Cevşeni Kebir Duası ve Okunuşu


Cevşeni Kebir Duası,cevşen duası,cevşeni kebir duası dinle,cevşeni kebir duası türkçe,cevşeni kebir duası nasıl okunmalıdır

Cevşeni Kebir Duası

1.

Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum;
Ey Rahman
Ey Rahim,
Ey iyilik ve ikramı bol olan (Kerim),
Ey her şeyi ayakta tutan (mukim),
Ey azamet ve yücelik sahibi (Azim),
Ey Kadim
Ey (her şeyi) bilen (Alim),
Ey hilim sahibi (Halim)!
Ey hikmet sahibi (Hakim)!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


2.

Ey Efendilerin efendisi,
Ey duaları kabul eden,
Ey dereceleri yücelten,
Ey iyiliklerin sahibi,
Ey hataları bağışlayan;
Ey bütün istekleri veren,
Ey tövbeleri kabul eden,
Ey bütün sesleri işiten;
Ey bütün gizlilikleri- sırları bilen,
Ey belaları- felaketleri def eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


3.

Ey bağışlayanların en iyisi,
Ey (müşkül meseleleri çözüp) açanların en iyisi,
Ey yardım edenlerin en iyisi,
Ey hükmedenlerin en iyisi,
Ey rızık verenlerin en iyisi,
Ey varislerin en iyisi,
Ey övücülerin en iyisi,
Ey kendisini ananları en iyi anan,
Ey en iyi nazil eden,
Ey iyilik edenlerin en iyisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

4.

Ey izzet ve güzellik sahibi,
Ey kudret ve kemal sahibi,
Ey mülk ve celal sahibi,
Ey büyük ve yüce olan,
Ey ağır (yağmur yüklu) bulutları var eden,
Ey kudret ve intikamı şiddetli olan, (mahlukatın) hesabını süratle gören,
Ey şiddetli cezaya çarptıran,
Ey katında en iyi sevap bulunan,
Ey (yüce) katında ümm-ül Kitap (Levh-i Mahfuz) bulunan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

5.

Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum,
Ey çok şefkatli (Hannan),
Ey çok iyilik ve ihsan sahibi (Mennan),
Ey (hiç bir ameli) karşılıksız bırakmayan (Deyyan),
Ey (yolunu kaybedenler için delil (Burhan),
Ey gerçek saltanat sahibi, (Sultan),
Ey (salih kullarını) hoşnut eden (Rızvan),
Ey (günahları) bol bol bağışlayan (Ğüfran),
Ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan (Sübhan),
Ey kendisinden yardım dilenen (Müstean),
Ey ihsan ve beyan sahibi
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

6.

Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,
Ey izzetine karşı herşeyin zelil olduğu,
Ey heybetine karşı her şeyin eğildiği,
Ey korkusundan doğların yarılıp parçalandığı,
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,
Ey izniyle yerlerin karar kıldığı,
Ey gök görültüsünü kendisini hamd ile tesbih ettiği,
Ey memeleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

7.

Ey hataları bağışlayan,
Ey belaları bertaraf eden,
Ey ümitlerin son noktası,
Ey bağışları bol bol veren,
Ey hediyeleri inayet eden,
Ey yaratıklra rızık veren,
Ey arzuları yerine getiren,
Ey (kullarından gelen) şikayetleri işiten,
Ey yaratıkları (kıyamet günü yeniden diriltip) ayağa kaldıran,
Ey esirleri salıveren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

8.

Ey hamd ve sena sahibi,
Ey iftihar ve değer sahibi,
Ey şeref ve yücelik sahibi,
Ey ahd ve vefanın sahibi,
Ey afv ve rıza sahibi,
Ey ihsan ve bağış sahibi,
Ey kesin söz ve hüküm sahibi,
Ey izzet ve beka (sonsuzluk) sahibi,
Ey cömertlik ve eli açıklık sahibi,
Ey gizli ve açık nimetlerin sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

9.

Allah'm ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey (istemediği şeye) engel olan,
Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
Ey yücelten,
Ey (her şeyi) san'atla yaratan,
Ey menfaat ve fayda veren,
Ey (bütün) sesleri işiten,
Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaatı kabul eden),
Ey (rahmeti) geniş olan,
Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

10.

Ey her san'atın (icad edilenin) san'atkarı,
Ey her yaratılanın yaratıcısı,
Ey her rızıklananın rızık vereni,
Ey her sahip olunacak şeyin (gerçek) sahibi,
Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren,
Ey bütün kederlenenlerin kederini gideren,
Ey bütün acınacak kimlerin (haline) merhamet eden,
Ey bütün yalnız-yardımsız kalanlara yardım eden,
Ey her kusur sahibinin kusurunu örten,
Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

11.

Ey zorluk zamanında hazırlığım,
Ey musibet zamanında ümit kaynağım,
Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım,
Ey gurbette benim arkadaşım,
Ey nimetlerimde velinimetim,
Ey sıkıntı zamanında imdadım,
Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum,
Ey fakirlik zamanında zenginliğim,
Ey çeresizlik zamanında sığınağım,
Ey korku zamanımda benim yardımcım
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

12.

Ey gaypta olan her şeyi bilen,
Ey günahları sürekli bağışlayan,
Ey ayııpları sürekli örten,
Ey zorlukarı gideren,
Ey kalpleri değiştiren,
Ey kalplerin tabibi,
Ey kalpleri aydınlatan,
Ey kalperin hemderdi,
Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren,
Ey üzüntüleri yok eden,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

13.

Ey Allah'ım! senin ismin hürmetine sana el açıyorum,
Ey yüce,
Ey güzellik sahibi,
Ey koruyucu,
Ey kullarının işlerini üstlenen,
Ey kullarına yol göteren (kılavuz),
Ey her şeyi temin eden,
Ey nimetleri dolaştıran,
Ey bağış ve lütuf sahibi,
Ey günahları cezalandırmaktan vazgeçen,
Ey istediği her şeyi değiştiren,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

14.

Ey şaşkınların kılavuzu,
Ey yardım istEyenlerin yardımına koşan
Ey ferayt edenlerin feryadına koşan,
Ey sığınanların sığınağı,
Ey korkanların güvencesi,
Ey müminlerin desteği,
Ey çaresiz fakirlere merhamet eden,
Ey günahkarların sığınağı,
Ey günahkarları affeden,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

15.

Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Ey lütuf ve büyük nimet sahibi,
Ey huzur ve güven sahibi,
Ey kutsallık ve temizlik sahibi,
Ey hikmet ve bEyan sahibi,
Ey rahmet ve hoşhutluk sahibi,
Ey hüccet ve kesin delil sahibi,
Ey büyüklük ve saltanat sahibi,
Ey şefkat ve yardım sahibi,
Ey aff ve mağfiret sahibi,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

16.

Ey her şeyin Rabb'i,
Ey he şeyin ilahı
Ey her şeyin yaratıcısı,
Ey her şeyin icad edeni sanatkar,
Ey her şeyden önce olan,
Ey her şeyden üstün olan,
Ey her şeyi bilen,
Ey her şeye gücü yeten,
Ey her şey yok olduktan sonra kendisi baki kalan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

17.

Allah'ım ben, (mübarek) ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum);
Ey emniyet ve güven veren (Mu'min),
Ey (her şeyi) hükmü altına alan- koruyup gözeten (MühEymin),
Ey (varlıkları) yoktan var eden (Mükevvin),
Ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),
Ey (açıklanmayı gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),
Ey (açıklanmayı gerekenleri) açıklayan (MübEyyin),
Ey (zorlukları) kolaylaştıran (Mühevvin)
Ey (kullarına gereken) güç ve imkanı sağlayan (Mümekkin),
Ey (her şeyi uygun bir şekilde) süslEyan (MüzEyyin),
Ey (kullarına gerekenleri) ilan eden (Mu'lin),
Ey (yaratıklar arasında, ırızık ve ... gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim eden (Mukassim)!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

18.

Ey mülkünde daim ve sabit olan,
Ey saltanatında kadim ve ezeli olan,
Ey celalinde azim olan,
Ey kullarına karşı merhamet sahibi olan,
Ey her şeyi (en iyi) bilen,
Ey emirlerine uymayanlara karşı halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan;
Ey yaratılış sanatında hikmet sahibi olan,
Ey hikmetinde lütuf ve inayet sahibi olan,
Ey lütfünde de kadim ve ezeli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

19.

Ey ancak fazl-u keremi ümit edilen,
Ey ancak affı dilenen,
Ey ancak iyiliği beklenen,
Ey ancak kendi mülkü daim ve ebedi olan,
Ey kendi saltanatından başka hiç bir saltanat ve hakimiyet bulunmayan,
Ey rahmeti her şeyi kaplayan,
Ey rahmeti gazabının önüne geçen,
Ey ilmi her şeyi kuşatan,
Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

20.

Ey sıkıntıyı gideren,
Ey gam ve kedere son veren,
Ey günahı bağışlayan,
Ey tevbEyi kabul eden,
Ey yratıkları yaratan,
Ey verdiği söze sadık kalan,
Ey verdiği sözü yerine getiren,
Ey gisliyi bilen,
Ey tohum tanesini yarıp filizlendiren
Ey yaratıkları rızıklandıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


21.

Allah'ım ben (mukkades) ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;
Ey yüce,
Ey vefalı (ahdine sadık),
Ey (mutlak) zenginliğe sahip,
Ey (kullarına) şefkatli olan;
Ey kullarına ikram ve iyilikte bulunan,
Ey (kullarını) kendisinden razı eden,
Ey (bütün kusurlardan, eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan,
Ey (yaratılışı) başlatan;
Ey güçlü,
Ey (mü'minlerin) velisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

22.

Ey bol nimetin sahibi,
Ey geniş rahmetin sahibi,
Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),
Ey eksiksiz hikmet sahibi,
Ey mükemmel kudret sahibi,
Ey kesin hüccet ve delil sahibi,
Ey açık ? ve lütuf sahibi,
Ey ebedi izzet sahibi;
Ey sarsılmaz kudret sahibi,
Ey yüce azamet sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

23.

Ey bol nimetin sahibi,
Ey geniş rahmetin sahibi,
Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),
Ey eksiksiz hikmet sahibi,
Ey mükemmel kudret sahibi,
Ey kesin hüccet ve delil sahibi,
Ey açık ? ve lütuf sahibi,
Ey ebedi izzet sahibi;
Ey sarsılmaz kudret sahibi,
Ey yüce azamet sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

24.

Ey gökleri benzersiz yaratan,
Ey karanlıklar (alemin nizamına) yerleştiren,
Ey göz yaşlarına acı kötülüklerin) üzerini örten,
Ey ölüleri dirilten
Ey ayetleri indiren,
Ey sevapları kat kat artıran,
Ey kötülükleri silip yok eden,
Ey intikam ve cezalandırması şiddetli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

25.

Allah'ım beni ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;
Ey (varlıklara) şekil veren,
Ey (alemin her şeyine) belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren,
Ey (bütün alemleri) tedbir edip yöneten,
Ey (layık kullarını pisliklerden) temizleyen,
Ey (alemi) nurlandıran,
Ey (zorlukları) kolaylaştıran,
Ey (iman ehlini) müjdeleyen,
Ey (günahlara kapılanları) korkutan,
Ey (geri kalanları) öne geçiren,
Ey (öne geçenleri) geriye bırakan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!