8. SINIFLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRK’ÇÜLÜK(ATATÜRK’ÜN HAYATI)

Soru 1. Mustafa Kemal yabancı bir ordu birliği ile ilk kez nerede, kimlerle savaşmıştır?Ülke _ Yer _________

A) İtalyanlarla Trablusgarp’ta

B) Yunanlılarla Balkanlarla

C) İtilaf Devletleri Çanakkale’de

D) Arnavutlarla BalkanlardaSoru 2. Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra Konya ve Antalya hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?A) İtalya B) İngiltereC) Fransa D) YunanistanSoru 3. Paris konferansını İtalya’nın terk etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) İtalya’nın savaştan yorgun çıkması

B) Batı Anadolu’nun Yunanlılara bırakılması

C) İngiltere Türkiye arasındaki gerginlik

D) İtalya’nın Anadolu’da bir savaşı göze alamamasıSoru 4. Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında kurulan yararlı cemiyetler arasında yer almaz?A) Hasan Basri B) Hasan FethiC) Hasan Tahsin D) Uzun HasanSoru 5. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşı sırasın-da kurulan yararlı cemiyetler arasında yer almaz?A) Kilikyalılar Cemiyeti

B) Trakya Paşaeli Cemiyeti

C) Mavri Mira

D) Reddi İlhakSoru 6. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşı sırasın-da kurulan yararlı cemiyetlerin çalışma amaçlarından de-ğildir?A) Birlikte bir silahlı güç oluşturma

B) Kendi bölge haklarını savunma

C) Yayın yolu ile propaganda

D) Halkı işgallere karşı uyarma

Soru 7. Atatürk; “geldikleri gibi giderler” sözünü ilk kez nerede söylemiştir?A) İlk meclis açılış konuşmasında

B) Çanakkale Cephesinde

C) Sakarya Savaşında

D) İstanbul işgal edildiğinde
Soru 8. Atatürk’ün çocukluğunda öğrenim hayatını kim belirlemiştir?A) Annesi B) BabasıC) Amcası D) Kendisi
Soru 9. Atatürk’ün kurtuluş savaşının başlangıcını ve devamını anlattığı esere ne ad verilir?A) Hitabet B) NutukC) Zabit ve Kumandan D) Yurttaşlık Bilgisi
Soru 10. Atatürk’ün kurtuluş savaşı sırasında hangi un-vanı almıştır?A) Başkumandan B) PaşaC) Miralay D) Kuvvet Komutanı

Soru 11. Atatürk’ün “Bana yaptıklarımdan değil, yapa-caklarımdan bahsediniz” diyerek hangi kişisel özelliğini yansıtmıştır?A) Vatanseverliği

B) İdealistliğini

C) İyi kalpliliğini

D) Açık görüşlüğünüSoru 12. Atatürk’ün 1932 yılında Mac Arthur ile görüş-mesinde ikinci dünya savaşına ilişkin görüşlerini açıkla-mıştır. Bu olay Atatürk’ün hangi özelliğinin göstergesidir?A) Sabır anlayışı

B) Disiplin anlayışı

C) İleri görüşlülüğü

D) Gerçeği arama gücüSoru 13. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” özde-yişi hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır?A) İnsan sevgisi

B) İleri görüşlülüğü

C) Çok yönlülüğü

D) Eğitimciliği

Soru 14. Atatürk’ün “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, fakat …………olamazsınız.” Sözü nasıl tamamlanmalıdır?A) Başbakan B) SporcuC) Sanatçı D) Öğretmen

Soru 15. Atatürk’ün ödün vermediği ve siyasi tartışmala-rın dışında tutulmasını temel ettiği iki temel ilke aşağıdaki-lerden hangisidir?A) Devletçilik – Milliyetçilik

B) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik

C) Devletçilik – Halkçılık

D) Cumhuriyetçilik - Lâiklik

Soru 16. Atatürk, sanayi kuruluşlarına çok önem veri-yordu. Ama sermaye yeterli değildi.

Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kıl-mıştır?A) İnkılâpçılık B) MilliyetçilikC) Lâiklik D) Devletçilik

Soru 17. Yurt barışının sağlanması özellikle aşağıdaki-lerden hangisinin sonucudur?A) Dünyada barışın korunması

B) Milli birlik ve beraberlik

C) Özgürlük ve bağımsızlık

D) Milli egemenlik
Soru 18. I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

II. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdakiler Atatürk ilkelerinin hangisiyle ilgilidir?A) Lâiklik

B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik

D) Milliyetçilik
Soru 19. Atatürk “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payi-dar kalacaktır.” Sözünü nerede kullanmıştır?A) Saltanatın kaldırılması sırasında

B) Cumhuriyetin İlan sırasında

C) Kendine karşı girişilen suikast üzerine

D) Halifeliğin kaldırılması sırasındaSoru 20. Aşağıdakilerden hangisi Milli mücadele sırasın-da Adana ve çevresinde kurulmuş olan yararlı cemiyettir?A) Kilikyalılar

B) Trakya Paşaeli

C) Milli kongre

D) Doğu Anadolu müdafa-i Hukuk

CEVAP ANAHTARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A B C C C D B B A B C A C D D B D C A