2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………. ANADOLU LİSESİ
9. SINIFLAR TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI

www.yazilisorulari.org

Adı Soyadı:
Sınıfı-No :
I. Aşağıdaki testleri cevaplandırınız. (6x5=30 p)
1. Türkçede buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması,Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt olamaz?
A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına
B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine
C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna
D) Metal eşyalarda yararlandıklarına
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına

2. — İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştu. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir.
— Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır.

Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Yeraltı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin
B) Sanatın yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının
C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının
D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun
E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin

3. Uygur şehirlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tek tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.
B) İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir.
E) İnsanların çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.

4.Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur.Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
5.Asya Hun Devleti'nin meydana getirdiği askeri, siyasi,adli ve sosyal yapı, kendisinden sonraki Türk devletlerin*ce de devam ettirilmiştir.
Bu durum Hunlar'la ilgili aşağıdakilerden hangisinekanıt olarak gösterilebilir?
A)
Medeniyet alanında en ileri giden Türk devleti olduğuna
B)
Ülkeyi adaletli ve hoşgörülü bir şekilde yönettiklerine
C)
Türk kültürünün oluşmasında temel teşkil ettiklerine
D)
Göçebelikten yerleşik hayata geçtiklerine
E)Türk toplulukları arasında birlik ve beraberliği sağ*ladıklarına
6.Eski Türklerde boy beylerinden oluşan Kurultay Mec*lisi ülke yönetiminde hükümdara yardımcı olmuş, hü*kümdarla birlikte hareket etmiş ve hükümdara önemliülke meseleleriyle ilgili danışmanlık yapmıştır.Bu durum;
I.
son kararın hükümdara ait olduğu
II.
devletin kısa ömürlü olduğu
III.hükümdar yetkilerinin sonsuz olduğuyargılarından hangilerine kanıttır?
A) Yalnız I B) YalnızIIIC) I veIID)IIveIIIE) I veIIIII. Aşağıdaki soruları verilen boşluğa cevaplayınız(50p)
1-Kingan Dağları, Hazar Denizi
Aşağıdaki şekilde uygun yerlere yerleştiriniz. (6p)

?
?

?

Orta Asya


?

2- Anayurttan yapılan göçlerin sebeplerinden dört tane yazınız(8p)3- Eski Türk devletlerindeki siyasal yapılanma hakkında bilgi
veriniz. (10p)
4- Türklerin İslamiyet’ten önceki dönemde kurduğu 5 büyük devletin ismini yazınız. (10p)
5- Türk devlet teşkilatı ve askeri teşkilatı hangi devlette, kimin zamanında düzenlenmiştir? (6p)6- Türk- Çin ilişkilerinde bir çok mücadeleye sebep olan asıl unsur nedir? Göktürkler döneminde bu meseleden dolayı neler yapılmıştır? (10p)
III. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D), yanlış ise (Y) işaretleyiniz. (5*3=15 p)
- Alp Er Tunga, Göktürklerin en önemli hükümdarıdır. (D) (Y)
- Çinliler, Mete döneminde Türk akınlarını durdurabilmek için Çin Settini inşa ettiler(yaptılar). (D) (Y)
- Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir. (D) (Y)
- Eski Türk devletlerinde ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olmuştur. (D) (Y)
- Türk boyları arasında İslam’ı ilk kabul edenler Karluklardır.(D) (Y)

IV. Aşağıda verilen bilgi bir sorunun cevabıdır. Lütfen soruyu yazınız. (5p)
Soru :

Cevap: Gökte yaşayan tek bir Tanrıya inanmışlardır. Ayrıca Atalar Kültü inancı ve tabiat kuvvetlerinin kutsal sayıldığı görülmektedir.


www.yazilisorulari.org