aşar Vergisini kaldırmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aşar vergisinin kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamak

B) Köylünün asıl efendi olduğunu ispatlamak

C) Üretimde çeşitliliği sağlamak

D) Topraksız köylüyü topraklandırmakSoru 32. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.

Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılması

B) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına

C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına

D) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasınaSoru 33. Mustafa Kemal yaptığı bir konuşmada “Ölülerden medet ummak, çağdaş bir toplum için bir lekedir.” diyerek aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır?

A) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

B) Medreselerin kaldırılmasını

C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını

D) Halifeliğin kaldırılmasınıSoru 34. I. Metre sisteminin kabul edilmesi

II. Ağırlık birimi olarak kilogramın kabul edilmesi

III. Avrupa saat sisteminin kabul edilmesi

….gibi inkılapların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa ile aramızdaki ikilikleri ortadan kaldırmak

B) Eski Türk kültürünü yeniden yaşatmak

C) Cumhuriyet rejimine zemin oluşturmak

D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmekSoru 35. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi ile doğrudan ilgilidir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması

C) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü

D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasıSoru 36. –İş Bankası’nın kurulması

-MTA Enstitüsü’nün açılması

-Teşvik-i Sanayi Yasası’nın çıkarılması

Atatürk döneminde yaşanan bu gelişmeleri bir başlık altında toplamamız gerekseydi aşağıdakilerden hangisi söylenebilirdi?

A) Ekonomik alanda yapılan yenilikler

B) Eğitim-Öğretim alanında yapılan inkılaplar

C) Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi

D) Hukuk alanında yapılan inkılaplarSoru 37. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni kurulan Türk Devleti’nin çözümlenen en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis başkanlığı

B) Yasama yetkisinin kullanımı

C) Devletin rejimi

D) Hükümet başkanlığıSoru 38. -1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır.

-3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır.

-Kadınlara haklar verilmiştir.

Yukarıdaki inkılapların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak

B) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek

C) Avrupa ile Türkiye’yi birleştirmek

D) Milli egemenlik ilkesini güçlendirmekSoru 39. Atatürk’e göre eğitim ve öğretimde birlik sağlanmalı, eğitim yaygınlaştırılmalıdır.

Cumhuriyet döneminde,

I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

II. Medreselerin kapatılması

III. İlköğretimin zorunlu olması

Uygulamalarından hangilerinin Atatürk’ün eğitim anlayışına uygun olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I,II,III

Soru 40. Atatürk ilke ve inkılaplarının temel hedefi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.

Buna göre;

I. Kabotaj hakkının verilmesi

II. Medreselerin kapatılması

III. Kılık kıyafet inkılabının yapılması

IV. Miladi takvimin kullanılması

İnkılaplarından hangileri Türk toplumunun dış görünüşünü çağdaş hale getirmeyi hedeflemektedir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) III ve IVSoru 41. TBMM 3 Mart 1924’te Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını kararlaştırmıştır.

TBMM bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Saltanat yanlılarının etkisini azaltmak

B) Halifeliğin devamını sağlamak

C) Çok partili hayata geçmek

D) Devletçilik ilkesinin yerleşmesini sağlamakSoru 42. Atatürk, Kurtuluştan sonra ülkenin iç durumunu ıslah ve medeni milletlerin bir parçası olduğumuzu ispat etmek için çok önemli bir vatan hizmetimiz vardır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedef göstermiştir?

A) Azınlık haklarının korunmasını

B) Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmayı

C) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeyi

D) Ordunun siyasetten ayrılmasınıSoru 43. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı inkılaplar arasında

Gösterilemez?

A) Takvim-saat ve ölçülerde yenilik

B) Soyadı Kanunu’nun kabulü

C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

D) Kılık kıyafette yenilikSoru 44. M. Kemal Atatürk’ün şapka inkılabını gerçekleştirmeden önce Kastamonu’da halka karşı bir konuşma yaparak şapka takmanın bir uygarlık ölçüsü olduğunu söylemesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir?

A) Yapılacak inkılaplara zemin hazırlanmak istenmesinin

B) Şapkanın doğu kültürünün bir ürünü olduğunun

C) Kastamonu’da şapka takanların oldukça fazla olduğunun

D) Bütün medeni toplumların şapka taktığının8.SINIF TÜRK İNKILAPLARI (ATATÜRK İNKILAPLARI)CEVAPLARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B C C B D C A A B C B C D A B B B D A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B C A D C B C D C B A D C A B A C D D C

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A B C A