soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Sağlık ve Temizlik Kulübü

 1. #1
  saydam123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Moderator

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
  SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2 — Bu Yönetmelik, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak etkinliklerle törenler ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62 nci maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 5/6/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 11 inci maddesi, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 11 inci maddesi ile 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  c) Kurum: Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile diğer yaygın eğitim kurumlarını,
  d) Müdür: Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim ile yaygın eğitim kurumu müdürlerini,
  e) Sosyal Etkinlik: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarını,
  f) Öğrenci Kulübü: Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grubu,
  g) Toplum Hizmeti: Öğrencilerin, yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmaları,
  h) Danışman Öğretmen: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının rehberlik, danışmanlık ve gözetim görevini yürüten öğretmeni veya öğretmenleri,
  ı) Gönüllü Veli: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli veya velileri,
  j) Sosyal Etkinlikler Kurulu: Sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetlerini koordine etmek amacıyla oluşturulan kurulu
  ifade eder.  AMAÇ:
  SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
  Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
  Bu amaçla öğrencilere;
  a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
  b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
  c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
  d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
  e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
  f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
  g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
  h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
  ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
  j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
  k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
  gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

  İLKELER
  Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
  Bu ilkeler doğrultusunda;
  a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
  b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
  c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
  d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
  e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
  f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
  g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
  h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
  ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
  j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
  k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
  l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
  m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
  n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
  o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
  özen gösterilir.

  ESASLAR
  Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
  a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
  b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
  c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
  d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
  e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
  f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
  g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
  h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
  ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

  SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
  Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
  Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.  GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
  Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
  Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
  Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI


  TOPLUM HİZMETİ
  Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
  Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
  Toplum hizmeti;
  a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
  c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
  d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
  e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
  g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
  j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
  k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
  l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
  n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
  gibi etkinlikleri kapsar.

  TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
  Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
  a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
  b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
  c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
  d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
  e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

  OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
  Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
  Müdür;
  a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
  b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
  c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
  d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

  DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
  Madde 15 — Danışman öğretmen;
  a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
  b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
  c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
  d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
  e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
  f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
  g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
  h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
  ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

  SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
  Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
  a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
  b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
  c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
  d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
  e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
  f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
  g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
  h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
  ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
  j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

  GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
  Madde 17 — Gönüllü veli;
  a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
  b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
  c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
  d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
  Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

  ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
  Madde 18 — Temsilci;
  a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
  b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
  c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
  d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
  e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
  f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

  ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
  Madde 19 — Öğrenciler;
  a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
  b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
  c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
  d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
  e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
  f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

  SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME KULÜBÜNÜN KURULUŞU
  1. Öğrenci Kulübü yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.
  2. Bu öğrenci kulübünün danışman öğretmeni ……………………………….’dır.

  SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
  Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
  a. Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
  b. Kulüp üyelerinin yıl içinde alacağı görevleri tespit eder.
  c. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
  d. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
  e. Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
  f. Sosyal Etkinlikler saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
  g. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.
  h. Kulüp üyesi öğrencilerle ilgili gerekli evrakların düzenlenmesi ve zamanında okula ve/veya görevli öğretmenlere teslimini yapar.
  ı. Kulüp işlerinde görev alacak olan velilerin tespitini yapar.
  i. Gönüllü velilerin yaptığı işleri denetler ve gözetir.

  SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:
  a. Okul müdürüne,
  b. Görevli müdür yardımcısına,
  c. Öğrenci Kulübü danışman öğretmenine,
  d. Sosyal Etkinlikler Kuruluna

  SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:
  Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü şu öğrenci kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

  Kültür ve Edebiyat Kulübü
  Yayın ve İletişim Kulübü
  Müzik Kulübü
  Resim Kulübü
  Folklor Kulübü
  Tiyatro Kulübü
  Kütüphanecilik Kulübü
  Sivil Savunma Kulübü
  Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
  Çevre Koruma Kulübü
  Satranç Kulübü
  Hayvanları Koruma Kulübü
  Sosyal Dayanışma ve Yar. Kulübü
  Yeşilay Kulübü
  Sağlık, Temizlik, Beslenme Kulübü
  Kızılay Kulübü
  Spor Kulübü
  Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
  Fotoğrafçılık Kulübü
  Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
  Okul Müzesi Kulübü
  İzcilik Kulübü
  Bilinçli Tüketici Kulübü
  Meslek Tanıtma Kulübü
  Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
  Engellilerle Dayanışma Kulübü
  Yeşili Koruma Kulübü
  Çocuk Hakları Kulübü
  Felsefe Kulübü

  SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME KULÜBÜNÜN 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI
  ÇALIŞMA TAKVİMİ


  EYLÜL - EKİM – KASIM

  Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
  Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
  Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
  Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
  Kulüp panosunun hazırlanması.
  “Atatürk ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
  Sağlık, Temizlik ve Beslenme Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
  “İnternet ve Sağlık” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

  ARALIK – OCAK

  Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
  Yapılacakların karara bağlanması.
  “Çocuk ve Beslenme” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  “Çocuk Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri”nin kulüp panosunda sergilenmesi.
  “Temiz Çevre-Temiz Okul-Temiz Sınıf- Temiz Öğrenci” konulu çalışmaların uygulamalı olarak yapılması.
  İnternette çocuklara yönelik sağlık ve temizliği özendiren, bilgilendiren site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
  Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

  ŞUBAT – MART

  Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
  Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
  Alınan kararların uygulanması.
  “Okulumuzu, Sınıfımızı Nasıl Temiz Tutabiliriz?” Konusunda uygulamalı çalışmalara ağırlık verilmesi.
  “Okul Önünde Yapılan Gıda Satışları ve Tehlikeleri” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  “Sağlıklı Büyümede Beslenmenin Yeri ve Önemi.” Konulu yazıların kulüp köşesinde sergilenmesi.
  Beslenme İlkeleri hazırlanıp okulda uygun yerlere asılması.
  Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

  NİSAN – MAYIS

  “Çocuklukta Temizlik ve Banyo”nun önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
  Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik temizlik, beslenme ve sağlık konularını içeren ödüllü bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
  Temizlik şekilleri ( Tırnak, ayak, diş, elbise temizliği) hakkında bilgilendirici ve eğitici yazı ve resimlerin kulüp köşesinde sergilenmesi, ayrıca sınıflarda bu konuda bilgilendirici toplantılara yer verilmesi.
  “Çocuk ve Sağlık” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
  Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
  Çocuk Beslenmesinde sabah kahvaltısının önemini açıklayıcı yazı ve resimlerin kulüp köşesinde sergilenmesi.
  Ülkemizdeki Sağlık, Temizlik ve Beslenme durumunun öğrencilere aktarılması.
  Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

  HAZİRAN

  “Ben Temiz, Sağlıklı Bir Çocuğum” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
  Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
  Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen

  …………………………… ............................................

  ………………………………
  Okul Müdürü

  CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
  SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME KULÜBÜ
  GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

  1-A ………………………... ………………………... ………………………...
  1-B ………………………... ………………………... ………………………...
  1-C ………………………... ………………………... ………………………...
  1-D ………………………... ………………………... ………………………...
  2-A ………………………... ………………………... ………………………...
  2-B ………………………... ………………………... ………………………..
  2-C ………………………... ………………………... ………………………...
  2-D ………………………... ………………………... ………………………...
  3-A ………………………... ………………………... ………………………...
  3-B ………………………... ………………………... ………………………...
  3-C ………………………... ………………………... ………………………...
  3-D ………………………... ………………………... ………………………...
  4-A ………………………... ………………………... ………………………...
  4-B ………………………... ………………………... ………………………...
  4-C ………………………... ………………………... ………………………...
  4-D ………………………... ………………………... ………………………...
  5-A ………………………... ………………………... …………………………
  5-B ………………………... ………………………... ………………………...
  5-C ………………………... ………………………... ………………………...
  5-D ………………………... ………………………... ………………………...
  6-A ………………………... ………………………... ………………………...
  6-B ………………………... ………………………... ………………………...
  6-C ………………………... ………………………... ………………………...
  7-A ………………………... ………………………... ………………………...
  7-B ………………………... ………………………... ………………………...
  7-C ………………………... ………………………... ………………………...
  8-A ………………………... ………………………... ………………………...
  8-B ………………………... ………………………... ………………………...
  8-C ………………………... ………………………... ………………………...  Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen

  …………………………… ............................................

  ………………………………
  Okul Müdürü  EK–3

  SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI  Okulun Adı : .................................................. ..

  Öğretim Yılı : 200..../200......


  KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI

  HAFTA
  AMAÇ YAPILACAK ETKİNLİKLER BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


  Öğrenci Kulübü Temsilcisi Danışman Öğretmen Okul Müdürü
  Adı Soyadı: Adı Soyadı Adı Soyadı
  Sınıfı: İmza: İmza:
  İmza:

  EK–4
  SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

  Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

  Öğrencinin Adı Soyadı: .................................................. ..............................
  Sınıfı ve numarası: .................................................. ......................................
  Tarih: .................................................. .................................................. .........
  Danışman Öğretmen: .................................................. ...................................


  Sunuş:
  Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

  Süreç:
  Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.

  Sonuçların analizi:
  Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.
  Sonuçlar nasıl ele alınacak ve analiz edilecek.

  Kaynakça:
  Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek.
  Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir.

  Tahmini Bütçe:
  Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği belirtilecek.

  Zaman Çizelgesi:
  Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren bir çizelge eklenecektir.(EK–6)

  Ekler:

  Varsa ekler konulacak

  Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır

  EK–5

  SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU
  Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.
  Öğrencinin Adı Soyadı:........................................... .....................................
  Sınıfı ve numarası.......................................... .............................................
  Tarih:............................................ .................................................. ............
  Danışman Öğretmen:......................................... ..........................................

  Kapak Sayfası
  Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

  Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.
  İçindekiler sayfası,

  Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz. Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır. Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

  Süreç:
  Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,
  Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.

  Sonuçların analizi:
  Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı, hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı? Elde edilenler ikna edici mi? Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır.

  Sonuç:
  Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı. Proje hedeflerine ulaştı mı? Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı. Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.

  Kaynakça:
  Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek.
  Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır.

  Ekler:
  Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır
  Tüm Proje Final Raporları danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecektir.

  EK–6

  EK–7  SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
  1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?
  2.Kişisel olarak yararlandım mı?
  3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?
  4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?
  5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?
  6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?
  7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?
  8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?
  9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?
  10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?
  11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?
  12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?


  Öğrencinin
  Adı Soyadı
  Katıldığı Öğrenci Kulübü
  Tarih İmza  Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.


  EK–8
  SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

  Öğrencinin Adı Soyadı :
  Çalışmanın Adı :
  Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:
  Öğrencinin Etkinlik Süresince :

  PUAN (1–20)
  1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması :
  2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması :
  3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :
  4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması :
  5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması :

  TOPLAM

  6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:
  .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........................................

  SONUÇ


  Tarih İmza


  Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.

  EK–9

  GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR


  Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.
  1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
  2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.
  3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.
  4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.
  5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.
  6. Bir mektubu postaya vermek.
  7. Okulun bir aracını tamir etmek.
  8. Kırılan bir pencereyi takmak.
  9. Bahçeye bir fidan dikmek
  10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.
  11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek
  12. Gezilerin organizasyonunu yapmak
  EK–10
  GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

  Adı Soyadı :................................................. ..................

  Mesleği :................................................. ................

  Emekli ise emekli
  olduğu kurum :................................................. ...............

  Yaşı :................................................. ...............

  Sabit Telefonu :................................................. ...............
  Cep Telefonu :................................................. ...............
  Adresi :................................................. ...............

  Hangi işi yapabileceği :................................................. ..........
  1) :................................................. ........................
  2) :................................................. ........................
  3) :................................................. ........................
  Yapacağı işin kesin
  Tarihi ve saati :................................................. ...........

  Varsa yapılacak işe ilişkin
  belge ve sertifikası :................................................. .

  Varsa okul tarafından
  temin edilmesini istediği
  araç gereçler :................................................. ....

  Okulun koordinasyonuna
  ihtiyaç duyulan kurum ve
  kuruluşlar :................................................. ....

  Kendisinin koordinasyon
  sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................  Gönüllü Veli Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

  Adı Soyadı Adı Soyadı

  İmzası İmzası


  EK–11

  VELİ İZİN BELGESİ  Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2005


  Veli
  Adı Soyadı
  İmza  Adres: ………………………………………………………
  Tel: ………………………………
  HAYAT ZOR GELSE DE SABRETMESİNİ BİLMEK GEREK!


  Aşktır İnsanı Yakan, Ayrılıktır Kalbi Acıtan, Ama ßunlara Rağmen Dostluktur İnsanı Yaşatan..!
  Bir önceki «Sosyal Kulüp Genel Kurul Listesi» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  clewer08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  teşekürler


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0