1-) Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre; "Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksların haklarını koruyabilecekti."
Bu maddenin Osmanlı Devleti üzerinde yaptığı olumsuz etki olarak;
I.Akdeniz egemenliğinin kaybedilmesi
II.Rusların, Osmanlı içişlerine müdahalelerine ortam hazırlaması
III.Karadeniz hakimiyetinin sınırlandırılması
yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2-) XVIII. yüzyılda;
I.Batı tarzındaMühendishane-i Berri Hümayun okulu açılmıştır.
II.Topçu ve Humbaracı ocakları Avrupa'dan gelen uzmanlar tarafından ıslah edilmiştir.
III.Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
by durumlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğinin göstergesidir ?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

3-) 1856 Paris Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruyamayacak kadar aciz kaldığını gösterir ?
A) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devlet olarak kabul edilmesi
B) Islahat Fermanı'nın antlaşma metninde yer alması
C) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler hukukundan yararlanması
D) Boğazların ticaret gemilerine açık olması
E) Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalılarca güvence altına alınması

4-) XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde;
I.I.Mahmud Dönemi'nde batı tarzı okulların açılması
II.Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi
III.III.Selim Dönemi'nde Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması
gelişmelerinden hangileri, Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiğini gösterir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5-) Lale Devri ıslahatları Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Avrupa'yı örnek alarak yaptığı ilk büyük ıslahat hareketleridir.
Lale Devri'nde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yönelmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır ?
A) Avrupalı devletlerle ekonomik işbirliğin başladığını
B) Islahatların programlı şekilde yapıldığını
C) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kaldığını
D) Akdeniz'de etkinlik sağlanmaya çalışıldığını
E) Islahatların yenilik karşıtları tarafından engellendiğini

6-) Tanzimat Fermanı'nda; "Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm dikkate alındığında, Osmanlı yönetiminin;
I.Azınlıklara dini özgürlük sağlamak
II.Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak
III.Vergi sisteminde adaleti sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7-) 1739 Belgrat Antlaşması ile Osmanlı Devleti boğazlar üzerindeki Rus tehditini bir müddet daha engellemiştir.
Belgrat Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu duruma kanıt olabilir ?
A) Rusya savaş sırasında işgal ettiği yerleri geri verecek
B) Rusya, Lehistan'ın içişlerine müdahale etmeyecek
C) Rus çarı, Avusturya arşidükü ve Fransa kralı ile protokol bakımından denk sayılacak
D) Rusya, Azak Denizi ve Karadeniz'de tersane kurmayacak, donanma bulundurmayacak
E) Azak kalesi yıkılarak Rusya'ya bırakılacak

8-) Fatih Sultan Mehmet "Kanunname-i Ali Osman" adlı yasalarıyla hükümdar olan kardeşlerini öldürmesini caiz görmüştür.
Bu yasa;
I.En büyük çocuğun tahta geçmesini sağlamak
II.Merkezi otoriteyi güçlü tutmak
III.Deneyimsiz şehzadelerin elenmesini sağlamak
durumlarından hangilerini gerçekleştirmek amacıyla uygulanmıştır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9-) Osmanlı Devleti'nde hazinenin en önemli gelir kaynakları; savaş ganimetleri ve bağlı beyliklerin ödediği vergilerdir.
Bu durum;
I.Tarımsal üretimin arttırılmaya çalışıldığının
II.Devletin askeri temellere dayalı olduğunun
III.Sınırlarının genişlemesinin gelirleri arttırdığının
yargılarından hangilerinin göstergesidir ?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10-) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatları XVII. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli fark aşağıdakileden hangisidir ?
A) Yenilikleri halkın benimsemiş olması
B) Yeniliklerin sadece askeri alanda olması
C) Yeniliklerin maliyenin gelirlerini yükseltmeye yönelik olması
D) Yeniliklere padişahların öncülük etmesi
E) Yeniliklerin Batı tarzında yapılmış olması

11-) Osmanlı Devleti'nde görülen;
I.Şehzadelerin para bastırma yetkisinin olmaması
II.Ele geçirilen bölgelerin fetheden komutanın yönetimine bırakılmaması
III.Yönetimde önemli Türk ailelerinin etkin olmaya başlaması
uygulamalarından hangileri merkezi otoriteyi korumaya yöneliktir ?
A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I, II ve III

12-) Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için sancak sisteminin getirilmesi devlet yönetiminde önemli yararlar sağlamıştır.
Buna göre;
I.Anadolu Türk birliğinin sağlanmasının kolaylaşması
II.Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması
III.Yönetilen halkın daha yakından tanınması
yukarıdakilerden hangileri bu sistenin sağladığı faydalar arasında gösterilebilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

13-) Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'ın bağımsızlığını sağlamış, Osmanlı vatandaşı olan Ortodoksları da koruma altına almış ve ticari ayrıcalıklar da elde etmiştir.
Bu gelişmelerin;
I.Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışılması
II.Rusya'da elçilikler açılması
III.Matbaanın Osmanlı topraklarında kullanılması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı söylenebilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III